24.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 166/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1017

оd 23. lipnja 2016.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu anorganskih amonijevih soli

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu sa zaštitnom klauzulom iz članka 129. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, 14. kolovoza 2013. Francuska Republika obavijestila je Komisiju, Europsku agenciju za kemikalije (dalje u tekstu: „Agencija”) i druge države članice da je 21. lipnja 2013. (2) donijela privremenu mjeru za zaštitu javnosti od izlaganja amonijaku koji se ispušta iz izolacijskih materijala od celulozne vate koji sadržavaju amonijeve soli i upotrebljavaju se u zgradama.

(2)

Privremena mjera odobrena je do 14. listopada 2016. Provedbenom odlukom Komisije 2013/505/EU (3) donesenom u skladu s člankom 129. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(3)

U skladu s člankom 129. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, 18. lipnja 2014. Francuska Republika pokrenula je postupak uvođenja ograničenja podnoseći Agenciji dosje u skladu s Prilogom XV.

(4)

Dosjeom u skladu s Prilogom XV. (4) predloženo je uvođenje ograničenja za anorganske amonijeve soli koje se dodaju izolaciji od celuloze kao usporivači gorenja jer u određenim uvjetima dolazi do emisije plinovitog amonijaka. U dosjeu je predloženo ograničenje emisije amonijaka iz izolacije od celuloze tretirane anorganskim amonijevim solima od 3 ppm umjesto ograničenja sadržaja amonijevih soli u izolaciji od celuloze. Iz dosjea je vidljivo da je potrebno djelovanje na razini cijele Unije.

(5)

Agencijin Odbor za procjenu rizika (RAC) 3. ožujka 2015. donio je mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu u skladu s Prilogom XV. zaključivši da postoji rizik za zdravlje ljudi zbog ispuštanja amonijaka iz izolacijskih smjesa i proizvoda od celuloze koji treba riješiti. Odbor za procjenu rizika dodao je da je predloženo ograničenje, kako ga je Odbor izmijenio, najprimjerenija mjera za rješavanje utvrđenih rizika na razini Unije u smislu učinkovitog smanjenja tih rizika.

(6)

Prijedlog je Odbora za procjenu rizika da se ograničenjem obuhvati stavljanje na tržište izolacije od celuloze koja sadržava anorganske amonijeve soli u obliku smjesa i u obliku proizvoda. Odbor za procjenu rizika preporučio je da se ograničenjem obveže dobavljače izolacijskih smjesa od celuloze da priopće svim akterima u opskrbnom lancu i u konačnici krajnjim korisnicima (profesionalnim korisnicima i potrošačima) najvišu dopuštenu stopu opterećenja (5) izolacijske smjese od celuloze upotrijebljene za ispitivanje provedeno prije stavljanja na tržište radi dokazivanja sukladnosti, na primjer s pomoću dokumentacije priložene smjesama ili označivanja. Ograničenjem bi se također trebalo zahtijevati da daljnji korisnici ne premaše najviše dopuštene stope opterećenja koje je priopćio dobavljač pri upotrebi izolacijskih smjesa od celuloze kako emisija amonijaka ne bi premašila razinu utvrđenu ispitivanjem prije stavljanja na tržište. Odbor za procjenu rizika predložio je i da iznimno izolacijske smjese od celuloze koje se upotrebljavaju samo za izradu izolacijskih proizvoda od celuloze ne moraju biti u skladu s graničnom vrijednosti emisije amonijaka jer izrađeni proizvod mora biti u skladu s graničnom vrijednosti emisije da bi bio stavljen na tržište ili upotrijebljen.

(7)

Agencijin Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) 10. lipnja 2015. donio je mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu u skladu s Prilogom XV. i naveo da je predloženo ograničenje, kako ga je Odbor izmijenio, najprimjerenija mjera za rješavanje utvrđenih rizika na razini Unije u smislu proporcionalnosti socioekonomskih troškova i koristi tog ograničenja.

(8)

Odbor za socioekonomsku analizu zaključio je da bi gospodarskim subjektima trebalo dati rok od dvije godine, a ne godinu dana kako je predloženo u dosjeu u skladu s Prilogom XV., kako bi imali dovoljno vremena da osiguraju da emisije amonijaka iz izolacije od celuloze koja sadržava anorganske amonijeve soli bude niža od utvrđene granične vrijednosti emisije.

(9)

Odbori su se složili s Francuskom Republikom da ne treba odobriti izuzeće za izolaciju od celuloze tretirane anorganskim amonijevim solima za vanjsku upotrebu.

(10)

Agencijin Forum za razmjenu informacija o provedbi konzultiran je u okviru postupka uvođenja ograničenja te su njegove preporuke uzete u obzir.

