1.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/864

оd 31. svibnja 2016.

o neobnavljanju odobrenja za aktivnu tvar triasulfuron u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Triasulfuron kao aktivna tvar bio je uvršten u Direktivu Komisije 2000/66/EZ (2) u okviru Priloga I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3).

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te su navedene u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Odobrenje aktivne tvari triasulfuron, kako je određeno u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, istječe 30. lipnja 2016.

(4)

Zahtjev za produljenje uvrštenja tvari triasulfuron u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ podnesen je u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1141/2010 (5) u roku predviđenom tim člankom.

(5)

Podnositelj zahtjeva dostavio je dodatnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz članka 9. Uredbe (EU) br. 1141/2010. Država članica izvjestiteljica smatrala je zahtjev potpunim.

(6)

Država članica izvjestiteljica nakon savjetovanja s državom članicom suizvjestiteljicom pripremila je izvješće o ocjeni produljenja te ga je 14. listopada 2013. dostavila Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) i Komisiji.

(7)

Agencija je izvješće o ocjeni produljenja dostavila na primjedbe podnositelju zahtjeva i državama članicama te je primljene primjedbe proslijedila Komisiji. Agencija je usto sažetak dodatne dokumentacije učinila dostupnim javnosti.

(8)

Dana 8. siječnja 2015. Agencija je Komisiji dostavila zaključak (6) o tome može li se očekivati da aktivna tvar triasulfuron ispuni mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Agencija je zaključila da zbog nepotpune ocjene genotoksičnosti triasulfurona i njegove proizvodne nečistoće CGA 150829 nije bilo moguće utvrditi toksikološke referentne vrijednosti u pogledu zdravlja. Stoga nije bilo moguće provesti procjenu rizika za primjenitelje, radnike i druge prisutne osobe. Nadalje, Agencija je zaključila da u posebnim geoklimatskim situacijama postoji velika mogućnost da procijenjene reprezentativne uporabe dovedu do izloženosti podzemnih voda triasulfuronu ili njegovu relevantnom metabolitu u tlu CGA 150829 koja premašuje parametarsku graničnu vrijednost za pitku vodu od 0,1μg/L u svim odgovarajućim situacijama povezanima s podzemnim vodama. Osim toga, utvrđen je visok rizik za vodene biljke.

(9)

Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da podnese svoje primjedbe o zaključku Agencije i o nacrtu izvješća o ponovnoj ocjeni u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1141/2010. Podnositelj zahtjeva podnio je primjedbe koje su detaljno pregledane.

(10)

Međutim unatoč argumentima koje je iznio podnositelj zahtjeva, bojazni iz uvodne izjave 8. nisu se mogle ukloniti.

(11)

Shodno tome nije utvrđeno da se u odnosu na jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava triasulfuron može očekivati da su mjerila za odobravanje predviđena člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjena. Stoga odobrenje za aktivnu tvar triasulfuron ne bi trebalo obnoviti.

(12)

Državama članicama trebalo bi dati vremena kako bi povukle odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju triasulfuron.

(13)

U slučaju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju triasulfuron, ako države članice odobre razdoblje odgode u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije 30. rujna 2017.

(14)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje ponovno podnošenje zahtjeva za triasulfuron u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Neobnavljanje odobrenja za aktivnu tvar

Odobrenje za aktivnu tvar triasulfuron ne obnavlja se.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Države članice povlače odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja kao aktivnu tvar sadržavaju triasulfuron do 30. rujna 2016.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Sva razdoblja odgode koja države članice odobre u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju biti što kraća i istječu najkasnije 30. rujna 2017.

Članak 4.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 briše se redak 9. „Triasulfuron.”.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 2000/66/EZ od 23. listopada 2000. o uključivanju aktivne tvari (triasulfurom) u Prilog I. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 276, 28.10.2000., str. 35.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1141/2010 od 7. prosinca 2010. o utvrđivanju postupka za produljenje uvrštenja druge grupe aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i utvrđivanju popisa tih tvari (SL L 322, 8.12.2010., str. 10.).

(6)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2015. Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida koji sadržavaju aktivnu tvar triasulfuron. EFSA Journal 2015;13(1):3958, str. 78. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.