1.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/865

оd 31. svibnja 2016.

o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/2384 na uvoz određene aluminijske folije podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom određene malo modificirane aluminijske folije iz Narodne Republike Kine te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 13. stavak 3. i članak 14. stavak 5.,

nakon što je obavijestila države članice,

budući da:

A.   ZAHTJEV

(1)

Europska komisija („Komisija”) primila je zahtjev na temelju članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 5. Osnovne uredbe za ispitivanje mogućeg izbjegavanja antidampinških mjera uvedenih za određenu aluminijsku foliju podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK”) uvozom određene malo modificirane aluminijske folije iz NRK-a te za uvjetovanje takvog uvoza evidentiranjem.

(2)

Zahtjev je podnesen 18. travnja 2015. Podnositelj zahtjeva zatražio je da ostane anoniman i to propisno potkrijepio u zahtjevu. Komisija smatra da su razlozi za odobravanje povjerljivosti identiteta podnositelja zahtjeva dostatni.

B.   PROIZVOD

(3)

Predmetni proizvod mogućeg izbjegavanja mjera aluminijska je folija debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, bez podloge, samo valjane i dalje neobrađene, u svitcima širine ne veće od 650 mm i mase veće od 10 kg, podrijetlom iz NRK-a, koja je trenutačno obuhvaćena oznakom KN ex 7607 11 19 (oznaka TARIC 7607111910) („predmetni proizvod”). To je proizvod na koji se primjenjuju mjere koje su trenutačno na snazi.

(4)

Proizvodi iz ispitnog postupka za moguće izbjegavanje mjera imaju jednaka bitna svojstva kao predmetni proizvod utvrđen u prethodnoj uvodnoj izjavi. Međutim, oni mogu biti žareni ili ne, te se pri uvozu isporučuju kao:

aluminijska folija debljine ne manje od 0,007 mm i manje od 0,008 mm, neovisno o širini svitaka, ili

aluminijska folija debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm i u svitcima širine veće od 650 mm, ili

aluminijska folija debljine veće od 0,018 mm i manje od 0,021 mm, neovisno o širini svitaka, ili

aluminijska folija debljine ne manje od 0,021 mm i ne veće od 0,045 mm, kada je isporučena s najmanje dva sloja, neovisno o širini svitaka.

(5)

Prva tri gore opisana proizvoda trenutačno su obuhvaćena istom oznakom KN kao predmetni proizvod, ali različitim oznakama TARIC (7607111930, 7607111940 i 7607111950).

(6)

Zadnji proizvod obuhvaćen je različitom oznakom KN od predmetnog proizvoda (oznakom KN ex 7607 11 90) i oznakama TARIC 7607119045 i 7607119080.

(7)

Svi gore opisani proizvodi također su podrijetlom iz NRK-a („proizvodi iz ispitnog postupka”).

C.   POSTOJEĆE MJERE

(8)

Mjere koje su trenutačno na snazi i koje se možda izbjegavaju antidampinške su mjere uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2384 (2) („postojeće mjere”).

D.   OSNOVA

(9)

Zahtjev sadržava dostatne dokaze prima facie o izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih za predmetni proizvod praksama, postupcima ili djelovanjima za koje nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja antidampinške pristojbe.

(10)

Dostavljen je sljedeći dokaz prima facie:

(11)

Na temelju statističkih podataka o kineskom izvozu i Eurostatovih statističkih podataka o uvozu, podnositelj zahtjeva utvrdio je kretanje uvoza svakog od malo modificiranih proizvoda iz ispitnog postupka za razdoblje od 2008. do 2015. Usporedbom kretanja uvoza predmetnog proizvoda s kretanjem uvoza malo modificiranih proizvoda iz ispitnog postupka podnositelj zahtjeva dokazao je snažan rast uvoza malo modificiranih proizvoda iz ispitnog postupka te paralelni pad uvoza predmetnog proizvoda. Točnije, podnositelj zahtjeva dokazao je da su količine uvoza malo modificiranih proizvoda iz ispitnog postupka bile slične onima predmetnog proizvoda prije donošenja početnih antidampinških mjera Uredbom Vijeća (EZ) br. 925/2009 (3). Podnositelj zahtjeva time je dokazao promjenu obrasca trgovine.

(12)

Nadalje, za svaku od praksi izbjegavanja mjera podnositelj zahtjeva pružio je detaljne dokaze o široko raširenom postojanju takvih praksi i izostanku bilo kakvog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja pristojbe za takve prakse.

