29.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 171/144


UREDBA (EU) 2016/1013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 8. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji Uredbom (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (3) trebale bi se uskladiti s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(2)

Statistike visoke kvalitete i usporedivosti u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (FDI) ključne su za one koji su zaduženi za javnu politiku u Uniji, istraživače i sve europske građane. Komisija (Eurostat) bi trebala poduzeti sve potrebne mjere da omogući jednostavan i korisnicima prilagođen internetski pristup skupovima podataka, kao i da korisnicima pruži intuitivni prikaz podataka.

(3)

Europske statistike u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i FDI-jem od ključne su važnosti kako bi se osiguralo informirano stvaranje ekonomske politike i precizna ekonomska predviđanja.

(4)

S obzirom na donošenje Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4), Komisija se putem Izjave (5) obvezala preispitati zakonodavne akte koji trenutačno sadržavaju upućivanja na regulatorni postupak s kontrolom s obzirom na kriterije utvrđene u UFEU-u.

(5)

Uredba (EZ) br. 184/2005 sadržava upućivanja na regulatorni postupak s kontrolom te bi je stoga trebalo preispitati s obzirom na kriterije utvrđene u UFEU-u.

(6)

Radi usklađivanja Uredbe (EZ) br. 184/2005 s člancima 290. i 291. UFEU-a provedbene ovlasti koje su dodijeljene Komisiji trebale bi se zamijeniti ovlašću za donošenje delegiranih i provedbenih akata.

(7)

Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebale bi se delegirati Komisiji kada je zbog ekonomskih ili tehničkih promjena potrebno ažurirati razine geografske podjele, razine podjele institucijskog sektora i razine podjele po gospodarskoj djelatnosti navedene u tablicama 6., 7. i 8. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 184/2005, pod uvjetom da se tim ažuriranjima ne utječe na teret izvješćivanja ni ne mijenja primjenjivi temeljni idejni okvir. Komisiji bi također trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. kada god je potrebno ukloniti ili smanjiti određene zahtjeve za tokove podataka u Prilogu I. toj Uredbi, pod uvjetom da se takvim uklanjanjem ili smanjenjem ne umanjuje kvaliteta statistika proizvedenih u skladu s ovom Uredbom. Takvim delegiranim aktima trebalo bi se obuhvatiti i produljenje roka za izvješće o nalazima studija o statistici o FDI-ju koja se temelji na konceptu krajnjeg vlasništva i statistici o FDI-ju u kojoj se razlikuju nove (greenfield) transakcije FDI-ja od preuzimanjâ. Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatno dodatno opterećenje, koje prelazi ono što je neophodno za potrebe ove Uredbe, niti da se mijenja primjenjivi temeljni idejni okvir. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (6). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(8)

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 184/2005, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti s ciljem usklađivanja načina izvješćivanja te strukture i periodičnosti izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(9)

Odbor za platnu bilancu iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 184/2005 savjetuje Komisiju i pomaže joj u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. U okviru strategije o novoj strukturi Europskog statističkog sustava (ESS), kojom se želi poboljšati koordinacija i partnerstvo u jasnoj piramidalnoj strukturi unutar ESS-a, Odbor za Europski statistički sustav (Odbor za ESS), osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (7), trebao bi imati savjetodavnu ulogu i pomagati Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. U tu bi svrhu trebalo izmijeniti Uredbu (EZ) br. 184/2005 tako da se upućivanja na Odbor za platnu bilancu zamijene upućivanjem na Odbor za ESS.

(10)

Postojeća dobra operativna suradnja između nacionalnih središnjih banaka (NSB-ovi) i nacionalnih statističkih ureda (NSU-ovi) te između Eurostata i Europske središnje banke (ESB) predstavlja vrijednost koju bi trebalo zadržati i dodatno razviti s ciljem poboljšanja sveukupne dosljednosti i kvalitete makroekonomskih statistika poput statistike platne bilance, financijske statistike, statistike javnih financija i nacionalnih računa. NSB-ovi i NSU-ovi i dalje bi trebali biti snažno uključeni u postupak pripreme svih odluka koje se odnose na platnu bilancu, međunarodnu trgovinu uslugama i statistiku o FDI-ju svojim sudjelovanjem u relevantnim stručnim skupinama nadležnima za platnu bilancu, međunarodnu trgovinu uslugama i statistiku o FDI-ju. Suradnja između ESS-a i Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) koordinira se na strateškoj razini s Europskim statističkim forumom, koji je osnovan na temelju Memoranduma o razumijevanju o suradnji između članova Europskog statističkog sustava i članova Europskog sustava središnjih banaka potpisanog 24. travnja 2013.

