20.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 254/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1677

оd 14. rujna 2016.

o zabrani ribolova škampa u zonama VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e za plovila koja plove pod zastavom Belgije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2016/72 (2) utvrđuju se kvote za 2016.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2016.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2016. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. rujna 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2016/72 od 22. siječnja 2016. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2016. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2015/104 (SL L 22, 28.1.2016., str. 1.).


PRILOG

Br.

25/TQ72

Država članica

Belgija

Stok

NEP/8ABDE.

Vrsta

Škamp (Nephrops Norvegicus)

Zona

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

Datum zabrane

20.8.2016.