23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1005

оd 22. lipnja 2016.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu azbestnih vlakana (krizotila)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Unosom 6. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba azbestnih vlakana te proizvoda i smjesa koje sadržavaju namjerno dodana azbestna vlakna.

(2)

Države članice mogle su izuzeti stavljanje na tržište i uporabu dijafragmi koje sadržavaju krizotilna vlakna za postojeća postrojenja za elektrolizu. To je uključivalo mogućnost izuzeća stavljanja na tržište krizotilnih vlakana za uporabu u proizvodnji ili održavanju tih dijafragmi te uporabe krizotilnih vlakana za te svrhe.

(3)

Od pet postrojenja za elektrolizu za koje su države članice 2011. izvijestile (2) da su im dodijeljena izuzeća još uvijek rade samo dva postrojenja, u Švedskoj i u Njemačkoj.

(4)

Dana 18. siječnja 2013., u skladu s obvezom iz stavka 1. unosa 6., Europska komisija zatražila je od Europske agencije za kemikalije („Agencija”) da izradi dosje za Prilog XV. u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe REACH s ciljem zabrane stavljanja na tržište i uporabe dijafragmi koje sadrže krizotil. Agencija je 17. siječnja 2014. završila izradu dosjea iz Priloga XV. u kojem je predložila izmjenu postojećeg ograničenja ograničavanjem trajanja izuzeća koje dodjeljuju države članice za stavljanje na tržište i uporabu dijafragmi s krizotilom i krizotilnih vlakana koji se upotrebljavaju isključivo u njihovu održavanju do 31. prosinca 2025. te davanje mogućnosti državama članicama da nametnu zahtjev za izvješćivanje radi omogućavanja boljeg praćenje i provedbe.

(5)

Dosje je kasnije bio predmet javnog savjetovanja i podnesen je na razmatranje Odboru za procjenu rizika (dalje u tekstu: „RAC”) i Odboru za socioekonomsku analizu (dalje u tekstu: „SEAC”).

(6)

RAC je 26. studenoga 2014. donio mišljenje u kojem je zaključeno da u jednom postrojenju radnici nisu izloženi krizotilu, a u drugom je izloženost svedena na najmanju moguću razinu mjerama upravljanja rizikom kojima se potencijalni rizici povezani s uporabom krizotila učinkovito nadziru i postignuta je niska razina rizika. U mišljenju je zaključeno i da nema ispuštanja krizotila u okoliš te da bi stoga u slučaju hitnog zatvaranja dvaju postrojenja koristi za zdravlje ljudi i okoliš bile zanemarive. Nadalje, u jednom postrojenju zbog posebnih procesnih i tehnoloških pitanja nema prikladne alternativne mogućnosti.

(7)

U svrhu promicanja cilja postupnog ukidanja uporabe krizotila u EU-u te veće jasnoće i transparentnosti postojećeg izuzeća, RAC je prihvatio predloženu izmjenu navedenu u dosjeu za Prilog XV. U mišljenju je zaključeno i da je potrebno djelovanje na razini cijele Unije.

(8)

SEAC je 9. ožujka 2015. donio mišljenje primjećujući da će se u jednom postrojenju postojeći članci koji sadržavaju azbest rastaviti do 2025., a u drugom postrojenju upravitelj tvrdi da će ispitivanja na razini proizvodnje s dijafragmama bez krizotila koja su u tijeku dovesti do potpune zamjene najkasnije do 2025. SEAC je zaključio i da bi hitnim zatvaranjem tog postrojenja nastali troškovi u vidu izgubljene dodane vrijednosti i radnih mjesta te je primio na znanje da se upravitelj drugonavedenog postrojenja obvezao prekinuti sav uvoz krizotila do kraja 2017. S obzirom na opći cilj postupnog ukidanja uporabe krizotila u EU-u te u cilju veće jasnoće i transparentnosti postojećeg izuzeća, SEAC je savjetovao da bi trajanje izuzeća koja dodjeljuju države članice za stavljanje na tržište dijafragmi i vlakana trebalo ograničiti na razdoblje do kraja 2017. i zaključio da je predložena izmjena postojećeg ograničenja, kako ga je izmijenio SEAC, najprimjerenija mjera na razini Unije.