(13)

Na temelju dostupnih informacija podnositelj zahtjeva dokazao je da su izvozne cijene malo modificiranih proizvoda iz ispitnog proizvoda podrijetlom iz NRK-a u svakoj od praksi izbjegavanja mjera znatno snižene i da su ispod cijena industrije Unije. Posljedica je toga da se uvozom malo modificiranog proizvoda iz ispitnog postupka podrijetlom iz NRK-a narušavaju preostali učinci antidampinških mjera u smislu cijena i količina.

(14)

Konačno, na temelju informacija koje su mu razumno raspoložive, podnositelj zahtjeva izračunao je dampinšku maržu i pokazao da malo modificirani proizvodi iz ispitnog postupka u okviru svake od praksi izbjegavanja mjera ulaze na tržište Unije po dampinškim cijenama.

E.   POSTUPAK

(15)

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje ispitnog postupka na temelju članka 13. stavka 3. Osnovne uredbe i da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka uvjetuje evidentiranjem u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(a)   Upitnici

(16)

Kako bi dobila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u NRK-u, poznatim uvoznicima i poznatim udruženjima uvoznika u Uniji i tijelima NRK-a. Prema potrebi podaci se mogu tražiti i od industrije Unije.

(17)

U svakom slučaju, sve zainteresirane strane trebaju kontaktirati s Komisijom, ali ne kasnije od roka određenog u članku 3. ove Uredbe, i zatražiti upitnik u roku određenom u članku 3. stavku 1. ove Uredbe, s obzirom na to da se rok određen u članku 3. stavku 2. ove Uredbe primjenjuje na sve zainteresirane strane.

(18)

Tijela NRK-a bit će obaviještena o pokretanju ispitnog postupka.

(b)   Prikupljanje informacija i održavanje saslušanja

(19)

Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da one podnesu zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih ih treba saslušati.

(c)   Izuzeće od evidentiranja uvoza ili mjera

(20)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka može se izuzeti od evidentiranja ili mjera ako se uvoz ne smatra izbjegavanjem mjera.

(21)

Budući da se moguće izbjegavanje mjera može odvijati izvan Unije, izuzeća se u skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe mogu dodijeliti proizvođačima proizvoda iz ispitnog postupka u NRK-u koji mogu dokazati da nisu povezani (4) ni s jednim proizvođačem koji podliježe mjerama (5) te za koje se utvrdi da ne sudjeluju u praksama izbjegavanja mjera kako je utvrđeno člankom 13. stavcima 1. i 2. Osnovne uredbe. Proizvođači koji žele dobiti izuzeće trebali bi podnijeti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u roku navedenom u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

F.   EVIDENTIRANJE

(22)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka podliježe evidentiranju kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, antidampinške pristojbe u odgovarajućem iznosu mogu uvesti od dana kad je evidentiranje takvog uvoza uvedeno.

G.   ROKOVI

(23)

U interesu pouzdanosti postupka potrebno je navesti rokove u kojima:

se zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, iznijeti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge podatke koje treba uzeti u obzir tijekom ispitnog postupka,

proizvođači u Narodnoj Republici Kini mogu zatražiti izuzeće od evidentiranja uvoza ili mjera,

zainteresirane strane mogu podnijeti pisani zahtjev da ih Komisija sasluša.

(24)

Važno je skrenuti pozornost na činjenicu da je za ostvarivanje većine postupovnih prava predviđenih Osnovnom uredbom potrebno da se zainteresirana strana javi Komisiji u rokovima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

H.   NESURADNJA

(25)

U slučajevima u kojima zainteresirana strana odbija pristup ili ne pruža potrebne informacije u zadanim rokovima ili ako znatno ometa ispitni postupak, pozitivni ili negativni nalazi mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(26)

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće podatke, podaci se zanemaruju, a mogu se koristiti raspoloživi podaci.

(27)

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

(28)

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi odmah kontaktirati s Komisijom.

I.   VREMENSKI OKVIR ISPITNOG POSTUPKA

(29)

Ispitni postupak će se, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Osnovne uredbe, zaključiti u roku od devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

J.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(30)

Napominje se da će se svi osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obraditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

K.   SLUŽBENIK ZA SASLUŠANJE

(31)

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup predmetu, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba za saslušanje. Službenik za saslušanje može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom te posredovati kako bi osigurao da zainteresirane strane u potpunosti ostvaruju svoja prava na obranu.

