20.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 195/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1179

оd 19. srpnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 37. stavak 5.,

budući da:

(1)

Prilog VI. dio 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 sadržava dva popisa usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari. Tablica 3.1. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I. dijelovima 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Tablica 3.2. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (2).

(2)

Budući da je Direktiva 67/548/EEZ stavljena izvan snage s učinkom od 1. lipnja 2015., tablica 3.2. u Prilogu VI. dijelu 3. trebala bi se izbrisati. Međutim, kako bi se pojednostavnio prijelaz na potpunu primjenu Uredbe (EZ) br. 1272/2008, to brisanje ne bi trebalo stupiti na snagu do 1. lipnja 2017.

(3)

Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) podneseni su prijedlozi novog, ažuriranog ili izbrisanog usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju mišljenja o tim prijedlozima koja je objavio Odbor za procjenu rizika (RAC) Europske agencije za kemikalije te komentara uključenih strana, primjereno je uvesti, ažurirati ili izbrisati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari.

(4)

Za tvar olovo RAC je u znanstvenom mišljenju od 5. prosinca 2013. predložio da se razvrsta kao reproduktivno toksična tvar 1.A kategorije. Međutim, zbog nedostatne sigurnosti o bioraspoloživosti olova u čvrstom stanju mora se razlikovati između olova u čvrstom stanju (čestice velike 1 mm ili više) i olova u prahu (čestice manje od 1 mm). Stoga je prikladno uvesti specifičnu graničnu vrijednost koncentracije od ≥ 0,03 % za olovo u prahu i opću graničnu vrijednost koncentracije od ≥ 0,3 % za olovo u čvrstom stanju.

(5)

Za bakar i njegove spojeve, razvrstavanje s obzirom na učinke na okoliš koje je RAC preporučio u mišljenjima od 4. prosinca 2014. trebalo bi uvrstiti u Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 jer postoji dovoljno znanstvenih dokaza kojima se potkrepljuje to novo razvrstavanje. Međutim, predložene M faktore za dugotrajnu opasnost za vodeni okoliš ne bi trebalo uvrstiti jer je za njih potrebna daljnja procjena RAC-a s obzirom na znanstvene podatke o toksičnosti za vodeni okoliš koje je industrija iznijela nakon što je mišljenje RAC-a dostavljeno Komisiji.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1272/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Nije potrebno odmah zahtijevati usklađenost s novim usklađenim razvrstavanjima jer će dobavljačima trebati određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novim razvrstavanjima te prodali postojeće zalihe. To će vrijeme biti potrebno i kako bi se dobavljačima omogućilo da se prilagode i usklade s drugim zakonodavnim obvezama koje proizlaze iz novih usklađenih razvrstavanja za tvari, kao što su obveze iz članka 22. točke (f) ili članka 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3), one iz članka 50. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4) ili one iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(8)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kojima se dopušta ranija primjena novih odredaba na dobrovoljnoj osnovi dobavljači bi trebali imati mogućnost primjene novih usklađenih razvrstavanja te prilagodbe označivanja i pakiranja na dobrovoljnoj osnovi prije roka za usklađivanje.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog VI. izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

2.

Tablica 3.2. u Prilogu VI. briše se.

Članak 2.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje od 1. ožujka 2018.

Članak 1. točka 2. primjenjuje se od 1. lipnja 2017.

3.   Odstupajući od stavka 2., tvari i smjese mogu se do 1. ožujka 2018. razvrstavati, označivati i pakirati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).


PRILOG

Prilog VI. dio 3. tablica 3.1. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

unosi za indeks brojeve 607-331-00-5 i 609-066-00-0 brišu se;

(b)

unosi za indeks brojeve 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 i 616-207-00-X zamjenjuju se sljedećim unosima:

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije, M faktori

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„006-035-00-8

pirimikarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetil-pirimidin-4-il dimetil-karbamat

245-430-1

23103-98-2

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H331

H301

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H331

H301

H317

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„029-002-00-X

dibakrov oksid;

bakar(I) oksid

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

M = 100”

 

„602-020-00-0

1,2-dikloropropan;

propilen diklorid

201-152-2

78-87-5

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H225

H350

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H302”

 

 

 

„602-033-00-1

klorobenzen

203-628-5

108-90-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H315

H411”

 

 

 

„603-055-00-4

propilen oksid;

