16.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/77


UREDBA (EU) 2016/1625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. rujna 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže nadležna su za širok raspon zadaća koje mogu obuhvaćati pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu u pomorstvu, traganje i spašavanje na moru, nadzor granice na moru, kontrolu ribarstva, carinsku provjeru na moru, opće izvršavanje zakonodavstva na moru i zaštitu morskog okoliša. Europska agencija za pomorsku sigurnost („Agencija”), Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, osnovana Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (3), i Europska agencija za kontrolu ribarstva, osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 768/2005 (4) trebale bi stoga, u okviru svojih ovlasti, ojačati međusobnu suradnju i suradnju s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže radi poboljšanja informiranosti o stanju u pomorstvu te pružanja potpore koherentnom i troškovno učinkovitom djelovanju.

(2)

Provedbom ove Uredbe ne utječe se na podjelu nadležnosti između Unije i država članica, ni na obveze država članica na temelju međunarodnih konvencija, kao što su Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodna konvencija o traganju i spašavanju na moru, Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova, Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca te drugi relevantni međunarodni instrumenti iz područja pomorstva.

(3)

Kako bi se omogućila učinkovita i djelotvorna potpora nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže, Agencija bi trebala upotrebljavati najsuvremeniju dostupnu tehnologiju, poput daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava.

(4)

Primjereno je da Upravni odbor Agencije bude u potpunosti uključen u donošenje odluka o pitanjima iz ove Uredbe, a koja bi mogla imati utjecaja na ostale zadaće i proračun Agencije, uključujući radni dogovor za suradnju među trima agencijama.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (5) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Sljedeći članak umeće se u Uredbu (EZ) br. 1406/2002:

„Članak 2.b

Europska suradnja u pogledu funkcija obalne straže

1.   Agencija u suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, osnovanom Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (*) i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva, osnovanom Uredbom Vijeća (EZ) br. 768/2005 (**), svaka u okviru svojih ovlasti, pruža potporu nacionalnim nadležnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže na nacionalnoj razini i razini Unije te, prema potrebi, na međunarodnoj razini:

(a)

dijeljenjem, objedinjavanjem i analiziranjem informacija dostupnih u sustavima izvješćivanja s brodova i drugim informacijskim sustavima kojima te agencije upravljaju ili im mogu pristupiti, u skladu sa svojim pravnim osnovama i ne dovodeći u pitanje vlasništvo država članica nad podacima;

(b)

pružanjem usluga nadzora i komunikacije na temelju najsuvremenije tehnologije, uključujući infrastrukturu u svemiru i zemaljsku infrastrukturu te senzore postavljene na bilo koju vrstu platforme;

(c)

izgradnjom kapaciteta izradom smjernica i preporuka te uspostavom najboljih praksi, kao i pružanjem osposobljavanja i razmjenom osoblja;

(d)

unaprjeđenjem razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže, među ostalim analiziranjem operativnih izazova i novih rizika u području pomorstva;

(e)

dijeljenjem kapaciteta planiranjem i provedbom višenamjenskih operacija te dijeljenjem sredstava i drugih sposobnosti, u mjeri u kojoj te agencije koordiniraju te aktivnosti i u kojoj su s njima suglasna nadležna tijela dotičnih država članica.

2.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti Upravnog odbora Agencije navedene u članku 10. stavku 2., precizni oblici suradnje u pogledu funkcija obalne straže između Agencije, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Europske agencije za kontrolu ribarstva utvrđuju se radnim dogovorom, u skladu s njihovim ovlastima i financijskim pravilima koja se primjenjuju na te agencije. Takav dogovor odobravaju Upravni odbor Agencije, Upravni odbor Europske agencije za kontrolu ribarstva i Upravni odbor Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu.

3.   Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama, Agencijom, Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva stavlja na raspolaganje praktični priručnik o europskoj suradnji u pogledu funkcija obalne straže. Taj priručnik sadržava smjernice, preporuke i najbolje prakse za razmjenu informacija. Komisija donosi priručnik u obliku preporuke.

4.   Zadaćama navedenima u ovom članku ne smiju se ugrožavati zadaće Agencije iz članka 2. niti kršiti prava i obveze država članica, posebno kao država zastave, država luke ili obalnih država.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. rujna 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  Mišljenje od 16. ožujka 2016. (SL C 177, 18.5.2016., str. 57.).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 6. srpnja 2016 (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. rujna 2016.

(3)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005, str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (SL L 208, 5.8.2002., str. 1.).