9.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 242/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1617

оd 8. rujna 2016.

o odstupanju, s obzirom na godinu zahtjeva 2016., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te Uredbe u pogledu izravnih plaćanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 75. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 75. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013, od 16. listopada do 30. studenoga države članice mogu isplaćivati predujmove do 50 % za izravna plaćanja na temelju Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te do 75 % za mjere potpore povezane s površinom i životinjama na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(2)

Člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđeno je da se plaćanja iz stavka 1. tog članka, uključujući predujmove za izravna plaćanja, ne izvršavaju prije završetka administrativnih kontrola i kontrola na terenu koje se izvode u skladu s člankom 74. te uredbe. Međutim, s obzirom na mjere potpore povezane s površinom i životinjama u okviru ruralnog razvoja, člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 omogućuje se plaćanje predujmova nakon završetka administrativnih kontrola u skladu s člankom 59. stavkom 1. te uredbe.

(3)

Aktualno teško gospodarsko stanje u određenim poljoprivrednim sektorima, a osobito na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda, korisnicima i dalje prouzrokuje ozbiljne financijske poteškoće i probleme s novčanim tokom.

(4)

Osim toga, administrativne poteškoće u prvoj godini provedbe novog pravnog okvira za programe izravnih plaćanja i mjere ruralnog razvoja i dalje postoje u nekim državama članicama, uslijed čega u nekim državama članicama kasne isplate korisnicima za godinu zahtjeva 2015.

(5)

S obzirom na iznimnu prirodu tih kombiniranih okolnosti i posljedične financijske poteškoće za korisnike, potrebno je ublažiti te poteškoće odstupanjem od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se državama članicama omogućilo da korisnicima isplate više predujmove za godinu zahtjeva 2016.

(6)

Nadalje, zbog novih zahtjeva povezanih s pripremom postupka podnošenja zahtjeva za godinu zahtjeva 2016. došlo je do kašnjenja u upravljanju jedinstvenim zahtjevom, zahtjevima za potporu i zahtjevima za plaćanje te zahtjevima za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnih plaćanja. Kao posljedica toga potrebne kontrole vjerojatno će biti završene kasnije nego što je to uobičajeno.

(7)

Stoga je nužno odstupanje od članka 75. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se omogućilo isplaćivanje predujmova za izravna plaćanja nakon završetka administrativnih kontrola kako je određeno člancima 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 (4). Neophodno je međutim da se tim odstupanjem ne ograničava dobro financijsko upravljanje i zahtjev dostatne razine sigurnosti. U skladu s tim odgovornost je država članica koje se koriste tim odstupanjem poduzeti sve potrebne mjere kako bi se izbjeglo preplaćivanje te osigurao brz i stvaran povrat svih neopravdano isplaćenih iznosa. Nadalje, primjena tog odstupanja trebala bi biti obuhvaćena izjavom o upravljanju iz članka 7. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 za financijsku godinu 2017.

(8)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za poljoprivredne fondove, Odbora za izravna plaćanja i Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013, s obzirom na godinu zahtjeva 2016. države članice mogu isplaćivati predujmove do 70 % za izravna plaćanja kako je navedeno na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 te do 85 % za potporu dodijeljenu u okviru ruralnog razvoja iz članka 67. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 2.

Odstupajući od članka 75. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013, s obzirom na godinu zahtjeva 2016. države članice mogu isplaćivati predujmove za izravna plaćanja kako je navedeno na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 nakon završetka administrativnih kontrola iz članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 3.

Za države članice koje primjenjuju članak 2. te uredbe izjava o upravljanju u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 za financijsku godinu 2017. obuhvaća potvrdu da je spriječeno preplaćivanje iznosa korisnicima te da je izvršen brz i stvaran povrat neopravdano isplaćenih iznosa na temelju provjere svih potrebnih informacija.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. rujna 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.)

(3)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.)

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.)