24.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 133/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/812

оd 18. ožujka 2016.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

budući da:

(1)

Standardne veličine jediničnih troškova i paušalni iznosi za nadoknadu državama članicama trebaju se utvrditi na temelju metoda koje dostavljaju države članice i procjenjuje Komisija, uključujući metode utvrđene člankom 67. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i člankom 14. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(2)

Imajući na umu velike razlike među državama članicama u pogledu troškova za pojedinu vrstu operacije, primjereno je da se definicija i iznosi standardnih veličina jediničnih troškova, kao i paušalni iznosi razlikuju ovisno o vrsti operacije i državi članici s obzirom na njihove posebnosti.

(3)

Češka i Belgija dostavile su metode za definiranje standardnih veličina jediničnih troškova za izdatke koje nadoknađuje Komisija, a koja ih je ocijenila primjerenima za nadoknadu izdataka tim državama članicama.

(4)

Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/2195 (3) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tekst naveden u Prilogu ovoj Uredbi dodaje se prilozima III. i IV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2195.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 470.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.)

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2195 оd 9. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (SL L 313, 28.11.2015., str. 22.).


PRILOG

PRILOG III.

Uvjeti za nadoknadu izdataka na temelju standardnih veličina jediničnih troškova za Češku

1.   Definicija standardnih veličina jediničnih troškova

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova (1)

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi

(u nacionalnoj valuti, CZK)

1.

Otvaranje nove ustanove za skrb o djeci u okviru prioritetne osi 1 „Potpora zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage” operativnog programa za zapošljavanje (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Novootvoreno mjesto u novoj ustanovi za skrb o djeci

kupovina opreme za ustanovu za skrb o djeci

kupovina opreme potrebne za odgoj i obrazovanje djece (igračke i didaktička sredstva)

upravljanje projektnom fazom koja se odnosi na uspostavu ustanove

Broj novootvorenih mjesta u novoj ustanovi za skrb o djeci (2)

20 053 uključujući PDV, odnosno 16 992 bez PDV-a

2.

Prenamjena postojećeg objekta u prostor za dječju skupinu u okviru prioritetne osi 1 „Potpora zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage” operativnog programa za zapošljavanje (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Prenamijenjeno mjesto u dječjoj skupini (3)

kupovina opreme za prenamijenjeni objekt

kupovina nastavnih pomagala

upravljanje projektnom fazom koja se odnosi na prenamjenu objekta

Broj prenamijenjenih mjesta u dječjoj skupini (4)

9 518 uključujući PDV, odnosno 8 279 bez PDV-a

3.

Funkcioniranje ustanove za skrb o djeci u okviru prioritetne osi 1 „Potpora zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage” operativnog programa za zapošljavanje (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Popunjenost po mjestu u ustanovi za skrb o djeci

plaće nastavnog i nenastavnog osoblja

funkcioniranje ustanove za skrb o djeci

organizacija rada

Stopa popunjenosti (5)

628 (6)

4.

Usavršavanje odgajatelja u okviru prioritetne osi 1 „Potpora zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage” operativnog programa za zapošljavanje (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Stjecanje kvalifikacije za obavljanje poslova odgajatelja u ustanovi za skrb o djeci

osposobljavanje i polaganje ispita za stjecanje stručne kvalifikacije

Broj osoba koje steknu stručne kvalifikacije za obavljanje poslova odgajatelja u ustanovi za skrb o djeci

14 178

5.

Najam prostora namijenjenoga skrbi o djeci u okviru prioritetne osi 1 „Potpora zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage” operativnog programa za zapošljavanje (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Popunjenost po mjestu u ustanovi za skrb o djeci

plaćanje najma prostora namijenjenoga skrbi o djeci

Stopa popunjenosti (5)

56 (6)

2.   Prilagodba iznosa

Nije primjenjivo

PRILOG IV.

Uvjeti za nadoknadu izdataka na temelju standardnih veličina jediničnih troškova za Belgiju

1.   Definicija standardnih veličina jediničnih troškova

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi

(u EUR)

1.

