19.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 226/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1377

оd 4. kolovoza 2016.

o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga i nadzor u upravljanju zračnim prometom/uslugama u zračnoj plovidbi i drugim mrežnim funkcijama za upravljanje zračnim prometom, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 482/2008 i provedbenih uredbi (EU) br. 1034/2011 i (EU) br. 1035/2011 te o izmjeni Uredbe (EU) br. 677/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8.b stavak 6.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (2), a posebno njezine članke 4. i 6.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (3), a posebno njezin članak 6. stavak 7.,

budući da:

(1)

Provedbenim Uredbama Komisije (EU) br. 1034/2011 (4) i (EU) br. 1035/2011 (5) utvrđuju se zahtjevi za nadzor sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi odnosno zajednički zahtjevi za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. Dotični pružatelji usluga moraju poštivati ove potonje zahtjeve kako bi im se izdale svjedodžbe iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i članka 8.b stavka 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008. Tim se uredbama ujedno utvrđuju zahtjevi koji se odnose na nadležna tijela odgovorna za izdavanje tih svjedodžbi te izvršenje zadaća nadzora i provedbe, u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (6), člankom 2. i člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 550/2004 te člancima 10. i 22.a Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(2)

Zahtjevima utvrđenima provedbenim uredbama (EU) br. 1034/2011 i (EU) br. 1035/2011 cilj je posebno provedba, u početnoj fazi, bitnih zahtjeva koji se odnose na pružanje usluga upravljanja zračnim prometom i zračne plovidbe („ATM/ANS”) utvrđenih Uredbom (EZ) br. 216/2008, posebno za osiguravanje usklađenosti s člancima 8.b i 22.a Uredbe (EZ) br. 216/2008 i Prilogom V.b istoj uredbi te za omogućavanje inspekcijskih pregleda standardizacije u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(3)

Zahtjevi utvrđeni provedbenim uredbama (EU) br. 1034/2011 i (EU) br. 1035/2011 trebali bi se sada, u svjetlu tehničkog napretka, nadopuniti i ažurirati. Također bi trebalo precizirati da, kako bi se pružateljima usluga izdala svjedodžba i kako bi je oni zadržali, ili kako bi oni dali izjavu, u skladu s ovom Uredbom, oni moraju udovoljiti i nastaviti udovoljavati tim zahtjevima kao i bitnim zahtjevima iz članka 8.b stavka 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008. Uz to, trebala bi se osigurati dosljednost između tih zahtjeva i zahtjeva utvrđenih Provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 965/2012 (7), (EU) br. 1178/2011 (8), (EU) br. 139/2014 (9) i (EU) 2015/340 (10), čime se postupno ostvaruje „cjeloviti sustavni pristup”, kojim se donosi logički i tehnološki dosljedan pristup u raznim područjima. Stoga bi se zahtjevi utvrđeni provedbenim uredbama (EU) br. 1034/2011 i (EU) br. 1035/2011 sada trebali utvrditi jednom Uredbom, a Uredbe (EU) br. 1034/2011 i (EU) br. 1035/2011 trebale bi se staviti izvan snage.

(4)

Zajednička pravila za certifikaciju (odnosno izdavanje svjedodžbi) i nadzor dotičnih pružatelja usluga bitna su za povećavanje međusobnog povjerenja u sustave država članica. Stoga bi se, radi osiguravanja najviše razine sigurnosti i zaštite, morali ojačati ujednačeni zahtjevi za pružanje usluga i za njihov nadzor. Time bi se trebalo osigurati sigurno i visokokvalitetno pružanje usluga namijenjenih zračnoj plovidbi i međusobno priznavanje svjedodžbi (odnosno certifikata) u čitavoj Uniji, povećavajući time slobodu kretanja i povećavajući dostupnost tih usluga.

(5)

Radi osiguravanja usklađenog pristupa certifikaciji i nadzoru mjere koje će se primijeniti za zaštitu sustava, sastavnih dijelova u upotrebi i podataka morale bi se koordinirati među svim državama članicama, funkcionalnim blokovima zračnog prostora („FAB-ima”) i mrežom koju čine usluge, funkcije i proizvodi koje nude pružatelji usluga, upravitelj mreže (NM), aerodromi i ostale osobe koje pružaju potrebnu infrastrukturu za letačke operacije.

(6)

Prepoznajući da se upravljanjem sigurnošću osigurava određivanje, ocjenjivanje i minimiziranje sigurnosnih rizika i slabih točaka koji imaju učinak na sigurnost, morali bi se dodatno razraditi zahtjevi koji se odnose na ocjenjivanje sigurnosti promjena u funkcionalnom sustavu od strane certificirane organizacije. Ti bi se zahtjevi morali prilagoditi uzimajući u obzir uključivanje zahtjeva koji se odnose na promjenu upravljanja u zajedničku regulatornu strukturu za sigurnost civilnog zrakoplovstva, kao i iskustva interesnih skupina i nadležnih tijela u području nadzora sigurnost.

(7)

Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu Unije, mjere utvrđene ovom Uredbom trebale bi odražavati trenutno stanje sigurnosti zračnog prometa, uključujući najbolju praksu te znanstveni i tehnički napredak u području meteoroloških usluga. Stoga bi se ova Uredba trebala temeljiti na primjenjivim standardima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo („ICAO”) i preporučenim praksama, odnosno Prilogu 3. ICAO-u o „meteorološkim uslugama za međunarodnu zračnu plovidbu”, a i na iskustvima meteoroloških službi Unije i čitavog svijeta, osiguravajući pritom proporcionalnost s obzirom na veličinu, vrstu i složenost pružatelja meteoroloških usluga.

(8)

Primjereno je uvesti kulturu sigurnosti kao aspekt sustava upravljanja pružatelja usluga na način kojim se potiče razumijevanje i poboljšanje takvih sustava, prepoznajući u isto vrijeme potrebu za daljnjim jačanjem sustava upravljanja, posebno uključivanjem pouzdanog izvješćivanja o događajima.

(9)

Za certifikaciju i nadzor pružatelja podatkovnih usluga („DAT”) morali bi se utvrditi zajednički zahtjevi kojima bi se osiguralo da pružatelji zrakoplovnih podataka za korištenje u zrakoplovu obrađuju te podatke na odgovarajući način koji je sukladan zahtjevima krajnjih korisnika zračnog prostora i kojim se omogućuju sigurne operacije navigacije temeljene na performansama („PNB”).

(10)

Trebalo bi navesti koja su tijela odgovorna za zadaće u pogledu certificiranja, nadzora i provedbe s obzirom na pružatelje usluga iz ove Uredbe, u skladu kriterijem utvrđenim člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i zadaćama Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) u skladu s člankom 22.a Uredbe (EZ) br. 216/2008, ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 550/2004. U svjetlu vrste i raspona usluga koje oni pružaju, nadležno tijelo za pružatelje podatkovnih usluga i za upravitelja mreže trebala bi biti Agencija. Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 216/2008, a posebno cilj utvrđen njezinim člankom 2. stavkom 2. točkom (d) i cilj utvrđen člankom 1. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 549/2004, primjereno je i uskladiti zahtjeve za nadležna tijela s napretkom u konceptima upravljanja sigurnošću ICAO-a, posebno s uvođenjem sustava upravljanja tijela, kao i u provedbi Nacionalnog programa sigurnosti (SSP) i osiguravanju koordinacije između tih tijela.

(11)

Moralo bi se precizirati da bi, kada u skladu s ovom Uredbom izvršavaju svoje zadaće certificiranja, nadzora i provedbe, nadležna tijela morala biti nezavisna od svih pružatelja usluga na temelju osiguravanja odgovarajućeg razdvajanja tih tijela od tih pružatelja barem na funkcionalnoj razini, te da bi se trebao izbjeći svaki mogući sukob interesa. Cilj je jamčiti objektivnost i nepristranost tih tijela i osigurati visoku kvalitetu izvršavanja njihovih zadaća iz ove Uredbe.

(12)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) trebala bi uspostaviti bazu podataka s važnim informacijama koje se odnose na nadležna tijela, kako bi se time omogućili inspekcijski pregledi standardizacije nadležnih tijela i koordinacija s njima, kao i podržala Komisija u izvođenju svojih zadaća.

(13)

Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga stalno ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovom Uredbom i da nadležna tijela mogu učinkovito izvršavati svoje zadaće iz ove Uredbe, u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 549/2004, tim bi se nadležnim tijelima trebale dati određene posebne istražne ovlasti, dodatno na mogućnost provođenja istraga, inspekcija i pregleda iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i članka 10. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008. Primjereno je precizirati da bi se te ovlasti trebale izvršavati u skladu s primjenjivim pravilima nacionalnog prava, uvažavajući niz posebnih elemenata kojima se nastoji osigurati pravednu ravnotežu između svih prava i interesa važnih za određen slučaj.

(14)

Radi dosljednosti i jednostavnosti provedbe u ovu Uredbu trebale bi se uključiti i odredbe iz Uredbe Komisije (EZ) br. 482/2008 (11), a Uredba (EZ) br. 482/2008 trebala bi se stoga staviti izvan snage.

(15)

Zahtjevi iz članaka 12. i 21. Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (12) i Prilog VI. toj Uredbi trebali bi se uključiti u ovu Uredbu kako bi se osigurao usklađeni pristup svim pružateljima usluga. Stoga bi se te odredbe trebale izbrisati.

(16)

Osoblje koje se bavi elektronikom u području sigurnosti zračnog prometa („ATSEP”), koje je zaposlio pružatelj usluga ATM-a/ANS-a ili upravitelj mreže trebalo bi se podvrgnuti usklađenom programu osposobljavanja i ocjenjivanja stručne sposobnosti. Taj pružatelj usluge ili upravitelj mreže trebali bi ujedno osigurati da je osoblje ugovornih organizacija odgovarajuće kvalificirano. Stoga bi se u ovu Uredbu morale uključiti detaljne odredbe o osposobljavanju i ocjenjivanju stručne sposobnosti takvog osoblja.

(17)

Zrakoplovnoj industriji i nadležnim tijelima država članica moralo bi se omogućiti dovoljno vremena za prilagodbu novom regulatornom okviru uspostavljenom ovom Uredbom i za zamjenu svjedodžbi izdanih prije početka primjene ove Uredbe.

(18)

Pružateljima podatkovnih usluga moralo bi se omogućiti, na dobrovoljnoj bazi, da zatraže i da im se daju relevantne svjedodžbe odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe, kako bi im se omogućilo, kao subjektima koji ne podliježu Uredbi (EU) br. 1035/2011 ali podliježu praksi izdavanja dobrovoljnih potvrda „Letter of Acceptance” (LoA) koje izdaje EASA, da s obzirom na to iskoriste ranu primjenu ove Uredbe i međusobno priznavanje tih svjedodžbi. Takva rana primjena ove Uredbe s obzirom na pružatelje podatkovnih usluga ujedno oslobađa operatore zrakoplova njihovih odgovornosti nadzora kada sklapaju ugovore za usluge pružanja podatkovnih usluga, nakon što je pružatelj usluge certificiran za baze zrakoplovnih podataka. Kada pružatelj podatkovnih usluga iskoristi tu mogućnost i izda mu se certifikat, za njega bi odredbe ove Uredbe trebale biti obvezujuće.

(19)

Odredbe iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 (13) morale bi se nadopuniti aspektima povezanima s pružanjem operativnih usluga u zračnom prometu kako bi se osigurala usklađenost pružanja usluga s radnjama pilota i osoblja koje pruža operativne usluge u zračnom prometu te sa zahtjevima iz te Uredbe.

(20)

Sigurnosna prihvatljivost bilo koje promjene koju predloži pružatelj usluge mora se ocijeniti na temelju analize rizika koji donosi uvođenje promjene u njegov funkcionalni sustav, pri čemu se on mora diferencirati bilo kvalitativnim ili kvalitativnim objektivnim kriterijima ocjenjivanja ili kombinacijom oba, što se utvrđuje na lokalnoj razini.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju Agencije u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(22)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 549/2004.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju zajednički zahtjevi za pružanje usluga upravljanja zračnim prometom i zračne plovidbe („ATM/ANS”) i druge mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom („ATM”) za namjene općeg zračnog prometa, a posebno za pravne i fizičke osobe koje pružaju te usluge i funkcije i za nadležna tijela i kvalificirane subjekte koji djeluju u njihovo ime i izvršavaju zadaće certificiranja, nadzora i provedbe s obzirom na te pružatelje usluga.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Priloga I. i sljedeće definicije:

1.

definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i članka 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008, osim definicije „svjedodžbe” iz članka 2. stavka 15. Uredbe (EZ) br. 549/2004;

2.

„pružatelj usluge” znači svaka pravna ili fizička osoba koja pruža funkcije i/ili usluge ATM-a/ANS-a kako je definirano člankom 3. točkom (q) Uredbe (EZ) br. 216/2008 i/ili druge mrežne funkcije ATM-a, bilo pojedinačno ili u paketu za namjene općeg zračnog prometa;

3.

„upravitelj mreže” znači tijelo osnovano na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004 radi obavljanja dužnosti iz tog članka i iz članaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 677/2011.

Članak 3.

Pružanje mrežnih funkcija ATM-a/ANS-a i ATM-a

1.   Države članice osiguravaju da se odgovarajuće mrežne funkcije ATM-a/ANS-a i ATM-a pružaju u skladu s ovom Uredbom na način kojim se olakšava opći zračni promet, uzimajući u obzir sigurnosne aspekte i prometne zahtjeve.

2.   Kada države članice donesu dodatne odredbe kojima se nadopunjuje ova Uredba u bilo kojim pitanjima koja su u skladu s ovom Uredbom ostavljena na odlučivanje državama članicama, tim se odredbama moraju poštovati standardi i preporučene prakse utvrđene Čikaškom konvencijom. Kada se primjenjuju odredbe članka 38. Čikaške konvencije, osim što o tome obavještavaju ICAO, te države dostavljaju Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) odgovarajuće obrazloženje najkasnije dva mjeseca od donošenja tih dodatnih odredbi.

3.   Države članice objavljuju, u skladu s Čikaškom konvencijom, te dodatne odredbe putem svojih zbornika zrakoplovnih informacija.

4.   Ako država članica odluči organizirati pružanje određenih posebnih operativnih usluga u zračnom prometu u konkurentnom okruženju, ta država članica u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da se pružatelji tih usluga ne ponašaju na način koji bi za cilj ili posljedicu imao sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, ni na način koji bi prerastao u zloupotrebu dominantnog položaja.

Članak 4.

Nadležno tijelo

1.   Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje svjedodžbi pružateljima usluga iz ove Uredbe i, ako je to relevantno, potvrđivanje primitka njihovih izjava te za nadzor i provedbu s obzirom na te pružatelje usluga jest nacionalno nadzorno tijelo, iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 549/2004, države članice u kojoj ta pravna ili fizička osoba koja je podnijela zahtjev za svjedodžbu ili daje izjavu ima svoje glavno mjesto poslovanja ili svoje registrirano sjedište (ako ga ima), osim kada je, u skladu s člankom 22.a Uredbe (EZ) br. 216/2008. to nadležno tijelo Agencija.

Za svrhe ove Uredbe smatra se da su pružatelji podatkovnih usluga i upravitelj mreže paneuropski pružatelji usluga s obzirom na koje je, u skladu s člankom 22.a točkom (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008, nadležno tijelo Agencija.

2.   Nadležna tijela iz stavka 1. moraju udovoljavati zahtjevima iz Priloga II.

3.   Kada je jedan od dotičnih pružatelja usluga organizacija za koju je nadležno tijelo Agencija, nadležna tijela dotične države članice koordiniraju se s Agencijom kako bi se osiguralo udovoljavanje zahtjevima iz točaka ATM/ANS.AR.A.005(b)1., ATM/ANS.AR.A.005(b)2. i ATM/ANS.AR.A.005(b)3. Priloga II.:

(a)

ako pružatelji usluga pružaju usluge za funkcionalne blokove zračnog prostora (FAB) koji prelaze preko zračnih prostora koji su pod nadležnošću više od jedne države članice, kako se navodi u članku 2. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 550/2004. ili

(b)

ako pružatelji usluga pružaju prekogranične usluge u zračnoj plovidbi kako se navodi u članku 2. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 550/2004.

4.   Ako je država članica imenovala ili postavila više od jednog tijela u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 549/2004 ili kako se navodi u članku 2. stavcima 3. do 6. Uredbe (EZ) br. 550/2004 za izvršavanje certificiranja, nadzora i provedbe u skladu s ovom Uredbom, ona osigurava da se područja nadležnosti svakog od tih tijela jasno definiraju, posebno u smislu odgovornosti te zemljopisnih ograničenja i ograničenja zračnog prostora. U takvom slučaju ta tijela uspostavljaju međusobnu koordinaciju koja se temelji na pisanim sporazumima kako bi se osigurali učinkovit nadzor i provedba u odnosu na sve pružatelje usluga kojima su izdala svjedodžbe ili, ako je relevantno, koji su im dali izjave.

5.   Prilikom izvršenja svojih zadaća certificiranja, nadzora i provedbe u skladu s ovom Uredbom, nadležna tijela moraju biti neovisna od svih pružatelja usluga. Ova se neovisnost postiže odgovarajućim razdvajanjem između tih nadležnih tijela i pružatelja usluga, najmanje na funkcionalnoj razini. U tom smislu države članice osiguravaju da nadležna tijela svoje ovlasti izvršavaju nepristrano i transparentno.

6.   Države članice i – ako je nadležno tijelo Agencija – Komisija osiguravaju da njihova nadležna tijela ne dozvoljavaju svojem osoblju uključivanje u izvršenje zadaća certificiranja, nadzora i provedbe od strane tog tijela iz ove Uredbe ako postoje naznake da bi takvo uključivanje moglo dovesti, izravno ili neizravno, do sukoba interesa, posebno ako je u pitanju obiteljski ili financijski interes.

7.   Agencija vodi bazu podataka s podacima za kontakt nadležnih tijela iz stavka 1. Za tu svrhu države članice dostavljaju Agenciji nazive i adrese svojih nadležnih tijela kao i obavijesti o svim njihovim kasnijim promjenama.

8.   Države članice i, ako je nadležno tijelo Agencija, Komisija određuju potrebna sredstva i mogućnosti nadležnih tijela za izvršavanje tih zadaća, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i člankom 22.a Uredbe (EZ) br. 216/2008, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući ocjenjivanje koje su provela odgovarajuća nadležna tijela radi utvrđivanja sredstava potrebnih za izvršenje svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

9.   Nadležna tijela, kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća certificiranja, nadzora i provedbe skladu s ovom Uredbom, ovlaštena su:

(a)

zahtijevati od pružatelja usluga koji podliježu njihovom nadzoru da pruže sve potrebne informacije;

(b)

zahtijevati od svim zastupnika, upravitelja ili drugih članova osoblja tih pružatelja usluga da pruže usmena objašnjenja bilo koje činjenice, dokumenta, predmeta, postupka ili bilo čega drugog važnog za nadzor tog pružatelja usluga;

(c)

ući u bilo koji prostor i zemljište, uključujući i operativne površine i prijevozna sredstva tih pružatelja usluga;

(d)

pregledati, kopirati ili uzeti izvatke iz svih dokumenata, evidencija ili podataka koje ti pružatelji usluga imaju ili su im dostupni, bez obzira na medij na kojem je predmetna informacija pohranjena;

(e)

izvršiti revizije, procjene, istrage i preglede tih pružatelja usluga.

10.   Nadležna tijela, kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća certificiranja, nadzora i provedbe u skladu s ovom Uredbom, ujedno su ovlaštena izvršavati svoje ovlasti utvrđene prvim podstavkom u odnosu na ugovorne organizacije koje podliježu nadzoru pružatelja usluga, kao što se navodi u točki ATM/ANS.OR.B.015 Priloga III.

11.   Ovlasti iz ovog stavka izvršavaju se u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj se predmetne aktivnosti odvijaju, uz uvažavanje potrebe za osiguravanjem stvarnog izvršavanja tih ovlasti i prava te legitimnih interesa pružatelja usluga i bilo koje relevantne treće osobe, u skladu s načelom proporcionalnosti. Ako se u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom za ulazak u prostorije, zemljišta ili prijevozna sredstva iz točke (c) zahtijeva prethodno odobrenje pravosudnog tijela dotične države članice, te se ovlasti izvršavaju samo nakon dobivanja takvog prethodnog odobrenja.

12.   Kada izvršava ovlasti iz ovog stavka, nadležno tijelo osigurava da članovi njegova osoblja i, kada je relevantno, svi drugi stručnjaci koji sudjeluju u tim aktivnostima budu propisno ovlašteni.

13.   Nadležna tijela poduzimaju ili pokreću sve primjerene prisilne mjere potrebne radi osiguravanja da pružatelji usluga kojima su izdala svjedodžbu ili, kada je to relevantno, koji su im dali izjavu, udovoljavaju zahtjevima iz ove Uredbe.

Članak 5.

Pružatelji usluga

Pružatelji usluga dobivaju svjedodžbu i ovlašteni su izvršavati povlastice dane u okviru područja primjene te svjedodžbe ako udovoljavaju i nastave udovoljavati, dodatno zahtjevima iz članka 8.b stavka 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008, sljedećim zahtjevima:

(a)

za sve pružatelje usluga, dodatno zahtjevima iz točaka (b) do (l) kako je primjenjivo i zahtjevima iz točke (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom III. (dio ATM/ANS.OR), poddijelovi A i B;

(b)

za pružatelje usluga, osim pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu („ATS”), dodatno zahtjevima iz točaka (a) i (m), zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. (dio ATM/ANS.OR), poddio C;

(c)

za pružatelje usluga u zračnoj plovidbi („ANS”), pružatelje upravljanja protokom zračnog prometa („ATFM”) i upravitelja mreže, dodatno zahtjevima iz točaka (a) i (m), zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. (dio ATM/ANS.OR), poddio D;

(d)

za pružatelje ATS-a, dodatno zahtjevima iz točaka (a), (c) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom IV. (dio ATS);

(e)

za pružatelje meteoroloških usluga („MET”), dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b), (c) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom V. (dio MET);

(f)

za pružatelje usluga zrakoplovnog informiranja („AIS”), dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b), (c) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom VI. (dio AIS);

(g)

za pružatelje podatkovnih usluga („DAT”), dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom VII. (dio DAT);

(h)

za pružatelje usluga komunikacije, navigacije ili nadzora („CNS”), dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b), (c) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom VIII. (dio CNS);

(i)

za pružatelje ATFM-a, dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b), (c) i (m) zahtjevima utvrđenima Prilogom IX. (dio ATFM);

(j)

za pružatelje upravljanja zračnim prostorom („ASM”), dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom X. (dio ASM);

(k)

za pružatelje oblikovanja zračnog prostora i/ili oblikovanja postupaka, dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b) i (m), zahtjevima utvrđenima u Prilogu XI. (dio ASD), ako je te zahtjeve donijela Komisija;

(l)

za upravitelja mreže, dodatno zahtjevima iz točaka (a), (b), (c) i (m), zahtjevima utvrđenima Prilogom XII. (dio NM);

(m)

za sve pružatelje usluga, dodatno zahtjevima iz točke (a), primjenjivim zahtjevima utvrđenima Prilogom XIII. (dio PERS).

Članak 6.

Izjava pružatelja usluga letnih informacija

Ako države članice omoguće pružateljima usluga letnih informacija da daju izjavu o svojoj sposobnosti i sredstvima za izvršavanje svojih odgovornosti povezanih s uslugama koje se pružaju u skladu s člankom 8.b stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008, ti pružatelji usluga moraju ispunjavati, dodatno zahtjevima iz članka 8.b stavka 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008, zahtjeve utvrđene u ATM/ANS.OR.A.015 iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Postojeće svjedodžbe

1.   Smatra se da su svjedodžbe izdane u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 1035/2011 izdane u skladu s ovom Uredbom.

2.   Države članice zamjenjuju svjedodžbe iz stavka 1. svjedodžbama koje udovoljavaju formatu utvrđenom u Dodatku 1. Prilogu II. najkasnije do 1. siječnja 2021..

Članak 8.

Stavljanje izvan snage i izmjene

1.   Uredba (EZ) br. 482/2008 stavlja se izvan snage.

2.   Provedbena uredba (EU) br. 1034/2011 stavlja se izvan snage.

3.   Provedbena uredba (EU) br. 1035/2011 stavlja se izvan snage.

4.   Članci 12. i 21. Uredbe (EU) br. 677/2011 i Prilog VI. toj Uredbi brišu se.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Međutim, na pružatelje podatkovnih usluga primjenjuje se članak 5. od dana stupanja na snagu ove Uredbe ako taj pružatelj usluga podnosi zahtjev za svjedodžbu u skladu s tom odredbom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(3)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1034/2011 od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (SL L 271, 18.10.2011., str. 15.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1035/2011 od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni uredbi (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010 (SL L 271, 18.10.2011., str. 23.).

(6)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 139/2014 od 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 44, 14.2.2014., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011 (SL L 63, 6.3.2015., str. 1.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 482/2008 od 30. svibnja 2008. o uspostavi sustava za osiguranje sigurnosti softvera koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2096/2005 (SL L 141, 31.5.2008., str. 5).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 677/2011 od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (SL L 185, 15.7.2011., str. 1.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).


PRILOG I.

DEFINICIJE POJMOVA IZ PRILOGA II. do XIII.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„prihvatljivi načini usklađivanja (AMC)” znači neobvezujući standardi koje je Agencija prihvatila za opisivanje načina uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima;

2.

„radovi iz zraka” znači operacija zrakoplova u kojoj se zrakoplov upotrebljava za specijalizirane usluge, kao što je poljoprivreda, građevinarstvo, snimanje iz zraka, izmjera, nadzor i patroliranje, traganje i spašavanje ili oglašavanje u zraku itd.;

3.

„aerodromski klimatološki sažetak” znači precizni sažetak specifičnih meteoroloških elemenata na aerodromu, temeljen na statističkim podacima;

4.

„aerodromska klimatološka tablica” znači tablica koja pruža statističke podatke o opaženim događajima za jedan ili više meteoroloških elemenata na aerodromu;

5.

„nadmorska visina aerodroma” znači nadmorska visina najviše točke sletne površine;

6.

„aerodromska služba letnih informacija (AFIS)” znači usluga letnih informacija i usluga uzbunjivanja za aerodromski promet na aerodromu;

7.

„aerodromska meteorološka služba” znači ured odgovoran za pružanje meteoroloških usluga za aerodrom;

8.

„aerodromsko upozorenje” znači informacija koju daje aerodromska meteorološka služba u vezi s nastankom ili predviđenim nastankom meteoroloških uvjeta koji bi mogli negativno utjecati na zrakoplov na zemlji, uključujući parkirani zrakoplov, te na aerodromske objekte i službe;

9.

„zrakoplovni podaci” znači zrakoplovne činjenice, koncepti ili upute predstavljeni u obliku primjerenom za komunikaciju, tumačenje ili obradu;

10.

„baza zrakoplovnih podataka” znači skup zrakoplovnih podataka organiziranih i uređenih u strukturirani skup podataka koji je pohranjen u elektroničkom obliku u sustavima, vrijedi za određeno razdoblje i može se ažurirati;

11.

„zrakoplovna nepokretna usluga (AFS)” znači telekomunikacijska usluga između određenih nepokretnih točaka koja se pruža prvenstveno radi sigurnosti zračne plovidbe te radi redovitog, učinkovitog i ekonomičnog obavljanja zračnog prijevoza;

12.

„zrakoplovna nepokretna telekomunikacijska mreža (AFTN)” znači globalni sustav nepokretnih zrakoplovnih krugova koji služi, kao dio AFS-a, za razmjenu poruka i/ili digitalnih podataka između stacionarnih zrakoplovnih postaja koje imaju iste ili usklađene komunikacijske značajke;

13.

„zrakoplovne informacije” znači informacije nastale prikupljanjem, analizom i oblikovanjem zrakoplovnih podataka;

14.

„kartografski podaci o aerodromu” znači podaci sakupljeni u svrhu prikupljanja kartografskih informacija o aerodromu;

15.

„baza kartografskih podataka o aerodromu (AMDB)” znači skup kartografskih podataka o aerodromu organiziran i uređen kao strukturirani skup podataka.

16.

„zrakoplovna meteorološka postaja” znači postaja koja vrši opažanja i sastavlja meteorološka izvješća za upotrebu u zračnoj plovidbi;

17.

„izvješće iz zraka” znači izvješće iz zrakoplova u letu, sastavljeno u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije uključujući operativno i/ili meteorološko izvješćivanje;

18.

„zrakoplov” znači svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka koja nije reakcija zraka u odnosu na zemljinu površinu;

19.

„poruka AIRMET” znači informacije koje objavljuje služba meteorološkog bdijenja u vezi s nastankom ili predviđenim nastankom određenih vremenskih pojava na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova na manjim visinama te u vezi s prostornim i vremenskim razvojem tih pojava, a koje nisu uključene u prognozu izdanu za letove na manjim visinama u dotičnom području letnih informacija ili u njegovom potpodručju;

20.

„osoblje koje se bavi elektronikom u području sigurnosti zračnog prometa (ATSEP)” znači sve ovlašteno osoblje koje je stručno u rukovanju, održavanju, stavljanju izvan rada i vraćanju u rad opreme funkcionalnog sustava;

21.

„jedinica za usluge zračnog prometa” opći je pojam koji ima više značenja: „jedinica kontrole zračnog prometa”, „centar letnih informacija”, „aerodromska jedinica za usluge letnih informacija” ili „ured za izvješćivanje o uslugama zračnog prometa”;

22.

„alternativni aerodrom” znači aerodrom prema kojemu zrakoplov može nastaviti let ako postane bilo nemoguće ili nepreporučljivo da on nastavi let ili sleti na aerodrom predviđenog slijetanja i na kojemu na raspolaganju stoje potrebne usluge i uređaji, koji je prikladan za taj zrakoplov te koji je u očekivano vrijeme korištenja u operativnom stanju;

23.

„alternativni načini usklađivanja (AltMOC)” znači načini koji predstavljaju alternativu postojećim prihvatljivim načinima usklađivanja (AMC) ili oni koji predstavljaju nove načine uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima za koje Agencija nije donijela povezane prihvatljive načine usklađivanja;

24.

„apsolutna visina” znači vertikalna udaljenost razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, od srednje razine mora (MSL);

25.

„centar oblasne kontrole zračnog prometa (ACC)” znači jedinica uspostavljena za pružanje usluga kontrole zračnog prometa za kontrolirane letove u kontroliranim područjima koja su pod njezinom nadležnošću;

26.

