20.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 254/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675

оd 14. srpnja 2016.

o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Unija mora osigurati učinkovite mehanizme zaštite za cijelo unutarnje tržište u cilju jačanja pravne sigurnosti za gospodarske subjekte i dionike općenito u njihovim odnosima s jurisdikcijama trećih zemalja. Jurisdikcije sa strateškim nedostacima u svojim nacionalnim okvirima za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma predstavljaju ozbiljnu prijetnju za cjelovitost financijskih tržišta i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta u cjelini. Te jurisdikcije koje imaju manjkave pravne i institucijske okvire sa slabim standardima kontrole tokova novca predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije.

(2)

Svi obveznici Unije na temelju Direktive (EU) 2015/849 trebali bi primjenjivati pojačane mjere dubinske analize u odnosima s fizičkim osobama ili pravnim subjektima sa sjedištem u visokorizičnim trećim zemljama te tako osigurati jednake zahtjeve za sudionike na tržištu diljem Unije.

(3)

Člankom 9. Direktive (EU) 2015/849 utvrđeni su kriteriji na kojima se treba temeljiti procjena Komisije te se Komisija ovlašćuje za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja, uzimajući u obzir te kriterije.

(4)

Utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja mora se temeljiti na jasnoj i objektivnoj procjeni koja je usmjerena na usklađenost određene jurisdikcije s kriterijima iz Direktive (EU) 2015/849 u pogledu njezina pravnog i institucijskog okvira za sprečavanje pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma (SPNFT), ovlasti i postupaka njezinih nadležnih tijela u cilju sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma te učinkovitosti sustava sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma (SPNFT) u uklanjanju rizika od pranja novca ili financiranja terorizma prisutnih u trećoj zemlji.

(5)

Svi zaključci na kojima se odluka Komisije o uključivanju određene jurisdikcije u popis visokorizičnih trećih zemalja treba temeljiti trebali bi biti dokumentirani čvrstim, provjerljivim i ažurnim podacima.

(6)

Ključno je da Komisija u potpunosti prizna rad obavljen na međunarodnoj razini u cilju utvrđivanja visokorizičnih trećih zemalja, posebice rad Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF). U cilju osiguravanja cjelovitosti globalnog financijskog sustava, od iznimne je važnosti da se popis trećih zemalja utvrđen na razini Unije uskladi prema potrebi s međunarodno usuglašenim popisima. Promicanjem globalnog pristupa na međunarodnoj razini, Unija pridonosi jačanju cjelovitosti svjetskog financijskog sustava i boljoj zaštiti međunarodnog financijskog sustava od visokorizičnih zemalja. Takav globalni pristup potreban je za postizanje jednakih uvjeta za obveznike i izbjegavanje negativnih učinaka na međunarodni financijski sustav.

(7)

U skladu s kriterijima utvrđenima u Direktivi (EU) 2015/849, Komisija je uzela u obzir sve dostupne stručne procjene čimbenika koji pridonose tome da određena zemlja ili jurisdikcija postane posebno izložena nezakonitim financijskim aktivnostima kao što su pranje novca, financiranje terorizma ili druge nezakonite financijske aktivnosti. Komisija je prema potrebi uzela u obzir najnoviju javnu izjavu FATF-a, dokumente FATF-a (Poboljšanje globalne usklađenosti s mjerama sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma: neprekidan proces), izvješća FATF-a o preispitivanju međunarodne suradnje, izvješće o uzajamnim evaluacijama koje su proveli FATF i regionalna tijela slična FATF-u u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/849.

(8)

Uzimajući u obzir visoku razinu integriranosti međunarodnog financijskog sustava, veliku povezanost tržišnih subjekata, veliki broj prekograničnih transakcija iz EU-a i prema EU-u, kao i stupanj otvorenosti tržišta, smatra se da svaka prijetnja za međunarodni financijski sustav, povezana sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, predstavlja ujedno i prijetnju za financijski sustav EU-a.

(9)

Prema najnovijim relevantnim podacima, Komisija je u svojoj analizi zaključila da bi se Afganistan, Bosna i Hercegovina, Gvajana, Irak, Narodna Demokratska Republika Laos, Sirija, Uganda, Vanuatu i Jemen trebali smatrati jurisdikcijama trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svojim režimima SPNFT-a koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije. Te su zemlje u pisanom obliku iskazale visoku razinu političke spremnosti na uklanjanje utvrđenih nedostataka i razvile akcijski plan s FATF-om, čime se omogućuje ispunjenje zahtjeva utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849.

(10)

Prema najnovijim relevantnim podacima, Komisija je isto tako u svojoj analizi zaključila da bi se Iran trebao smatrati jurisdikcijom treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim režimima SPNFT-a koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije. Ta zemlja, utvrđena u javnoj izjavi FATF-a, iskazala je visoku razinu političke spremnosti na uklanjanje utvrđenih nedostataka te je odlučila zatražiti tehničku pomoć za provedbu akcijskog plana FATF-a, čime se omogućuje ispunjenje zahtjeva utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849.

(11)

Prema najnovijim relevantnim podacima, Komisija je isto tako u svojoj analizi zaključila da bi se Demokratska Narodna Republika Koreja trebala smatrati jurisdikcijom treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojem režimu SPNFT-a koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije. U toj zemlji, utvrđenoj u javnoj izjavi FATF-a, postoje stalni i znatni rizici od pranja novca i financiranja terorizma jer više puta nije uspjela ukloniti utvrđene nedostatke.

(12)

Ključno je da Komisija uputi poziv jurisdikcijama trećih zemalja koje su utvrđene kao visokorizične da u potpunosti surađuju s Komisijom i međunarodnim tijelima u cilju dogovaranja i učinkovite provedbe mjera za uklanjanje strateških nedostataka u njihovim režimima sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma.

(13)

Od iznimne je važnosti da Komisija stalno prati razvoje događaja u procjeni pravnih i institucijskih okvira u trećim zemljama, ovlasti i postupaka nadležnih tijela te učinkovitost njihovih režima SPNFT-a u cilju ažuriranja popisa visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis jurisdikcija trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svojim nacionalnim režimima sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije („visokorizične treće zemlje”) utvrđen je u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 141, 5.6.2015., str. 73.


PRILOG

Visokorizične treće zemlje

I.   Visokorizične treće zemlje koje su u pisanom obliku iskazale visoku razinu političke spremnosti na uklanjanje utvrđenih nedostataka i koje su razvile akcijski plan s FATF-om.

Br.

Visokorizične treće zemlje

1

Afganistan

2

Bosna i Hercegovina

3

Gvajana

4

Irak

5

Narodna Demokratska Republika Laos

6

Sirija

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

II.   Visokorizične treće zemlje, utvrđene u javnoj izjavi FATF-a, koje su iskazale visoku razinu političke spremnosti na uklanjanje utvrđenih nedostataka i koje su odlučile zatražiti tehničku pomoć za provedbu akcijskog plana FATF-a.

Br.

Visokorizična treća zemlja

1

Iran

III.   Visokorizične treće zemlje, utvrđene u javnoj izjavi FATF-a, sa stalnim i znatnim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma jer više puta nisu uspjele ukloniti utvrđene nedostatke.

Br.

Visokorizična treća zemlja

1

Demokratska Narodna Republika Koreja