(32)

Zahtjev za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnosi se u pisanom obliku i trebao bi sadržavati razloge za podnošenje. Službenik za saslušanje uključenim stranama pruža mogućnost da budu saslušane kako bi se mogla iznijeti različita stajališta i izložiti pobijajući argumenti.

(33)

Zainteresirane strane mogu pronaći dodatne informacije i podatke za kontakt na internetskoj stranici službenika za saslušanje na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pokreće se ispitni postupak u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 kako bi se odredilo izbjegavaju li se uvozom sljedećih proizvoda:

aluminijska folija debljine ne manje od 0,007 mm i manje od 0,008 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svitcima, mase veće od 10 kg, neovisno o širini, neovisno o tome je li žarena ili ne, ili

aluminijska folija debljine ne manje od 0,008 mm i ne veće od 0,018 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svitcima, mase veće od 10 kg i širine veće od 650 mm, neovisno o tome je li žarena ili ne, ili

aluminijska folija debljine veće od 0,018 mm i manje od 0,021 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svitcima, mase veće od 10 kg, neovisno o širini, neovisno o tome je li žarena ili ne, ili

aluminijska folija debljine ne manje od 0,021 mm i ne veće od 0,045 mm, bez podloge, samo valjana i dalje neobrađena, u svitcima, mase veće od 10 kg, neovisno o širini, neovisno o tome je li žarena ili ne, kada je isporučena s najmanje dva sloja,

podrijetlom iz Narodne Republike Kine, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7607 11 19 (oznake TARIC 7607111930, 7607111940 i 7607111950) i ex 7607 11 90 (oznake TARIC 7607119045 i 7607119080), mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2015/2384.

Članak 2.

Carinska tijela poduzimaju, u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza u Uniju iz članka 1. ove Uredbe.

Evidentiranje istječe devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija može uredbom uputiti carinska tijela da prestanu evidentirati uvoz u Uniju proizvoda koje su proizveli proizvođači koji su zatražili izuzeće od evidentiranja i za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za odobravanje izuzeća.

Članak 3.

1.   Upitnici se od Komisije moraju zatražiti u roku od 15 dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Ako zainteresirane strane žele da se njihove izjave uzmu u obzir tijekom ispitnog postupka, moraju se javiti Komisiji, iznijeti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili druge podatke u roku od 37 dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe, osim ako je utvrđeno drukčije.

3.   Proizvođači iz Narodne Republike Kine koji zahtijevaju izuzeće uvoza od evidentiranja ili mjera moraju dostaviti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u istom roku od 37 dana.

4.   Zainteresirane strane također mogu od Komisije zatražiti saslušanje u istom roku od 37 dana.

5.   Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne podliježu autorskim pravima. Zainteresirane strane, prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta (a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite; i (b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

6.   Svi podnesci, uključujući podatke koji se traže u ovoj Uredbi, ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje nose oznaku „Limited” („Ograničeno”) (7).

7.   Zainteresirane strane koje dostavljaju podatke s oznakom „Limited” („Ograničeno”) dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. Osnovne uredbe dostaviti sažetke tih podataka u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” („Na pregled zainteresiranim stranama”). Sažeci trebaju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje suštine podataka dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive podatke ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i na traženoj razini kvalitete, ti se podaci ne moraju uzeti u obzir.

8.   Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime/naziv, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je to ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon dostave podataka za kontakt Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako je zbog prirode dokumenta koji se šalje potrebno koristiti se preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno spomenutim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2384 od 17. prosinca 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih aluminijskih folija podrijetlom iz Narodne Republike Kine te o prekidu postupka za uvoz određenih aluminijskih folija podrijetlom iz Brazila nakon revizije nakon isteka mjere u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 332, 18.12.2015., str. 63.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 925/2009 od 24. rujna 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određene aluminijske folije podrijetlom iz Armenije, Brazila i Narodne Republike Kine (SL L 262, 6.10.2009., str. 1.).

(4)  U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.), dvije se osobe smatraju povezanima ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; (h) ako su članovi iste obitelji. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.), „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji.

(5)  Međutim, čak i ako su proizvođači povezani u prethodno navedenom smislu s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju mjere na snazi za uvoz podrijetlom iz Narodne Republike Kine, izuzeće se još uvijek može odobriti ako nema dokaza da je odnos s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju početne mjere uspostavljen ili da se upotrebljava radi izbjegavanja početnih mjera.

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Dokument s oznakom „Limited” („Ograničeno”) dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.) i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). Smatra se i zaštićenim dokumentom u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).