„područna prognoza za letove na manjim visinama” znači prognoza vremenskih pojava za područje letnih informacija ili njegovo potpodručje koja se izdaje za sloj atmosfere ispod razine leta 100 (ili ispod razine leta 150 u planinskim područjima, ili više ako je potrebno);

27.

„područna navigacija (RNAV)” znači navigacijska metoda koja zrakoplovu omogućuje letenje na bilo kojoj željenoj letnoj putanji koja je obuhvaćena zemaljskim ili svemirskim navigacijskim sredstvima ili je u granicama mogućnosti ugrađene opreme zrakoplova ili kombinacija jednog i drugog;

28.

„obrazloženje” znači tvrdnja koja je potkrijepljena dokazima;

29.

„ASHTAM” znači posebna izdanja NOTAM-a kojima se u posebnom formatu obavješćuje o promjeni aktivnosti vulkana, o vulkanskoj erupciji i/ili oblaku vulkanskog pepela od značaja za zrakoplovne operacije;

30.

„mrežne funkcije ATM-a” znači funkcije koje provodi upravitelj mreže u skladu s Uredbom (EU) br. 677/2011;

31.

„audit” znači sustavan, nezavisan i dokumentiran postupak dobivanja dokaza o nadzoru te njihova objektivna procjena, kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri ispunjeni zahtjevi;

32.

„mjerodavni izvor” znači:

(a)

nadležno državno tijelo (državna tijela), ili

(b)

organizacija koju je nadležno državno tijelo službeno priznalo kao originatora podataka i/ili organizaciju koja objavljuje podatke u skladu sa zahtjevima u pogledu kvalitete podataka (DQR) koje je donijela ta država;

33.

„sustav automatskog motrenja” znači sustav motrenja koji mjeri, obrađuje i izvješćuje o svim potrebnim elementima bez ljudskog posredovanja;

34.

„zrakoplovno poduzeće” znači subjekt, osoba ili organizacija, osim pružatelja usluga čije je djelovanje uređeno ovom Uredbom, na koje utječe ili koje utječe na uslugu koju pruža pružatelj usluga;

35.

„pauza” znači vremensko razdoblje unutar razdoblja rada kada kontrolor zračnog prometa ne mora obavljati svoje dužnosti, a služi za oporavak;

36.

„certificirana zrakoplovna aplikacija” znači softverska aplikacija koju je odobrila Agencija kao dio zrakoplova u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 216/2008;

37.

„oblaci od operativne važnosti” znači oblak s visinom baze oblaka ispod 1 500 m (5 000 stopa) ili ispod najveće minimalne sektorske apsolutne visine, ovisno o tome što je veće, ili kumulonimbus ili vertikalno razvijeni kumulus na bilo kojoj visini;

38.

„komercijalni zračni prijevoz” znači bilo koja operacija zrakoplova koja uključuje prijevoz putnika, tereta ili pošte, a naplaćuje se ili se za njega prihvaća neka druga vrsta naknade;

39.

„kontrolirano područje” znači kontrolirani zračni prostor koji se prostire iznad utvrđene granice iznad zemlje;

40.

„stres od kritične nezgode” znači pojava neuobičajenih i/ili ekstremnih emotivnih reakcija, fizičkih reakcija i/ili reakcija u ponašanju kod neke osobe nakon nekog događaja ili nezgode;

41.

„kvaliteta podataka” znači stupanj ili razina pouzdanosti do koje dani podaci ispunjavaju zahtjeve korisnika podataka u smislu točnosti, razlučivosti i cjelovitosti (ili odgovarajuće razine osiguranja) sljedivosti, pravovremenosti, potpunosti i formata;

42.

„zahtjevi u pogledu kvalitete podataka (DQR)” znači opis značajki podataka (tj. točnosti, razlučivosti i cjelovitosti (ili odgovarajuće razine osiguranja) sljedivosti, pravovremenosti, potpunosti i formata) radi osiguravanja usklađenosti tih podataka s njihovom namjenom;

43.

„pružatelj podatkovnih usluga (DAT)” znači organizacija koja je:

(a)

pružatelj DAT-a tipa 1. koji, pod kontroliranim uvjetima, obrađuje zrakoplovne podatke za uporabu u zrakoplovu i pruža bazu zrakoplovnih podataka koja udovoljava zahtjevima DQR za koje nije utvrđena usklađenost ni s jednom aplikacijom/opremom koja se koristi u zraku;

(b)

pružatelj DAT-a tipa 2. koji obrađuje zrakoplovne podatke i pruža bazu zrakoplovnih podataka za upotrebu s certificiranom zrakoplovnom aplikacijom/opremom koja udovoljava zahtjevima DQR za koje je utvrđena usklađenost s tom aplikacijom/opremom;

44.

„alternativno odredište” znači alternativni aerodrom na koji bi zrakoplov mogao sletjeti ako postane bilo nemoguće ili nepreporučljivo sletjeti na aerodrom predviđenog slijetanja;

45.

„dužnost” znači svaka zadaća čije provođenje od kontrolora zračnog prometa traži pružatelj usluga kontrole zračnog prometa;

46.

„razdoblje rada” znači razdoblje koje započinje kada pružatelj usluga kontrole zračnog prometa zatraži od kontrolora zračnog prometa da se prijavi na dužnost ili da bude dostupan na dužnosti ili da započne svoju dužnost, a završava kada je kontrolor zračnog prometa slobodan od dužnosti;

47.

„nadmorska visina” znači vertikalna udaljenost točke ili razine, na površini zemlje ili za nju pričvršćene, mjerena od srednje razine mora;

48.

„alternativni aerodrom na ruti” znači alternativni aerodrom na koji bi zrakoplov mogao sletjeti u slučaju da se, dok se nalazi na ruti, pojavi potreba za skretanjem;

49.

„umor” znači fiziološko stanje smanjene psihičke ili fizičke sposobnosti nastalo zbog nedostatka sna ili produžene budnosti, doba dana ili radnog opterećenja (psihičke i/ili fizičke aktivnosti) koje može narušiti pozornost i sposobnost osobe da sigurno obavlja svoje zadaće;

50.

„dokumentacija o letu” znači dokumenti, uključujući grafikone ili obrasce, koji sadržavaju meteorološke informacije za let;

51.

„centar za pružanje letnih informacija (FIC)” znači jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja;

52.

„područje letnih informacija (FIR)” znači zračni prostor određenih dimenzija u kojemu se pružaju usluge letnih informacija i usluge uzbunjivanja;

53.

„razina leta (FL)” znači površina stalnog atmosferskog tlaka, određena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1 013,2 hektopaskala (hPa), koja je od drugih takvih površina razdvojena određenim intervalima tlaka;

54.

„testno letenje” generički je pojam koji ima sva sljedeća različita značenja: „letovi u razvojnoj fazi projektiranja (novog zrakoplova, pogonskih sustava, dijelova i uređaja)”, „letovi radi dokazivanja usklađenosti s osnovom za certificiranje (izdavanje svjedodžbi) ili s projektom tipa zrakoplova za zrakoplov koji dolazi s proizvodne linije”, „letovi namijenjeni pokusu novih projektnih koncepata, za koje je potrebno nekonvencionalno manevriranje ili profili kod kojih bi bilo moguće da izađu izvan već odobrene granice područja normalnog letenja zrakoplova”, ili „ letovi u okviru osposobljavanja za testno letenje”;

55.

„prognoza” znači izvješće o očekivanim meteorološkim uvjetima u određenom vremenu ili vremenskom razdoblju u određenom području ili dijelu zračnog prostora;

56.

„prognoza za uzlijetanje” znači prognoza za određeno vremensko razdoblje koju sastavlja aerodromska meteorološka služba i koja sadržava informacije o očekivanim uvjetima iznad kompleksa uzletno-sletnih staza s obzirom na smjer i brzinu prizemnog vjetra te sve njihove varijacije, temperaturu, tlak (QNH) i sve ostale elemente prema lokalnim dogovorima;

57.

„funkcionalni sustav” znači kombinacija postupaka, ljudskih resursa i opreme, uključujući hardver i softver, organiziranih tako da obavljaju funkciju u okviru ATM-a/ANS-a i drugih mrežnih funkcija ATM-a;

58.

„opće zrakoplovstvo” znači bilo koja operacija civilnih zrakoplova osim radova iz zraka ili komercijalnog zračnog prijevoza;

59.

„podaci točaka mreže u digitalnom obliku” znači računalno obrađeni meteorološki podaci za skup pravilno razmaknutih točaka na karti, za prijenos s meteorološkog računala na drugo računalo u obliku koda prikladnom za automatiziranu uporabu;

60.

„materijal s uputama (GM)” znači neobvezujući materijal koji je sastavila Agencija i koji pomaže u objašnjavanju značenja zahtjeva ili specifikacije i koji se koristi kako bi pomogao u tumačenju Uredbe (EZ) br. 216/2008, njezinih provedbenih pravila i prihvatljivih načina usklađivanja;

61.

„globalne prognoze u obliku mreže” znači prognoze očekivanih vrijednosti meteoroloških elemenata na globalnoj mreži s definiranom vertikalnom i horizontalnom razlučivošću;

62.

„opasnost” znači bilo koje stanje, događaj ili okolnost koji mogu uzrokovati štetan učinak;

63.

„visina” znači vertikalna udaljenost razine, točke ili objekta koji se smatra točkom izmjerena od određene referentne vrijednosti;

64.

„razina” znači opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu, a označuje visinu, apsolutnu visinu ili razinu leta;

65.

„lokalno rutinsko izvješće” znači meteorološko izvješće koje se objavljuje u određenim vremenskim intervalima i koje je namijenjeno jedino za širenje na aerodromu na kojemu je i nastalo i na kojemu su predmetna opažanja provedena;

66.

„lokalno posebno izvješće” znači meteorološko izvješće objavljeno u skladu s kriterijima utvrđenima za posebna opažanja i namijenjeno jedino za širenje na aerodromu na kojemu je i nastalo i na kojemu su predmetna opažanja provedena;

67.

„meteorološki bilten” znači tekst koji se sastoji od meteoroloških informacija kojima prethodi odgovarajući naslov;

68.

„meteorološke informacije” znači meteorološko izvješće, analiza, prognoza i sva ostala izvješća koja se odnose na postojeće ili očekivane meteorološke uvjete;

69.

„meteorološko opažanje” znači mjerenje i/ili procjena jednog ili više meteoroloških elemenata;

70.

„meteorološko izvješće” znači izvješće opaženih meteoroloških uvjeta koje se odnosi na određeno vrijeme i lokaciju;

71.

„meteorološki satelit” znači umjetni zemaljski satelit kojim se provode meteorološka opažanja i zatim prenose na Zemlju;

72.

„služba meteorološkog bdjenja” znači služba koja prati meteorološke uvjete koji utječu na letačke operacije i pruža informacije o nastanku ili očekivanom nastanku određenih vremenskih pojava na ruti, prirodnih i drugih opasnosti koje mogu utjecati na sigurnost zrakoplovnih operacija u određenom području odgovornosti;

73.

„minimalna sektorska apsolutna visina (MSA)” znači najmanja apsolutna visina koja se može primijeniti tako da osigurava slobodni prostor od najmanje 300 m (1 000 stopa) iznad svih objekata smještenih u području koje se nalazi u sektoru oblika kruga polumjera 46 km (25 nautičkih milja) čije se središte nalazi u značajnoj točki, referentnoj točki aerodroma (ARP) ili referentnoj točki heliodroma (HRP);

74.

„NOTAM” znači obavijest koja se distribuira telekomunikacijski i koja sadrži informacije u vezi s uspostavljanjem, stanjem ili promjenom bilo kojeg zrakoplovnog sredstva, usluge, postupka ili opasnosti, o kojima je pravovremeno saznanje bitno za osoblje koje je uključeno u letačke operacije;

75.

„prepreka” znači svi nepokretni (privremeni ili stalni) i pokretni objekti ili njihovi dijelovi koji:

(a)

su smješteni na području namijenjenom za kretanje zrakoplova po površini; ili

(b)

se pružaju iznad određene površine s namjenom za zaštitu zrakoplova u letu; ili

(c)

se nalaze izvan tih definiranih površina, a ocijenjeni su kao opasni za zračnu plovidbu;

76.

„OPMET” znači operativne meteorološke informacije za uporabu u pripremnom planiranju letačkih operacija ili njihovu planiranju u letu;

77.

„baza podataka OPMET-a” znači baza podataka uspostavljena radi pohranjivanja i stavljanja na međunarodno raspolaganje operativnih meteoroloških informacija za korištenje u zrakoplovstvu;

78.

„paneuropske usluge” znači djelatnost koja je osmišljena i uspostavljena za korisnike unutar većine država članica ili unutar svih država članica i koja se može proširiti i izvan zračnog prostora državnog područja na koje se Ugovor primjenjuje;

79.

„vulkanska aktivnost prije erupcije” znači neobična ili sve jača vulkanska aktivnost koja može prethoditi vulkanskoj erupciji;

80.

„prevladavajuća vidljivost” znači većinska vrijednost vidljivosti, opažana u skladu s definicijom „vidljivosti”, koja se postiže u najmanje pola kruga horizonta ili na najmanje pola površine aerodroma. Ta područja mogu obuhvaćati cjelovite sektore ili više odvojenih dijelova sektora;

81.

„problematična uporaba psihoaktivnih tvari” znači uporaba jedne ili više psihoaktivnih tvari od strane pojedinca tako da:

(a)

to predstavlja neposrednu opasnost za korisnika ili ugrožava život, zdravlje ili dobrobit drugih; i/ili

(b)

to uzrokuje ili pogoršava profesionalni, socijalni, mentalni ili fizički problem ili poremećaj;

82.

„prognostička/sinoptička karta” znači prognoza specifičnih meteoroloških elemenata za određeno vremensko razdoblje i određenu površinu ili za dio zračnog prostora, prikazana grafički na karti;

83.

„psihoaktivne tvari” znači alkohol, opioidi, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, kokain, drugi psihostimulansi, halucinogeni i hlapljiva otapala, ali ne uključujući kofein i duhan;

84.

„koordinacijski centar potrage i spašavanja (RCC)” znači jedinica odgovorna za promicanje učinkovite organizacije usluga potrage i spašavanja te za koordinaciju vođenja operacija potrage i spašavanja unutar područja potrage i spašavanja;

85.

„razdoblje odmora” znači neprekidno i određeno vremensko razdoblje, koje prethodi i/ili slijedi razdoblju na dužnosti, tijekom kojega je kontrolor zračnog prometa slobodan od svih dužnosti;

86.

„raspored osoblja” znači struktura razdoblja na dužnosti i odmora kontrolora zračnog prometa u skladu sa zakonskim i operativnim zahtjevima;

87.

„rizik” znači kombinacija cjelokupne vjerojatnosti ili učestalosti pojavljivanja nekog štetnog učinka koji je posljedica opasnosti i ozbiljnosti tog učinka;

88.

„uzletno-sletna staza” znači točno određena pravokutna površina na aerodromu na zemlji namijenjena za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova;

89.

„vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR)” znači raspon u kojem pilot zrakoplova na središnjoj crti uzletno-sletne staze može vidjeti oznake površine uzletno-sletne staze ili svjetla koja ocrtavaju uzletno-sletnu stazu ili određuju njezinu središnju crtu;

90.

„sigurnosna direktiva” znači dokument koji izdaje ili donosi nadležno tijelo i kojim se nalažu mjere koje se moraju izvesti na funkcionalnom sustavu, ili se utvrđuju ograničenja njegove operativne uporabe, kako bi se ponovno uspostavila sigurnost, kada dokazi pokazuju da bi u protivnom sigurnost zračnog prometa mogla biti ugrožena;

91.

„sustav upravljanja sigurnošću (SMS)” znači sustavni pristup upravljanju sigurnošću uključujući potrebne organizacijske ustroje, odgovornosti, politike i postupke;

92.

„jedinica službi za potragu i spašavanje” generički je pojam koji označava, ovisno o slučaju, koordinacijski centar potrage i spašavanja, odjel za spašavanje ili odjel za uzbunjivanje.

93.

„odabrana promatračnica vulkana” znači pružatelj usluge kojega je odabralo nadležno tijelo i koji promatra aktivnost nekog vulkana ili skupine vulkana i svoja opažanja daje na raspolaganje dogovorenom skupu primatelja u sektoru zrakoplovstva;

94.

„sustav poluautomatskog motrenja” znači sustav motrenja koji omogućuje povećanje broja mjerenih elemenata, a u radu su mu potrebni ljudi radi objavljivanja odgovarajućih izvješća;

95.

„poruka SIGMET” znači informacije koje izdaje služba meteorološkog bdjenja u vezi s nastankom ili predviđenim nastankom određenih vremenskih pojava na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova, te u vezi s prostornim i vremenskim razvojem tih pojava;

96.

„posebno izvješće iz zraka” znači meteorološko izvješće zrakoplova objavljeno u skladu s kriterijima, a temelji se na opažanjima tijekom leta;

97.

„stres” znači posljedice koje iskusi neka osoba suočena s mogućim uzrokom („stresor”) promjene ljudske sposobnosti i izvedbe. Izlaganje stresoru može utjecati na radnu sposobnost te osobe negativno (distres), neutralno ili pak pozitivno (eustres), ovisno o tome na koji način ta osoba doživljava svoju sposobnost nošenja s tim stresorom.

98.

„osposobljavanje za ovlaštenje za sustav i opremu” znači osposobljavanje koje je osmišljeno za prenošenje posebnog znanja i vještina u pogledu sustava i opreme i kojim se ostvaruje operativna stručnost;

99.

„prilagođeni podaci” znači zrakoplovni podaci koje pruža operator zrakoplova ili pružatelj DAT-a u ime operatora zrakoplova i koji su kreirani za tog operatora zrakoplova kako bi ih on mogao koristiti u svojim operacijama;

100.

„alternativni aerodrom uzlijetanja” znači alternativni aerodrom na koji zrakoplov može sletjeti ako to postane potrebno nedugo nakon uzlijetanja, a ne može se upotrijebiti aerodrom odlaska;

101.

„terminalna aerodromska prognoza (TAF)” znači sažeto izvješće o očekivanim meteorološkim uvjetima na nekom aerodromu u određenom vremenskom razdoblju;

102.

„teren” znači površina Zemlje koja uključuje prirodna obilježja, kao što su planine, brda, grebeni, doline, vodene mase, trajni led i snijeg, i ne uključuje prepreke;

103.

„prag” znači početak dijela uzletno-sletne staze koji se koristi za slijetanje;

104.

„područje dodira” znači dio uzletno-sletne staze smješten iza praga namijenjen za prvi dodir zrakoplova u slijetanju s uzletno-sletnom stazom;

105.

„tropska ciklona” je generički pojam za nefrontalne ciklone sinoptičkih razmjera s podrijetlom iznad tropskih ili suptropskih voda te s konvekcijom i ciklonskim strujanjem prizemnog vjetra;

106.

„savjetodavni centar za praćenje tropskih ciklona (TCAC)” znači meteorološki centar koji službama meteorološkog bdjenja, svjetskim prognostičkim centrima i međunarodnim bazama podataka OPMET-a pruža savjetodavne informacije o položaju, prognozi smjera i brzini kretanja, središnjem tlaku i maksimalnoj brzini prizemnog vjetra tropskih ciklona;

107.

„vidljivost” znači vidljivost u zrakoplovstvu i odgovara onoj vrijednosti koja je između sljedeće dvije mogućnosti veća:

(a)

najveća udaljenost na kojoj se crni objekt odgovarajućih dimenzija, smješten blizu zemlje, može vidjeti i prepoznati u odnosu na svijetlu pozadinu;

(b)

najveća udaljenost na kojoj se svjetla jakosti oko 1 000 kandela mogu vidjeti i raspoznati u odnosu na neosvijetljenu pozadinu;

108.

„savjetodavni centar za praćenje vulkanskog pepela (VAAC)” znači meteorološki centar koji službama meteorološkog bdjenja, centrima oblasne kontrole zračnog prometa, centrima za pružanje letnih informacija, svjetskim prognostičkim centrima i međunarodnim bazama podataka OPMET-a pruža savjetodavne informacije o lateralnom i vertikalnom prostiranju te prognozama kretanja vulkanskog pepela u atmosferi nakon vulkanskih erupcija;

109.

„svjetski prognostički centar (WAFC)” znači meteorološki centar koji sastavlja i dostavlja, odgovarajućim načinima, globalno i u digitalnom obliku, izravno državama članicama značajne vremenske prognoze i prognoze za gornji zračni prostor kao dio zrakoplovne nepokretne usluge; i

110.

„Svjetski prognostički sustav (WAFS)” znači svjetski sustav putem kojeg svjetski prognostički centri pružaju zrakoplovne meteorološke prognoze na ruti u jedinstvenim standardiziranim formatima.


PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA NADLEŽNA TIJELA – PRUŽANJE USLUGA I. DRUGIH MREŽNIH FUNKCIJA ATM-a

(Dio ATM/ANS.AR)

PODDIO A –   OPĆI ZAHTJEVI

ATM/ANS.AR.A.001   Područje primjene

Ovim se Prilogom utvrđuju zahtjevi za administrativni sustav i sustav upravljanja nadležnih tijela odgovornih za certificiranje, nadzor i provedbu u odnosu na primjenu zahtjeva iz priloga III. do XIII. od strane pružatelja usluga koji podliježu ovoj Uredbi u skladu s člankom 5.

ATM/ANS.AR.A.005   Zadaće certificiranja, nadzora i provedbe

(a)

Nadležno tijelo izvršava zadaće certificiranja, nadzora i provedbe u odnosu na primjenu zahtjeva primjenjivih na pružatelje usluga, prati sigurno pružanje njihovih usluga i provjerava jesu li primjenjivi zahtjevi ispunjeni.

(b)

Nadležna tijela utvrđuju i izvršavaju svoje odgovornosti u pogledu sigurnog certificiranja, nadzora i provedbe na način kojim se osigurava:

(1)

da postoje posebna mjesta odgovornosti za provedbu svake odredbe ove Uredbe;

(2)

da imaju uvid u mehanizme nadzora sigurnosti i njihove rezultate; i

(3)

da se među nadležnim tijelima osigura razmjena važnih informacija.

Dotična nadležna tijela dužna su redovito preispitivati sporazum o nadzoru pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u funkcionalnim blokovima zračnog prostora (FAB) koji prelaze preko zračnih prostora koji su pod nadležnošću više od jedne države članice, kako se navodi u članku 2. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 550/2004 te, u slučaju prekograničnog pružanja usluga u zračnoj plovidbi, sporazum o međusobnom priznavanju zadaća nadzora, kako se navodi u članku 2. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 550/2004, kao i praktičnu provedbu tih sporazuma, posebno u smislu postignute razine sigurnosti pružatelja usluga obuhvaćenih njihovim nadzorom.

(c)

Nadležno tijelo uspostavlja mehanizme koordinacije s drugim nadležnim tijelima u pogledu prijavljenih promjena u funkcionalnim sustavima koji uključuju pružatelje usluga obuhvaćene nadzorom drugih nadležnih tijela. Ti mehanizmi koordinacije moraju osiguravati učinkovit odabir i pregled tih prijavljenih promjena, u skladu s ATM/ANS.AR.C.025.

ATM/ANS.AR.A.010   Dokumentacija o certificiranju, nadzoru i provedbi

Nadležno tijelo stavlja na raspolaganje svojem osoblju sve relevantne zakonodavne akte, standarde, pravila, tehničke publikacije i povezane dokumente kako bi im se omogućilo obavljanje njihovih zadaća i izvršavanje njihovih odgovornosti.

ATM/ANS.AR.A.015   Načini usklađivanja

(a)

Agencija razvija prihvatljive načine usklađivanja (AMC) koji se mogu upotrebljavati za uspostavljanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Ako se udovolji AMC-ima smatra se da su ispunjeni primjenjivi zahtjevi iz ove Uredbe.

(b)

Za uspostavljanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe mogu se upotrijebiti alternativni načini usklađivanja (AltMOC).

(c)

Nadležno tijelo uspostavlja sustav radi ujednačenog ocjenjivanja omogućavaju li svi AltMOC-i koje to tijelo ili pružatelji usluga obuhvaćeni njihovim nadzorom upotrebljavaju uspostavljanje usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe.

(d)

Nadležno tijelo ocjenjuje sve AltMOC-e koje predlože pružatelji usluga u skladu s ATM/ANS.OR.A.020 analizirajući dostavljenu dokumentaciju te, ako se smatra potrebnim, provođenjem inspekcijskog nadzora pružatelja usluga.

Kada nadležno tijelo utvrdi da je AltMOC dovoljan za osiguravanje usklađenosti s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe ono bez nepotrebnog odlaganja:

(1)

obavješćuje podnositelja zahtjeva da se može primijeniti AltMOC te, ako je primjenjivo, u skladu s time izmjenjuje svjedodžbu podnositelja zahtjeva;

(2)

obavješćuje Agenciju o njegovu sadržaju, uključujući preslike sve relevantne dokumentacije; i

(3)

obavješćuje druge države članice o AltMOC-u koji je prihvaćen.

(e)

Kada nadležno tijelo samo primjenjuje AltMOC za ostvarivanje usklađenosti s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, ono:

(1)

stavlja taj AltMOC na raspolaganje svim pružateljima usluga za čiji je nadzor zaduženo; i

(2)

bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Agenciju.

Nadležno tijelo dostavlja Agenciji potpuni opis AltMOC-a, uključujući sve revizije postupaka koje mogu biti važne, kao i ocjenjivanje kojim se dokazuje da su ispunjeni primjenjivi zahtjevi iz ove Uredbe.

ATM/ANS.AR.A.020   Informacije za Agenciju

(a)

Nadležno tijelo obavješćuje bez nepotrebnog odgađanja Agenciju u slučaju svih znatnih problema s provedbom relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 216/2008 i njezinih provedbenih pravila ili uredbi (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 (zakonodavstvo o jedinstvenom europskom nebu) primjenjivih na pružatelje usluga.

(b)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1), nadležno tijelo dostavlja Agenciji informacije važne za sigurnost koje proizlaze iz izvješća o događaju koja je primilo.

ATM/ANS.AR.A.025   Trenutačna reakcija na sigurnosni problem

(a)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 376/2014, nadležno tijelo uvodi sustav za odgovarajuće prikupljanje, analizu i širenje sigurnosnih informacija.

(b)

Agencija uspostavlja sustav za odgovarajuću analizu svih relevantnih sigurnosnih informacija koje primi od nadležnih tijela i bez nepotrebnog odlaganja dostavlja državama članicama i Komisiji, prema potrebi, sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje se trebaju poduzeti i koje su im potrebne kako bi pravovremeno reagirale na sigurnosni problem u koji su uključeni pružatelji usluga.

(c)

Po primitku informacija iz točaka (a) i (b) nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere za rješavanje sigurnosnog problema, uključujući izdavanje sigurnosnih direktiva u skladu s ATM/ANS.AR.A.030.

(d)

O mjerama poduzetima u skladu s točkom (c) odmah se obavještavaju dotični pružatelji usluga kako bi se s njima uskladili, u skladu s ATM/ANS.OR.A.060. Nadležno tijelo o tim mjerama ujedno obavješćuje Agenciju i, ako je potrebna zajednička akcija, druga relevantna nadležna tijela.

ATM/ANS.AR.A.030   Sigurnosne direktive

(a)

Nadležno tijelo izdaje sigurnosnu direktivu kada u funkcionalnom sustavu utvrdi postojanje nesigurnog uvjeta koji zahtijeva trenutačno djelovanje.

(b)

Sigurnosna direktiva prosljeđuje se predmetnim pružateljima usluga i sadrži najmanje sljedeće informacije:

(1)

identifikaciju nesigurnog uvjeta;

(2)

identifikaciju ugroženog funkcionalnog sustava;

(3)

potrebne mjere i njihovu utemeljenost;

(4)

rok za provedbu potrebnih mjera; i

(5)

datum njezinog stupanja na snagu.

(c)

Nadležno tijelo prosljeđuje primjerak sigurnosne direktive Agenciji i svim drugim nadležnim tijelima na koja se to odnosi u roku od mjesec dana od njezinog izdavanja.

(d)

Nadležno tijelo provjerava usklađenost pružatelja usluga s primjenljivim sigurnosnim direktivama.

PODDIO B –   UPRAVLJANJE (ATM/ANS.AR.B)

ATM/ANS.AR.B.001   Sustav upravljanja

(a)

Nadležno tijelo uspostavlja i održava sustav upravljanja uključujući, kao minimum, sljedeće elemente:

1.

dokumentirane politike i postupke radi opisivanja svoje organizacije, sredstava i metoda za postizanje usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima prema potrebi za izvršenje svojih zadaća certificiranja, nadzora i provedbe u skladu s ovom Uredbom. Postupci se ažuriraju i unutar tog nadležnog tijela služe kao osnovni radni dokumenti za sve povezane zadatke;

2.

dovoljan broj osoblja, uključujući inspektore, za obavljanje svojih zadaća i ispunjavanje svojih odgovornosti u skladu s ovom Uredbom. Takvo osoblje mora biti kvalificirano za obavljanje dodijeljenih zadataka i raspolagati potrebnim znanjem i iskustvom te mora prolaziti inicijalno i periodično osposobljavanje i osposobljavanje na radnom mjestu kako bi se osigurala kontinuirana stručnost. Mora postojati sustav za planiranje raspoloživosti osoblja kako bi se osiguralo pravilno obavljanje svih povezanih zadaća;

3.

odgovarajuću opremu i uredski prostora za obavljanje tih dodijeljenih zadaća;

4.

postupak praćenja usklađenosti sustava upravljanja s relevantnim zahtjevima i prikladnosti postupaka, uključujući uspostavljanje postupka internog audita i postupka upravljanja sigurnosnim rizicima. Praćenje usklađenosti mora uključivati sustav povratnih informacija o nalazima revizije, koje se šalju višoj upravi nadležnog tijela kako bi se, prema potrebi, osigurala provedba korektivnih mjera; i

5.

osobe ili skupine osoba koje su u konačnici odgovorne višoj upravi nadležnog tijela za funkciju praćenja usklađenosti.

(b)

Za svako područje djelatnosti koje se nalazi u sustavu upravljanja nadležno tijelo imenuje jednu ili više osoba koje su odgovorne za upravljanje relevantnim zadatkom ili zadacima u potpunosti.

(c)

Nadležno tijelo uspostavlja postupke za sudjelovanje u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoći s drugim relevantnim nadležnim tijelima, uključujući razmjenu svih nalaza i naknadne mjere koje se poduzimaju kao rezultat certificiranja i nadzora pružatelja usluga koji obavljaju djelatnosti na državnom području države članice, ali koje je certificiralo nadležno tijelo druge države članice ili Agencija.

