7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1093

оd 6. srpnja 2016.

o odobrenju didecilmetilpoli(oksietil)amonijeva propionata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat.

(2)

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u proizvodima vrste 8, „Sredstva za zaštitu drva”, kako je utvrđena u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 8 kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Italija je imenovana nadležnim ocjenjivačkim tijelom te je 20. studenoga 2007. podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije 8. prosinca 2015., uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 8 koji sadržavaju didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat ispuniti zahtjeve iz članka 5. Direktive 98/8/EZ ako se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 podložno određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

Prije odobrenja aktivne tvari trebalo bi zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2016

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebne odredbe

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Alfa-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil) propionat

EZ br.: nije dodijeljen

CAS br.: 94667-33-1

86,1 % masenog udjela (suhe mase)

1. siječnja 2018.

31. prosinca 2027.

8

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije;

2.

s obzirom na rizike utvrđene za procijenjene uporabe, pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje:

(a)

industrijskim i profesionalnim korisnicima;

(b)

podzemnim vodama za drvo u uporabi koje će često biti izloženo vremenskim prilikama;

3.

s obzirom na rizike utvrđene za površinske i podzemne vode, na oznakama i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima odobrenih proizvoda mora se navesti da se industrijska ili profesionalna uporaba mora provoditi na ograničenom području ili na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi te da se svježe obrađeno drvo nakon obrade mora skladištiti natkriveno i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo ili vodu te kako bi se svi gubici od primjene proizvoda prikupili za ponovnu uporabu ili odlaganje.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.