1,2-epoksipropan; metil-oksiran

200-879-2

75-56-9

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319”

 

 

 

„604-030-00-0

bisfenol A;

4,4′-izopropilidendifenol

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H360F

H335

H318

H317

GHS08

GHS05 GHS07

Dgr

H360F

H335

H318

H317”

 

 

 

„604-092-00-9

dodecil-fenol, razgranati; [1]

2-dodecil-fenol, razgranati; [2]

3-dodecil-fenol, razgranati; [3]

4-dodecil-fenol, razgranati; [4]

fenol, (tetrapropenil) derivati [5]

310-154-3 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

121158-58-5 [1]

[2]

[3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

Repr. 1B

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H360F

H314

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H314

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„605-013-00-0

kloraloza (INN);

(R)-1,2-O-(2,2,2-trikloroetiliden)-α-D-glukofuranoza; glukokloraloza; anhidroglukokloral

240-016-7

15879-93-3

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H336

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H336

H410

 

M = 10

M = 10

C”

„605-022-00-X

glutaral; glutaraldehid;

1,5-pentandial

203-856-5

111-30-8

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H410

EUH071

STOT SE 3; H335 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 1”

 

„606-014-00-9

klorofacinon (ISO);

2-[(4-klorofenil)(fenil)acetil]-1H-inden-1,3(2H)-dion

223-003-0

3691-35-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,1 %

STOT RE 2; H373 (krv):

0,01 % ≤ C < 0,1 %

M = 1

M = 1”

 

„606-021-00-7

N-metil-2-pirolidon; 1-metil- 2-pirolidon

212-828-1

872-50-4

Repr. 1B

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H360D***

H335

H315

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H335

H315

H319

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %”

 

„607-056-00-0

varfarin (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron [3]

201-377-6

[1]

226-907-3

[2]

226-908-9

[3]

81-81-2 [1]

5543-57-7

[2]

5543-58-8

[3]

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H411

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H411

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,5 %

STOT RE 2; H373 (krv): 0,05 % ≤ C < 0,5 %”

 

„607-059-00-7

kumatetralil (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

227-424-0

5836-29-3

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H311

H300

H372 (krv)

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H311

H300

H372 (krv)

H410

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 1,0 %

STOT RE 2; H373 (krv) 0,1 % ≤ C < 1,0 %

M = 10”

 

„607-157-00-X

difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin

259-978-4

56073-07-5

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (krv):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10”

 

„607-172-00-1

brodifakum (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

259-980-5

56073-10-0

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H410

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (krv):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10”

 

„607-375-00-5

flokumafen (ISO); smjesa koja nastaje reakcijom: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina i trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina

421-960-0

90035-08-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,05 %

STOT RE 2; H373 (krv):

0,005 % ≤ C < 0,05 %

M = 10

M = 10”

 

„607-623-00-2

diizobutil ftalat

201-553-2

84-69-5

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df”

 

 

 

„613-166-00-X

flumioksazin (ISO);

2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

103361-09-7

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-121-00-4

klorsulfuron (ISO); 2-kloro-N-[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2- il)amino]karbonil]benzensulfonamid

265-268-5

64902-72-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

„616-011-00-4

N,N-dimetilacetamid

204-826-4

127-19-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H360D***

H332

H312

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H332

H312”

 

 

 

„616-037-00-6

acetoklor (ISO); 2-kloro-N-(etoksimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamid

251-899-3

34256-82-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H335

H373 (bubrezi)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361f

H332

H335

H373 (bubrezi)

H315

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

„616-207-00-X

poliheksametilen biguanid hidroklorid;

PHMB

32289-58-0

27083-27-8

Carc. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H302

H372 (dišni sustav) (udisanje)

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H330

H302

H372 (dišni sustav) (udisanje)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

(c)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom indeks brojeva:

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije, M faktori

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„005-020-00-3

dinatrijev oktaborat, bezvodni; [1]

dinatrijev oktaborat tetrahidrat [2]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„014-046-00-4

mikrovlakna e-stakla reprezentativnog sastava; [Vlakna od kalcij-aluminij-silikata proizvoljne orijentacije sa sljedećim reprezentativnim sastavom (maseni udio izražen u %): SiO2 50,0 – 56,0 %, Al2O3 13,0 – 16,0 %, B2O3 5,8 – 10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0 – 24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Postupak: tipično se proizvode atenuacijom plamena i rotacijskim procesom. (Dodatni pojedinačni elementi mogu biti prisutni u niskim postocima; postupak ne isključuje inovacije).]