(d)

Primjerak postupaka povezanih sa sustavom upravljanja i njihovih izmjena stavlja se na raspolaganje Agenciji za potrebe standardizacije.

ATM/ANS.AR.B.005   Dodjela zadaća kvalificiranim subjektima

(a)

Nadležno tijelo može dodijeliti kvalificiranim subjektima svoje zadaće koje se odnose na certificiranje ili nadzor pružatelja usluga u skladu s ovom Uredbom, osim samog izdavanja svjedodžbi. Pri dodjeljivanju tih zadaća nadležno tijelo osigurava da je:

1.

uspostavljen sustav za inicijalno i kontinuirano ocjenjivanje usklađenosti kvalificiranog subjekta s Prilogom V. Uredbi (EZ) br. 216/2008. Taj sustav i rezultati ocjenjivanja se dokumentiraju; i

2.

sklopljen dokumentirani sporazum s kvalificiranim subjektom, koji su obje strane odobrile na odgovarajućoj upravnoj razini i u kojem je jasno utvrđeno sljedeće:

(i)

zadaće koje moraju biti provedene;

(ii)

izjave, izvješća i zapisi koji moraju biti osigurani;

(iii)

tehnički uvjeti koji se moraju zadovoljiti u provođenju takvih zadataka;

(iv)

povezana područja odgovornosti; i

(v)

zaštita koja se osigurava za informacije dobivene pri obavljanju takvih zadaća.

(b)

Nadležno tijelo osigurava da su postupkom internog audita i postupkom upravljanja sigurnosnim rizikom koji se zahtijevaju u ATM/ANS.AR.B.001(a)4. obuhvaćene sve zadaće koje je kvalificirani subjekt obavio u njegovo ime.

ATM/ANS.AR.B.010   Promjene u sustavu upravljanja

(a)

Nadležno tijelo mora imati uspostavljen sustav za utvrđivanje promjena koje utječu na njegovu sposobnost izvršavanja zadaća i odgovornosti u skladu s ovom Uredbom. Taj mu sustav omogućuje poduzimanje mjera, prema potrebi, za osiguravanje trajne adekvatnosti i učinkovitosti sustava upravljanja.

(b)

Nadležno tijelo ažurira svoj sustav upravljanja kako bi se time pravovremeno odražavale sve promjene ove Uredbe, a kako bi se osigurala učinkovita provedba.

(c)

Nadležno tijelo obavješćuje Agenciju o značajnim promjenama koje utječu na njegovu sposobnost za obavljanje svojih zadaća i ispunjavanje svojih odgovornosti u skladu s ovom Uredbom.

ATM/ANS.AR.B.015   Čuvanje zapisa

(a)

Nadležno tijelo uspostavlja sustav čuvanja zapisa kojim se osigurava odgovarajuće pohranjivanje, dostupnost i pouzdana sljedivost:

(1)

dokumentiranih politika i postupaka sustava upravljanja;

(2)

osposobljavanja, kvalifikacija i ovlaštenja osoblja kako se zahtijeva u ATM/ANS.AR.B.001(a)2.;

(3)

dodjeljivanja zadaća, obuhvaćajući elemente koji se zahtijevaju u ATM/ANS.AR.B.005, kao i detalja o dodijeljenim zadacima;

(4)

postupaka certificiranja i/ili davanja izjava;

(5)

određivanja pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu i meteoroloških usluga, prema potrebi;

(6)

certificiranja i nadzora pružatelja usluga koji obavljaju djelatnosti na državnom teritoriju države članice, a svjedodžbu im je izdalo nadležno tijelo neke druge države članice ili Agencija, prema dogovoru između tih tijela;

(7)

procjena i obavješćivanja Agencije o AltMOC-u koji su predložili pružatelji usluga te ocjenjivanja AltMOC-a koje primjenjuje samo nadležno tijelo;

(8)

usklađenosti pružatelja usluga s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe nakon izdavanja svjedodžbe ili, kada je to relevantno, dostavljanja izjave, uključujući izvješća o svim auditima, što obuhvaća nalaze, korektivne mjere i datum okončanja mjera te zapažanja i druge zapise povezane sa sigurnošću;

(9)

poduzetih prisilnih mjera;

(10)

sigurnosnih informacija, sigurnosnih direktiva i naknadnih mjera; i

(11)

primjene odredbi o fleksibilnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(b)

Nadležno tijelo vodi popis svih svjedodžbi pružatelja usluga koje je izdalo i izjava koje je primilo.

(c)

Svi se zapisi čuvaju najmanje pet godina od prestanka važenja svjedodžbe ili povlačenja izjave, pod uvjetima iz primjenjivih zakona o zaštiti podataka.

PODDIO C –   NADZOR, CERTIFICIRANJE I PROVEDBA (ATM/ANS.AR.C)

ATM/ANS.AR.C.001   Praćenje razine sigurnosti

(a)

Nadležna tijela redovito prate i ocjenjuju razinu sigurnosti pružatelja usluga koje nadziru.

(b)

Nadležna tijela primjenjuju rezultate praćenja razine sigurnosti posebno u svojemu nadzoru temeljenom na razini rizika.

ATM/ANS.AR.C.005   Certificiranje, izjava i provjera usklađenosti pružatelja usluga sa zahtjevima

(a)

U okviru dijela ATM/ANS.AR.B.001(a)1. nadležno tijelo utvrđuje postupak kojim provjerava:

(1)

prije izdavanja svjedodžbe, usklađenost pružatelja usluga s primjenjivim zahtjevima utvrđenima u prilozima III. do XIII. i svim primjenjivim uvjetima priloženima toj svjedodžbi. Svjedodžba se izdaje u skladu s Dodatkom 1. ovome dijelu;

(2)

usklađenost sa svim obvezama u vezi sa sigurnošću iz akta o imenovanju izdanom u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 550/2004;

(3)

kontinuiranu usklađenost pružatelja usluga koje nadziru s primjenjivim zahtjevima;

(4)

provedbu sigurnosnih ciljeva, zahtjeva u vezi sa sigurnošću i drugih uvjeta u vezi sa sigurnošću navedenih u izjavi o provjeri sustava, uključujući sve relevantne izjave o usklađenosti sastavnih dijelova sustava ili njihovoj primjerenosti za upotrebu koje su podnesene u skladu s Uredbom (EZ) br. 552/2004; i

(5)

provedbu sigurnosnih direktiva, korektivnih mjera i prisilnih mjera.

(b)

Postupak iz stavka (a):

(1)

temelji se na dokumentiranim postupcima;

(2)

potkrijepljen je dokumentacijom čija je posebna namjena da svojem osoblju pruži smjernice za obavljanje njihovih zadaća u pogledu certificiranja, nadzora i provedbe;

(3)

pruža dotičnim organizacijama pokazatelj rezultata aktivnosti certificiranja, nadzora i provedbe;

(4)

temelji se na auditima, revizijama i inspekcijskim nadzorima koje provodi nadležno tijelo;

(5)

pruža, u pogledu certificiranih pružatelja usluga, nadležnom tijelu potrebne dokaze za daljnje djelovanje, uključujući mjere predviđene člankom 9. Uredbe (EZ) br. 549/2004, člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i člancima 10., 25. i 68. Uredbe (EZ) br. 216/2008 u situacijama neusklađenosti sa zahtjevima. i

(6)

u pogledu pružatelja usluga koji daju izjave, pruža nadležnom tijelu dokaze radi poduzimanja, ako je potrebno, korektivnih mjera koje mogu uključivati prisilne mjere, uključujući, kada je potrebno, one iz nacionalnog prava.

ATM/ANS.AR.C.010   Nadzor

(a)

Nadležno tijelo ili kvalificirani subjekti koji djeluju u njegovo ime provode audite u skladu s člankom 4. stavkom 9.

(b)

Auditi iz stavka (a):

(1)

pružaju nadležnom tijelu dokaze usklađenosti s primjenjivim zahtjevima i s provedbenim rješenjima;

(2)

neovisni su o unutarnjim auditima koje obavljaju pružatelji usluga;

(3)

obuhvaćaju cjelokupna provedbena rješenja ili dijelove tih rješenja te postupke ili usluge;

(4)

utvrđuju:

(i)

jesu li provedbena rješenja usklađena s primjenjivim zahtjevima;

(ii)

jesu li poduzete mjere usklađene s provedbenim rješenjima i primjenjivim zahtjevima; i

(iii)

odgovaraju li rezultati poduzetih mjera rezultatima koji se očekuju u okviru provedbenih rješenja.

(c)

Na temelju dokaza koji su mu na raspolaganju, nadležno tijelo prati kontinuiranu usklađenost pružatelja usluga kojeg nadzire s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe.

ATM/ANS.AR.C.015   Program nadzora

(a)

Nadležno tijelo utvrđuje i godišnje ažurira program nadzora uzimajući u obzir specifičnu prirodu pružatelja usluga, složenost njihove djelatnosti, rezultate prethodnih aktivnosti certificiranja i/ili nadzora i temelji se na ocjenjivanju povezanih rizika. Time se uključuju auditi koji:

(1)

obuhvaćaju sva područja mogućih sigurnosnih problema, s naglaskom na onim područjima u kojima su bili utvrđeni problemi;

(2)

obuhvaćaju sve pružatelje usluga koje nadležno tijelo nadzire;

(3)

obuhvaćaju sredstva koja je uveo pružatelj usluga radi osiguravanja stručnosti osoblja;

(4)

osiguravaju da se auditi provode na način koji je razmjeran razini rizika koji proizlazi iz rada i pruženih usluga pružatelja usluga; i

(5)

osiguravaju da se na pružatelje usluga pod njegovim nadzorom primjenjuje ciklus planiranja nadzora koji nije duži od 24 mjeseca.

Ciklus planiranja nadzora može se skratiti ako postoji dokaz da se smanjila razina sigurnosti pružatelja usluga.

Kod pružatelja usluga koje je certificiralo nadležno tijelo ciklus planiranja nadzora može se produljiti na najviše 36 mjeseci ako je nadležno tijelo utvrdilo da za razdoblje od prethodna 24 mjeseca vrijedi sljedeće:

(i)

pružatelj usluga dokazao je učinkovito identificiranje opasnosti u pogledu zrakoplovne sigurnosti i upravljanje povezanim rizicima; i

(ii)

pružatelj usluga kontinuirano je pokazivao usklađenost sa zahtjevima za upravljanje promjenama iz ATM/ANS.OR.A.040 i ATM/ANS.OR.A.045; i

(iii)

nisu bili izdani nalazi 1. razine; i

(iv)

sve su korektivne mjere provedene unutar vremenskog razdoblja koje je nadležno tijelo prihvatilo ili produljilo, kako je definirano u ATM/ANS.AR.C.050.

Ako je, osim prethodno navedenog, pružatelj usluga uspostavio djelotvoran sustav neprestanog izvješćivanja nadležnog tijela o razini sigurnosti i regulatornoj usklađenosti pružatelja usluga, što je odobrilo nadležno tijelo, ciklus planiranja nadzora može se produžiti na najviše 48 mjeseci;

(6)

osiguravaju praćenje provedbe korektivnih mjera;

(7)

su predmet savjetovanja s dotičnim pružateljima usluga i predmet njihovog kasnijeg obavješćivanja; i

(8)

navode predviđeni vremenski razmak inspekcijskih nadzora različitih lokacija.

(b)

Nadležno tijelo može odlučiti da promijeni ciljeve i opseg unaprijed planiranih audita, uključujući dokumentirane revizije i dodatne audite, kada se za time pojavi potreba.

(c)

Nadležno tijelo odlučuje koja rješenja, elementi, usluge, funkcije, fizičke lokacije i aktivnosti podliježu auditu u utvrđenom vremenskom razdoblju.

(d)

Zapažanja i nalazi audita izdani u skladu s ATM/ANS.AR.C.050 dokumentiraju se. Uz to se potkrjepljuju dokazima te se utvrđuju na temelju primjenjivih zahtjeva i njihovih provedbenih rješenja u odnosu na koje je revizija bila provedena.

(e)

Sastavlja se revizijsko izvješće, uključujući podatke o nalazima i zapažanja te se o njima obavješćuje dotični pružatelj usluga.

ATM/ANS.AR.C.020   Izdavanje svjedodžbi

(a)

Nakon postupka utvrđenog stavkom ATM/ANS.AR.C.005 točkom (a), nakon primitka zahtjeva za izdavanje svjedodžbe pružatelju usluga, nadležno tijelo provjerava usklađenost pružatelja usluga s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe.

(b)

Nadležno tijelo može prije izdavanja svjedodžbe zahtijevati sve audite, inspekcijske nadzore ili ocjenjivanja koja smatra potrebnima.

(c)

Svjedodžba se izdaje na neograničeno vrijeme. Privilegije aktivnosti čije je provođenje odobreno pružatelju usluga navode se u uvjetima pružanja usluga priloženima svjedodžbi.

(d)

Svjedodžba se ne izdaje ako je ostao otvoren nalaz razine 1. U iznimnim okolnostima nalazi koji nisu razine 1. ocjenjuju se i pružatelji usluga ih ublažavaju prema potrebi, a nadležno tijelo prije izdavanja svjedodžbe odobrava plan korektivnih mjera radi zatvaranja tih nalaza.

ATM/ANS.AR.C.025   Promjene

(a)

Nakon primitka obavijesti o promjenama u skladu s ATM/ANS.OR.A.045 nadležno tijelo udovoljava odredbama iz ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 i ATM/ANS.AR.C.040.

(b)

Nakon primitka obavijesti o promjenama u skladu s ATM/ANS.OR.A.040(a)2. za koje se zahtijeva prethodno odobrenje, nadležno tijelo:

(1)

provjerava, prije izdavanja odobrenja za promjene, usklađenost pružatelja usluga s primjenjivim zahtjevima; i

(2)

odmah poduzima odgovarajuće radnje, ne dovodeći u pitanje moguće dodatne prisilne mjere, ako pružatelj usluga uvede promjene za koje se zahtijeva prethodno odobrenje prije no što je dobio odobrenje nadležnog tijela kako je definirano u točki 1.

(c)

Kako bi se pružatelju usluga omogućilo uvođenje promjena u njegov sustav upravljanja i/ili sustav upravljanja sigurnošću, ovisno o slučaju, bez prethodnog odobrenja u skladu s ATM/ANS.OR.A.040(b), nadležno tijelo odobrava postupak kojim se definira opseg takvih promjena i opisuje kako će se o tim promjenama obavješćivati i kako će se njima upravljati. U okviru kontinuiranog nadzora nadležno tijelo procjenjuje informacije dobivene u obavijesti radi provjere usklađenosti poduzetih mjera s odobrenim postupcima i primjenjivim zahtjevima. U slučaju neusklađenosti, nadležno tijelo:

(1)

obavješćuje pružatelja usluga o neusklađenosti i zahtijeva dodatne promjene; i

(2)

u slučaju nalaza razine 1. i 2., djeluje u skladu s ATM/ANS.AR.C.050.

ATM/ANS.AR.C.030   Odobrenje postupaka upravljanja promjenama za funkcionalne sustave

(a)

Nadležno tijelo provjerava:

(1)

te postupke i sve bitne izmjene tih postupaka koje je dostavio pružatelj usluga u skladu s ATM/ANS.OR.B.010(b); i

(2)

sva odstupanja od postupaka iz točke 1. za određene promjene, kada to zatraži pružatelj usluga u skladu s ATM/ANS.OR.B.010(c)1.

(b)

Nadležno tijelo odobrava postupke, izmjene i odstupanja iz točke (a) kada utvrdi da su oni potrebni i dovoljni kako bi pružatelj usluga dokazao usklađenost s ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 i ATS.OR.210, što god je od toga primjenjivo.

ATM/ANS.AR.C.035   Odluka o pregledu prijavljenih promjena funkcionalnog sustava

(a)

Nakon primitka obavijesti u skladu s ATM/ANS.OR.A.045(a)1. ili nakon primitka izmijenjenih informacija u skladu s ATM/ANS.OR.A.045(b), nadležno tijelo donosi odluku o tome hoće li ili neće tu promjenu provjeriti. Nadležno tijelo zahtijeva od pružatelja usluga sve dodatne potrebne informacije radi podupiranja te odluke.

(b)

Nadležno tijelo utvrđuje potrebu za provjerom na temelju posebnih, valjanih i dokumentiranih kriterija kojima se, minimalno, osigurava da se prijavljene promjene pregledaju ako je kombinacija vjerojatnosti da je pružatelju usluga to obrazloženje složeno ili nepoznato i težine mogućih posljedica promjene značajna.

(c)

Kada nadležno tijelo odluči o postojanju potrebe za provjerom na temelju drugih kriterija temeljenih na riziku osim onih iz točke (b) ti kriteriji moraju biti specifični, valjani i dokumentirani.

(d)

Nadležno tijelo obavješćuje pružatelja usluga o svojoj odluci za provjeru prijavljene promjene funkcionalnog sustava i na zahtjev dostavlja pružatelju usluga s time povezane razloge.

ATM/ANS.AR.C.040   Pregled prijavljenih promjena funkcionalnog sustava

(a)

Kada nadležno tijelo pregledava obrazloženje prijavljenih promjena ono:

(1)

ocjenjuje valjanost iznesenih obrazloženja u odnosu na ATM/ANS.OR.C.005(a)2. ili ATS.OR.205(a)2.; i

(2)

koordinira prema potrebi svoje aktivnosti s drugim nadležnim tijelima.

(b)

Nadležno tijelo:

(1)

odobrava obrazloženje iz točke (a)1., uz uvjete kada je to primjenjivo, kada se dokaže da je ono valjano i o tome obavješćuje pružatelja usluga, ili

(2)

odbija obrazloženje iz točke (a)1. i obavješćuje o tome pružatelja usluga prilažući razloge kojima se to obrazlaže.

ATM/ANS.AR.C.045   Izjava pružatelja usluga letnih informacija

(a)

Nakon primitka izjave od pružatelja usluga letnih informacija koji namjeravaju pružati takve usluge, nadležno tijelo provjerava da ta izjava sadržava sve informacije koje se zahtijevaju u ATM/ANS.OR.A.015 te tom pružatelju usluga potvrđuje primitak izjave.

(b)

Ako izjava ne sadržava potrebne informacije ili sadržava informacije koje upućuju na neusklađenost s primjenjivim zahtjevima, nadležno tijelo obavješćuje dotičnog pružatelja usluga letnih informacija o neusklađenosti i zahtijeva daljnje informacije. Ako je potrebno, nadležno tijelo nad tim pružateljem usluga letnih informacija provodi audit. Ako se potvrdi neusklađenost, nadležno tijelo provodi mjeru iz stavka ATM/ANS.AR.C.050.

(c)

Nadležno tijelo vodi registar izjava pružatelja usluga letnih informacija koje su mu dane u skladu s ovom Uredbom.

ATM/ANS.AR.C.050   Nalazi, korektivne mjere i prisilne mjere

(a)

Nadležno tijelo posjeduje sustav kojim se analiziraju nalazi radi utvrđivanja njihova značaja za sigurnost i odlučuje o prisilnim mjerama na temelju sigurnosnog rizika koji proizlazi iz neusklađenosti pružatelja usluga.

(b)

U okolnostima u kojima uz hitne odgovarajuće mjere za ublažavanje ne bi bilo dodatnog sigurnosnog rizika ili bi on bio vrlo nizak, nadležno tijelo može prihvatiti to pružanje usluga kako bi se osigurao kontinuitet usluge dok se poduzimaju korektivne mjere.

(c)

Nalaz razine 1. nadležno tijelo izdaje kada se otkrije bilo kakva teška neusklađenost s primjenjivim zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 216/2008 i iz njezinih provedbenih pravila, kao i iz uredbi (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 i iz njihovih provedbenih pravila, s postupcima i priručnicima pružatelja usluga, u smislu uvjeta iz svjedodžbe ili svjedodžbom, s aktom o imenovanju, ako je primjenjivo, ili sa sadržajem izjave, ako ta neusklađenost predstavlja značajan rizik za sigurnost leta ili na drugi način dovodi u pitanje sposobnost pružatelja usluga za nastavak operacija.

Nalazi razine 1. uključuju, ali se ne ograničavaju na:

(1)

objavljivanje operativnih postupaka i/ili pružanje usluge na način kojim se u sigurnost leta unosi značajan rizik;

(2)

stjecanje ili održavanje valjanosti svjedodžbe pružatelja usluga dostavljanjem krivotvorenih dokaznih dokumenata;

(3)

dokaze o zloupotrebi ili neovlaštenoj upotrebi svjedodžbi pružatelja usluga; i

(4)

nepostojanje odgovornog rukovoditelja.

(d)

Nalaz razine 2. nadležno tijelo izdaje kada se otkrije bilo kakva druga neusklađenost s primjenjivim zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 216/2008 i iz njezinih provedbenih pravila, kao i iz uredbi (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 i iz njihovih provedbenih pravila, s postupcima i priručnicima pružatelja usluga ili sa smislom uvjeta ili sa svjedodžbom ili sa sadržajem izjave.

(e)

Kad se tijekom nadzora ili na bilo koji drugi način otkrije nalaz, nadležno tijelo, ne dovodeći u pitanje bilo kakve dodatne mjere zahtijevane Uredbom (EZ) br. 216/2008 i ovom Uredbom, kao i uredbama (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 i njihovim provedbenim pravilima, obavješćuje pružatelja usluga o nalazu u pisanom obliku i zahtijeva korektivne mjere za rješavanje svih utvrđenih neusklađenosti.

(1)

U slučaju nalaza razine 1., nadležno tijelo odmah poduzima odgovarajuće mjere, a ako je to primjereno može i ograničiti, privremeno oduzeti ili oduzeti u cijelosti ili dijelom predmetnu svjedodžbu, osiguravajući kontinuitet usluga pod uvjetom da se ne ugrožava sigurnost, a u slučaju upravitelja mreže ono obavješćuje Komisiju. Poduzete mjere ovise o razmjerima nalaza i ostaju na snazi sve dok pružatelj usluga s uspjehom ne poduzme korektivnu mjeru.

(2)

U slučaju nalaza razine 2., nadležno tijelo:

(i)

odobrava pružatelju usluga rok za provedbu korektivnih mjera uključen u plan mjera primjeren prirodi nalaza; i

(ii)

ocjenjuje plan korektivnih mjera i provedbe koji je predložio pružatelj usluga te ga prihvaća ako se na temelju ocjenjivanja zaključi da je dostatan za rješavanje neusklađenosti.

(3)

U slučaju nalaza razine 2., kada pružatelj usluga ne dostavi plan korektivnih mjera koji je nadležnom tijelu prihvatljiv s obzirom na nalaze, ili kada pružatelj usluga ne provede korektivne mjere u roku koji je nadležno tijelo prihvatilo ili produljilo, nalaz se može podići na nalaz razine 1. i mogu se poduzeti mjere utvrđene u točki (e)1.

(f)

U slučajevima za koje se ne zahtijevaju nalazi razine 1. ili 2., nadležno tijelo može izdati zapažanja.


(1)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.)

Dodatak 1.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG III.

ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE USLUGA

(Dio ATM/ANS.OR)

PODDIO A —   OPĆI ZAHTJEVI (ATM/ANS.OR.A)

ATM/ANS.OR.A.001   Područje primjene

U skladu s člankom 5., ovim se Prilogom utvrđuju zahtjevi kojima moraju udovoljiti pružatelji usluga koji podliježu ovoj Uredbi.

ATM/ANS.OR.A.005   Zahtjev za izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga

(a)

Zahtjev za izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga ili izmjenu postojeće svjedodžbe podnosi se u obliku i na način koje je utvrdilo nadležno tijelo uzimajući u obzir primjenjive zahtjeve iz ove Uredbe.

(b)

U skladu s člankom 5., kako bi stekao svjedodžbu, pružatelj usluga mora udovoljavati zahtjevima iz ove Uredbe, a to su:

(1)

zahtjevi iz članka 8.b stavka 1. Uredbe (EU) br. 216/2008;

(2)

zajednički zahtjevi utvrđeni u ovom Prilogu; i

(3)

posebni zahtjevi utvrđeni u prilozima IV. do XIII., kada su ti zahtjevi primjenjivi u pogledu usluga koje pružatelj usluga pruža ili planira pružati.

ATM/ANS.OR.A.010   Zahtjev za izdavanje ograničene svjedodžbe

(a)

Ne dovodeći u pitanje dio ATM/ANS.OR.A.010(b), pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu može podnijeti zahtjev za svjedodžbu ograničenu na pružanje usluga u zračnom prostoru pod nadležnošću države članice u kojoj se nalazi njegovo glavno mjesto poslovanja ili, ako postoji, njegovo registrirano sjedište kada on pruža ili planira pružati usluge samo iz jedne ili više sljedećih kategorija:

(1)

radovi iz zraka;

(2)

opće zrakoplovstvo;

(3)

komercijalni zračni prijevoz ograničen na zrakoplove s manje od 10 tona najveće dopuštene mase pri polijetanju ili s manje od 20 putničkih sjedala;

(4)

komercijalni zračni prijevoz s manje od 10 000 kretanja godišnje, bez obzira na najveću dopuštenu masu pri polijetanju i broj putničkih sjedala; u smislu ove odredbe „kretanja” znači, u nekoj godini, ukupan godišnji broj uzlijetanja i slijetanja izračunat na temelju prosjeka u prethodne tri godine.

(b)

Osim toga, za ograničenu svjedodžbu zahtjev mogu pružiti sljedeći pružatelji usluga u zračnoj plovidbi:

(1)

pružatelj usluga u zračnoj plovidbi, osim pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu, s bruto godišnjim prometom od 1 000 000 EUR ili manje u uslugama koje pružaju ili planiraju pružati; i

(2)

pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koji pruža aerodromske usluge letnih informacija ne djelujući pritom na više od jednog radnog mjesta na bilo kojem aerodromu.

(c)

Kao što je utvrdilo nadležno tijelo, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koji podnosi zahtjev za ograničenu svjedodžbu u skladu s točkom (a) ili točkom (b)1. mora ispunjavati najmanje sljedeće zahtjeve:

(1)

ATM/ANS.OR.B.001 Tehnička i operativna stručnost i sposobnost;

(2)

ATM/ANS.OR.B.005 Sustav upravljanja;

(3)

ATM/ANS.OR.B.020 Zahtjevi za osoblje; i

(4)

ATM/ANS.OR.A.075 Otvoreno i transparentno pružanje usluga, iz ovog Priloga; i

(5)

posebne zahtjeve utvrđene u prilozima IV., V., VI. i VIII., kada su ti zahtjevi primjenjivi u pogledu usluga koje pružatelj usluga pruža ili planira pružati, u skladu s člankom 5.

(d)

Kao što je utvrdilo nadležno tijelo, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koji podnosi zahtjev za ograničenu svjedodžbu u skladu s točkom (b)2. mora ispunjavati, najmanje, zahtjeve utvrđene u točkama (c)1. do (c)4. i posebne zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.

(e)

Podnositelj zahtjeva za ograničenu svjedodžbu podnosi zahtjev nadležnom tijelu u obliku i na način koje je utvrdilo nadležno tijelo.

ATM/ANS.OR.A.015   Izjava pružatelja usluga letnih informacija

(a)

U skladu s člankom 6. pružatelj usluga letnih informacija može dati izjavu o svojoj sposobnosti i sredstvima za izvršavanje svojih odgovornosti u pogledu usluga koje se pružaju kada udovoljava, uz zahtjeve iz članka 8.b stavka 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008, sljedećim zahtjevima:

(1)

pružatelj usluga letnih informacija pruža ili planira pružati svoje usluge djelujući redovno na najviše jednom radnom mjestu. ili

(2)

te su usluge privremene prirode i traju koliko je dogovoreno s nadležnim tijelom i koliko je potrebno za jamčenje razmjernog stupnja sigurnosti.

(b)

Pružatelj usluga letnih informacija koji daje izjavu o svojim aktivnostima:

(1)

dostavlja nadležnom tijelu sve relevantne informacije prije započinjanja s radom, u obliku i na način kako je utvrdilo nadležno tijelo;

(2)

dostavlja nadležnom tijelu popis primijenjenih alternativnih načina usklađivanja u skladu s ATM/ANS.OR.A.020;

(3)

održava usklađenost s primjenjivim zahtjevima i informacijama sadržanima u izjavi;

(4)

izmijenjenom izjavom obavješćuje nadležno tijelo o svim promjenama u svojoj izjavi ili načinima usklađivanja; i

(5)

pruža svoje usluge u skladu sa svojim operativnim priručnikom i usklađuje se sa svim relevantnim odredbama koje su u njemu sadržane.

(c)

Prije no što prestane pružati svoje usluge, pružatelj usluga letnih informacija koji daje izjavu o svojim aktivnostima obavješćuje nadležno tijelo u roku koji je utvrdilo nadležno tijelo.

(d)

Pružatelj usluga letnih informacija koji daje izjavu o svojim aktivnostima mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(1)

ATM/ANS.OR.A.001 Područje primjene;

(2)

ATM/ANS.OR.A.020 Načini usklađivanja

(3)

ATM/ANS.OR.A.035 Dokazivanje usklađenosti;

(4)

ATM/ANS.OR.A.040 Promjene – općenito;

(5)

ATM/ANS.OR.A.045 Promjene u funkcionalnom sustavu;

(6)

ATM/ANS.OR.A.050 Pomaganje i suradnja;

(7)

ATM/ANS.OR.A.055 Nalazi i korektivne mjere;

(8)

ATM/ANS.OR.A.060 Trenutačna reakcija na sigurnosni problem;

(9)

ATM/ANS.OR.A.065 Izvješćivanje o događajima;

(10)

ATM/ANS.OR.B.001 Tehnička i operativna stručnost i sposobnost;

(11)

ATM/ANS.OR.B.005 Sustav upravljanja;

(12)

ATM/ANS.OR.B.020 Zahtjevi za osoblje;

(13)

ATM/ANS.OR.B.035 Operativni priručnici; i

(14)

ATM/ANS.OR.D.020 Osiguranje od odgovornosti i rizika, iz ovoga Priloga; i

(15)

posebne zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.

(e)

Pružatelj usluga letnih informacija koji daje izjavu o svojim aktivnostima započinje s radom tek nakon što od nadležnog tijela primi potvrdu primitka izjave.

ATM/ANS.OR.A.020   Načini usklađivanja

(a)

Radi uspostavljanja usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe pružatelj usluga može primjenjivati alternativne načine usklađivanja (AltMOC) u odnosu na prihvatljive načine usklađivanja (AMC) koje je usvojila Agencija.