(11)

Kako bi se dodatno ojačala suradnja između ESS-a i ESSB-a, Komisija bi trebala zatražiti mišljenje Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku osnovanog Odlukom Vijeća 2006/856/EZ (8) o svim pitanjima iz područja njegove nadležnosti, kako je navedeno u toj Odluci.

(12)

Na temelju članka 127. stavka 4. i članka 282. stavka 5. UFEU-a trebalo bi provesti savjetovanje s ESB-om o svakom predloženom aktu Unije iz područja njegove nadležnosti.

(13)

Podatke potrebne za izradu europskih statistika u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i FDI-jem, države članice trebale bi dostaviti na vrijeme, u odgovarajućem obliku i tražene kvalitete.

(14)

Od donošenja Uredbe (EZ) br. 184/2005 međunarodni su se tokovi kapitala i pojačali i postali složeniji. Veća uporaba subjekata posebne namjene i pravnih struktura za usmjeravanje tokova kapitala otežala je praćenje takvih tokova radi osiguravanja njihove sljedivosti i izbjegavanja dvostrukog ili višestrukog obračunavanja.

(15)

Uredbu (EZ) br. 184/2005 trebalo bi stoga ažurirati kako bi se poboljšala transparentnost i granularnost podataka o platnoj bilanci, međunarodnoj trgovini uslugama i FDI-ju.

(16)

Kako bi prikupile odgovarajuće informacije koje se zahtijevaju na temelju ove Uredbe, države članice trebale bi se koristiti svim relevantnim i primjerenim izvorima, uključujući administrativne izvore podataka poput registara poduzeća ili Registra EuroGroups. Transparentnost bi se također mogla povećati iskorištavanjem nedavnih inovacija poput globalnog identifikatora pravnih osoba, kao i registara o stvarnom vlasništvu uspostavljenih u okviru Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(17)

Kako bi se razvila statistika o FDI-ju koja se temelji na konceptu krajnjeg vlasništva i statistika o FDI-ju u kojoj se razlikuju nove (greenfield) transakcije FDI-ja od FDI-ja čija su posljedica preuzimanja, kod kojih u zadanom razdoblju u pravilu ne dolazi do povećanja bruto ulaganja u državama članicama, trebalo bi razviti i ojačati odgovarajuću metodologiju u tim područjima. To bi trebalo učiniti u suradnji s relevantnim dionicima kao što su Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj, Međunarodni monetarni fond i Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju.

(18)

U pilot-studijama trebalo bi utvrditi uvjete, uključujući metodološki okvir za uvođenje novih prikupljanja podataka o godišnjoj statistici o FDI-ju te procijeniti troškove s tim povezanih prikupljanja podataka, kvalitetu statistike, kao i usporedivost među zemljama. Rezultati tih studija trebali bi biti predmet izvješća koje izrađuje Komisija te dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

(19)

Kako bi se osigurala kvaliteta statističkih podataka koje dostavljaju države članice, Komisija bi trebala upotrebljavati odgovarajuće ovlasti iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(20)

Uredbu (EZ) br. 184/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 184/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. kada je zbog ekonomskih ili tehničkih promjena potrebno ažurirati razine geografske podjele, razine podjele institucijskog sektora i razine podjele po gospodarskoj djelatnosti navedene u tablicama 6., 7. i 8. Priloga I., pod uvjetom da se tim ažuriranjima ne utječe na teret izvješćivanja niti mijenja primjenjivi temeljni idejni okvir.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. kad god je potrebno ukloniti ili smanjiti određene zahtjeve za tokove podataka u Prilogu I., pod uvjetom da se takvim uklanjanjem ili smanjenjem ne umanjuje kvaliteta statistike izrađene u skladu s ovom Uredbom.