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i

 

 

A”

„014-047-00-X

staklena mikrovlakna reprezentativnog sastava; [Vlakna od kalcij-aluminij-silikata proizvoljne orijentacije sa sljedećim sastavom (maseni udio izražen u %): SiO2 55,0 – 60,0 %, Al2O3 4,0 – 7,0 %, B2O3 8,0 – 11,0 %, ZrO2 0,0 – 4,0 %, Na2O 9,5 – 13,5 %, K2O 0,0 – 4,0 %, CaO 1,0 – 5,0 %, MgO 0,0 – 2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0 – 5,0 %, BaO 3,0 – 6,0 %, F2 < 1,0 %. Postupak: tipično se proizvode atenuacijom plamena i rotacijskim procesom. (Dodatni pojedinačni elementi mogu biti prisutni u niskim postocima; postupak ne isključuje inovacije).]

Carc. 2

H351 (udisanje)

GHS08

Wng

H351 (udisanje)

 

 

A”

„029-015-00-0

bakrov tiocianat

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10”

 

„029-016-00-6

bakar(II) oksid

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100”

 

„029-017-00-1

dibakrov klorid trihidroksid

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

M = 10”

 

„029-018-00-7

tetrabakrov heksahidroksid sulfat; [1]

tetrabakrov heksahidroksid sulfat hidrat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10”

 

„029-019-01-X

ljuskice od bakra (prevučene alifatskom kiselinom)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

M = 10”

 

„029-020-00-8

bakar(II) karbonat--bakar(II) hidroksid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

M = 10”

 

„029-021-00-3

bakrov dihidroksid;

bakar(II) hidroksid

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

M = 10”

 

„029-022-00-9

bordoška juha;

produkt reakcije bakrova sulfata s kalcijevim dihidroksidom

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

M = 10”

 

„029-023-00-4

bakrov sulfat pentahidrat

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

M = 10”

 

„082-013-00-1

olovo u prahu;

[čestice promjera < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

„082-014-00-7

olovo u čvrstom stanju:

[čestice promjera ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362”

 

 

 

„605-040-00-8

hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksaldehid (INCI); smjesa nastala reakcijom 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehida i 3-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehida; [1]

4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehid; [2]

3-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehid [3]

- [1]

250-863-4 [2]

257-187-9 [3]

130066-44-3 [1]

31906-04-4 [2]

51414-25-6 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„607-716-00-8

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on

249-205-9

28772-56-7

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,005 % STOT RE 2; H373 (krv):

0,0005 % ≤ C < 0,005 %

M = 1

M = 1”

 

„607-717-00-3

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-on

104653-34-1

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (krv)

H410

EUH070

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (krv): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (krv):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 100

M = 100”

 

„607-718-00-9

perfluorononan-1-oična kiselina [1] i njezine natrijeve [2] i amonijeve [3] soli

206-801-3 [1]

[2]

[3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (jetra, timus, slezena)

H318

GSH08

GSH07

GHS05

Dgr

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (jetra, timus, slezena)

H318”

 

 

 

„607-719-00-4

dicikloheksil ftalat

201-545-9

84-61-7

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360D

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H317”

 

 

 

„608-067-00-3

3,7-dimetilokta-2,6-dienenitril

225-918-0

5146-66-7

Muta. 1B

H340

GHS08

Dgr

H340”

 

 

 

„612-288-00-0

bupirimat (ISO);

5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il dimetilsulfamat

255-391-2

41483-43-6

Carc. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H351

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H317

H410

 

M = 1”

 

„612-289-00-6

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-kloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietanimin

68694-11-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (jetra)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (jetra)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-218-00-X

benzovindiflupir (ISO); N-[9-(diklorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid

1072957-71-1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„616-219-00-5

fluopiram (ISO); N-{2-[3-kloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}-2-(trifluorometil)benzamid

658066-35-4

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411”

 

 

 

„616-220-00-0

pencikuron (ISO); 1-[(4-klorofenil)metil]-1-ciklopentil-3-fenilurea

266-096-3

66063-05-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„617-023-00-2

terc-butil hidroperoksid

200-915-7

75-91-2

Muta. 2

H341

GHS08

Wng

H341”