(b)

Kada pružatelj usluga želi primijeniti AltMOC, on prije njegove primjene dostavlja nadležnom tijelu potpuni opis AltMOC-a. Taj opis uključuje sve izmjene u priručnicima ili postupcima koje bi mogle biti relevantne, kao i ocjenu kojom se dokazuje usklađenost sa zahtjevima iz ove Uredbe.

Pružatelj usluga može uvesti te alternativne načine usklađivanja uz prethodno odobrenje nadležnog tijela i nakon primitka obavijesti, kako je propisano u ATM/ANS.AR.A.015(d).

ATM/ANS.OR.A.025   Daljnja valjanost svjedodžbe

(a)

Svjedodžba pružatelja usluga ostaje valjana, ako:

(1)

pružatelj usluga ostane usklađen sa svim primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, uključujući one koji se odnose na pomaganje i suradnju radi izvršavanja ovlasti nadležnih tijela te one koji se odnose na postupanje u slučaju nalaza, kako je navedeno u ATM/ANS.OR.A.050 odnosno ATM/ANS.OR.A.055;

i

(2)

svjedodžba nije vraćena niti je privremeno ili trajno oduzeta.

(b)

Nakon oduzimanja ili vraćanja, svjedodžba se bez odlaganja vraća nadležnom tijelu.

ATM/ANS.OR.A.030   Daljnja valjanost izjave pružatelja usluga letnih informacija

Izjava koju je dao pružatelj usluga letnih informacija u skladu s ATM/ANS.OR.A.015 ostaje valjana ako:

(a)

usluge letnih informacija ostanu usklađene sa svim primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, uključujući one koji se odnose na pomaganje i suradnju radi izvršavanja ovlasti nadležnih tijela te one koji se odnose na postupanje u slučaju nalaza, kako je navedeno u ATM/ANS.OR.A.050 odnosno ATM/ANS.OR.A.055;

i

(b)

izjavu ne povuče pružatelj takvih usluga niti mu je poništi nadležno tijelo.

ATM/ANS.OR.A.035   Dokazivanje usklađenosti

Na zahtjev nadležnog tijela, pružatelj usluga dostavlja sve relevantne dokaze kako bi dokazao da je usklađen s važećim zahtjevima iz ove Uredbe.

ATM/ANS.OR.A.040   Promjene – općenito

(a)

Prijavljivanje i upravljanje:

(1)

promjenama u funkcionalnom sustavu ili promjenama koje utječu na funkcionalni sustav provodi se u skladu s ATM/ANS.OR.A.045; i

(2)

promjenama u pružanju usluga, u sustavu upravljanja pružatelja usluga i/ili u sustavu upravljanja sigurnošću, koje ne utječu na na funkcionalni sustav, provodi se u skladu s točkom (b).

(b)

Za sve promjene iz točke (a)2. zahtijeva se prethodno odobrenje prije provedbe, osim kada je takva promjena prijavljena i njome se upravlja u skladu s postupkom koje je odobrilo nadležno tijelo kako je utvrđeno u ATM/ANS.AR.C.025(c).

ATM/ANS.OR.A.045   Promjene u funkcionalnom sustavu

(a)

Pružatelj usluga koji planira promjene svojeg funkcionalnog sustava:

(1)

prijavljuje te promjene nadležnom tijelu;

(2)

dostavlja nadležnom tijelu, ako ono zatraži, sve dodatne informacije koje nadležnom tijelu omogućuju donošenje odluke hoće li ili neće preispitati obrazloženja u pogledu tih promjena; i

(3)

obavješćuje druge pružatelje usluga i, kada je to izvedivo, zrakoplovna poduzeća na koja planirane promjene utječu.

(b)

Nakon što je promjenu prijavio, pružatelj usluga obavješćuje nadležno tijelo svaki put kada se na bitan način promijene informacije dostavljene u skladu s točkama (a)1. i (a)2., a relevantne pružatelje usluga i zrakoplovna poduzeća svaki put kada se na bitan način promijene informacije dostavljene u skladu s točkom (a)3.

(c)

Pružatelj usluga dopušta uključivanje u operativnu uslugu samo onih dijelova promjena u pogledu kojih su u potpunosti provedene radnje koje se zahtijevaju postupcima iz ATM/ANS.OR.B.010.

(d)

Ako promjene podliježu pregledu nadležnog tijela u skladu s ATM/ANS.AR.C.035, pružatelj usluga dopušta uključivanje u operativnu uslugu samo onih dijelova promjena u pogledu kojih je nadležno tijelo obrazloženje odobrilo.

(e)

Kada promjene utječu na druge pružatelje usluga i/ili na zrakoplovna poduzeća, kako je utvrđeno u točki (a)3., pružatelj usluga i ti drugi pružatelji usluga koordinirano utvrđuju:

(1)

ovisnosti jednih o drugima te, kada je izvedivo, zahvaćenih zrakoplovnih poduzeća; i

(2)

pretpostavke i mjere ublažavanja rizika koje se odnose na više od jednog pružatelja usluga ili zrakoplovno poduzeće.

(f)

Pružatelji usluga zahvaćeni pretpostavkama i mjerama ublažavanja rizika iz točke (e)2. u svojem obrazloženju promjena služe se samo međusobno dogovorenim i usklađenim pretpostavkama i mjerama ublažavanja rizika, a ako je izvedivo, dogovorenim i usklađenim i sa zrakoplovnim poduzećima.

ATM/ANS.OR.A.050   Pomaganje i suradnja

Pružatelj usluga pomaže inspekcijske nadzore i audite nadležnog tijela ili kvalificiranog subjekta koji djeluje u njegovo ime i surađuje prema potrebi radi učinkovitog i djelotvornog izvršavanja ovlasti nadležnih tijela kako se navodi u članku 4. stavku 9.

ATM/ANS.OR.A.055   Nalazi i korektivne mjere

Nakon primitka obavijesti o nalazima koju je izdalo nadležno tijelo pružatelj usluga:

(a)

utvrđuje temeljni uzrok neusklađenosti;

(b)

utvrđuje plan korektivnih mjera koji je u skladu s odobrenjem nadležnog tijela; i

(c)

zadovoljava nadležno tijelo dokazivanjem provedbe korektivnih mjera u roku koji pružatelj usluga predloži i dogovori s tim nadležnim tijelom u skladu s ATM/ANS.AR.C.050(e).

ATM/ANS.OR.A.060   Trenutačna reakcija na sigurnosni problem

Pružatelj usluga primjenjuje sve sigurnosne mjere, uključujući sigurnosne direktive, koje odredi nadležno tijelo u skladu s ATM/ANS.AR.A.025(c).

ATM/ANS.OR.A.065   Izvješćivanje o događajima

(a)

Pružatelj usluga izvješćuje nadležno tijelo, kao i svaku drugu organizaciju za koju država članica u kojoj pružatelj usluga pruža svoje usluge to zahtijeva, o svakoj nesreći, ozbiljnoj nezgodi i događaju kako su definirani Uredbom (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i Uredbom (EU) br. 376/2014.

(b)

Ne dovodeći u pitanje točku (a), pružatelj usluga izvješćuje nadležno tijelo, kao i druge organizacije odgovorne za oblikovanje sustava i njegovih dijelova, ako to nije pružatelj usluga, o svim neispravnim funkcioniranjima, tehničkim kvarovima, prekoračenjima tehničkih ograničenja, događajima i ostalim nepravilnim okolnostima koji su ugrozili ili mogu ugroziti sigurnost usluge i onima koji nisu doveli do nezgode ili ozbiljne nezgode.

(c)

Ne dovodeći u pitanje uredbe (EU) br. 996/2010 i (EU) br. 376/2014, izvješća iz točaka (a) i (b) izrađuju se u obliku i na način koji odredi nadležno tijelo i sadržavaju sve važne informacije o događaju za koje pružatelj usluga zna.

(d)

Izvješća se sastavljaju čim to bude moguće, u svakom slučaju u roku od 72 sata od trenutka kad pružatelj usluga ustanovi detalje događaja na koji se izvješće odnosi, osim ako to ne bude moguće zbog izvanrednih okolnosti.

(e)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 376/2014, pružatelj usluga prema potrebi izrađuje dodatno izvješće u kojem se navode detalji mjera koje organizacija namjerava poduzeti kako bi spriječila slične događaje u budućnosti, čim se takve mjere odrede. To se izvješće izrađuje u obliku i na način koji odredi nadležno tijelo.

ATM/ANS.OR.A.070   Planovi za nepredviđene situacije

Pružatelj usluga mora utvrditi planove za nepredviđene situacije za sve usluge koje pruža, za slučaj događaja koji dovode do značajnog slabljenja kvalitete ili prekida njegova rada.

ATM/ANS.OR.A.075   Otvoreno i transparentno pružanje usluga

(a)

Pružatelj usluga pruža usluge na otvoren i transparentan način. On objavljuje uvjete pristupa svojim uslugama i njihove promjene te za određene promjene u pružanju usluga uspostavlja postupak savjetovanja s korisnicima svojih usluga bilo redovito ili prema potrebi te bilo pojedinačno ili skupno.

(b)

Pružatelj usluga ne diskriminira korisnike svojih usluga ni skupine korisnika svojih usluga na temelju državljanstva ili drugih značajki na način koji je suprotan pravu Unije.

PODDIO B –   UPRAVLJANJE (ATM/ANS.OR.B)

ATM/ANS.OR.B.001   Tehnička i operativna stručnost i sposobnost

Pružatelj usluga osigurava svoju sposobnost za pružanje usluga na siguran, učinkovit, kontinuiran i održiv način u skladu s bilo kojom predviđenom razinom opće potražnje za takvim uslugama u određenom zračnom prostoru. U tu svrhu on održava odgovarajući tehnički i operativni kapacitet i stručnost.

ATM/ANS.OR.B.005   Sustav upravljanja

(a)

Pružatelj usluga uvodi i održava sustav upravljanja koji uključuje:

(1)

jasno definirane linije odgovornosti i ovlasti u cijeloj svojoj organizaciji, uključujući izravnu odgovornost odgovornog rukovoditelja;

(2)

opis svih filozofija i načela pružatelja usluga u pogledu sigurnosti, kvalitete i osiguranja svojih usluga, što se sve skupa naziva politikom, i to potpisuje odgovorni rukovoditelj;

(3)

sredstva za provjeru rada i funkcioniranja organizacije pružatelja usluga u pogledu postizanja ciljeva (performansi) i pokazatelja djelotvornosti (performansi) sustava upravljanja;

(4)

postupak za uočavanje promjena u organizaciji pružatelja usluga i kontekstu u kojemu on djeluje, a koje mogu utjecati na uspostavljene procese, postupke, i usluge te, prema potrebi, mijenjanje sustava upravljanja i/ili funkcionalnih sustava radi prilagodbe tim promjenama;

(5)

postupak pregleda sustava upravljanja, utvrđivanja uzroka neadekvatnog rada sustava upravljanja, utvrđivanja posljedica takvog neadekvatnog rada te uklanjanje ili ublažavanje tih uzroka;

(6)

postupak kojim se osigurava da je osoblje pružatelja usluga osposobljeno i stručno za izvršavanje svojih dužnosti na siguran, učinkovit, trajan i održiv način. U tom smislu pružatelj usluga uspostavlja politike zapošljavanja i osposobljavanja osoblja; i

(7)

službena komunikacijska sredstva kojima se osigurava da je sve osoblje pružatelja usluga u cijelosti upoznato sa sustavom upravljanja, kojima se omogućuje prenošenje važnih informacija i obrazlaganje poduzimanja određenih radnji i mjera te razloga za uvođenje ili mijenjanje postupaka.

(b)

Pružatelj usluga dokumentira sve ključne postupke sustava upravljanja, uključujući postupak upoznavanja osoblja s njihovim odgovornostima i proceduru mijenjanje tih postupaka.

(c)

Pružatelj usluga uspostavlja funkciju praćenja usklađenosti svoje organizacije s primjenjivim zahtjevima i primjerenosti postupaka. Praćenje usklađenosti uključuje sustav povratnih informacija o nalazima koje se dostavljaju odgovornom rukovoditelju kako bi se, prema potrebi, osigurala učinkovita provedba korektivnih mjera.

(d)

Pružatelj usluga prati ponašanje svojeg funkcionalnog sustava i, kada se otkrije njegov neadekvatan rad, utvrđuje uzroke toga i uklanja ih ili, nakon što je utvrdio posljedice tog neadekvatnog rada, ublažava njegove učinke.

(e)

Sustav upravljanja razmjeran je veličini pružatelja usluga i složenosti njegovih aktivnosti, uzimajući u obzir opasnosti i povezane rizike svojstvene tim aktivnostima.

(f)

U svojem sustavu upravljanja pružatelj usluga uspostavlja službene komunikacije s relevantnim pružateljima usluga i zrakoplovnim poduzećima kako bi se:

(1)

osiguralo da se opasnosti u području sigurnosti zračnog prometa povezane s njegovim aktivnostima utvrde i ocijene, a s time povezani rizici prema potrebi ublaže; i

(2)

osiguralo da on svoje usluge pruža u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe.

(g)

Ako pružatelj usluga posjeduje i svjedodžbu operatora aerodroma, on osigurava da su sustavom upravljanja obuhvaćene sve aktivnosti iz njegovih svjedodžbi.

ATM/ANS.OR.B.010   Promjene u postupcima upravljanja

(a)

Pružatelj usluga služi se postupcima za upravljanje, ocjenjivanje i, prema potrebi, ublažavanje učinka promjena u svojim funkcionalnim sustavima u skladu s ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 i ATS.OR.210, što god je od toga primjenjivo.

(b)

Postupke iz točke (a) i sve bitne izmjene tih postupaka:

(1)

pružatelj usluga dostavlja, radi odobrenja, nadležnom tijelu; i

(2)

primjenjuje tek nakon što ih nadležno tijelo odobri.

(c)

Kada određena izmjena u postupcima iz točke (b) nije izvediva, pružatelj usluga:

(1)

podnosi zahtjev nadležnom tijelu za izuzetak u smislu odstupanja od odobrenih postupaka;

(2)

dostavlja nadležnom tijelu podatke o tom odstupanju popraćeno obrazloženjem; i

(3)

ne primjenjuje to odstupanje prije no što ga nadležno tijelo odobri.

ATM/ANS.OR.B.015   Ugovorne aktivnosti

(a)

Ugovorne aktivnosti uključuju sve aktivnosti unutar područja djelovanja pružatelja usluga u skladu s uvjetima svjedodžbe, koje obavljaju druge organizacije koje su ili same certificirane za obavljanje takvih aktivnosti ili, ako nisu certificirane, rade pod nadzorom pružatelja usluga. Pri ugovaranju ili kupovini bilo kojeg dijela svojih aktivnosti od vanjskih organizacija, pružatelj usluga osigurava da je ugovorena ili kupljena aktivnost, sustav ili dio usklađen s primjenjivim zahtjevima.

(b)

Ako pružatelj usluga ugovori bilo koji dio svojih aktivnosti s organizacijom koja sama nije certificirana za obavljanje takve aktivnosti u skladu s ovom Uredbom, on osigurava da ugovorna organizacija djeluje pod njegovim nadzorom. Pružatelj usluga koji sklapa ugovor osigurava da se nadležnom tijelu omogući pristup organizaciji s kojom je sklopljen ugovor, kako bi se utvrdilo poštuje li ona i dalje primjenjive zahtjeve iz ove Uredbe

ATM/ANS.OR.B.020   Zahtjevi za osoblje

(a)

Pružatelj usluga imenuje odgovornog rukovoditelja koji je ovlašten za osiguravanje da se sve aktivnosti mogu financirati i obavljati u skladu s primjenjivim zahtjevima. Odgovorni rukovoditelj odgovoran je za uspostavljanje i održavanje djelotvornog sustava upravljanja.

(b)

Pružatelj usluga utvrđuje ovlasti, dužnosti i odgovornosti osoba imenovanih za određeno radno mjesto, posebno za rukovodeće osoblje koje je odgovorno za funkcije vezane uz sigurnost, kvalitetu, zaštitu, financije i funkcije u pogledu ljudskih resursa, što god bilo primjenjivo.

ATM/ANS.OR.B.025   Zahtjevi za objekte

Pružatelj usluga osigurava postojanje odgovarajućih i primjerenih objekata za provođenje i upravljanje svim zadaćama i aktivnostima u skladu s primjenjivim zahtjevima.

ATM/ANS.OR.B.030   Čuvanje zapisa

(a)

Pružatelj usluga uspostavlja sustav čuvanja zapisa kojim se omogućava odgovarajuće pohranjivanje i pouzdana sljedivost svih njegovih aktivnosti, obuhvaćajući posebno sve elemente navedene u ATM/ANS.OR.B.005.

(b)

Format i vrijeme čuvanja zapisa iz točke (a) utvrđuju se postupcima sustava upravljanja pružatelja usluga.

(c)

Zapisi se pohranjuju na način kojim se osigurava zaštita od oštećenja, mijenjanja i krađe.

ATM/ANS.OR.B.035   Operativni priručnici

(a)

Pružatelj usluga priprema i održava ažurnim svoje operativne priručnike koji se odnose na pružanje njegovih usluga, namijenjene operativnom osoblju za upotrebu i kao smjernice.

(b)

On osigurava:

(1)

da operativni priručnici sadrže upute i informacije potrebne operativnom osoblju za obavljanje njihovih zadaća;

(2)

da relevantni dijelovi operativnih priručnika budu dostupni osoblju na koje se ti dijelovi odnose; i

(3)

da operativno osoblje bude obaviješteno o izmjenama operativnog priručnika koji se odnosi na njihove dužnosti na način kojim se omogućuje primjena tih izmjena čim stupe na snagu.

PODDIO C –   POSEBNI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE USLUGA KOJI NISU PRUŽATELJI USLUGA ATS-a (ATM/ANS.OR.C)

ATM/ANS.OR.C.001   Područje primjene

Ovim se poddijelom utvrđuju zahtjevi koje moraju ispuniti pružatelji usluga koji nisu pružatelji operativnih usluga u zračnom prometu, dodatno zahtjevima utvrđenima u poddijelovima A i B.

ATM/ANS.OR.C.005   Ocjenjivanje sigurnosne podrške promjenama u funkcionalnom sustavu i njihovo osiguranje

(a)

Za svaku promjenu prijavljenu u skladu s ATM/ANS.OR.A.045(a)1., pružatelj usluga koji nije pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu:

(1)

osigurava da se provede ocjenjivanje sigurnosne podrške kojim se obuhvaća područje primjene te promjene, to jest:

(i)

opremu i elemente postupaka i ljudstva;

(ii)

veze i međudjelovanje elemenata koji se mijenjaju s ostalim dijelovima funkcionalnog sustava;

(iii)

veze i međudjelovanje elemenata koji se mijenjaju s kontekstom u kojemu bi oni trebali funkcionirati;

(iv)

životni ciklus te promjene od definiranja do puštanja u rad uključujući prijenos u uslugu; i

(v)

predviđene načine rada u otežanim uvjetima; i

(2)

pruža osiguranje, uz dovoljno sigurnosti, pomoću iscrpnog dokumentiranog i valjanog obrazloženja da će ta usluga djelovati i nastaviti djelovati jedino onako kako je utvrđeno u utvrđenom kontekstu.

(b)

Pružatelj usluga koji nije pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu osigurava da ocjenjivanje sigurnosne podrške iz točke (a) obuhvaća:

(1)

provjeru da:

(i)

to ocjenjivanje odgovara području primjene promjena kako je definirano u točki (a)1.;

(ii)

ta usluga djeluje jedino onako kako je utvrđeno u utvrđenom kontekstu; i

(iii)

da je način na koji ta usluga djeluje u skladu sa svim zahtjevima iz ove Uredbe, i da nije u proturječju ni s jednim od njih, primjenjivima za usluge koje se pružaju tim izmijenjenim funkcionalnim sustavom; i

(2)

utvrđivanje kriterija praćenja potrebnih za dokazivanje da će usluga isporučena izmijenjenim funkcionalnim sustavom nastaviti djelovati jedino kako je utvrđeno u utvrđenom kontekstu.

PODDIO D –   POSEBNI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE USLUGA ANS-a I ATFM-a TE ZA UPRAVITELJA MREŽE (ATM/ANS.OR.D)

ATM/ANS.OR.D.001   Područje primjene

Ovim se poddijelom utvrđuju zahtjevi koje moraju ispuniti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi (ANS) i pružatelji usluga upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM) dodatno zahtjevima utvrđenima u poddijelovima A, B i C.

ATM/ANS.OR.D.005   Poslovni, godišnji i plan performansi

(a)   POSLOVNI PLAN

(1)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa donose poslovni plan za razdoblje od najmanje pet godina. U poslovnom planu:

(i)

određeni su opći ciljevi pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i njihova strategija za postizanje tih ciljeva u skladu s bilo kojim općim dugoročnim planom pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili pružatelja usluga upravljanja protokom zračnog prometa i u skladu s relevantnim zahtjevima prava Unije za razvoj infrastrukture ili druge tehnologije; i

(ii)

sadržani su odgovarajući ciljevi performansi u pogledu sigurnosti, kapaciteta, zaštite okoliša i isplativosti, kako je primjenjivo u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) br. 390/2013 (2).

(2)

Informacije navedene u točkama i. i ii. moraju biti usklađene s planom performansi iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i, u pogledu podataka o sigurnosti, usklađene su s Nacionalnim programom sigurnosti iz Standarda 3.1.1. iz Priloga 19. prvome izdanju Čikaške konvencije iz srpnja 2013.

(3)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i pružatelji usluga upravljanja protokom zračnog prometa dostavljaju sigurnosna i poslovna obrazloženja za veće projekte ulaganja u koja je uključena, ako je primjenjivo, procjena učinka na odgovarajuće ciljeve iz točke 1.ii. i u kojima se utvrđuju ulaganja koja proizlaze iz zakonskih zahtjeva povezanih s provedbom istraživačkog programa za ATM u jedinstvenom europskom nebu (SESAR – Single European Sky ATM Research programme).

(b)   GODIŠNJI PLAN

(1)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa donose godišnji plan za sljedeću godinu u kojem se detaljnije utvrđuju elementi poslovnog plana i opisuju moguće promjene u njemu u usporedbi s prethodnim planom.

(2)

Godišnji plan obuhvaća sljedeće odredbe o razini i kvaliteti usluga, kao što su očekivana razina kapaciteta, sigurnosti, zaštite okoliša i isplativosti:

(i)

informacije o uvođenju nove infrastrukture ili o drugim promjenama i izjavu o načinu na koji će te promjene doprinijeti poboljšanju učinkovitosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili pružatelja usluga upravljanja protokom zračnog prometa, uključujući razinu i kvalitetu usluga;

(ii)

pokazatelje učinkovitosti koji su biti primjenjivi, u skladu s planom izvedbe (tj. performansi) iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004, u odnosu na koje se mogu utemeljeno ocijeniti razina učinkovitosti i kvaliteta usluge;

(iii)

informacije o mjerama predviđenim za ublažavanje rizika povezanih sa sigurnošću koje su utvrdili pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa, uključujući pokazatelje sigurnosti za praćenje rizika povezanih sa sigurnošću i, ako je primjereno, procijenjeni trošak mjera za ublažavanje; i

(iv)

očekivanu kratkoročnu financijsku situaciju pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa, kao i sve promjene poslovnog plana ili utjecaje na njega.

(c)   DIO PLANA KOJI SE ODNOSI NA PERFORMANSE

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i pružatelji upravljanja protokom zračnog prometa stavljaju na raspolaganje Komisiji, na njezin zahtjev, sadržaj dijela svojeg poslovnog i godišnjeg plana koji se odnosi na performanse, pod uvjetima koje postavlja nadležno tijelo u skladu s nacionalnim pravom.

ATM/ANS.OR.D.010   Upravljanje zaštitom

(a)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i upravitelj mreže utvrđuju kao sastavni dio svojeg sustava upravljanja u skladu s ATM/ANS.OR.B.005 sustav upravljanja zaštitom kako bi osigurali:

(1)

zaštitu svojih objekata, opreme i osoblja kako bi spriječili nezakonito ometanje pružanja usluga; i

(2)

zaštitu operativnih podataka koje dobivaju ili proizvode ili upotrebljavaju, tako da je pristup tim podacima ograničen samo na one koji su za to ovlašteni.

(b)

U okviru sustava upravljanja zaštitom određuje se:

(1)

postupke koji se odnose na procjenu i ublažavanje rizika u pogledu zaštite, praćenje i poboljšavanje zaštite, revizije stanja zaštite i širenje novih spoznaja;

(2)

sredstva za otkrivanje narušavanja zaštite i za upozoravanje osoblja odgovarajućim signalima upozorenja; i

(3)

sredstva za otklanjanje posljedica narušavanja zaštite i utvrđivanje postupaka oporavka i postupaka ublažavanja, kako bi se spriječilo ponavljanje situacije.

(c)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i upravitelj mreže osiguravaju da njihovo osoblje prođe sigurnosnu provjeru, ako je to primjereno, te surađuju s relevantnim civilnim i vojnim tijelima kako bi osigurali zaštitu svojih tehničkih sredstava i objekata, osoblja i podataka.

(d)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i upravitelj mreže poduzimaju potrebne mjere za zaštitu svojih sustava, sastavnih dijelova u upotrebi i podataka te mjere za sprječavanje ugrožavanja mreže od strane prijetnji za sigurnost informacija i kibernetičku sigurnost koje bi mogle nezakonito ometati pružanje usluga.

ATM/ANS.OR.D.015   Financijska sposobnost

EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa moraju biti sposobni ispunjavati svoje financijske obveze, kao što su fiksni i varijabilni troškovi poslovanja ili troškovi kapitalnih ulaganja. Moraju primjenjivati odgovarajući sustav troškovnog računovodstva. Svoju sposobnost dokazuju putem godišnjeg plana iz ATM/ANS.OR.D.005(b), kao i putem bilanca stanja i računa u skladu sa svojim pravnim statutom te se nad njima redovno provodi nezavisni financijski audit.

ATM/ANS.OR.D.020   Osiguranje od odgovornosti i rizika

(a)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i upravitelj mreže moraju imati uspostavljene mehanizme kojima se osiguravaju od odgovornosti povezanih s izvršavanjem svojih zadaća u skladu s primjenjivim pravom.

(b)

Metoda koja se koristi za osiguravanje pokrića mora biti primjerena mogućem gubitku i šteti o kojima se radi, uzimajući u obzir pravni status dotičnih pružatelja usluga i upravitelja mreže te razinu dostupnog pokrića komercijalnim osiguranjem.

(c)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i upravitelj mreže koji koriste usluge drugog pružatelja usluga moraju osiguravati da se sporazumima koje oni u tom pogledu sklapaju utvrdi njihova međusobna raspodjela odgovornosti.

ATM/ANS.OR.D.025   Zahtjevi u vezi s obavješćivanjem

(a)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i usluga upravljanja protokom zračnog prometa dostavljaju nadležnom tijelu godišnje izvješće o svojim aktivnostima.

(b)

Kod pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa to godišnje izvješće uključuje njihove financijske rezultate, ne dovodeći u pitanje članak12. Uredbe (EZ) br. 550/2004, kao i njihovu operativnu učinkovitost i sve druge značajne aktivnosti i promjene, posebno u području sigurnosti.

(c)

U skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 677/2011 upravitelj mreže dostavlja Komisiji i Agenciji godišnje izvješće o svojim aktivnostima. To izvješće uključuje njegovu operativnu učinkovitost te značajne aktivnosti i promjene, posebno u području sigurnosti.

(d)

Godišnje izvješće iz točaka (a) i (c) uključuje najmanje:

(1)

ocjenjivanje razine učinkovitosti pruženih usluga;

(2)

za pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa, njihovo postizanje ciljeva (performansu) u usporedbi s ciljevima utvrđenima poslovnim planom iz ATM/ANS.OR.D.005(a), uspoređujući stvarnu performansu s performansom zadanom godišnjim planom, upotrebom pokazatelja performanse utvrđenih godišnjim planom;

(3)

za upravitelja mreže, njegova performansa u usporedbi s ciljevima performanse postavljenim u strateškom planu mreže iz članka 2. stavka 24. Uredbe (EU) br. 677/2011, uspoređujući stvarnu performansu s performansom zadanom u operativnom planu mreže iz članka 2. stavka 23. te Uredbe upotrebom pokazatelja performanse utvrđenih operativnim planom mreže;

(4)

objašnjenje odstupanja od relevantnih ciljeva i utvrđivanje mjera potrebnih za eliminiranje razlike između planova i stvarne učinkovitosti, tijekom referentnog razdoblja iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004;

(5)

promjene u operacijama i infrastrukturi;

(6)

financijske rezultate koji nisu objavljeni zasebno u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 550/2004;

(7)

podatke o postupcima formalnog savjetovanja s korisnicima usluga; i

(8)

podatke o politici u pogledu ljudskih resursa.

(e)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja protokom zračnog prometa i upravitelj mreže dostavljaju na zahtjev svoja godišnja izvješća Komisiji i Agenciji. Također stavljaju ta izvješća na raspolaganje javnosti, u skladu s uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i pravom Unije.


(1)  Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 35.)

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).


PRILOG IV.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE OPERATIVNIH USLUGA U ZRAČNOM PROMETU

(Dio ATS)

PODDIO A –   DODATNI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE OPERATIVNIH USLUGA U ZRAČNOM PROMETU (ATS.OR)

Odjeljak 1. –   Opći zahtjevi

ATS.OR.100   Vlasništvo

(a)

pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu obavješćuje nadležna tijela o:

(1)

svojem pravnom statusu, strukturi vlasništva i svim sporazumima koji imaju značajan utjecaj na kontrolu nad njegovom imovinom;

(2)

bilo kakvim vezama s organizacijama koje nisu uključene u pružanje usluga u zračnoj plovidbi, uključujući komercijalne djelatnosti koje obavlja neposredno ili putem povezanih poduzeća i koje predstavljaju više od 1 % njegovog planiranog prihoda; nadalje, on prijavljuje sve promjene pojedinačnog vlasničkog udjela koji predstavlja 10 % ili više njegovih ukupnih dionica.

(b)

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio bilo kakav sukob interesa koji bi mogao ugroziti nepristrano i objektivno pružanje njegovih usluga.

ATS.OR.105   Otvoreno i transparentno pružanje usluga

Osim uvjeta iz ATM/ANS.OR.A.075 iz Priloga III., pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu ne smije se ponašati na način koji bi za cilj ili posljedicu imao sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, niti na način koji bi prerastao u zloupotrebu dominantnog položaja, u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom.