Pri izvršavanju tih ovlasti Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje državama članicama ili davateljima podataka.

Nadalje, Komisija propisno opravdava svoja djelovanja predviđena u tim delegiranim aktima te prema potrebi uzima u obzir isplativost, uključujući opterećenje za davatelje podataka i troškove izrade u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*).

(*)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).”."

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Kriteriji i izvješća o kvaliteti

1.   Za potrebe ove Uredbe kriteriji kvalitete određeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća primjenjuju se na podatke koje treba prenijeti u skladu s člankom 5. ove Uredbe.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) podnose izvješće o kvaliteti prenesenih podataka („izvješće o kvaliteti”).

3.   Primjenjujući kriterije kvalitete iz stavka 1. na podatke obuhvaćene ovom Uredbom, Komisija provedbenim aktima utvrđuje načine izvješćivanja te strukturu i periodičnost izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

4.   Komisija (Eurostat) ocjenjuje kvalitetu prenesenih podataka na temelju odgovarajuće analize izvješća o kvaliteti uz pomoć Odbora za Europski statistički sustav iz članka 11. stavka 1., te izrađuje i objavljuje izvješće o kvaliteti europskih statistika obuhvaćenih ovom Uredbom. To se izvješće dostavlja na znanje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o svim glavnim metodološkim ili drugim vrstama promjena koje bi mogle utjecati na prenesene podatke, najkasnije tri mjeseca od početka primjene svake takve promjene. Komisija o svakoj takvoj obavijesti izvješćuje Europski parlament i druge države članice.”.

3.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Tokovi podataka

1.   Za potrebe prijenosa Komisiji (Eurostatu) statistika koja se proizvodi razvrstava se u skupine u skladu sa sljedećim tokovima podataka:

(a)

mjesečna statistika platne bilance;

(b)

tromjesečna statistika platne bilance;

(c)

međunarodna trgovina uslugama;

(d)

tokovi FDI-ja;

(e)

stanja FDI-ja.

2.   Komisija (Eurostat) i države članice, u suradnji s relevantnim međunarodnim partnerima, razvijaju odgovarajuću metodologiju za prikupljanje statistike o FDI-ju na temelju koncepta krajnjeg vlasništva uz načelo neposrednog ulagatelja i statistike o FDI-ju u kojoj se razlikuju nove (greenfield) transakcije FDI-ja od preuzimanjâ.

3.   Do 20. srpnja 2018. Komisija (Eurostat) uvodi pilot-studije koje trebaju provesti države članice u vezi s godišnjom statistikom o FDI-ju koja se temelji na konceptu krajnjeg vlasništva i statistikom o FDI-ju u kojoj se razlikuju nove (greenfield) transakcije FDI-ja od preuzimanjâ. Svrha je takvih studija utvrditi uvjete, uključujući potreban metodološki okvir za uvođenje novih prikupljanja podataka o godišnjoj statistici o FDI-ju, te procijeniti troškove s tim povezanih prikupljanja podataka, impliciranu kvalitetu statistike, kao i usporedivost među zemljama.

4.   Kako bi se olakšalo provođenje studija iz stavka 3., Unija državama članicama može pružiti financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (**).

5.   Do 20. srpnja 2019. Komisija (Eurostat) izrađuje izvješće o nalazima studija iz stavka 3. To se izvješće prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću te se u njemu, prema potrebi, utvrđuju preostali uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi se razvila metodologija iz stavka 2.

6.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. kako bi rok za podnošenje izvješća utvrđen u stavku 5. ovog članka produljila za 12 mjeseci, ako se u Komisijinoj ocjeni pilot-studija iz tog stavka utvrdi potreba utvrđivanja preostalih uvjeta.

Pri izvršavanju tih ovlasti, Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje državama članicama ili davateljima podataka.

Nadalje, Komisija propisno opravdava svoja djelovanja predviđena u tim delegiranim aktima te prema potrebi uzima u obzir isplativost, uključujući opterećenje za davatelje podataka i troškove izrade u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

7.   Najkasnije 12 mjeseci od datuma izdavanja izvješća iz stavka 5. Komisija, prema potrebi, a posebno ovisno o Komisijinoj ocjeni rezultata pilot-studija iz stavka 3., podnosi prijedlog izmjena ove Uredbe radi utvrđivanja metodoloških i podatkovnih zahtjeva za godišnju statistiku o FDI-ju prema konceptu krajnjeg vlasništva te za godišnju statistiku o FDI-ju u kojoj se razlikuju nove (greenfield) transakcije FDI-ja od preuzimanjâ.