(11)

Agencija je 25. lipnja 2015. dostavila Komisiji mišljenja Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu (6). Komisija je na temelju tih mišljenja zaključila da, ako koncentracija emisije amonijaka iz izolacije od celuloze tretirane anorganskim amonijevim solima u utvrđenim ispitnim uvjetima iznosi 3 ppm ili više, nastaje neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi.

(12)

Trenutačno nema dostupnih posebnih metoda za mjerenje emisije amonijaka iz izolacije od celuloze tretirane anorganskim amonijevim solima. Stoga bi, dok se ne razvije posebna metoda, trebalo prilagoditi postojeću ispitnu metodu iz tehničke specifikacije CEN/TS 16516 za određivanje sukladnosti s ograničenjem za anorganske amonijeve soli.

(13)

Dionicima bi trebalo dati dovoljno vremena da poduzmu prikladne mjere kako bi osigurali da ako su u izolaciji od celuloze upotrijebljene anorganske amonijeve soli, emisije amonijaka ne premašuju utvrđenu graničnu vrijednost. Primjenu ograničenja za anorganske amonijeve soli stoga bi trebalo odgoditi. Međutim, u interesu kontinuiteta i pravne sigurnosti ograničenje bi trebalo primjenjivati odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe u državi članici koja već ima uspostavljene nacionalne mjere za ograničenje amonijevih soli u izolaciji od celuloze koje je Komisija odobrila u kontekstu zaštitne klauzule iz Uredbe REACH.

(14)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga u skladu s tim izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Journal Officiel de la République Française, 3. srpnja 2013., „Izvršna odluka od 21. lipnja 2013. o zabrani stavljanja na tržište, uvoza, prodaje, distribucije ili proizvodnje izolacijskih materijala od celulozne vate s dodatkom amonijevih soli”. Nacrt izvršne odluke prvo je dostavljen Komisiji na temelju Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/505/EU оd 14. listopada 2013. o davanju odobrenja Francuskoj Republici da poduzme privremenu mjeru u skladu s člankom 129. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi ograničavanja uporabe amonijevih soli u izolacijskim materijalima od celulozne vate (SL L 275, 16.10.2013., str. 52.).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  Stopa opterećenja izolacije od celuloze (navedena npr. u kg/m2) izražava se s pomoću debljine (navedene npr. u m) i gustoće (navedene npr. u kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos:

„65.

Anorganske amonijeve soli

1.

Od 14. srpnja 2018. izolacijske smjese i izolacijski proizvodi od celuloze ne smiju se stavljati na tržište niti upotrebljavati, osim ako je volumenska koncentracija emisije amonijaka iz tih smjesa ili proizvoda u ispitnim uvjetima utvrđenima u stavku 4. manja od 3 ppm (2,12 mg/m3).

Dobavljač izolacijske smjese od celuloze koja sadržava anorganske amonijeve soli obavještava primatelja ili potrošača o najvišoj dopuštenoj stopi opterećenja izolacijske smjese od celuloze izražene s pomoću debljine i gustoće.

Daljnji korisnik izolacijske smjese od celuloze koja sadržava anorganske amonijeve soli mora osigurati poštovanje najviše dopuštene stope opterećenja koju je priopćio dobavljač.

2.

Iznimno, stavak 1. ne primjenjuje se na stavljanje na tržište izolacijskih smjesa od celuloze namijenjenih isključivo za izradu izolacijskih proizvoda od celuloze ni na upotrebu tih smjesa u izradi izolacijskih proizvoda od celuloze.

3.

U državi članici koja na dan 14. srpnja 2016. već ima uspostavljene nacionalne privremene mjere koje je Komisija odobrila u skladu s člankom 129. stavkom 2. točkom (a) odredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju se od tog dana.

4.

Sukladnost s graničnom vrijednošću emisije utvrđenom u prvom podstavku stavka 1. dokazuje se u skladu s tehničkom specifikacijom CEN/TS 16516 uz sljedeće prilagodbe:

(a)

umjesto 28 ispitivanje mora trajati najmanje 14 dana;

(b)

tijekom ispitivanja emisija plinovitog amonijaka mjeri se najmanje jedanput dnevno;

(c)

granična vrijednost ne smije se postići ni premašiti niti u jednom mjerenju tijekom ispitivanja;

(d)

umjesto 50 % relativna vlažnost mora biti 90 %;

(e)

upotrebljava se prikladna metoda za mjerenje emisije plinovitog amonijaka;

(f)

stopa opterećenja izražena s pomoću debljine i gustoće bilježi se tijekom uzorkovanja izolacijskih smjesa ili izolacijskih proizvoda koji se ispituju.”