Odjeljak 2. –   Sigurnost usluga

ATS.OR.200   Sustav upravljanja sigurnošću

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu posjeduje sustav upravljanja sigurnošću (SMS) koji može biti sastavni dio sustava upravljanja koji se zahtijeva u ATM/ANS.OR.B.005 i koji uključuje sljedeće dijelove:

(1)   POLITIKA I CILJEVI U POGLEDU SIGURNOSTI

(i)

Obveza upravljanja i odgovornost u pogledu sigurnosti koja se uključuje u politiku sigurnosti;

(ii)

Odgovornosti za sigurnost u pogledu provedbe i održavanja SMS-a te ovlast za donošenje odluka u pogledu sigurnosti;

(iii)

Imenovanje upravitelja sigurnosti koji je odgovoran za provedbu i održavanje učinkovitog SMS-a;

(iv)

Koordiniranje planiranja postupka u izvanrednim situacijama s drugim pružateljima usluga i zrakoplovnim poduzećima koji tijekom pružanja svojih usluga dolaze u kontakt s pružateljima ATS-a; i

(v)

Dokumentacija SMS-a u kojoj su opisani svi elementi SMS-a, povezani postupci SMS-a i rezultati SMS-a.

(2)   UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZIKOM

(i)

Postupak kojim se utvrđuju opasnosti povezane s pružateljevim uslugama, a koji se, kad je riječ o prikupljanju sigurnosnih podataka, temelji na kombinaciji metoda reakcije, proaktivnih metoda i metoda predviđanja;

(ii)

Postupak kojim se osigurava analiza, ocjenjivanje i kontrola sigurnosnih rizika povezanih s utvrđenim opasnostima; i

(iii)

Postupak kojim se osigurava da se opasnost od zrakoplovnih nezgoda koja iz njih proizlazi smanji u najvećoj mogućoj mjeri.

(3)   OSIGURANJE SIGURNOSTI

(i)

Praćenje i mjerenje razine sigurnosti znači provjera razine sigurnosti organizacije i vrednovanje djelotvornosti kontrola sigurnosnog rizika;

(ii)

Postupak kojim se utvrđuju promjene koje mogu utjecati na razinu sigurnosnog rizika povezanog s njegovom uslugom te kojim se utvrđuju i kontrolirajusigurnosni rizici koji mogu proizaći iz tih promjena; i

(iii)

Postupak praćenja i ocjenjivanja djelotvornosti SMS-a radi omogućavanja trajnog poboljšavanja opće djelotvornosti SMS-a.

(4)   PROMICANJE SIGURNOSTI

(i)

Program osposobljavanja kojim se osigurava osposobljenost i stručnost osoblja za izvršavanje njihovih zadaća u okviru SMS-a; i

(ii)

Sigurnosna komunikacija kojom se osigurava da je osoblje upoznato s provedbom SMS-a.

ATS.OR.205   Ocjenjivanje i osiguranje sigurnosti promjena u funkcionalnom sustavu

(a)

Za svaku promjenu prijavljenu u skladu s ATM/ANS.OR.A.045(a)1., pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu:

(1)

osigurava da se provede ocjenjivanje sigurnosti kojim se obuhvaća područje primjene te promjene kada se ona odnosi na:

(i)

opremu, postupke i ljudski element;

(ii)

veze i međudjelovanje elemenata koji se mijenjaju s ostalim dijelovima funkcionalnog sustava;

(iii)

veze i međudjelovanje elemenata koji se mijenjaju s kontekstom u kojemu bi oni trebali funkcionirati;

(iv)

životni ciklus te promjene od definiranja do puštanja u rad uključujući prijenos u uslugu; i

(v)

planirane načine rada funkcionalnog sustava u otežanim uvjetima; i

(2)

pruža osiguranje, uz dovoljno sigurnosti, putem iscrpnog, dokumentiranog i valjanog obrazloženja da su kriteriji sigurnosti utvrđeni primjenom dijela ATS.OR.210 valjani, da će biti ispunjeni i da će ostati ispunjeni.

(b)

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu osigurava da ocjenjivanje sigurnosti iz točke (a) obuhvaća:

(1)

utvrđivanje opasnosti;

(2)

utvrđivanje i obrazloženje kriterija sigurnosti primjenjivih na promjenu u skladu s ATS.OR.210;

(3)

analizu rizika učinaka povezanih s tom promjenom;

(4)

procjenu rizika i, prema potrebi, mjere ublažavanja rizika koje promjena nosi, kako bi se mogli zadovoljiti primjenjivi kriteriji sigurnosti;

(5)

provjeru:

(i)

da to ocjenjivanje odgovara području primjene promjene kako je definirano u točki (a) podtočki 1.; i

(ii)

da ta promjena udovoljava kriterijima sigurnosti; i

(6)

utvrđivanje kriterija praćenja potrebnih za dokazivanje da će usluga isporučena izmijenjenim funkcionalnim sustavom nastaviti ispunjavati kriterije sigurnosti.

ATS.OR.210   Kriteriji sigurnosti

(a)

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu utvrđuje sigurnosnu prihvatljivost promjene u funkcionalnom sustavu, na temelju analize rizika koji proizlazie iz uvođenja te promjene, prema potrebi razdijeljene prema vrstama operacija i skupinama dionika.

(b)

Prihvatljivost sigurnosti promjene ocjenjuje se pomoću posebnih i provjerljivih kriterija sigurnosti, pri čemu se svaki kriterij izražava izričitom, kvantitativnom razinom sigurnosnog rizika ili drugim mjerilom koje se odnosi na sigurnosni rizik.

(c)

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu osigurava da kriteriji sigurnosti:

(1)

budu obrazloženi za svaku pojedinu promjeun, uzimajući u obzir vrstu promjene;

(2)

kada se ispune predviđaju da će taj funkcionalni sustav nakon promjene biti jednako siguran kao što je bio i prije promjene ili da će pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu dostaviti obrazloženje kojim se obrazlaže da:

(i)

će sva privremena smanjenja sigurnosti biti kompenzirana budućim poboljšanjem sigurnosti; ili

(ii)

sva trajna smanjenja sigurnosti imaju druge povoljne posljedice; i

(3)

kada se primjenjuju zajedno, osiguravaju da ta promjena ne donese neprihvatljiv rizik za sigurnost usluga; i

(4)

podržavaju poboljšavanje sigurnosti uvijek kada je to moguće.

ATS.OR.215   Zahtjevi za izdavanje dozvola i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za kontrolore zračnog prometa

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu osigurava da kontrolori zračnog prometa imaju ispravne dozvole i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2015/340 (1).

Odjeljak 3. –   Posebni zahtjevi koji se odnose na ljudske čimbenike pružatelja usluga kontrole zračnog prometa

ATS.OR.300   Područje primjene

Ovim se odjeljkom utvrđuju zahtjevi koje mora ispuniti pružatelj usluga kontrole zračnog prometa u pogledu ljudske sposobnosti i izvedbe kako bi se:

(a)

spriječio i ublažio rizik od mogućnosti da uslugu kontrole zračnog prometa pružaju kontrolori zračnog prometa koji problematično upotrebljavaju psihoaktivne tvari;

(b)

spriječili i ublažili negativni učinci stresa na kontrolore zračnog prometa, s ciljem osiguranja sigurnosti zračnog prometa; i

(c)

spriječili i ublažili negativni učinci umora na kontrolore zračnog prometa, s ciljem osiguranja sigurnosti zračnog prometa.

ATS.OR.305   Odgovornosti pružatelja usluga kontrole zračnog prometa u pogledu problematične upotrebe psihoaktivnih tvari od strane kontrolora zračnog prometa

(a)

Pružatelj usluga kontrole zračnog prometa razvija i provodi politiku, uključujući i povezane postupke, kojom se osigurava da problematična upotreba psihoaktivnih tvari ne utječe na pružanje usluga kontrole zračnog prometa.

(b)

Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 95/46/EC Europskog parlamenta i Vijeća (2) ni primjenjivih nacionalnih zakonodavstava u pogledu testiranja osoba, pružatelj usluga kontrole zračnog prometa razvija i provodi objektivan, transparentan i nediskriminacijski postupak za otkrivanje slučajeva zloupotrebe psihoaktivnih tvari od strane kontrolora zračnog prometa. Tim se postupkom uzimaju u obzir odredbe iz dijela ATCO.A.015 Uredbe (EU) br. 2015/340.

(c)

Postupak iz točke (b) odobrava nadležno tijelo.

ATS.OR.310   Stres

U skladu s ATS.OR.200, pružatelj usluga kontrole zračnog prometa:

(a)

razvija i održava politiku upravljanja stresom kontrolora zračnog prometa, uključujući provedbu programa upravljanja stresom od kritične nezgode; i

(b)

pruža kontrolorima zračnog prometa programe informiranja i edukacije o sprječavanju stresa, uključujući stres od kritične nezgode, kojima se dopunjava osposobljavanje u vezi s ljudskim čimbenicima koje se pruža u skladu s odjeljcima 3. i 4. poddijela D Priloga I. Uredbi Komisije (EU) 2015/340.

ATS.OR.315   Umor

U skladu s ATS.OR.200, pružatelj usluga kontrole zračnog prometa:

(a)

razvija i održava politiku upravljanja umorom kontrolora zračnog prometa;

(b)

pruža kontrolorima zračnog prometa programe informiranja o sprječavanju umora kojima se dopunjava osposobljavanje u vezi s ljudskim čimbenicima koje se pruža u skladu s odjeljcima 3. i 4. poddijela D Priloga I. Uredbi (EU) br. 2015/340.

ATS.OR.320   Raspored/rasporedi osoblja kontrole zračnog prometa

(a)

Pružatelj usluga kontrole zračnog prometa razvija, provodi i prati raspored osoblja kako bi upravljao rizicima od profesionalnog umora kontrolora zračnog prometa sigurnim izmjenama razdoblja dužnosti i odmora. U okviru rasporeda osoblja pružatelj usluga kontrole zračnog prometa utvrđuje sljedeće elemente:

(1)

najveći broj uzastopnih radnih dana na dužnosti;

(2)

najveći broj sati u razdoblju dužnosti;

(3)

najduže trajanje pružanja usluge kontrole zračnog prometa bez pauzi;

(4)

omjer razdoblja dužnosti i pauza tijekom pružanja usluga kontrole zračnog prometa;

(5)

minimalna razdoblja odmora;

(6)

najveći broj uzastopnih razdoblja dužnosti kojima se obuhvaća rad noću, ako je primjenjivo, ovisno o radnom vremenu dotične jedinice kontrole zračnog prometa;

(7)

najmanje razdoblje odmora nakon razdoblja dužnosti koje obuhvaća rad noću; i

(8)

najmanji broj razdoblja odmora u jednom ciklusu rasporeda osoblja.

(b)

Pružatelj usluga kontrole zračnog prometa savjetuje se s kontrolorima zračnog prometa koji će podlijegati rasporedu osoblja, ili, ako je primjenjivo, njihovim zastupnicima, tijekom njegova i primjene rasporeda, kako bi se utvrdili i ublažili rizici u pogledu umora koji bi se mogao pojaviti zbog samog rasporeda osoblja.

PODDIO B –   TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE OPERATIVNIH USLUGA U ZRAČNOM PROMETU (ATS.TR)

Odjeljak 1. –   Opći zahtjevi

ATS.TR.100   Metode rada i operativni postupci za pružatelje operativnih usluga u zračnom prometu

(a)

Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu mora biti u stanju dokazati da su njegove metode rada i operativni postupci u skladu s:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012 (3); i

(2)

standardima utvrđenima u sljedećim prilozima Čikaškoj konvenciji, u mjeri u kojoj su oni relevantni za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u predmetnom zračnom prostoru:

(i)

Prilog 10. o zrakoplovnim telekomunikacijama, svezak II. o postupcima za komunikaciju, uključujući one koje imaju status PANS, u šestom izdanju od listopada 2001., uključujući sve izmjene do uključivo br. 89; i

(ii)

ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 923/2012, Prilog 11. o operativnim uslugama u zračnom prometu iz njezina 13. izdanja iz srpnja 2001., uključujući sve izmjene do i uključujući br. 49.

(b)

Neovisno o točki (a) nadležno tijelo može za jedinice operativnih usluga u zračnom prometu koje pružaju usluge testnog letenja utvrditi dodatne ili alternativne uvjete i postupke onima iz točke (a) kada je to potrebno radi pružanja usluga testnog letenja.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011 (SL L 63, 6.3.2015., str. 1.).

(2)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).


PRILOG V.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE METEOROLOŠKIH USLUGA

(Dio MET)

PODDIO A –   DODATNI ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE PRUŽATELJA METEOROLOŠKIH USLUGA (MET.OR)

Odjeljak 1. –   Opći zahtjevi

MET.OR.100   Meteorološki podaci i informacije

(a)

Pružatelj meteoroloških usluga pruža operatorima, članovima letačke posade, jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu, jedinicama službi za potragu i spašavanje, operatorima aerodroma, tijelima za istraživanje nesreća i nezgoda i drugim pružateljima usluga i zrakoplovnim subjektima meteorološke informacije koje su im nužne za provođenje njihovih funkcija, kako utvrđuje nadležno tijelo.

(b)

Pružatelj meteoroloških usluga potvrđuje operativno poželjnu točnost podataka proslijeđenih za korištenje u operacijama, uključujući izvor tih podataka i osiguravajući istodobno da se takvi podaci prosljeđuju pravovremeno te da se prema potrebi ažuriraju.

MET.OR.105   Čuvanje meteoroloških informacija

(a)

Pružatelj meteoroloških usluga čuva izdane meteorološke informacije u razdoblju od najmanje 30 dana od njihova izdavanja.

(b)

Te se meteorološke informacije daju na zahtjev na raspolaganje radi ispitivanja ili istraga i za te se svrhe čuvaju do zaključenja ispitivanja odnosno istrage.

MET.OR.110   Zahtjevi za razmjenu meteoroloških informacija

Pružatelj meteoroloških usluga osigurava da posjeduje sustave i postupke, kao i pristup odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvima kako bi se:

(a)

omogućila razmjena operativnih meteoroloških informacija s drugim pružateljima meteoroloških usluga; i

(b)

potrebne meteorološke informacije korisnicima pružile pravovremeno.

MET.OR.115   Meteorološki bilteni

Pružatelj meteoroloških usluga odgovoran za dotično područje dostavlja relevantnim korisnicima meteorološke biltene putem interneta ili zrakoplovne nepokretne usluge.

MET.OR.120   Prijava odstupanja svjetskim prognostičkim centrima (WAFC)

Pružatelj meteoroloških usluga odgovoran za određeno područje odmah prijavljuje pomoću podataka BUFR WAFS-a WAFC u tom području ako se otkriju ili prijave znatna odstupanja s obzirom na značajkee vremenskih prognoza WAFS-a (SIGWX), u pogledu:

(a)

zaleđivanja, turbulencije, slabo preglednih i čestih kumulonimbusa ili kumulonimbusa koji su unutar oblaka ili se pojavljuju u olujnom pojasu te pješčanih oluja i olujnog vjetra s prašinom; i

(b)

vulkanskih erupcija i za operacije zrakoplova značajnih ispuštanja radioaktivnih tvari u atmosferu.

Odjeljak 2 –   Posebni zahtjevi

Poglavlje 1 –   Zahtjevi za zrakoplovne meteorološke postaje

MET.OR.200   Meteorološka izvješća i druge informacije

(a)

Zrakoplovna meteorološka postaja širi:

(1)

lokalna rutinska izvješća u utvrđenim intervalima, samo za širenje na aerodromu na kojemu su i nastala;

(2)

lokalna posebna izvješća, samo za širenje na aerodromu na kojemu su i nastala; i

(3)

METAR u intervalima od pola sata na aerodromima koji poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza, za širenje izvan aerodroma na kojemu je nastao.

(b)

Zrakoplovna meteorološka postaja obavješćuje jedinice operativnih usluga u zračnom prometu i pružatelja usluge zrakoplovnog informiranja aerodroma o promjenama u statusu funkcionalnosti automatske opreme koja se upotrebljava za ocjenjivanje vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze.

(c)

Zrakoplovna meteorološka postaja prijavljuje povezanoj jedinici operativnih usluga u zračnom prometu, jedinici usluga zrakoplovnog informiranja i službi meteorološkog bdjenja pojavu vulkanske aktivnosti prije erupcije, vulkanske erupcije i oblaka vulkanskog pepela.

(d)

Zrakoplovna meteorološka postaja sastavlja popis kriterija za pružanje lokalnih posebnih izvješća u dogovoru s odgovarajućim jedinicama ATS-a, operatorima i drugim relevantnim dionicima.

MET.OR.205   Prijavljivanje meteoroloških elemenata

Na aerodromima koji poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza zrakoplovna meteorološka postaja prijavljuje:

(a)

smjer i brzinu prizemnog vjetra;

(b)

vidljivost;

(c)

vidljivost uzduž uzletno-sletne staze, ako je primjenjivo;

(d)

trenutne vremenske prilike na aerodromu i njegovoj bližoj okolici;

(e)

naoblaku;

(f)

temperaturu zraka i temperaturu rosišta;

(g)

atmosferski tlak; i

(h)

dodatne informacije kada je primjenjivo.

Ako to odobri nadležno tijelo, na aerodromima koji ne poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza zrakoplovna meteorološka postaja može prijavljivati samo neki podskup meteoroloških elemenata koji su važni za vrste letova koji se odvijaju na tom aerodromu. Taj skup podataka objavljuje se u zborniku zrakoplovnih informacija.

MET.OR.210   Opažanje meteoroloških elemenata

Na aerodromima koji poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza zrakoplovna meteorološka postaja opaža i mjeri:

(a)

smjer i brzinu prizemnog vjetra;

(b)

vidljivost;

(c)

vidljivost uzduž uzletno-sletne staze, ako je primjenjivo;

(d)

trenutne vremenske prilike na aerodromu i njegovoj bližoj okolici;

(e)

naoblaku;

(f)

temperaturu zraka i temperaturu rosišta;

(g)

atmosferski tlak; i

(h)

dodatne informacije kada je primjenjivo:

Ako to odobri nadležno tijelo, na aerodromima koji ne poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza zrakoplovna meteorološka postaja može opažati i mjeriti samo neki podskup meteoroloških elemenata koji su važni za vrste letova koji se odvijaju na tom aerodromu. Taj skup podataka objavljuje se u zborniku zrakoplovnih informacija.

Poglavlje 2. –   Zahtjevi za aerodromske meteorološke službe

MET.OR.215   Prognoze i druge informacije

Aerodromska meteorološka služba:

(a)

sastavlja i/ili prima prognoze i druge relevantne meteorološke informacije koje su potrebne za obavljanje njezinih funkcija za letove za koje je zadužena, što utvrđuje nadležno tijelo;

(b)

pruža prognoze i/ili upozorenja o lokalnim meteorološkim uvjetima na aerodromima za koje je odgovorna;

(c)

neprestano provjerava prognoze i upozorenja i objavljuje izmjene čim je to potrebno te ujedno poništava sve prognoze iste vrste, ili njihove dijelove, prethodno objavljene za isto mjesto i isto razdoblje valjanosti;

(d)

pruža brifinge, savjetovanja i dokumentaciju za let članovima letačke posade i/ili drugom osoblju letačkih operacija;

(e)

pruža klimatološke informacije;

(f)

pruža svojoj povezanoj jedinici operativnih usluga u zračnom prometu, jedinici usluga zrakoplovnog informiranja i službi meteorološkog bdjenja informacije koje primi o vulkanskoj aktivnosti prije erupcije, vulkanskoj erupciji ili oblaku vulkanskog pepela;

(g)

pruža, ako je primjenjivo, meteorološke informacije jedinicama službi za potragu i spašavanje i održava vezu s jedinicama službi za potragu i spašavanje tijekom čitave operacije potrage i spašavanja;

(h)

pruža meteorološke informacije relevantnim jedinicama usluga zrakoplovnog informiranja, prema potrebi, radi izvršavanja njihovih funkcija;

(i)

sastavlja i/ili prima prognozu i druge relevantne meteorološke informacije koje su potrebne za obavljanje funkcija jedinica ATS-a u skladu s MET.OR.242; i

(j)

pruža svojoj povezanoj jedinici operativnih usluga u zračnom prometu, jedinici usluga zrakoplovnog informiranja i službama meteorološkog bdjenja informacije koje primi o ispuštanju radioaktivnih tvari u atmosferu;

MET.OR.220   Aerodromske prognoze

(a)

Aerodromska meteorološka služba objavljuje aerodromske prognoze u obliku TAF-a u utvrđeno vrijeme.

(b)

Kada objavljuje TAF, aerodromska meteorološka služba osigurava da na jednom aerodromu za neko određeno vrijeme ne postoji više od jednog valjanog TAF-a.

MET.OR.225   Prognoze za slijetanje

(a)

Aerodromska meteorološka služba sastavlja prognoze za slijetanje kako je utvrdilo nadležno tijelo.

(b)

Ta se prognoza za slijetanje objavljuje u obliku prognoze TREND.

(c)

Razdoblje valjanosti prognoze TREND iznosi dva sata od objave izvješća koje čini sastavni dio prognoze za slijetanje.

MET.OR.230   Prognoze za uzlijetanje

Aerodromska meteorološka služba:

(a)

sastavlja prognoze za uzlijetanje kako je utvrdilo nadležno tijelo; i

(b)

isporučuje prognoze za uzlijetanje operatorima i članovima letačke posade na zahtjev unutar tri sata prije predviđenog vremena polaska.

MET.OR.235   Aerodromska upozorenja te upozorenja i uzbune zbog smicanja vjetra

Aerodromska meteorološka služba:

(a)

pruža informacije aerodromskih upozorenja;

(b)

sastavlja upozorenja na smicanje vjetra za aerodrome na kojima se smicanje vjetra smatra čimbenikom, u skladu s lokalnim dogovorima s odgovarajućom jedinicom ATS-a i relevantnim operatorima;

(c)

objavljuje, na aerodromima na kojima se smicanje vjetra utvrdi automatskom zemaljskom opremom za daljinsko otkrivanje smicanja vjetra senzorima ili detektorima, upozorenja na smicanje vjetra koje ti sustavi generiraju; i

(d)

poništava upozorenja kada se dotični uvjeti više ne pojavljuju i/ili se njihova pojava na tom aerodromu više ne očekuje.

MET.OR.240   Informacije za operatore i letačku posadu

(a)

Aerodromska meteorološka služba pruža operatorima i članovima letačke posade:

(1)

prognoze, koje dolaze iz WAFS-a, elemenata navedenih u MET.OR.275(a)1. i MET.OR.275(a)2.;

(2)

METAR ili SPECI, uključujući prognoze TREND, TAF ili izmijenjeni TAF za aerodrome polaska i predviđenog slijetanja te za alternativne aerodrome uzlijetanja, alternativne aerodrome na ruti i aerodrome alternativnog odredišta;

(3)

aerodromske prognoze za uzlijetanje;

(4)

SIGMET i posebna izvješća iz zraka relevantna za cijelu rutu;

(5)

savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu i tropskim ciklonama relevantne za cijelu rutu;

(6)

područne prognoze za letove na manjim visinama u obliku karte sastavljene kao prilog objavi poruke AIRMET-a, i poruku AIRMET-a za letove na manjim visinama relevantnu za cijelu rutu;

(7)

aerodromska upozorenja za lokalni aerodrom;

(8)

meteorološke satelitske snimke; i

(9)

meteorološke informacije dobivene sa zemaljskih meteoroloških radara

(b)

Uvijek kada se meteorološke informacije koje će se uključiti u dokumentaciju o letu bitno razlikuju od onih koje su stavljene na raspolaganje za planiranje leta, aerodromska meteorološka služba:

(1)

odmah o tome obavješćuje dotičnog operatora ili letačku posadu; i

(2)

ako je moguće, u dogovoru s operatorom pruža revidirane meteorološke informacije.

MET.OR.242   Informacije koje se pružaju jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu

(a)

Aerodromska meteorološka služba pruža, prema potrebi, svojem povezanom aerodromskom kontrolnom tornju:

(1)

lokalna rutinska i posebna izvješća, METAR, TAF i prognoze TREND i njihove izmjene;

(2)

informacije SIGMET i AIRMET, upozorenja i uzbunjivanja zbog smicanja vjetra te aerodromska upozorenja;

(3)

sve dodatne lokalno dogovorene meteorološke informacije kao što su prognoze prizemnog vjetra radi utvrđivanja mogućih promjena na uzletno-sletnoj stazi;

(4)

primljene informacije o oblaku vulkanskog pepela za koje još nije objavljen SIGMET, prema dogovoru između aerodromske meteorološke službe i dotičnog aerodromskog kontrolnog tornja; i

(5)

primljene informacije o vulkanskoj aktivnosti prije erupcije i/ili vulkanskoj erupciji prema dogovoru između aerodromske meteorološke službe i dotičnog aerodromskog kontrolnog tornja.

(b)

Aerodromska meteorološka služba pruža svojoj povezanoj jedinici prilazne kontrole zračnog prometa:

(1)

lokalna rutinska i posebna izvješća, METAR, TAF i prognoze TREND i njihove izmjene;

(2)

informacije SIGMET i AIRMET, upozorenja i uzbunjivanja zbog smicanja vjetra, odgovarajuća posebna izvješća iz zraka i aerodromska upozorenja;

(3)

sve dodatne lokalno dogovorene meteorološke informacije;

(4)

primljene informacije o oblaku vulkanskog pepela za koje još nije objavljen SIGMET, prema dogovoru između aerodromske meteorološke službe i dotične jedinice prilazne kontrole zračnog prometa; i

(5)

primljene informacije o vulkanskoj aktivnosti prije erupcije i/ili vulkanskoj erupciji prema dogovoru između aerodromske meteorološke službe i dotične jedinice prilazne kontrole zračnog prometa.

Poglavlje 3. –   Zahtjevi za službu meteorološkog bdjenja

MET.OR.245   Meteorološko bdjenje i druge informacije

U okviru svojeg područja odgovornosti služba meteorološkog bdjenja:

(a)

provodi kontinuirano bdjenje meteoroloških uvjeta koji utječu na letačke operacije;

(b)

koordinira se s organizacijama odgovornim za pružanje NOTAM-a i/ili ASHTAM-a kako bi se osiguralo da meteorološke informacije o vulkanskom pepelu uključene u poruke SIGMET-a i NOTAM-a i/ili ASHTAM-a budu dosljedne;

(c)

koordinira se s odabranim promatračnicama vulkana kako bi se osiguralo da se informacije o vulkanskoj aktivnosti prime pravovremeno i na učinkovit način;

(d)

pruža svojem povezanom VAAC-u primljene informacije o vulkanskoj aktivnosti prije erupcije, vulkanskoj erupciji i oblaku vulkanskog pepela za koje još nije bio objavljen SIGMET;

(e)

pruža svojim jedinicama usluga zrakoplovnog informiranja primljene informacije o ispuštanju radioaktivnih tvari u atmosferu za područje ili susjedna područja za koja provodi bdjenje i za koja SIGMET još nije bio objavljen; i

(f)

pruža svojim povezanim centrima oblasne kontrole zračnog prometa i centru za pružanje letnih informacija (ACC/FIC), prema potrebi, relevantne sljedeće informacije:

(1)

METAR, uključujući trenutačne podatke o tlaku za aerodrome i druge lokacije, TAF i prognoze trend (TTF) te njihove izmjene;

(2)

prognoze vjetrova i temperatura u gornjem zračnom prostoru te značajne vremenske pojave na ruti i njihove izmjene, informacije SIGMET-a i AIRMET-a i odgovarajuća posebna izvješća iz zraka;

(3)

sve druge meteorološke informacije koje zatraže ACC/FIC radi udovoljavanja zahtjevima zrakoplova u letu;

(4)

primljene informacije o oblaku vulkanskog pepela za koji SIGMET još nije bio objavljen, kako je dogovoreno između službe meteorološkog bdjenja i ACC-a/FIC-a;

(5)

primljene informacije koje se odnose na ispuštanje radioaktivnih tvari u atmosferu, kako je dogovoreno između službe meteorološkog bdjenja i ACC-a/FIC-a;

(6)

savjetodavne informacije o tropskoj cikloni koje je objavio TCAC u svojem području odgovornosti;

(7)

savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu koje je objavio VAAC u svojem području odgovornosti; i

(8)

primljene informacije o vulkanskoj aktivnosti prije erupcije i/ili vulkanskoj erupciji kako je dogovoreno između službe meteorološkog bdjenja i ACC-a/FIC-a.

MET.OR.250   Poruke SIGMET-a

Služba meteorološkog bdjenja:

(a)

pruža i širi poruke SIGMET-a;

(b)

osigurava da se poruka SIGMET-a poništi kada se pojava više ne pojavljuje ili se njezino pojavljivanje više ne očekuje u području obuhvaćenom tom porukom SIGMET-a;

(c)

osigurava da razdoblje valjanosti poruke SIGMET-a nije duže od četiri sata, a u posebnom slučaju poruka SIGMET-a u pogledu oblaka vulkanskog pepela i tropskih ciklona to se razdoblje produžuje na do šest sati; i

(d)

osigurava da se poruke SIGMET-a objavljuju ne više od četiri sata prije početka razdoblja valjanosti, a u posebnom slučaju poruka SIGMET-a u pogledu oblaka vulkanskog pepela i tropskih ciklona čim je to moguće, ali ne više od 12 sati prije početka razdoblja valjanosti, te da se ažuriraju najmanje svakih šest sati.

MET.OR.255   Poruke AIRMET-a

Služba meteorološkog bdjenja:

(a)

pruža i širi poruke AIRMET-a kada je nadležno tijelo utvrdilo da gustoća prometa koji se odvija ispod razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kada je potrebno, opravdava objavljivanje i širenje područnih prognoza za takve operacije;

(b)

poništava poruku AIRMET-a kada se pojava u tom području više ne pojavljuje ili se njezino pojavljivanje više ne očekuje; i

(c)

osigurava da razdoblje valjanosti poruke AIRMET-a nije duže od četiri sata.

MET.OR.260   Područne prognoze za letove na manjim visinama

Služba meteorološkog bdjenja:

(a)

pruža područnu prognozu za letove na manjim visinama kada gustoća prometa koji se odvija ispod razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kada je potrebno, opravdava rutinsko objavljivanje i širenje područnih prognoza za takve operacije;

(b)

osigurava da učestalost objavljivanja, oblik i utvrđeno vrijeme ili razdoblje valjanosti područne prognoze za letove na manjim visinama i kriteriji za njihove izmjene odgovaraju onima koje je utvrdilo nadležno tijelo; i

(c)

osigurava da se područne prognoze za letove na manjim visinama sastavljene kao prilog objavi poruke AIRMET objavljuju svakih šest sati za razdoblje valjanosti od šest sati i da se prenesu relevantnim službama meteorološkog bdjenja najkasnije jedan sat prije početka njihovog razdoblja valjanosti.