(**)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).”."

4.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Diseminacija

1.   Komisija (Eurostat) diseminira europske statistike proizvedene na temelju ove Uredbe uz periodičnost sličnu onoj navedenoj u Prilogu I. Te se statistike stavljaju na raspolaganje na internetskim stranicama Komisije (Eurostata).

2.   U skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 223/2009 te ne dovodeći u pitanje zaštitu statističke povjerljivosti, države članice i Komisija (Eurostat) osiguravaju diseminaciju podataka i metapodataka koji se zahtijevaju ovom Uredbom, kao i točnu metodologiju koja se koristila za njihovo prikupljanje.”.

5.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 3. i članka 5. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 19. srpnja 2016. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 3. i članka 5. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (***).

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 3. i članka 5. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(***)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”."

6.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (****).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

(****)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”."

7.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Izvješća o provedbi

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 28. veljače 2018. podnosi izvješće o provedbi ove Uredbe, a nakon toga svakih pet godina.

U tom se izvješću posebno:

(a)

ocjenjuje kvaliteta podataka o platnoj bilanci, međunarodnoj trgovini uslugama i FDI-ju;

(b)

procjenjuju koristi za Uniju, države članice te za davatelje i korisnike statističkih podataka iz izrađenih statistika u odnosu na troškove;

(c)

utvrđuju područja za moguća poboljšanja te izmjene koje se smatraju potrebnima s obzirom na dobivene rezultate.”.

8.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 12.a

Suradnja s drugim odborima

O svim pitanjima koja su u nadležnosti Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku osnovanog Odlukom Vijeća 2006/856/EZ (*****), Komisija traži mišljenje tog odbora u skladu s tom Odlukom.

(*****)  Odluka Vijeća 2006/856/EZ od 13. studenoga 2006. o osnivanju Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku (SL L 332, 30.11.2006., str. 21.).”."

9.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 8. lipnja 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  SL C 31, 30.1.2015., str. 3.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 10. svibnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 30. svibnja 2016.

(3)  Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8.2.2005., str. 23.).

(4)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(5)  SL L 55, 28.2.2011., str. 19.

(6)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(7)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(8)  Odluka Vijeća 2006/856/EZ od 13. studenoga 2006. o osnivanju Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku (SL L 332, 30.11.2006., str. 21.).

(9)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 184/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Uvodni tekst u tablici 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Učestalost: tromjesečna

Prvo referentno razdoblje: prvo tromjesečje 2014.

Rok: T+85 od 2014. do 2016.; T+82 od 2017. (2)

(2)  Prijelaz na T+82 nije obvezan za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.”."

2.

U tablici 2. u dijelu E „Stanje međunarodnih ulaganja”, unos „Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika” zamjenjuje se sljedećim:

„Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2).

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”

3.

Tablica 4.1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos „Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – transakcije” zamjenjuje se sljedećim:

„Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – transakcije

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(b)

unos „Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – transakcije” zamjenjuje se sljedećim:

„Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – transakcije

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(c)

dodaje se sljedeća bilješka:

„(*)

Geo 6: Geo 6 podebljanim slovima, obavezno od referentne godine 2015. nadalje.”.

4.

Tablica 4.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos „Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – dohodak”zamjenjuje se sljedećim:

„Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – dohodak

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(b)

unos „Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – dohodak” zamjenjuje se sljedećim:

„Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – dohodak

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(c)

dodaje se sljedeća bilješka:

„(*)

Geo 6: Geo 6 podebljanim slovima, obavezno od referentne godine 2015. nadalje.”.

5.

Tablica 5.1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos „Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)” zamjenjuje se sljedećim:

„Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(b)

unos „Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)” zamjenjuje se sljedećim:

„Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

(c)

dodaje se sljedeća bilješka:

„(*)

Geo 6: Geo 6 podebljanim slovima, obavezno od referentne godine 2015. nadalje.”.