9.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/896

оd 8. lipnja 2016.

o odobrenju željeznih natrijevih tartrata kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje željeznih natrijevih tartrata. Uz navedeni zahtjev priloženi su pojedinosti i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje željeznih natrijevih tartrata kao dodatka hrani za sve životinjske vrste te njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 30. travnja 2015. (2) zaključila da navedeni pripravak u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da pripravak može biti učinkovit kao tvar za sprečavanje zgrudnjavanja u soli. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodama analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena željeznih natrijevih tartrata pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „tvari za sprečavanje zgrudnjavanja”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2015.; 13(5):4114.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aktivne tvari/kg NaCl

Tehnološki dodaci: tvari za sprečavanje zgrudnjavanja

1i534

Željezni natrijevi tartrati

Sastav dodatka hrani:

Pripravak produkata kompleksiranja natrijevih tartrata sa željezo(III) kloridom u vodenoj otopini ≤ 35 % (po težini)

Karakteristike aktivne tvari:

Željezo(III) produkt kompleksiranja D(+)-, L(–)- i mezo-2,3-dihidroksibutanske kiseline

 

Omjer: željezo i mezo-tartrat 1: 1;

 

Omjer: željezo i ukupni izomeri tartrata 1: 1,5

CAS broj 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Klorid: ≤ 25 %

 

Oksalati: ≤ 1,5 %, izraženo kao oksalna kiselina

 

Željezo: ≥ 8 % željezo(III)

Analitička metoda  (1)

Kvantifikacija mezo-tartrata i D (–), L (+)-tartrata u dodatku hrani za životinje:

tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s detekcijom na osnovi indeksa refrakcije (HPLC-RI),

Za kvantifikaciju ukupnog željeza u dodatku hrani za životinje:

atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) – EN 15510, ili

atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) nakon razgradnje pod tlakom – EN 15621, ili

atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) – EN ISO 11885, ili

atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) – EN ISO 6869, ili

atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) – Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (2), te

Za kvantifikaciju ukupnog natrija u dodatku hrani za životinje:

atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) – EN 15510, ili

atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) nakon razgradnje pod tlakom – EN 15621, ili

atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES) – EN 11885, te

atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) – EN ISO 6869, i

Za kvantifikaciju ukupnog klorida u dodatku hrani za životinje:

titrimetrija – Uredba (EZ) br. 152/2009 ili ISO 6495.

Sve životinjske vrste

1.

Dodatak se upotrebljava samo u NaCl (natrijev klorid).

2.

Najmanja preporučena doza: 26 mg željeznih natrijevih tartrata/kg NaCl (jednako je 3 mg željeza/kg NaCl)

3.

Najveća preporučena doza: 106 mg željeznih natrijevih tartrata/kg NaCl.

29. lipnja 2026.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).