Poglavlje 4. –   Zahtjevi za savjetodavni centar za praćenje vulkanskog pepela (VAAC)

MET.OR.265   Odgovornosti savjetodavnog centra za praćenje vulkanskog pepela

U svojem području odgovornosti, VAAC:

(a)

pruža, kada je vulkan eruptirao ili se očekuje njegova erupcija ili je prijavljen vulkanski pepeo, savjetodavne informacije u pogledu razmjera i prognoze kretanja oblaka vulkanskog pepela:

(1)

Europskoj jedinici za koordinaciju kriznih situacija u zračnom prometu;

(2)

službama meteorološkog bdjenja koje djeluju na područjima letnih informacija u njegovu području odgovornosti koje može biti time obuhvaćeno;

(3)

operatorima, centrima oblasne kontrole zračnog prometa i centrima za pružanje letnih informacija koji djeluju na područjima letnih informacija u njegovu području odgovornosti koje može biti time obuhvaćeno;

(4)

svjetskim prognostičkim centrima, međunarodnim bazama podataka OPMET-a, međunarodnim uredima NOTAM-a i centrima koji su regionalnim sporazumima o zračnoj plovidbi ovlašteni za upravljanje satelitskim distribucijskim sustavima zrakoplovnih nepokretnih usluga; i

(5)

drugim VAAC-ovima čija bi područja odgovornosti mogla biti zahvaćena.

(b)

koordinira se s odabranim promatračnicama vulkana kako bi se osiguralo da se informacije o vulkanskoj aktivnosti prime pravovremeno i na učinkovit način;

(c)

pruža savjetodavne meteorološke informacije iz točke (a) najmanje svakih šest sati sve do trenutka kada se oblak vulkanskog pepela više ne može primijetiti na satelitskim podacima, kada se iz tog područja više ne primaju meteorološka izvješća o vulkanskom pepelu i kada više nema prijava o novim erupcijama vulkana; i

(d)

održava 24-satno bdjenje.

Poglavlje 5. –   Zahtjevi za savjetodavni centar za praćenje tropskih ciklona (TCAC)

MET.OR.270   Odgovornosti savjetodavnog centra za praćenje tropskih ciklona

TCAC objavljuje:

(a)

savjetodavne informacije u pogledu položaja središta ciklona, njegova smjera i brzine kretanja, tlaka u središtu te najsnažnijeg prizemnog vjetra u blizini središta, skraćenim jednostavnim izrazima:

(1)

službama meteorološkog bdjenja u svojem području odgovornosti;

(2)

drugim TCAC-ima čija područja odgovornosti mogu biti zahvaćena;

(3)

svjetskim prognostičkim centrima, međunarodnim bazama podataka OPMET-a i centrima odgovornima za upravljanje satelitskim distribucijskim sustavima zrakoplovnih nepokretnih usluga; i

(4)

šalje ažurirane savjetodavne informacije službama meteorološkog bdjenja za svaki tropski ciklon, prema potrebi, no najmanje svakih šest sati.

Poglavlje 6. –   Zahtjevi za Svjetski prognostički centar (WAFC)

MET.OR.275   Odgovornosti svjetskog prognostičkog centra

(a)

WAFC pruža, u digitalnom obliku:

(1)

globalne prognoze u obliku mreže za:

(i)

vjetar u gornjem zračnom prostoru;

(ii)

temperaturu i vlagu u zraku gornjeg zračnog prostora;

(iii)

geopotencijalnu apsolutnu visinu razina leta;

(iv)

razinu leta i temperaturu tropopauze;

(v)

smjer, brzinu i razinu leta najsnažnijeg vjetra;

(vi)

naoblaku kumulonimbusa;

(vii)

zaleđivanje; i

(viii)

turbulenciju; i

(2)

globalne prognoze značajnih vremenskih pojava (SIGWX), uključujući vulkansku aktivnost i ispuštanje radioaktivnih tvari.

(b)

WAFC osigurava da se digitalni rezultati rada svjetskog prognostičkog sustava prenose pomoću tehnika komunikacije binarnim podacima.

PODDIO B –   TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE METEOROLOŠKIH USLUGA (MET.TR)

Odjeljak 1. –   Opći zahtjevi

MET.TR.115   Meteorološki bilteni

(a)

Meteorološki bilteni sadržavaju naslov koji se sastoji od:

(1)

identifikacijske oznake u obliku četiri slova i dvije brojke;

(2)

četveroslovne oznake lokacije prema ICAO-u koja odgovara zemljopisnoj lokaciji pružatelja meteoroloških usluga koji je proizveo ili sastavio taj meteorološki bilten;

(3)

skupine dan-vrijeme: i

(4)

ako je potrebno, troslovne oznake.

(b)

Meteorološki bilteni koji sadržavaju operativne meteorološke informacije koje će se prenositi putem AFTN-a moraju biti ugrađeni u tekstualni dio formata poruke AFTN-a.

Odjeljak 2. –   Posebni zahtjevi

Poglavlje 1. –   Tehnički zahtjevi za zrakoplovne meteorološke postaje

MET.TR.200   Meteorološka izvješća i druge informacije

(a)   Lokalna rutinska i lokalna posebna izvješća i METAR moraju sadržavati sljedeće elemente navedenim redoslijedom:

(1)

oznaka vrste izvješća;

(2)

oznaka lokacije;

(3)

vrijeme opažanja;

(4)

oznaka automatskog izvješća ili izvješća koje nedostaje, kada je primjenjivo;

(5)

smjer i brzina prizemnog vjetra;

(6)

vidljivost;

(7)

vidljivost uzduž uzletno-sletne staze, kada su ispunjeni kriteriji izvješćivanja;

(8)

trenutačni vremenski uvjeti;

(9)

količina naoblake, vrsta oblaka samo kod kumulonimbusa i vertikalno razvijenih kumulusa, te visina baze oblaka ili, kada je mjereno, vertikalna vidljivost;

(10)

temperatura zraka i temperatura rosišta;

(11)

QNH i, kada je primjenjivo, u lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima, QFE; i

(12)

dodatne informacije, kada je primjenjivo.

(b)   u lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima:

(1)

ako se prizemni vjetar opaža s više od jedne lokacije uzduž uzletno-sletne staze, navode se lokacije na koje se te vrijednosti odnose;

(2)

kada je u upotrebi više od jedne uzletno-sletne staze, a opažen je prizemni vjetar koji se odnosi na te uzletno-sletne staze, daju se dostupne vrijednosti za vjetar za svaku uzletno-sletnu stazu uz obavezno navođenje uzletno-sletne staze na koju se te vrijednosti odnose;

(3)

kada se u skladu s MET.TR.205(a)3.ii.B prijavljuju varijacije od srednjeg smjera vjetra, prijavljuju se dva krajnja smjera između kojih je prizemni vjetar varirao; i

(4)

kada se u skladu s MET.TR.205(a)3.iii. prijavljuju varijacije od srednje brzine vjetra (udari), one se prijavljuju kao najveća i najmanja izmjerena vrijednost prizemnog vjetra;

(c)   METAR

(1)

METAR se objavljuje u skladu s predloškom iz Dodatka 5. i širi u obliku koda METAR koji propisuje svjetska meteorološka organizacija.

(2)

Ako se širi u digitalnom obliku, METAR mora biti:

(i)

u formatu koji je usklađen s globalnim interoperabilnim modelom razmjene informacija uz korištenje jezika za označivanje geografskih podataka (geography markup language – GML); i

(ii)

popraćen odgovarajućim metapodacima.

(3)

METAR mora biti spreman za prijenos najkasnije pet minuta nakon stvarnog vremena opažanja.

(d)   Informacije o vidljivosti, vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze, trenutačnim vremenskim uvjetima i količini naoblake, vrsti oblaka i visini baze oblaka zamjenjuju se u svim meteorološkim izvješćima izrazom „CAVOK” kada se u trenutku opažanja istovremeno pojavljuju sljedeći uvjeti:

(1)

vidljivost, 10 km ili više, a najniža vidljivost nije prijavljena;

(2)

nema oblaka od operativne važnosti; i

(3)

nema vremenskih uvjeta značajnih za zračni promet.

(e)   Popis kriterija za pružanje lokalnih posebnih izvješća uključuje:

(1)

one vrijednosti koje najbliže odgovaraju operativnim minimumima operatora koji se koriste aerodromom;

(2)

one vrijednosti kojima se ispunjavaju drugi lokalni zahtjevi jedinica ATS-a i operatora;

(3)

povišenje temperature zraka za 2 oC ili više u odnosu na one iz posljednjeg lokalnog izvješća, ili neka druga granična vrijednost prema dogovoru između pružatelja meteoroloških usluga, odgovarajuće jedinice ATS-a i dotičnih operatora;

(4)

dostupne dodatne informacije u pogledu pojave značajnih meteoroloških uvjeta u područjima prilaženja i početnog penjanja;

(5)

kada se primjenjuju postupci smanjivanja buke, a varijacija od srednje vrijednosti brzine prizemnog vjetra promijenila se za 5 čvorova (2,5 m/s) ili više od trenutka posljednjeg lokalnog izvješća i srednja brzina prije i/ili nakon promjene iznosi 15 čvorova (7,5 m/s) ili više;

(6)

kada se srednja vrijednost smjera prizemnog vjetra promijeni za 60° ili više od one iz posljednjeg izvješća, a srednja vrijednost brzine prije i/ili nakon promjene iznosi 10 čvorova (5 m/s) ili više;

(7)

kada se srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra promijenila za 10 čvorova (5 m/s) ili više od one iz posljednjeg lokalnog izvješća;

(8)

kada se varijacija od srednje vrijednosti brzine prizemnog vjetra (udari) promijenila za 10 čvorova (5 m/s) ili više od one u trenutku posljednjeg lokalnog izvješća, a srednja vrijednost brzine prije i/ili nakon promjene iznosi 15 čvorova (7,5 m/s) ili više;

(9)

kada dođe do pojave, prestanka ili promjene intenziteta bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

(i)

oborine koje se lede;

(ii)

umjerene ili obilne oborine, uključujući pljuskove; i

(iii)

grmljavinska oluja, s oborinama;

(10)

kada dođe do pojave ili prestanka bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

(i)

magla koja se ledi; i

(ii)

grmljavinska oluja, bez oborina; i

(11)

kada se količina sloja oblaka ispod 1 500 stopa (450 m) promijeni:

(i)

sa SCT ili manje na BKN ili OVC; ili

(ii)

s BKN ili OVC na SCT ili manje.

(f)   Ako je tako dogovoreno između pružatelja meteoroloških usluga i nadležnog tijela, lokalna posebna izvješća objavljuju se uvijek kada se dođe do sljedećih promjena:

(1)

kada se vjetar promijeni zahvaćajući vrijednosti od operativne važnosti. Granične vrijednosti utvrđuje pružatelj meteoroloških usluga u dogovoru s odgovarajućom jedinicom ATS-a i dotičnim operatorima, uzimajući u obzir promjene vjetra koje:

(i)

zahtijevaju promjene u uzletno-sletnim stazama koje se upotrebljavaju; i

(ii)

pokazuju da su se komponenta leđnog vjetra i komponenta bočnog vjetra na uzletno-sletnoj stazi promijenile zahvaćajući vrijednosti koje predstavljaju glavna operativna ograničenja za tipični zrakoplov kojim se na aerodromu provode operacije;

(2)

kada se vidljivost povećava i mijenja na, ili u toj promjeni zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kada se vidljivost smanjuje i tim smanjivanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti:

(i)

800, 1 500 ili 3 000 m; i

(ii)

5 000 m, u slučajevima kada se znatan broj letova provodi u skladu s pravilima vizualnog letenja;

(3)

kada se vidljivost uzduž uzletno-sletne staze povećava i mijenja na, ili u toj promjeni zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kada se vidljivost uzduž uzletno-sletne staze smanjuje i tim smanjivanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti: 50, 175, 300, 550 ili 800 m;

(4)

kada dođe do pojave, prestanka ili promjene intenziteta bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

(i)

olujni vjetar s prašinom;

(ii)

pješčana oluja; i

(iii)

ljevkasti oblak (tornado ili pijavica);

(5)

kada dođe do pojave ili prestanka bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

(i)

prašina, pijesak ili snijeg nošeni niskim vjetrom;

(ii)

prašina, pijesak ili snijeg nošeni vjetrom; i

(iii)

iznenadna oluja;

(6)

kada se visina baze najnižeg sloja oblaka gustoće BKN ili OVC podiže i mijenja na, ili u tom podizanju zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kada se visina baze najnižeg sloja oblaka gustoće BKN ili OVC spušta i tim spuštanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti:

(i)

100, 200, 500 ili 1 000 stopa (30, 60, 150 ili 300 m); i

(ii)

1 500 stopa (450 m), u slučajevima kada se znatan broj letova provodi u skladu s pravilima vizualnog letenja;

(7)

kada je nebo zakriveno oblacima i vertikalna vidljivost povećava se i mijenja na, ili u toj promjeni zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kada se vertikalna vidljivost smanjuje i tim smanjivanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti: 100, 200, 500 ili 1 000 stopa (30, 60, 150 ili 300 m); i

(8)

bilo koji drugi kriteriji na temelju lokalnih aerodromskih operativnih minimuma, kako je dogovoreno između pružatelja meteoroloških usluga i operatora.

MET.TR.205   Prijavljivanje meteoroloških elemenata

(a)   Smjer i brzina prizemnog vjetra;

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u, smjer i brzina prizemnog vjetra prijavljuju se u koracima od 10 stupnjeva (u odnosu na pravi magnetni pol) odnosno 1 čvora (0,5 m/s).

(2)

Sve opažene vrijednosti koje se ne uklapaju u tu ljestvicu za prijavu zaokružuju se na najbliži korak te ljestvice.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u:

(i)

navode se mjerne jedinice koje se upotrebljavaju za brzinu vjetra;

(ii)

varijacije od srednje vrijednosti smjera vjetra tijekom posljednjih 10 minuta prijavljuju se kako slijedi, ako je ukupna varijacija 60° ili više:

(A)

kada je ukupna varijacija 60° ili više, ali manje od 180°, a brzina vjetra je 3 čvora (1,5 m/s) ili više, te se varijacije smjera prijavljuju kao dva krajnja smjera između kojih je prizemni vjetar varirao;

(B)

kada je ukupna varijacija 60° ili više, ali manje od 180°, a brzina vjetra je manja od 3 čvora (1,5 m/s), smjer vjetra se prijavljuje kao varijabilan bez srednje vrijednosti smjera vjetra; ili

(C)

kada je ukupna varijacija 180° ili više, smjer vjetra se prijavljuje kao varijabilan bez srednje vrijednosti smjera vjetra;

(iii)

varijacije od srednje vrijednosti brzine vjetra (udari) tijekom posljednjih 10 minuta prijavljuju se kada najveća brzina vjetra prekorači srednju vrijednost brzine za:

(A)

5 čvorova (2,5 m/s) ili više u lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima kada se primjenjuju postupci smanjivanja buke; ili

(B)

10 čvorova (5 m/s) ili više u ostalim slučajevima;

(iv)

kada se prijavljuje brzina vjetra manja od 1 čvora (0,5 m/s), ona se navodi kao tišina; i

(v)

kada se prijavljuje brzina vjetra od 100 čvorova (50 m/s) ili više, navodi se da je veća od 99 čvorova (49 m/s);

(vi)

kada se u skladu s MET.TR.205(a) prijavljuju varijacije od srednje brzine vjetra (udari), prijavljuje se najveća izmjerena brzina vjetra; i

(vii)

kada 10-minutno razdoblje uključuje znatne nepravilnosti smjera i/ili brzine vjetra, prijavljuju se samo varijacije od srednje vrijednosti smjera vjetra i srednje vrijednosti brzine vjetra koje se pojavljuju od tih nepravilnosti.

(b)   Vidljivost

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u vidljivost se prijavljuje u koracima od 50 m kada je vidljivost manja od 800 m; u koracima od 100 m kada je 800 m ili više, ali manja od 5 km; u koracima od jednog kilometra kada je vidljivost 5 km ili više, ali manja od 10 km; a prijavljuje se kao 10 km kada je vidljivost 10 km ili više, osim kada se primjenjuju uvjeti za upotrebu CAVOK-a.

(2)

Sve opažene vrijednosti koje se ne uklapaju u tu ljestvicu za prijavu zaokružuju se na najbliži manji korak te ljestvice.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima vidljivost uzduž uzletno-sletnih staza prijavljuje se zajedno s mjernim jedinicama kojima se navodi vidljivost.

(c)   Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR)

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u RVR se prijavljuje u koracima od 25 m kada je manja od 400 m; u koracima od 50 m kada je između 400 i 800 m; u koracima od 100 m kada je veća od 800 m.

(2)

Sve opažene vrijednosti koje se ne uklapaju u tu ljestvicu za prijavu zaokružuju se na najbliži manji korak te ljestvice.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u:

(i)

kada je RVR iznad najveće vrijednosti koju sustav u upotrebi može utvrditi, on se u lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima prijavljuje kraticom „ABV”, a u METAR-u kraticom „P” nakon čega slijedi najveća vrijednost koju sustav može utvrditi; i

(ii)

kada je RVR ispod najmanje vrijednosti koju sustav u upotrebi može utvrditi, on se u lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima prijavljuje kraticom „BLW”, a u METAR-u kraticom „M” nakon čega slijedi najmanja vrijednost koju sustav može utvrditi.

(4)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima:

(i)

uključuju se korištene mjerne jedinice;

(ii)

ako se RVR opaža samo s jedne lokacije uzduž uzletno-sletne staze, npr., s područja dodira, on se uključuje bez ikakve oznake lokacije;

(iii)

ako se RVR opaža s više od jedne lokacije uzduž uzletno-sletne staze, prvo se navodi vrijednost koja se odnosi na područje dodira, nakon toga vrijednosti koje se odnosi na središnju točku i zaustavni kraj, a navode se i lokacije na koje se te vrijednosti odnose; i

(iv)

kada je u upotrebi više od jedne uzletno-sletne staze, prijavljuju se dostupne vrijednosti za RVR za svaku uzletno-sletnu stazu uz navođenje uzletno-sletne staze na koje se te vrijednosti odnose;

(d)   Trenutačne vremenske pojave

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima opažene trenutačne vremenske pojave prijavljuju se s obzirom na njihovu vrstu i značajke, a navodi se i njihov intenzitet, prema potrebi.

(2)

U METAR-u opažene trenutačne vremenske pojave prijavljuju se s obzirom na njihovu vrstu i značajke, a navodi se i njihov intenzitet ili blizina do aerodroma, prema potrebi.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u prijavljuju se sljedeće značajke trenutačnih vremenskih pojava, prema potrebi, pomoću njihovih posebnih kratica i relevantnih kriterija:

(i)

Grmljavinska oluja (TS)

Za prijavljivanje grmljavinske oluje s oborinama. Kada se na aerodromu u razdoblju od 10 minuta prije opažanja čuje grom ili primijeti munja, ali se na aerodromu ne opaze oborine, kratica „TS” koristi se bez napomena.

(ii)

Zaleđivanje (FZ);

Kapljice pothlađene vode ili oborine, navedeno zajedno s vrstama trenutačnih vremenskih pojava u skladu s Dodatkom 5.

(4)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u:

(i)

kako bi se pružio iscrpan opis trenutačnih vremenskih uvjeta od značaja za letačke operacije koristi se jedna ili više – do najviše tri – kratica za trenutačne vremenske uvjete, prema potrebi, zajedno s napomenom, kada je odgovarajuće, o značajkama i intenzitetu tih uvjeta ili njihovoj blizini od aerodroma;

(ii)

prvo se prijavljuje napomena o intenzitetu ili udaljenosti, kako je odgovarajuće, nakon čega slijede značajke odnosno vrsta vremenske pojave; i

(iii)

kada se opažaju dvije različite vrste vremenskih uvjeta, one se prijavljuju u dvije odvojene skupine, pri čemu se oznaka intenziteta ili blizine odnosi na vremensku pojavu koja slijedi nakon oznake. Međutim, različite vrste oborina koje se pojavljuju u vrijeme opažanja prijavljuju se kao samo jedna skupina, pri čemu se na prvom mjestu prijavljuje dominantna vrsta oborine, a prije toga navodi se samo jedna oznaka intenziteta koja se odnosi na intenzitet ukupnih oborina.

(e)   Oblaci

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u visina baze oblaka prijavljuje se u koracima od 100 stopa (30 m) sve do 10 000 stopa (3 000 m).

(2)

Sve opažene vrijednosti koje se ne uklapaju u tu ljestvicu za prijavu zaokružuju se na najbliži manji korak te ljestvice.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima:

(i)

navode se mjerne jedinice koje se upotrebljavaju za visinu baze oblaka i vertikalnu vidljivost; i

(ii)

kada je u upotrebi više od jedne uzletno-sletne staze, a instrumentima za te staze opažena je visina baza oblaka, prijavljuju se dostupne visine baza oblaka za svaku uzletno-sletnu stazu uz navođenje uzletno-sletnih staza na koje se te vrijednosti odnose;

(f)   Temperatura zraka i temperatura rosišta

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u temperatura zraka i temperatura rosišta prijavljuju se u cijelim stupnjevima Celzijusa.

(2)

Sve opažene vrijednosti koje se ne uklapaju u korištenu ljestvicu za prijavu zaokružuju se na najbliži cijeli stupanj Celzijusa. pri čemu se opažene vrijednosti koje uključuju 0,5° zaokružuju na prvi sljedeći veći stupanj Celzijusa.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u utvrđuje se temperatura ispod 0 °C.

(g)   Atmosferski tlak

(1)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima i u METAR-u QNH i QFE računaju se u desetinama hektopaskala i prijavljuju u koracima cijelih vrijednosti hektopaskala s četiri znamenke.

(2)

Sve opažene vrijednosti koje se ne uklapaju u tu ljestvicu za prijavu zaokružuju se na najbližu manju cijelu vrijednost hektopaskala.

(3)

U lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima:

(i)

uključuje se QNH;

(ii)

uključuje se QFE na zahtjev korisnika, ili redovito ako je tako lokalno dogovoreno između pružatelja meteoroloških usluga, jedinice ATS-a i dotičnih operatora;

(iii)

uključuju se mjerne jedinice koje se koriste za vrijednosti QNH-a i QFE-a; i

(iv)

ako se vrijednosti QFE-a zahtijevaju za više od jedne uzletno-sletne staze, zahtijevane vrijednosti QFE-a prijavljuju se za svaku uzletno-sletnu stazu, a navode se i uzletno-sletne staze na koje se te vrijednosti odnose.

(4)

u METAR-u se navode samo vrijednosti QNH-a.

MET.TR.210   Opažanje meteoroloških elemenata

Sljedeći se meteorološki elementi opažaju i/ili mjere s utvrđenom točnošću i šire automatskim ili poluautomatskim sustavom meteorološkog opažanja.

(a)   Smjer i brzina prizemnog vjetra;

Mjeri se srednja vrijednost smjera i srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra, kao i značajne varijacije smjera i brzine vjetra (udari) te se prijavljuju u stupnjevima u odnosu na pravi pol odnosno čvorovima.

(1)   Lokacija

Meteorološki instrument kojim se koristi za mjerenje smjera i brzine prizemnog vjetra mora biti smješten na takav način da pruža podatke koji su reprezentativni za područje za koje se ta mjerenja zahtijevaju.

(2)   Prikaz

U meteorološkoj postaji nalaze se zasloni na kojima se prikazuju podaci sa svakog senzora prizemnog vjetra. Ti se zasloni u meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu odnose na iste senzore, a kada se zahtijevaju odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koju uzletno-sletnu stazu i dio uzletno-sletne staze svaki senzor prati.

(3)   Uprosječivanje

Razdoblje uprosječivanja za opažanja prizemnog vjetra je:

(i)

dvije minute za lokalna rutinska i lokalna posebna izvješća i prikaze vjetra u jedinicama ATS-a; i

(ii)

10 minuta za METAR, osim što se, kada 10-minutno razdoblje uključuje znatne nepravilnosti smjera i/ili brzine vjetra, za izračun srednje vrijednosti koriste samo podaci nakon te nepravilnosti; stoga se vremenski interval u tim okolnostima odgovarajuće skraćuje.

(b)   Vidljivost

(1)   Vidljivost se mjeri ili opaža i prijavljuje u metrima ili kilometrima.

(2)   Lokacija

Meteorološki instrument kojim se koristi za mjerenje vidljivosti smješten je na takav način da isporučuje podatke koji su reprezentativni za područje za koje se ta mjerenja zahtijevaju.

(3)   Zasloni

Kada se za mjerenje vidljivosti upotrebljavaju instrumentalni sustavi, u meteorološkoj postaji moraju se nalaziti zasloni na kojima se prikazuju podaci sa svakog senzora. Ti se zasloni u meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju odnositi na iste senzore, a kada se zahtijevaju odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koje područje svaki senzor prati.

(4)   Uprosječivanje

Razdoblje uprosječivanja je 10 minuta za METAR, osim što se, kada 10-minutno razdoblje koje neposredno prethodi opažanju uključuje znatno kolebanje vidljivosti, za izračun srednje vrijednosti koriste samo podaci nakon te nepravilnosti.

(c)   Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR)

(1)   Lokacija

Meteorološki instrument kojim se koristi za ocjenjivanje RVR-a mora biti smješten na takav način da pruža podatke koji su reprezentativni za područje za koje se ta opažanja zahtijevaju.

(2)   Instrumentalni sustavi

Za ocjenjivanje RVR-a na uzletno-sletnim stazama namijenjenima operacijama instrumentalnog prilaza i slijetanja kategorija II. i III. te operacijama instrumentalnog prilaza i slijetanja kategorije I. kada tako odredi nadležno tijelo upotrebljavaju se instrumentalni sustavi koji se temelje na transmisometrima ili mjerenju rasapa svjetlosti u smjeru ulazne zrake (forward-scatter).

(3)   Prikaz

Kada se RVR utvrđuje instrumentalnim sustavima, jedan ili više zaslona, ako se zahtijeva, mora biti smješteno u meteorološkoj postaji. Ti se zasloni u meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju odnositi na iste senzore, a kada se zahtijevaju odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koju uzletno-sletnu stazu i dio uzletno-sletne staze svaki senzor prati.

(4)   Uprosječivanje

(i)

Kada se za ocjenjivanje RVR-a upotrebljavaju instrumentalni sustavi, njihovi podaci se ažuriraju barem svakih 60 sekundi kako bi se omogućilo pružanje aktualnih i reprezentativnih vrijednosti.

(ii)

Razdoblje uprosječivanja za vrijednosti RVR-a je:

(A)

jedna minuta za lokalna rutinska i posebna izvješća i za prikaze RVR-a u jedinicama ATS-a; i

(B)

10 minuta za METAR, osim što se, kada 10-minutno razdoblje koje neposredno prethodi opažanju uključuje znatno kolebanje vrijednosti RVR-a, za izračun srednjih vrijednosti koriste samo vrijednosti nakon te nepravilnosti.

(d)   Trenutačne vremenske pojave

(1)   Kao minimum prijavljuju se sljedeće trenutačne vremenske pojave: kiša, slaba kiša, snijeg i oborine koje se lede, uključujući njihov intenzitet, sumaglica, izmaglica, magla, magla koja se ledi i grmljavinske oluje, uključujući grmljavinske oluje u blizini.

(2)   Lokacija

Meteorološki instrument koji se koristi za mjerenje vremenskih uvjeta na aerodromu i u njegovoj blizini mora biti smješten na takav način da pruža podatke koji su reprezentativni za područje za koje se ta mjerenja zahtijevaju.

(e)   Oblaci

(1)   Količina naoblake, vrsta oblaka i visina baze oblaka opažaju se i prijavljuju prema potrebi radi opisivanja oblaka od operativne važnosti. Kada je nebo zakriveno oblacima i kada je vertikalna vidljivost izmjerena, opaža se i prijavljuje ona umjesto količine naoblake, vrste oblaka i visine baze oblaka. Visina baze oblaka i vertikalna vidljivost prijavljuju se u stopama.

(2)   Lokacija

Meteorološki instrument kojim se koristi za mjerenje količine i visine naoblake mora biti smješten na takav način da pruža podatke koji su reprezentativni za područje za koje se ta mjerenja zahtijevaju.

(3)   Prikaz

Kada se za mjerenje visine baze oblaka upotrebljava automatska oprema, u meteorološkoj postaji mora se nalaziti najmanje jedan zaslon. Ti se zasloni u meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju odnositi na iste senzore, a kada se zahtijevaju odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koje područje svaki senzor prati.

(4)   Referentna razina

(i)

Visina baze oblaka prijavljuje se u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma.

(ii)

Kada je nadmorska visina praga uzletno-sletne staze za precizno prilaženje u upotrebi 50 stopa (15 m) ili više ispod nadmorske visine aerodroma, moraju se uspostaviti lokalni mehanizmi kojima će se visine baza oblaka koje se prijavljuju zrakoplovima u dolasku odnositi na nadmorsku visinu praga.

(iii)

U slučaju izvješća s dislociranih struktura, visina baze oblaka daje se iznad srednje vrijednosti razine mora.

(f)   Temperatura zraka i temperatura rosišta

(1)

Temperatura zraka i temperatura rosišta mjeri se, prikazuje i prijavljuje u stupnjevima Celzijusa.

(2)

Kada se za mjerenje temperatura zraka i temperatura rosišta upotrebljava automatska oprema, zasloni na kojima se one prikazuju nalaze se u meteorološkoj postaji. Zasloni u meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju se odnositi na iste senzore.

(g)   Atmosferski tlak

(1)   Atmosferski tlak se mjeri, a vrijednosti QNH-a i QFE-a izračunavaju se i prijavljuju u hektopaskalima.

(2)   Prikaz

(i)

Kada se za mjerenje atmosferskog tlaka upotrebljava automatska oprema, zaslon s prikazom QNH-a i, ako se zahtijeva u skladu s MET.TR.205(g)3.ii., QFE-a, koji se odnose na barometar, nalaze se u meteorološkoj postaji, a njima odgovarajući zasloni u odgovarajućim jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu.

(ii)

Ako se vrijednosti QFE-a prikazuju za više od jedne uzletno-sletne staze, ti zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo na koju se uzletno-sletnu stazu prikazana vrijednost QFE-a odnosi.

(3)   Referentna razina

Za izračun QFE-a upotrebljava se referentna razina.