(9)

U Provedbenoj odluci Komisije 2013/732/EU (3) o zaključcima u vezi s najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) o industrijskim emisijama (IED) propisuje se da uporaba azbestnih dijafragmi nije NRT i stoga se uvjeti dozvole za postrojenja za proizvodnju klornih lužina u Uniji moraju ažurirati do 12. prosinca 2017. kako se u tim postrojenjima od tog datuma ne bi više upotrebljavale azbestne dijafragme. Međutim, za razliku od živinih članaka koji se ni u kojem slučaju ne smatraju NRT-om, države članice mogu odrediti da se, u posebnim i izvanrednim okolnostima, azbestne dijafragme mogu koristiti u određenom postrojenju tijekom točno definiranog duljeg razdoblja i pod uvjetima u skladu s ekološkim ciljevima IED-a, uz uvjet da su uvjeti i trajanje takve uporabe navedeni na pravno obvezujući način.

(10)

Od donošenja mišljenja SEAC-a upravitelj postrojenja u kojemu je predviđena potpuna zamjena do 2025. sklopio je obvezujući sporazum s tijelima predmetne države članice u cilju osiguravanja postupne zamjene dijafragmi koje sadrže krizotil alternativnim materijalom bez azbesta počevši od 2014. i njihove potpune zamjene najkasnije do 30. lipnja 2025. Stoga je primjereno da se trajanje izuzeća koja odobravaju države članice kako bi se dopustila uporaba dijafragmi koje sadrže krizotil i krizotilnih vlakana koja se upotrebljavaju isključivo u njihovu održavanju ograniči najkasnije do 30. lipnja 2025.

(11)

Nadalje, iako se u okviru obvezujućeg sporazuma upravitelj postrojenja obvezao na obustavu uvoza krizotilnih vlakana i dijafragmi koje sadrže krizotil do kraja 2017., naknadno je potvrdio da je uvoz već obustavljen jer je nabavio dovoljno krizotilnih vlakana za prijelaz na alternativni materijal. Stoga je primjereno ukinuti mogućnost da države članice dopuste stavljanje na tržište dijafragmi koje sadrže krizotil te krizotilnih vlakana isključivo za njihovo održavanje.

(12)

Komisiji bi trebalo dostaviti izvješće u kojem se navodi količina krizotila u dijafragmama u postrojenjima koja imaju koristi od izuzeća. Zakonodavstvom Unije o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika već se predviđa da poslodavci moraju smanjiti izloženost radnika krizotilnim vlaknima na najmanju moguću mjeru i, u svakom slučaju, ispod utvrđene granične vrijednosti. Države članice mogu odrediti strože granične vrijednosti za takva vlakna u zraku i mogu zahtijevati njihovo redovito mjerenje/praćenje. Rezultati tog mjerenja/praćenja trebali bi se uvrstiti u izvješće.

(13)

Provedeno je savjetovanje s Forumom za razmjenu informacija o provedbi te su uzete u obzir njegove preporuke.

(14)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Izuzeća u pogledu predmeta koji sadržavaju azbest koja su odobrile zemlje EU-a i EGP-a/EFTA-e u skladu s unosom 6. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/732/EU оd 9. prosinca 2013. o zaključcima u vezi s najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za proizvodnju klornih lužina, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (SL L 332, 11.12.2013., str. 34.).

(4)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).


PRILOG

U Prilogu XVII. unosu 6. stavak 1. stupca 2 zamjenjuje se sljedećim:

 

„1.

Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba ovih vlakana te proizvoda i smjesa kojima su ta vlakna namjerno dodana.

Međutim, ako je za uporabu dijafragmi koje sadrže krizotil za postrojenja za elektrolizu u uporabi dana 13. srpnja 2016. država članica odobrila izuzeće u skladu s verzijom ovog stavka na snazi do tog datuma, prvi podstavak ne primjenjuje se do 1. srpnja 2025. na uporabu takvih dijafragmi u tim postrojenjima ili na uporabu krizotila isključivo radi održavanja takvih dijafragmi, pod uvjetom da se ta uporaba provodi u skladu s uvjetima dozvole u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*).

Daljnji korisnik koji ima koristi od tog izuzeća do 31. siječnja svake kalendarske godine državi članici u kojoj se nalazi odgovarajuće postrojenje za elektrolizu dostavlja izvješće u kojem se navodi količina krizotila koji se upotrebljava u dijafragmama sukladno izuzeću. Država članica dostavlja jedan primjerak tog izvješća Europskoj komisiji.

Ako, radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, država članica zahtijeva praćenje krizotila u zraku kod daljnjih korisnika, rezultati moraju biti uključeni u to izvješće.