Poglavlje 2 –   Tehnički zahtjevi za aerodromske meteorološke službe

MET.TR.215   Prognoza i druge informacije

(a)

Meteorološke informacije za operatore i članove letačke posade:

(1)

obuhvaćaju predmetni let u pogledu vremena, apsolutne visine i zemljopisnog opsega;

(2)

odnose se na odgovarajuća utvrđena vremena ili vremenska razdoblja;

(3)

obuhvaćaju aerodrom predviđenog slijetanja, obuhvaćajući i meteorološke uvjete koji se očekuju između aerodroma predviđenog slijetanja i alternativnih aerodroma koje je odredio operator; i

(4)

moraju biti ažurirane.

(b)

Meteorološke informacije pružene koordinacijskim centrima potrage uključuju meteorološke uvjete koji su postojali na posljednjem poznatom položaju nestalog zrakoplova i uzduž rute tog zrakoplova uz posebno navođenje elemenata koji se ne distribuiraju rutinski.

(c)

Meteorološke informacije pružene jedinicama usluga zrakoplovnog informiranja uključuju:

(1)

informacije o meteorološkoj usluzi koja se namjerava uključiti u relevantni zbornik (zbornike) zrakoplovnih informacija;

(2)

informacije potrebne za pripremu NOTAM-a ili ASHTAM-a; i

(3)

informacije potrebne za pripremu okružnica zrakoplovnih informacija.

(d)

Meteorološke informacije uključene u dokumentaciju o letu prikazuju se kako slijedi:

(1)

vjetrovi se na kartama prikazuju u obliku strelica s perima i osjenčanim zastavicama na dovoljno gustoj mreži;

(2)

temperature se prikazuju brojevima na dovoljno gustoj mreži;

(3)

podaci o vjetru i temperaturi odabrani iz skupova podataka primljenih od svjetskog prognostičkog centra prikazuju se u dovoljno gustoj mreži zemljopisne širine / zemljopisne dužine;

(4)

strelice vjetra imaju prednost nad temperaturama i pozadinom karte; a

(5)

navode se i oznake visine, a sva navođenja meteoroloških uvjeta na aerodromu izražavaju se u obliku visine iznad nadmorske visine aerodroma.

(e)

Dokumentacija o letu sadržava:

(1)

prognoze vjetra u gornjim zračnim prostorima i temperature zraka u gornjim zračnim prostorima;

(2)

pojave SIGWX;

(3)

METAR ili, kada je objavljen, SPECI za aerodrome polaska i predviđenog slijetanja te za alternativne aerodrome uzlijetanja, alternativne aerodrome na ruti i aerodrome alternativnog odredišta;

(4)

TAF ili izmijenjeni TAF za aerodrome polaska i predviđenog slijetanja te za alternativne aerodrome uzlijetanja, alternativne aerodrome na ruti i aerodrome alternativnog odredišta;

(5)

poruka SIGMET i, kada je objavljeno, poruka AIRMET i odgovarajuća posebna izvješća iz zraka relevantna za cijelu rutu; i

(6)

savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu i tropskoj cikloni relevantne za cijelu rutu.

Međutim, kada je tako dogovoreno između aerodromske meteorološke službe i dotičnih operatora, dokumentacija o letu za letove najdužeg trajanja dva sata, nakon kratkog zaustavljanja ili vremena provedenog na zemlji između letova, može se ograničiti na operativno potrebne informacije, ali dokumentacija o letu uvijek mora sadržavati najmanje meteorološke informacije navedene u točkama 3., 4., 5. i 6.

(f)

Karte izrađene od digitalnih prognoza stavljaju se na raspolaganje, na zahtjev operatora, za utvrđena obuhvaćena područja kako je prikazano u Dodatku 3.

(g)

Kada se prognoze vjetra u gornjim zračnim prostorima i temperatura zraka u gornjim zračnim prostorima navedene u MET.OR.275(a)1. isporučuju u obliku karte, one su prognostičke karte za utvrđeno vrijeme za razine leta kako je navedeno u MET.TR.275(b)3.i. i MET.TR.275(b)3.ii. Kada se prognoze pojava SIGWX navedene u MET.OR.275(a)2. isporučuju u obliku karte, one su prognostičke karte za utvrđeno vrijeme za sloj atmosfere ograničen razinama leta kako je navedeno u MET.TR.275(c)3.

(h)

Prognoze vjetra u gornjim zračnim prostorima i temperatura zraka u gornjim zračnim prostorima te pojava SIGWX iznad razine leta 100 isporučuju se čim postanu dostupne i najkasnije tri sata prije polaska.

(i)

Zrakoplovne klimatološke informacije sastavljaju se u obliku aerodromskih klimatoloških tablica i aerodromskih klimatoloških sažetaka.

MET.TR.220   Aerodromske prognoze

(a)   Aerodromske prognoze i njihove izmjene objavljuju se kao TAF i uključuju, sljedećim redoslijedom:

(1)

oznaku vrste prognoze;

(2)

oznaku lokacije;

(3)

vrijeme objavljivanja prognoze;

(4)

oznaku prognoze koja nedostaje, kada je primjenjivo;

(5)

datum i razdoblje valjanosti prognoze;

(6)

oznaku poništene prognoze, kada je primjenjivo;

(7)

prizemni vjetar;

(8)

vidljivost,

(9)

vremenske uvjete;

(10)

naoblaku; i

(11)

očekivane značajne promjene jednog ili više tih elemenata tijekom razdoblja valjanosti.

(b)   TAF se objavljuje u skladu s predloškom iz Dodatka 4. i širi u obliku koda TAF.

(c)   Razdoblje valjanosti rutinskog TAF-a traje bilo 9 ili 24 ili 30 sati, a spreman je za prijenos najviše sat vremena prije početka njegova razdoblja valjanosti.

(d)   Kada se TAF širi u digitalnom obliku, on:

(1)

mora biti u formatu koji je usklađen s globalnim interoperabilnim modelom razmjene informacija;

(2)

biti sastavljen upotrebom jezika za označavanje geografskih podataka (GML); i

(3)

nadopunjen odgovarajućim metapodacima.

(e)   Meteorološki elementi uključeni u TAF su:

(1)   prizemni vjetar

(i)

Kod prognoziranja prizemnog vjetra navodi se njegov očekivani prevladavajući smjer.

(ii)

Kada nije moguće prognozirati prevladavajući smjer prizemnog vjetra zbog njegove očekivane varijabilnosti, prognozirani smjer vjetra navodi se kao varijabla kraticom „VRB”.

(iii)

Kada je prognozirana brzina vjetra manja od 1 čvora (0,5 m/s), prognozirana brzina vjetra navodi se kao tišina.

(iv)

Kada je prognozirana najveća brzina vjetra veća od prognozirane srednje vrijednosti brzine vjetra za 10 čvorova (5 m/s) ili više, navodi se prognozirana najveća brzina vjetra.

(v)

Kada je prognozirana brzina vjetra 100 čvorova (50 m/s) ili više, navodi se da je veća od 99 čvorova (49 m/s);

(2)   Vidljivost

(i)

Kada je prognozirana vidljivost manja od 800 m, izražava se u koracima od 50 m. Kada je prognozirana vidljivost 800 m ili više, ali manja od 5 km izražava se u koracima od 100 m. Kada je prognozirana vidljivost 5 km ili više, ali manja od 10 km izražava se u koracima od kilometra. Kada je prognozirana vidljivost 10 km ili više, ona se izražava kao 10 km, osim kada se prognozira primjena uvjeta CAVOK-a. Prognozira se prevladavajuća vidljivost.

(ii)

Kada se prognozira da će vidljivost varirati u raznim smjerovima, a prevladavajuća vidljivost ne može se prognozirati, daje se najmanja prognozirana vidljivost.

(3)   Vremenske pojave

(i)

Ako se na aerodromu očekuje njihova pojava, prognoziraju se jedna ili više, sve do najviše tri sljedeće vremenske pojave ili njihove kombinacije, zajedno s njihovim značajkama i, kada je to odgovarajuće, intenzitetom:

(A)

oborine koje se lede;

(B)

magla koja se ledi;

(C)

umjerene ili obilne oborine (uključujući njihove pljuskove);

(D)

prašina, pijesak ili snijeg nošeni niskim vjetrom;

(E)

prašina, pijesak ili snijeg nošeni vjetrom;

(F)

olujni vjetar s prašinom;

(G)

pješčana oluja;

(H)

grmljavinska oluja (sa ili bez oborina);

(I)

iznenadna oluja;

(J)

ljevkasti oblak (tornado ili pijavica); i

(K)

druge vremenske pojave, kako je aerodromska meteorološka služba dogovorila s jedinicama ATS-a i dotičnim operatorima.

(ii)

Očekivani završetak tih pojava označava se kraticom „NSW”.

(4)   Naoblaka

(i)

Količina naoblake prognozira se kraticama „FEW”, „SCT”, „BKN” ili „OVC”, prema potrebi. Kada se očekuje da će nebo ostati ili postati zakriveno oblacima, a oblaci se ne mogu prognozirati i informacije o vertikalnoj vidljivosti dostupne su na aerodromu, prognozira se vertikalna vidljivost u obliku „VV” nakon čega slijedi prognozirana vrijednost vertikalne vidljivosti.

(ii)

Kada se prognozira nekoliko slojeva ili nakupina oblaka, njihova količina i visina baze uključuju se sljedećim redom:

(A)

najniži sloj ili nakupina bez obzira na količinu prognozira se kao FEW, SCT, BKN ili OVC, ovisno o tome što je odgovarajuće;

(B)

sljedeći sloj ili nakupina koji pokrivaju više od 2/8 prognoziraju se kao SCT, BKN ili OVC ovisno o tome što je odgovarajuće;

(C)

sljedeći viši sloj ili nakupina koji pokrivaju više od 4/8 prognoziraju se kao BKN ili OVC, ovisno o tome što je odgovarajuće; i

(D)

kumulonimbusi i/ili vertikalno razvijeni kumulusi, uvijek kada su prognozirani, a nisu još navedeni pod A do C.

(iii)

Informacije o naoblaci ograničene su na oblake od operativne važnosti; kada nisu prognozirani oblaci od operativne važnosti i „CAVOK” nije primjeren, upotrebljava se kratica „NSC”.

(f)   Upotreba skupina promjena

(1)

Kriteriji koji se upotrebljavaju za uključivanje skupina promjena u TAF ili za izmjenu TAF-a temelje se na nekoj od sljedećih vremenskih pojava ili njihovih kombinacija, za koje se prognozira njihov početak, kraj ili promjena intenziteta:

(i)

magla koja se ledi;

(ii)

oborine koje se lede;

(iii)

umjerene ili obilne oborine (uključujući pljuskove);

(iv)

grmljavinska oluja;

(v)

olujni vjetar s prašinom; i

(vi)

pješčana oluja.

(2)

Kada se zahtijeva navođenje promjene bilo kojeg od elemenata iz točke (a), navode se oznake promjene „BECMG” ili „TEMPO” nakon čega slijedi vremensko razdoblje tijekom kojeg se očekuje ta promjena. Vremensko razdoblje navodi se u obliku početka i završetka razdoblja u cijelim satima UTC-a. Nakon oznake promjene navode se samo oni elementi za koje se očekuje značajna promjena. Međutim, u slučaju značajnih promjena u pogledu oblaka navode se sve skupine oblaka, uključujući slojeve ili nakupine za koje se promjena ne očekuje.

(3)

Za opis promjena kod kojih se očekuje da će meteorološki uvjeti dostići ili prekoračiti utvrđene granične vrijednosti redovnom ili izvanrednom učestalošću i u neutvrđeno vrijeme tijekom tog razdoblja, upotrebljavaju se oznaka promjene „BECMG” i povezane vremenske skupine. To vremensko razdoblje nije duže od četiri sata.

(4)

Oznaka promjene „TEMPO” i povezana vremenska skupina upotrebljavaju se za opisivanje očekivanih učestalih ili neučestalih privremenih kolebanja meteoroloških uvjeta koji dostižu ili prekoračuju utvrđene granične vrijednosti i traju kraće od jednog sata kod svake njihove pojave te, zajedno, obuhvaćaju manje od polovice razdoblja prognoze tijekom kojega se ta kolebanja očekuju. Kada se očekuje da će privremena kolebanja trajati jedan sat ili više, u skladu s prethodno navedenom točkom 3. upotrebljava se skupina promjena „BECMG”, ili bi se razdoblje valjanosti trebalo podijeliti na manje dijelove u skladu s točkom 5. u nastavku.

(5)

Kada se očekuje da će promjena jedne skupine prevladavajućih vremenskih uvjeta biti značajna i više ili manje potpuna promjena u drugu skupinu uvjeta, razdoblje valjanosti dijeli se u manja samostalna razdoblja upotrebom kratice „FM” nakon koje odmah slijedi šesteroznamenkasta vremenska skupina u danima, satima i minutama UTC-a kojom se označava vrijeme očekivanih promjena. To razdoblje koje slijedi nakon kratice „FM” i dobiveno je dijeljenjem samostalno je, a svi prognozirani uvjeti dani prije kratice zamjenjuju se onima nakon kratice.

(g)   Vjerojatnost pojave neke alternativne vrijednosti elementa ili elemenata prognoze uključuje se kada je:

(1)

vjerojatnost postojanja alternativnih meteoroloških uvjeta tijekom određenog vremenskog razdoblja prognoze 30 ili 40 %; ili

(2)

vjerojatnost privremenih kolebanja meteoroloških uvjeta tijekom određenog vremenskog razdoblja prognoze 30 ili 40 %.

To se označava u TAF-u upotrebom kratice „PROB” nakon čega slijedi vjerojatnost u deseticama postotka i, u slučaju iz točke 1., vremensko razdoblje tijekom kojega se očekuje da će te vrijednosti vrijediti, ili u slučaju iz točke 2., upotrebom kratice „PROB” nakon čega slijedi vjerojatnost u deseticama postotka, oznaka promjene „TEMPO” i povezana vremenska skupina.

MET.TR.225   Prognoze za slijetanje

(a)   Prognoze TREND objavljuju se u skladu s Dodatkom 5.

(b)   Jedinice i ljestvice vrijednosti koje se upotrebljavaju u prognozi TREND iste su kao i one iz izvješća kojemu se ona dodaje.

(c)   Prognoza TREND ukazuje na značajne promjene u pogledu jednog ili više elemenata: prizemnog vjetra, vidljivosti, vremenskih pojava i naoblake. Navode se samo oni elementi za koje se očekuje značajna promjena. Međutim, u slučaju značajnih promjena u pogledu oblaka navode se sve skupine oblaka, uključujući slojeve ili nakupine za koje se promjena ne očekuje. U slučaju značajne promjene vidljivosti ujedno se navodi pojava koja utječe na smanjivanje vidljivosti. Kada se ne očekuje nikakva promjena, to se označava izrazom „NOSIG”.

(1)   Prizemni vjetar

Prognozom TREND ukazuje se na promjene prizemnog vjetra koje uključuju:

(i)

promjenu srednje vrijednosti smjera vjetra od 60° ili više, pri čemu je srednja vrijednost brzine prije i/ili nakon promjene 10 čvorova (5 m/s) ili više;

(ii)

promjenu srednje vrijednosti brzine vjetra od 10 čvorova (5 m/s) ili više; i

(iii)

promjene vjetra kojima se zahvaćaju vrijednosti od operativne važnosti.

(2)   Vidljivost

(i)

Kada se očekuje da se vidljivost poveća i promijeni na, ili da u toj promjeni zahvati, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kada se očekuje da se vidljivost smanji i da tim smanjivanjem zahvati jednu ili više sljedećih vrijednosti: 150, 350, 600, 800, 1 500 ili 3 000 m, prognozom TREND ukazuje se na tu promjenu.

(ii)

Kada se znatan broj letova provodi u skladu s pravilima vizualnog letenja, prognozom se dodatno ukazuje na promjene vidljivosti na, ili one koje zahvate, 5 000 m.

(iii)

U prognozama TREND dodanima METAR-u vidljivost se odnosi na prognoziranu prevladavajuću vidljivost.

(3)   Vremenske pojave

(i)

Prognoza TREND ukazuje na očekivanu pojavu, prestanak ili promjenu intenziteta bilo koje od sljedećih vremenskih pojava ili njihovih kombinacija:

(A)

oborine koje se lede;

(B)

umjerene ili obilne oborine, uključujući pljuskove;

(C)

grmljavinska oluja, s oborinama;

(D)

olujni vjetar s prašinom;

(E)

pješčana oluja; i

(F)

druge vremenske pojave, kako je aerodromska meteorološka služba dogovorila s jedinicama ATS-a i dotičnim operatorima.

(ii)

Prognoza TREND ukazuje na očekivanu pojavu ili prestanak bilo koje od sljedećih vremenskih pojava ili njihovih kombinacija:

(A)

magla koja se ledi;

(B)

prašina, pijesak ili snijeg nošeni niskim vjetrom;

(C)

prašina, pijesak ili snijeg nošeni vjetrom;

(D)

grmljavinska oluja (bez oborina);

(E)

iznenadna oluja; i

(F)

ljevkasti oblak (tornado ili pijavica).

(iii)

Ukupni broj prijavljenih pojava iz i. i ii. ne može biti veći od tri.

(iv)

Očekivani završetak tih vremenskih pojava označava se kraticom „NSW”.

(4)   Naoblaka

(i)

Kada se očekuje da će se visina baze sloja oblaka razmjera BKN ili OVC podići i promijeniti na, ili da će u tom podizanju zahvatiti, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kada se očekuje da će se visina baze oblaka razmjera BKN ili OVC spustiti i da će tim spuštanjem zahvatiti jednu ili više sljedećih vrijednosti: 100, 200, 500, 1 000 i 1 500 stopa (30, 60, 150, 300 i 450 m), prognozom TREND ukazuje se na tu promjenu.

(ii)

Kada je visina baze sloja oblaka ispod, ili se očekuje da će se spustiti ispod ili podići iznad 1 500 stopa (450 m), prognozom TREND ujedno se ukazuje na promjene u količini naoblake povećavanjem s FEW ili SCT na BKN ili OVC, ili smanjivanjem s BKN ili OVC na FEW ili SCT.

(iii)

Kada nisu prognozirani oblaci od operativne važnosti i „CAVOK” nije primjeren, upotrebljava se kratica „NSC”.

(5)   Vertikalna vidljivost

Kada se očekuje da nebo ostane ili postane zakriveno oblacima, a na aerodromu su dostupna opažanja vertikalne vidljivosti i prognozira se poboljšanje vertikalne vidljivosti i njegova promjena na jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili se prognozira promjena kojom se te vrijednosti zahvaćaju, ili kada se prognozira smanjivanje vertikalne vidljivosti i njezino zahvaćanje jedne ili više sljedećih vrijednosti: 100, 200, 500 ili 1 000 stopa (30, 60, 150 ili 300 m), prognozom TREND ukazuje se na te promjene.

(6)   Dodatni kriteriji

Aerodromska meteorološka služba i korisnici mogu se dogovoriti o dodatnim kriterijima koji će se primjenjivati, na temelju lokalnih operativnih minimuma aerodroma.

(7)   Upotreba skupina promjena

(i)

Kada se očekuje promjena, prognoza TREND počinje jednom od oznaka promjena, „BECMG” ili „TEMPO”.

(ii)

Za opis promjena u prognozi kod kojih se očekuje da će meteorološki uvjeti dostići ili prekoračiti utvrđene vrijednosti redovnom ili izvanrednom učestalošću upotrebljava se oznaka promjene „BECMG”. Razdoblje za koje, ili vrijeme za koje, se ta promjena prognozira označava se kraticama „FM”, „TL” ili „AT”, ovisno o tome koja je odgovarajuća, pri čemu nakon svake od njih slijedi vremenska skupina u satima i minutama.

(iii)

Oznaka promjene „TEMPO” upotrebljava se za opisivanje prognoziranih privremenih kolebanja meteoroloških uvjeta koji dostižu ili prekoračuju utvrđene vrijednosti i traju kraće od jednog sata kod svake njihove pojave te, zajedno, obuhvaćaju manje od polovice razdoblja za koje su ta kolebanja prognozirana. Razdoblje za koje su ta privremena kolebanja prognozirana označava se kraticama „FM” i/ili „TL”, ovisno o tome koja je odgovarajuća, pri čemu nakon svake od njih slijedi vremenska skupina u satima i minutama.

(8)   Upotreba oznake vjerojatnosti

Oznaka „PROB” ne upotrebljava se u prognozi TREND.

MET.TR.230   Prognoze za uzlijetanje

(a)

Prognoza za uzlijetanje odnosi se na utvrđeno vremensko razdoblje i sadržava informacije o očekivanim uvjetima iznad kompleksa uzletno-sletnih staza s obzirom na smjer i brzinu prizemnog vjetra te sve njihove varijacije, temperaturu, tlak i sve druge elemente prema dogovoru između aerodromske meteorološke službe i operatora.

(b)

Redoslijed elemenata i pojmova, jedinica i ljestvica vrijednosti koji se upotrebljavaju u prognozama za uzlijetanje mora biti isti kao i u izvješćima za isti aerodrom.

MET.TR.235   Aerodromska upozorenja te upozorenja i uzbune zbog smicanja vjetra

(a)

Upozorenja na smicanje objavljuju se u skladu s predloškom iz Dodatka 6.

(b)

Redni broj iz predloška iz Dodatka 6. mora odgovarati broju upozorenja na smicanje vjetra objavljenih za aerodrom od 00:01 UTC na dotični dan.

(c)

Upozorenja na smicanje vjetra moraju sadržavati sažete i ažurne informacije u pogledu opaženog postojanja smicanja vjetra koje uključuje promjene čeonog/leđnog vjetra od 15 čvorova (7,5 m/s) ili više koje mogu štetno utjecati na zrakoplov na putanji završnog prilaza ili početnog uzlijetanja i na zrakoplov na uzletno-sletnoj stazi tijekom rulanja (usporavanja) kod slijetanja ili tijekom uzletnog zaleta.

(d)

Uzbunjivanje zbog smicanja vjetra, ako je moguće, odnosi se na pojedine dijelove uzletno-sletne staze i udaljenosti uzduž prilazne putanje ili putanje uzlijetanja, prema dogovoru između aerodromske meteorološke službe, odgovarajućih jedinica ATS-a i dotičnih operatora.

Poglavlje 3. –   Tehnički zahtjevi za službe meteorološkog bdjenja

MET.TR.250   Poruke SIGMET-a

(a)

Sadržaj i redoslijed elemenata poruke SIGMET-a mora biti u skladu s predloškom iz Dodatka 1.

(b)

Postoje tri vrste poruka SIGMET-a:

(1)

SIGMET za vremenske pojave na ruti koje nisu vulkanski pepeo ni tropske ciklone, pod nazivom WS SIGMET;

(2)

SIGMET za vulkanski pepeo, pod nazivom WV SIGMET; i

(3)

SIGMET za tropske ciklone, pod nazivom WC SIGMET.

(c)

Redni broj poruka SIGMET-a sastoji se od tri znaka, to jest jednog slova i dvije brojke.

(d)

U poruci SIGMET-a smije se navesti samo jedna pojava iz Dodatka 1., pri čemu se za tropsku ciklonu upotrebljavaju odgovarajuće kratice i pripadajuće granične vrijednosti brzine prizemnog vjetra od 34 čvora (17 m/s) ili više.

(e)

Informacije SIGMET-a u pogledu grmljavinskih oluja ili tropske ciklone ne uključuju upućivanja na povezanu turbulenciju i zaleđivanje.

(f)

Kada se širi u digitalnom obliku, SIGMET je:

(1)

u formatu koji je usklađen s globalnim interoperabilnim modelom razmjene informacija uz korištenje jezika za označavanje geografskih podataka (GML); i

(2)

nadopunjen odgovarajućim metapodacima.

MET.TR.255   Poruke AIRMET-a

(a)

Sadržaj i redoslijed elemenata poruke AIRMET-a mora biti u skladu s predloškom iz Dodatka 1.

(b)

Redni broj iz predloška iz Dodatka 1. mora odgovarati broju poruka AIRMET-a objavljenih za područje letnih informacija od 00:01 UTC na dotični dan.

(c)

U poruci AIRMET-a smije se navesti samo jedna pojava iz Dodatka 1., pri čemu se upotrebljavaju odgovarajuće kratice i sljedeće granične vrijednosti, kada je ta pojava ispod razine leta 100, ili ispod razine leta 150 u planinskim područjima, ili više, kada je potrebno:

1.

brzina vjetra iznad 30 čvorova (15 m/s);

2.

velika područja zahvaćena smanjenjem vidljivosti na manje od 5 000 m, uključujući vremensku pojavu koja to smanjenje vidljivosti uzrokuje;

(3)

velika područja djelomične ili potpune naoblake čija je visina baze niža od 1 000 stopa (300 m) iznad zemlje: djelomična (broken), potpuna (overcast).

(d)

Poruke AIRMET-a u pogledu grmljavinskih oluja ili kumulonimbusa ne uključuju upućivanja na povezane turbulencije i zaleđivanje.

MET.TR.260   Područne prognoze za letove na manjim visinama

(a)

Kada se za područne prognoze za letove na manjim visinama upotrebljava oblik karte, prognoza za vjetar u gornjim zračnim prostorima i temperaturu zraka u gornjim zračnim prostorima objavljuje se za točke razmaknute najviše 300 nautičkih milja i za, minimalno, sljedeće apsolutne visine: 2 000, 5 000 i 10 000 stopa (600, 1 500 i 3 000 m) i 15 000 stopa (4 500 m) u planinskim područjima. Objavljivanje prognoza za vjetar u gornjim zračnim prostorima i temperaturu zraka u gornjim zračnim prostorima na apsolutnoj visini od 2 000 stopa (600 m) može biti uvjetovano lokalnim orografskim karakteristikama, što utvrđuje nadležno tijelo.

(b)

Kada se za područne prognoze za letove na manjim visinama upotrebljava oblik karte, prognoza pojava SIGWX objavljuje se kao prognoza SIGWX za manje visine za razine leta do 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više prema potrebi. Prognoze SIGWX za manje visine uključuju:

(1)

sljedeće pojave koje opravdavaju objavljivanje SIGMET-a: zaleđivanje, turbulencije, slabo pregledni i česti kumulonimbusi, kumulonimbusi koji su unutar oblaka ili se pojavljuju u olujnom pojasu, pješčane oluje, olujni vjetar s prašinom, vulkanske erupcije i ispuštanje radioaktivnih tvari u atmosferu, i za koje se očekuje da će utjecati na letove na manjim visinama; i

(2)

sljedeće elemente u područnim prognozama za letove na manjim visinama: prizemni vjetar, prizemna vidljivost, značajne vremenske pojave, zakrivenost planina oblacima, naoblaka, zaleđivanje, turbulencija, planinski val i visina izoterme 0° stupnja Celzijusa.

(c)

Kada je nadležno tijelo utvrdilo da gustoća prometnih operacija ispod razine leta 100 nalaže objavljivanje poruke AIRMET-a, kao podrška poruci AIRMET-a i dodatnim informacijama koje se zahtijevaju za letove na manjim visinama objavljuju se područne prognoze kojima se obuhvaća sloj između zemlje i razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kada je potrebno, i koje sadržavaju informacije o vremenskim pojavama na ruti koje su opasne za letove na manjim visinama.

Poglavlje 4. –   Tehnički zahtjevi za savjetodavne centre za praćenje vulkanskog pepela (VAAC)

MET.TR.265   Odgovornosti savjetodavnog centra za praćenje vulkanskog pepela

(a)

Savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu objavljuju se skraćenim jednostavnim jezikom i u skladu s predloškom iz Dodatka 7. Kada nisu dostupne kratice upotrebljava se najmanje moguće teksta na jednostavnom engleskom jeziku.

(b)

Savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu, kada su sastavljene u slikovnom obliku, izgledaju kako slijedi

Image

i objavljuju se upotrebom:

(1)

formata portable network graphics (PNG); ili

(2)

u obliku koda BUFR, kada se razmjenjuje u binarnom formatu.

Poglavlje 5. –   Tehnički zahtjevi za savjetodavni centar za praćenje tropskih ciklona (TCAC)

MET.TR.270   Odgovornosti savjetodavnog centra za praćenje tropskih ciklona

(a)

Savjetodavne informacije o tropskim ciklonama objavljuju se za tropske ciklone kada se očekuje da će maksimalna 10-minutna srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra dostići ili prekoračiti 34 čvora tijekom razdoblja obuhvaćenog savjetodavnim informacijama.

(b)

Savjetodavne informacije o tropskim ciklonama moraju biti u skladu s Dodatkom 8.

Poglavlje 6. –   Tehnički zahtjevi za svjetske prognostičke centre (WAFC)

MET.TR.275   Odgovornosti svjetskog prognostičkog centra

(a)

WAFC-ovi isporučuju globalne prognoze u obliku mreže u obliku koda GRIB, a prognoze značajnih vremenskih pojava u obliku koda BUFR.

(b)

Kod globalnih prognoza u obliku mreže, WAFC-ovi:

(1)

pripremaju prognoze za:

(i)

vjetar u gornjem zračnom prostoru;

(ii)

temperaturu zraka u gornjim zračnim prostorima;

(iii)

vlagu;

(iv)

smjer, brzinu i razinu leta najsnažnijeg vjetra;

(v)

razinu leta i temperaturu tropopauze;

(vi)

područja kumulonimbusa;

(vii)

zaleđivanje;

(viii)

turbulencije u oblacima i bez oblaka; i

(ix)

geopotencijalnu apsolutnu visinu razina leta,

četiri puta dnevno, a one vrijede za utvrđena valjana vremena 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 i 36 sati nakon vremena (00:00, 06:00, 12:00 i 18:00 UTC) sinoptičkih podataka na kojima su se te prognoze temeljile;

(2)

objavljuje prognoze redoslijedom iz točke 1. i dovršavaju njihovo širenje čim je to tehnički izvedivo, ali najkasnije šest sati nakon standardnog vremena opažanja;

(3)

pruža prognoze za točke pravilne mreže s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine, pri čemu te prognoze sadržavaju:

(i)

podatke o vjetru za razine leta 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) i 530 (100 hPa);

(ii)

podatke o temperaturi za razine leta 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) i 530 (100 hPa);

(iii)

podatke o vlazi za razine leta 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) i 180 (500 hPa);

(iv)

horizontalnu rasprostranjenost i razine leta baze i vrha kumulonimbusa;

(v)

zaleđivanje za slojeve sa središtem na razinama leta 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) i 300 (300 hPa);

(vi)

turbulencije bez oblaka za slojeve sa središtem na razinama leta 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) i 450 (150 hPa);

(vii)

turbulencije u oblacima za slojeve sa središtem na razinama leta 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) i 300 (300 hPa); i

(viii)

podatke geopotencijalne apsolutne visine za razine leta 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) i 530 (100 hPa).

(c)

Kod globalnih prognoza značajnih vremenskih pojava na ruti, WAFC-ovi:

(1)

sastavljaju prognoze SIGWX četiri puta dnevno, a one vrijede za utvrđena valjana vremena 24 sata nakon vremena (00:00, 06:00, 12:00 i 18:00 UTC) sinoptičkih podataka na kojima su se te prognoze temeljile. Širenje svake prognoze dovršava se čim je to tehnički izvedivo, ali najkasnije devet sati nakon standardnog vremena opažanja;

(2)

objavljuju prognoze SIGWX kao prognoze SIGWX za veće visine za razine leta između 250 i 630;

(3)

uključuju u prognoze SIGWX sljedeće stavke:

(i)

tropsku ciklonu pod uvjetom da se očekuje da će maksimalna 10-minutna srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra dostići ili prekoračiti 34 čvora (17 m/s);

(ii)

vrlo opasne olujne pojaseve;

(iii)

umjerenu ili jaku turbulenciju (u oblaku ili bez oblaka);

(iv)

umjereno ili jako zaleđivanje;

(v)

rasprostranjenu pješčanu oluju / olujni vjetar s prašinom;

(vi)

kumulonimbuse povezane s grmljavinskim olujama i sa stavkama i. do v.;

(vii)

područja nekonvektivnih oblaka povezanih s umjerenom ili jakom turbulencijom u oblacima i/ili s umjerenim ili jakim zaleđivanjem;

(viii)

razinu leta tropopauze;

(ix)

mlazne struje;

(x)

informacije o lokaciji vulkanske erupcije zbog koje nastaju oblaci pepela od značaja za zrakoplovne operacije, uključujući: simbol vulkanske erupcije na lokaciji vulkana i, u odvojenom tekstnom okviru na karti, simbol vulkanske erupcije, ime vulkana, ako je poznato, i zemljopisnu širinu / zemljopisnu dužinu lokacije erupcije. Osim toga u legendi karata SIGWX treba navesti CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA (PROVJERITE SIGMET, UPOZORENJA ZA TC I VA TE ASHTAM I NOTAM ZA VA); i

(xi)

informacije o lokaciji ispuštanja radioaktivnih tvari u atmosferu koja su značajna za zrakoplovne operacije, a koje uključuju: simbol radioaktivnih tvari u atmosferi na lokaciji ispuštanja i, u odvojenom okviru na karti, simbol radioaktivnih tvari u atmosferi, zemljopisnu širinu / zemljopisnu dužinu lokacije ispuštanja te, ako je poznato, naziv lokacije radioaktivnog izvora. Uz to, u legendi karata SIGWX na kojima je označeno ispuštanje radijacije treba se nalaziti CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD (PROVJERI SIGMET I NOTAM ZA RADIOAKTIVNI OBLAK).

(4)

Na prognoze SIGWX primjenjuju se sljedeći kriteriji:

(i)

točke 3.i. do 3.vi. uključuju se jedino ako se očekuje da se dogode između nižih i viših razina prognoze SIGWX;

(ii)

kratica „CB” uključuje se jedino kada se odnosi na pojavu ili očekivanu pojavu kumulonimbusa:

(A)

koja zahvaća područje s najvećom prostornom pokrivenošću od 50 % ili više dotičnog područja;

(B)

uzduž linije s malo ili bez prostora između pojedinih oblaka; ili

(C)

unutar sloja oblaka ili skriveni u magli;

(iii)

uključivanjem kratice „CB” podrazumijeva se uključivanje svih vremenskih pojava koje su obično povezane s kumulonimbusima, tj. grmljavinskih oluja, umjerenog ili jakog zaleđivanja, umjerene ili jake turbulencije i tuče;

(iv)

kada vulkanska erupcija ili ispuštanje radioaktivnih tvari u atmosferu nalaže uključivanje u prognoze SIGWX simbola vulkanske aktivnosti ili simbola radioaktivnosti, ti se simboli uključuju u prognoze SIGWX bez obzira na to koja je visina za koju se stup pepela ili radioaktivne tvari prijavljuju ili se očekuje da će na nju dospjeti; i

(v)

u slučaju zajedničkog pojavljivanja ili djelomičnog preklapanja pojava iz točke 3.i., 3.x. i 3.xi., najveća se prednost daje točki 3.x., nakon čega slijede točke 3.xi. i 3.i. Točka s najvećom prednošću smješta se na lokaciju događaja, a za povezivanje lokacije ostalih točaka s njihovim povezanim simbolima ili tekstnim okvirima koriste se strelice.

(d)

Objavljuju se prognoze SIGWX za srednje visine za razine leta između 100 i 250 za ograničena zemljopisna područja.

Dodatak 1.

Predložak za poruke SIGMET-a i AIRMET-a i posebna izvješća iz zraka (uzlaznom vezom – uplink)

Legenda:

M (metara)

=

obvezno uključivanje, dio svake poruke;

C

=

uvjetno uključivanje, uvijek kada je primjenjivo; i

=

=

dvostruka crta ukazuje da tekst nakon nje treba biti smješten na sljedeću crtu.

Napomena:

Rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata poruka SIGMET-a/AIRMET-a i posebnih izvješća iz zraka navedeni su u Dodatku 2.

Elementi

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

Primjeri

SIGMET

AIRMET

POSEBNA

IZVJEŠĆA IZ ZRAKA

Oznaka lokacije FIR-a/CTA-a (M)

Oznaka lokacije, prema ICAO-u, jedinice ATS-a koja opslužuje FIR ili CTA na koje se SIGMET/AIRMET odnosi (M)

Nnnn

 

YUCC

YUDD

Oznaka

(M)

Oznaka i redni broj poruke (M)

SIGMET nnn

AIRMET [nn]n

ARS

SIGMET 5

SIGMET A3

AIRMET 2

ARS

Razdoblje valjanosti

(M)

Skupine dan-vrijeme kojima se označava razdoblje valjanosti (UTC) (M)

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 221215/221600

VALID 101520/101800

VALID 251600/252200

Oznaka lokacije službe meteorološkog bdjenja (MWO) (M)

Oznaka lokacije MWO-a koji je sastavio poruku, s crticom za razdvajanje (M)

nnnn–

 

YUDO–

YUSO–

Naziv FIR-a/CTA-a ili identifikacija zrakoplova (M)

Oznaka lokacije i naziv FIR-a/CTA-a za koje se objavljuje SIGMET/AIRMET ili pozivni znak radiostanice zrakoplova (M)

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] ili nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

nnnnnn

YUCC AMSWELL FIR

YUDD SHANLON

FIR/UIR

YUCC AMSWELL FIR/2

YUDD SHANLON FIR

VA812

AKO SE SIGMET MORA PONIŠTITI, VIDI DETALJE NA KRAJU PREDLOŠKA

Pojava (M)

Opis pojave koja je uzrok objavljivanja SIGMET-a/AIRMET-a (C)

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn ili NN

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION]

[MT] [nnnnnnnnnn]

[PSN

Nnn[nn] ili Snn[nn]

Ennn[nn] ili Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WSPD nn[n]MPS

(ili SFC WSPD nn[n]KT)

SFC VIS nnnnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(ili BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnFT)

OVC CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(ili OVC CLD

nnn/[ABV]nnnnFT)

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

TS

TSGR

SEV TURB

SEV ICE

SEV MTW

HVY SS

VA CLD [FL nnn/nnn]

VA [MT nnnnnnnnnn]

MOD TURB

MOD ICE

SEV TURB

FRQ TS

OBSC TSGR

EMBD TSGR

TC GLORIA

TC NN

VA ERUPTION

MT ASHVAL

PSN S15

E073 VA CLD

MOD TURB

MOD MTW

ISOL CB

BKN CLD 120/900M

(BKN CLD

400/3000FT)

OVC CLD

270/ABV3000M

(OVC CLD

900/ABV10000FT)

SEV ICE

RDOACT CLD

Opažena ili prognozirana pojava (M)

Napomena je li ta informacija opažena i očekuje se da potraje ili je prognozirana (M)

OBS [AT nnnnZ]

FCST [AT nnnnZ]

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z

OBS

FCST AT 1815Z

Lokacija (C)

Lokacija (odnosi se na zemljopisnu širinu i dužinu (u stupnjevima i minutama))

Nnn[nn] Wnnn[nn] ili

Nnn[nn] Ennn[nn] ili

Snn[nn] Wnnn[nn] ili

Snn[nn] Ennn[nn]

ili

N OF Nnn[nn] ili

S OF Nnn[nn] ili

N OF Snn[nn] ili

S OF Snn[nn] ili

[AND]

W OF Wnnn[nn] ili

E OF Wnnn[nn] ili

W OF Ennn[nn] ili

E OF Ennn[nn]

ili

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]

[LINE] Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

ili

WI Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

[Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

ili

ENTIRE FIR (3)

ili

ENTIRE CTA (3)

NnnnnWnnnnn ili

NnnnnEnnnnn ili

SnnnnWnnnnn ili

SnnnnEnnnnn

S OF N54

N OF N50

N2020 W07005

N2706 W07306

N48 E010

N OF N1515 AND

W OF E13530

W OF E1554

N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010

WI N6030 E02550 – N6055 E02500 –

N6050 E02630

ENTIRE FIR

ENTIRE CTA

Razina (C)

Razina leta ili apsolutna visinadovde

i rasprostranjenost (C) (1)

[SFC/]FLnnn ili [SFC/]nnnnM (ili [SFC/]nnnnFT) ili

FLnnn/nnn ili TOP FLnnn ili [TOP] ABV FLnnn

ili  (2)

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE

(ili CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) ili

CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE

(ili CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)

ili  (3)

FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM]

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

[Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]]

(ili FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM]

[Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]])

FLnnn ili nnnnM

(ili nnnnFT)

FL180

FL050/080

TOP FL390

SFC/FL070

TOP ABV FL100

FL310/450

CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE

(CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE)

FL310/350 APRX

220KM BY 35KM

FL390

Kretanje ili očekivano

kretanje (C)

Kretanje ili očekivano kretanje (smjer i brzina) s upućivanjem na jednu od 16 točaka kompasa, ili nepokretno (C)

MOV N [nnKMH] ili MOV NNE [nnKMH] ili

MOV NE [nnKMH] ili MOV ENE [nnKMH] ili

MOV E [nnKMH] ili MOV ESE [nnKMH] ili

MOV SE [nnKMH] ili MOV SSE [nnKMH] ili

MOV S [nnKMH] ili MOV SSW [nnKMH] ili

MOV SW [nnKMH] ili MOV WSW [nnKMH] ili

MOV W [nnKMH] ili MOV WNW [nnKMH] ili

MOV NW [nnKMH] ili MOV NNW [nnKMH]

(ili MOV N [nnKT] ili MOV NNE [nnKT] ili

MOV NE [nnKT] ili MOV ENE [nnKT] ili

MOV E [nnKT] ili MOV ESE [nnKT] ili

MOV SE [nnKT] ili MOV SSE [nnKT] ili

MOV S [nnKT] ili MOV SSW [nnKT] ili

MOV SW [nnKT] ili MOV WSW [nnKT] ili

MOV W [nnKT] ili MOV WNW [nnKT] ili

MOV NW [nnKT] ili MOV NNW [nnKT]) ili

STNR

MOV E 40KMH

(MOV E 20KT)

MOV SE

STNR

Promjene intenziteta (C)

Očekivane promjene intenziteta (C)

INTSF ili WKN ili NC

WKN

Prognozirana lokacija (C)

Prognozirana lokacija oblaka vulkanskog pepela ili središta TC-a ili druge opasne pojave (6) na kraju razdoblja valjanosti poruke SIGMET-a (C)

FCST nnnnZ TC CENTRE

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

ili

FCST nnnnZ VA CLD APRX

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

[AND]

ili  (4)

FCST nnnnZ

ENTIRE FIR (3)

ili

FCST nnnnZ

ENTIRE CTA (3)

ili

FCST nnnnZ NO VA EXP

ili  (6)

[FCST nnnnZ Nnn[nn]

Wnnn[nn] ili

Nnn[nn] Ennn[nn] ili

Snn[nn] Wnnn[nn] ili

Snn[nn] Ennn[nn]

ili

N OF Nnn[nn] ili

S OF Nnn[nn] ili

N OF Snn[nn] ili

S OF Snn[nn]

[AND]

W OF Wnnn[nn] ili

E OF Wnnn[nn] ili

W OF Ennn[nn] ili

E OF Ennn[nn]

ili

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

ili

WI (5) Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345

FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075 –

S15 E081 –

S17 E083 –

S18 E079 –

S15 E075

FCST 0500Z

ENTIRE FIR

FCST 0500Z

ENTIRE CTA

FCST 0500Z NO VA EXP

ILI

Poništavanje SIGMET-a/

AIRMET-a (C)

Poništavanje SIGMET-a/AIRMET-a kojim se upućuje na njegovu oznaku

CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn

ili

CNL SIGMET

[nn]n nnnnnn/nnnnnn

[VA MOV TO nnnn FIR] (3)

CNL AIRMET [nn]n

nnnnnn/nnnnnn

CNL SIGMET 2 101200/101600

CNL SIGMET 3 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR

CNL AIRMET 151520/151800


(1)  Samo za poruke SIGMET-a za oblak vulkanskog pepela i tropske ciklone.

(2)  Samo za poruke SIGMET-a za tropske ciklone.

(3)  Samo za poruke SIGMET-a za vulkanski pepeo.

(4)  Upotrebljavaju se za dva oblaka vulkanskog pepela ili dva središta tropskih ciklona koji istovremeno utječu na dotični FIR.

(5)  Broj koordinata trebao bi se držati na minimumu i u normalnim okolnostima ne bi trebao biti veći od sedam.

(6)  Upotrebljava se za opasne pojave koje nisu oblak vulkanskog pepela ni tropske ciklone.

Napomena:

Jako ili umjereno zaleđivanje i jake ili umjerene turbulencije (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) povezane s grmljavinskim olujama, kumulonimbusima ili tropskim ciklonama ne bi trebale biti uključene.

Dodatak 2.

Rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u savjetodavne poruke o vulkanskom pepelu i tropskim ciklonama, poruke SIGMET-a/AIRMET-a te u aerodromska i upozorenja na smicanje vjetra

Elementi

Raspon

Razlučivost

Najveća nadmorska visina:

M (metara)

000–8 100

1

FT (stopa)

000–27 000

1

Broj upozorenja:

za vulkanski pepeo (VA) (indeks) (*)

000–2 000

1

za tropske ciklone (TC) (indeks) (*)

00–99

1

Maksimum prizemnog vjetra:

MPS (m/s)

00–99

1

KT (čvorova)

00–199

1

Tlak u središtu:

hPa

850–1 050

1

Brzina prizemnog vjetra:

MPS (m/s)

15–49

1

KT (čvorova)

30–99

1

Prizemna vidljivost:

M (metara)

0 000 –0 750

50

M (metara)

0 800 –5 000

100

Naoblaka: visina baze:

M (metara)

000–300

30

FT (stopa)

000–1 000

100

Naoblaka: visina vrha:

M (metara)

000–2 970

30

M (metara)

3 000 –20 000

300

FT (stopa)

000–9 900

100

FT (stopa)

10 000 –60 000

1 000

Zemljopisne širine:

° (stupnjeva)

00–90

1

(minuta)

00–60

1

Zemljopisne dužine:

° (stupnjeva)

000–180

1

(minuta)

00–60

1

Razine leta:

 

000–650

10

Kretanje:

KMH (km/h)

0–300

10

KT (čvorova)

0–150

5


(*)  Nedimenzionalno

Dodatak 3.

Utvrđena područja koja obuhvaćaju prognoze WAFS a u obliku karata

Image Image

Mercatorova projekcija

Image Image

Polarna stereografska projekcija (sjeverna polutka)

Image Image

Polarna stereografska projekcija (južna polutka)

Dodatak 4.

Predložak za TAF

Legenda:

M

=

obvezno uključivanje, dio svake poruke;

C

=

uključivanje uvjetno, ovisi o meteorološkim uvjetima ili metodi opažanja;

O

=

uključivanje moguće.

Napomena 1.:

Rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u TAF prikazani su u nastavku ispod ovog predloška.

Napomena 2.:

Objašnjenje za kratice mogu se pronaći u Postupcima za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi ICAO-a (Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes) (PANS-ABC, Doc 8400).

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

Primjeri

Oznaka vrste prognoze (M)

Vrsta prognoze (M)

TAF ili TAF AMD ili TAF COR

TAF

TAF AMD

Oznaka lokacije (M)

Oznaka lokacije prema ICAO-u (M)

Nnnn

YUDO

Vrijeme objavljivanja prognoze (M)

Dan i vrijeme objavljivanja prognoze (UTC) (M)

nnnnnnZ

160000Z

Oznaka prognoze koja nedostaje (C)

Oznaka prognoze koja nedostaje (C)

NIL

NIL

KRAJ TAF-a AKO PROGNOZA NEDOSTAJE.

Dani i razdoblje valjanosti prognoze (M)

Dani i razdoblje valjanosti prognoze (UTC) (M)

nnnn/nnnn

1606/1624

0812/0918

Oznaka poništene prognoze (C)

Oznaka poništene prognoze (C)

CNL

CNL

KRAJ TAF-a AKO JE PROGNOZA PONIŠTENA.

Prizemni vjetar (M)

Smjer vjetra (M)

nnn ili VRB

24004MPS; VRB01MPS

(24008KT); (VRB02KT)

19005MPS

(19010KT)

Brzina vjetra (M)

[P]nn[n]

00000MPS

(00000KT)

140P49MPS

(140P99KT)

Značajne varijacije brzine (C)

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

Mjerne jedinice (M)

MPS (m/s) (ili KT (čvor))

Vidljivost (M)

Prevladavajuća vidljivost (M)

Nnnn

C

A

V

O

K

0350

7000

9000

9999

CAVOK

Vremenski uvjeti (C)

Intenzitet vremenskih

pojava (C) (1)

ili +

 

Značajke i vrsta vremenskih pojava (C)

DZ ili RA ili

SN ili SG ili

PL ili DS ili

SS ili

FZDZ ili

FZRA ili

SHGR ili

SHGS ili

SHRA ili

SHSN ili

TSGR ili

TSGS ili

TSRA ili

TSSN

FG ili BR ili SA ili DU ili HZ ili FU ili VA ili SQ ili PO ili FC ili TS ili

BCFG ili

BLDU ili BLSA ili BLSN ili DRDU ili DRSA ili DRSN ili FZFG ili MIFG ili PRFG

RA

+TSRA

–FZDZ PRFG

+TSRASN

SNRA FG

HZ

FG

Naoblaka (M) (2)

Količina naoblake i

visina baze ili

vertikalna vidljivost (M)

FEWnnn

ili

SCTnnn ili

BKNnnn ili

OVCnnn

VVnnn

ili

VV///

NSC

FEW010

OVC020

VV005

VV///

NSC

SCT005 BKN012

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU

 

SCT008 BKN025CB

Temperatura (O) (3)

Naziv elementa (M)

TX

TX25/1013Z TN09/1005Z

TX05/2112Z TNM02/2103Z

Najveća temperatura (M)

[M]nn/

Dan i vrijeme pojave najveće temperature (M)

nnnnZ

Naziv elementa (M)

TN

Najmanja temperatura (M)

[M]nn/

Dan i vrijeme pojave najmanje temperature (M)

nnnnZ

Očekivane značajne promjene jednog ili više prethodno navedenih elemenata tijekom razdoblja valjanosti (C)

Promjena ili vjerojatnost (oznaka) (M)

PROB30 [TEMPO] ili PROB40 [TEMPO] ili BECMG ili TEMPO ili FM

 

Razdoblje pojavljivanja ili promjene (M)

nnnn/nnnn ili nnnnnn

Vjetar (C)

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

ili

VRBnnMPS

(ili

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

ili

VRBnnKT)

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS

(TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000

TSRA SCT010CB BKN020

(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000

TSRA SCT010CB BKN020)

Prevladavajuća vidljivost (C)

Nnnn

C

A

V

O

K

BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010

(BECMG 3010/3011 00000KT 2400

OVC010)

PROB30 1412/1414 0800 FG

Vremenska pojava:

intenzitet (C)

– ili +

NSW

BECMG 1412/1414 RA

TEMPO 2503/2504 FZRA

TEMPO 0612/0615 BLSN

PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG

Vremenska pojava: značajke i vrsta (C)

DZ ili RA ili

SN ili SG ili

PL ili DS ili

SS ili

FZDZ ili

FZRA ili

SHGR ili

SHGS ili

SHRA ili

SHSN ili

TSGR ili

TSGS ili

TSRA ili

TSSN

FG ili

BR ili SA ili

DU ili HZ ili

FU ili VA ili

SQ ili PO ili

FC ili TS ili

BCFG ili

BLDU ili

BLSA ili

BLSN ili

DRDU ili

DRSA ili

DRSN ili

FZFG ili

MIFG ili

PRFG

 

 

Količina naoblake i visina baze ili vertikalna vidljivost (C)

FEWnnn ili

SCTnnn ili

BKNnnn ili

OVCnnn

VVnnn

ili

VV///

NSC

 

FM051230 15015KMH 9999 BKN020

(FM051230 15008KT 9999 BKN020)

BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU

BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020

Rasponi i razlučivosti za numeričke elemente uključene u TAF

Elementi

Raspon

Razlučivost

Smjer vjetra:

° u odnosu na pravi pol

000–360

10

Brzina vjetra:

MPS (m/s)

00–99 (*)

1

 

KT (čvorova) (*)

0-199

1

Vidljivost:

M (metara)

0 000 –0 750

50

M (metara)

0 800 –4 900

100

M (metara)

5 000 –9 000

1 000

M (metara)

10 000 –

0 (utvrđena vrijednost: 9 999 )

Vertikalna vidljivost:

u jedinicama od 30 M (100 stopa)

000–020

1

Naoblaka: visina baze oblaka:

u jedinicama od 30 M (100 stopa)

000–100

1

Temperatura zraka (najveća i najmanja):

°C

– 80 – + 60

1


(1)  Uključuje se uvijek kada je primjenjivo. Nema oznake za umjereni intenzitet.

(2)  Do četiri sloja oblaka.

(3)  Sastoji se od najviše četiri temperature (dvije najveće i dvije najmanje temperature).

(*)  U zrakoplovstvu ne postoji zahtjev za prijavljivanje brzina prizemnog vjetra od 100 čvorova (50 m/s) ili više; međutim, utvrđena je odredba za prijavljivanje brzina vjetra do 199 čvorova (99 m/s) za svrhe koje nisu zrakoplovne, prema potrebi.

Dodatak 5.

Predložak za METAR

Legenda:

M

=

obvezno uključivanje, dio svake poruke;

C

=

uključivanje uvjetno, ovisi o meteorološkim uvjetima ili metodi opažanja;

O

=

uključivanje moguće.

Napomena 1.:

Rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u METAR prikazani su u nastavku ispod ovog predloška.

Napomena 2.:

Objašnjenje za kratice mogu se pronaći u Postupcima za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi ICAO-a (Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes) (PANS-ABC, Doc 8400).

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

Primjeri

Oznaka vrste izvješća (M)

Vrsta izvješća (M)

METAR, METAR COR,

METAR

METAR COR

Oznaka lokacije (M)

Oznaka lokacije prema ICAO-u (M)

Nnnn

YUDO

Vrijeme opažanja (M)

Dan i stvarno vrijeme opažanja (UTC) (M)

nnnnnnZ

221630Z

Oznaka automatskog ili izvješća koje nedostaje (C)

Oznaka automatskog ili izvješća koje nedostaje (C)

AUTO ili NIL

AUTO

NIL

KRAJ METAR-a AKO IZVJEŠĆE NEDOSTAJE.

Prizemni vjetar (M)

Smjer vjetra (M)

Nnn

VRB

24004MPS

(24008KT)

19006MPS

(19012KT)

00000MPS

(00000KT)

140P149MPS

(140P99KT)

VRB01MPS

(VRB02KT)

Brzina vjetra (M)

[P]nn[n]

Značajne varijacije brzine (C)

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

Mjerne jedinice (M)

MPS (m/s) (ili KT (čvorova))

24008G14MPS

(24016G28KT)

Značajne varijacije smjera (C)

nnnVnnn

02005MPS 350V070

(02010KT 350V070)

Vidljivost (M)

Prevladavajuća ili najmanja vidljivost (M)

Nnnn

C

A

V

O

K

0350

7000

9999

0800

CAVOK

Najmanja vidljivost i smjer najmanje vidljivosti (C)

nnnn[N] ili nnnn[NE] ili nnnn[E] ili nnnn[SE] ili nnnn[S] ili nnnn[SW] ili nnnn[W] ili nnnn[NW]

2000 1200NW

6000 2800E

6000 2800

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (C) (1)

Naziv elementa (M)

R

R32/0400

R12R/1700

R10/M0050

R14L/P2000

Uzletno-sletna staza (M)

nn[L]/ili nn[C]/ili nn[R]/

 

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (M)

[P ili M]nnnn

R16L/0650 R16C/0500

R16R/0450 R17L/0450

 

Raniji trend vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze (C)

U, D ili N

R12/1100U

R26/0550N R20/0800D

R12/0700

Trenutačni vremenski uvjeti (C)

Intenzitet ili blizina trenutačnih vremenskih uvjeta (C)

– ili +

VC

 

 

Značajke i vrsta trenutnih vremenskih uvjeta (M)

DZ ili RA ili

SN ili SG ili

PL ili DS ili

SS ili

FZDZ ili

FZRA ili

FZUP ili

FC (2) ili

SHGR ili

SHGS ili

SHRA ili

SHSN ili

SHUP ili

TSGR ili

TSGS ili

TSRA ili

TSSN ili

TSUP ili UP

FG ili BR ili SA ili DU ili HZ ili FU ili VA ili SQ ili PO ili TS ili

BCFG ili BLDU ili BLSA ili BLSN ili DRDU ili DRSA ili DRSN ili FZFG ili MIFG ili PRFG

ili //

FG ili PO ili

FC ili

DS ili

SS ili

TS ili

SH ili

BLSN ili

BLSA

ili

BLDU ili VA

 

RA

+TSRA

DZ

–SN

+TSRASN

–SNRA

DZ FG

+SHSN BLSN

UP

FZUP

TSUP FZUP

//

HZ

FG

VA

MIFG

VCFG

VCSH

VCTS

VCBLSA

Naoblaka (M)

Količina naoblake i

visina baze oblaka ili

vertikalna vidljivost (M)

FEWnnn ili

SCTnnn ili

BKNnnn ili

OVCnnn ili

FEW/// ili

SCT/// ili

BKN/// ili

OVC/// ili

///nnn ili

//////

VVnnn ili

VV///

NSC

ili NCD

FEW015

VV005

OVC030

VV///

SCT010 OVC020

BKN///

NSC

///015

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU ili ///

 

BKN009TCU

SCT008 BKN025CB

//////CB

NCD

BKN025///

Temperatura zraka i rosišta (M)

Temperatura zraka i rosišta (M)

[M]nn/[M]nn

17/10

02/M08

M01/M10

Vrijednosti tlaka (M)

Naziv elementa (M)

Q

Q0995

Q1009

Q1022

Q0987

QNH (M)

Nnnn

Dodatne informacije (C)

Nedavni vremenski uvjeti (C)

REFZDZ ili REFZRA ili REDZ ili RE[SH]RA ili RERASN ili RE[SH]SN ili RESG ili RESHGR ili RESHGS ili REBLSN ili RESS ili REDS ili RETSRA ili RETSSN ili RETSGR ili RETSGS ili RETS ili REFC ili REVA ili REPL ili REUP ili REFZUP ili RETSUP ili RESHUP

REFZRA

RETSRA

Smicanje vjetra (C)

WS Rnn[L] ili WS Rnn[C] ili WS Rnn[R] ili WS ALL RWY

WS R03

WS ALL RWY

WS R18C

 

Površinska temperatura mora i stanje mora ili visina značajnih valova (C)

W[M]nn/Sn ili W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2

W12/H75

 

Država uzletno-sletna staze (C)

Oznaka uzletno-sletne staze (M)

R nn[L]/ ili Rnn[C]/ ili Rnn[R]/

R/SNOCLO

R99/421594

R/SNOCLO

R14L/CLRD//

Talozi na uzletno-sletnoj stazi (M)

n ili /

CLRD//

Razmjer kontaminacije uzletno-sletne staze (M)

n ili /

Dubina taloga (M)

nn ili //

Koeficijent trenja ili kočenja (M)

nn ili //

Prognoza TREND (O)

Oznaka promjene (M)

NOSIG

BECMG ili TEMPO

NOSIG

TEMPO 25018G25MPS

(TEMPO 25036G50KT)

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

BECMG TL1700 0800 FG

BECMG AT1800 9000 NSW

BECMG FM1900 0500 +SNRA

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA

BECMG FEW020

Razdoblje promjene (C)

FMnnnn i/ili

TLnnnn

ili

ATnnnn

Vjetar (C)

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

(ili nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

Prevladavajuća vidljivost (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Vremenska pojava:

intenzitet (C)

ili +

N

S

W

Vremenska pojava:

značajke i vrsta (C)

DZ ili RA ili SN ili SG ili PL ili DS ili SS ili

FZDZ ili FZRA ili SHGR ili SHGS ili SHRA ili SHSN ili TSGR ili TSGS ili TSRA ili TSSN

FG ili BR ili SA ili DU ili HZ ili FU ili VA ili SQ ili PO ili FC ili TS ili BCFG ili BLDU ili BLSA ili BLSN ili DRDU ili DRSA ili DRSN ili FZFG ili MIFG ili PRFG

Količina naoblake i visina baze oblaka ili vertikalna vidljivost (C)

FEWnnn ili

SCTnnn

ili

BKNnnn

ili

OVCnnn

VVnnn ili

VV///

N

S

C

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

BECMG AT1130 OVC010

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU

TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

Rasponi i razlučivosti za numeričke elemente uključene u METAR

Element

Raspon

Razlučivost

Uzletno-sletna staza:

(bez jedinica)

01–36

1

Smjer vjetra:

° u odnosu na pravi pol

000–360

10

Brzina vjetra:

MPS (m/s)

00–99

1

KT (čvorova)

00–199

1

Vidljivost:

M (metara)

0 000 –0 750

50

M (metara)

0 800 –4 900

100

M (metara)

5 000 –9 000

1 000

M (metara)

10 000 —

0 (utvrđena vrijednost: 9 999 )

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze:

M (metara)

0 000 –0 375

25

M (metara)

0 400 –0 750

50

M (metara)

0 800 –2 000

100

Vertikalna vidljivost:

u jedinicama od 30 M (100 stopa)

000–020

1

Naoblaka: visina baze oblaka:

u jedinicama od 30 M (100 stopa)

000–100

1

Temperatura zraka;

Temperatura rosišta:

°C

– 80 – +60