Individualno strukovno osposobljavanje koje se podupire u okviru prioritetne osi 1 (prioritet ulaganja 8.1.) ili prioritetne osi 3 (prioritet ulaganja 9.1.) operativnog programa ESF-a

(2014BE05SFOP002)

Sudionici koji uspješno završe individualno strukovno osposobljavanje

Sve kategorije prihvatljivih troškova za provođenje programa individualnog strukovnog osposobljavanja

Broj sudionika koji su pohađali jedno individualno strukovno osposobljavanje ili više njih (registrirani s jedinstvenim brojem ugovora navedenim u elektroničkoj prijavi za individualno strukovno osposobljavanje) i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

sudjelovali su i u savjetovanju o individualnom strukovnom osposobljavanju (registriranom s jedinstvenim serijskim brojem u korisničkom računu na Platformi za uzajamno učenje),

završili su individualno strukovno osposobljavanje (kako je bilo registrirano u elektroničkoj prijavi za individualno strukovno osposobljavanje) u toj kalendarskoj godini,

bili su zaposleni ili samozaposleni u određenom trenutku u razdoblju od tri mjeseca nakon završetka (posljednjeg) individualnog strukovnog osposobljavanja.

1 439,55  (7)

2.

Strukovno osposobljavanje koje provodi Flamanska služba za zapošljavanje i strukovno osposobljavanje (VDAB), a koje se podupire u okviru prioritetne osi 1 (prioritet ulaganja 8.1.) ili prioritetne osi 3 (prioritet ulaganja 9.1.) operativnog programa ESF-a

(2014BE05SFOP002)

Sudionici koji uspješno završe strukovno osposobljavanje

Sve kategorije prihvatljivih troškova za provođenje programa strukovnog osposobljavanja koje izvodi VDAB

Broj sudionika koji su pohađali jedan program strukovnog osposobljavanja ili više njih (registriranima s jedinstvenim serijskim brojem u korisničkom računu na Platformi za uzajamno učenje) i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

završili su strukovno osposobljavanje (registrirano u korisničkom računu na Platformi za uzajamno učenje) u toj kalendarskoj godini,

prema podacima Dimone i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje samozaposlenih (RSVZ), bili su zaposleni ili samozaposleni u određenom trenutku u razdoblju od tri mjeseca nakon završetka (posljednjeg) osposobljavanja (8)

8 465,80  (7)

2.   Prilagodba iznosa

Nije primjenjivo


(1)  Za svaki su slučaj u nastavku navedenim kategorijama troškova obuhvaćeni svi troškovi povezani s tom operacijom, osim za prvu i drugu vrstu operacija koje mogu uključivati druge kategorije troškova.

(2)  Odnosno svako novo mjesto uključeno u kapacitet nove ustanove za skrb o djeci, kako je utvrđeno nacionalnim propisima, za koje postoji dokaz o opremi.

(3)  Dječja skupina znači da je registrirana kao takva u skladu s nacionalnim propisom o pružanju usluga skrbi o djeci u dječjoj skupini.

(4)  Odnosno svako mjesto u postojećem objektu koji je, u skladu s nacionalnim propisima, novoregistriran kao prostor za dječju skupinu i koje je uključeno u službeni kapacitet te skupine te za koje postoji dokaz o opremi.

(5)  Stopa popunjenosti definirana je kao broj djece koja pohađaju ustanovu za skrb o djeci pola dana tijekom šest mjeseci, podijeljeno s maksimalnim kapacitetom ustanove na poludnevnoj osnovi tijekom šest mjeseci i pomnoženo sa 100.

(6)  Taj se iznos plaća za svaki postotni bod popunjenosti po mjestu do najviše 75 postotnih bodova za razdoblje od šest mjeseci. Nadoknada nije moguća ako je stopa popunjenosti niža od 20 %.

(7)  Taj se iznos prema potrebi umanjuje za iznos potpore iz drugih europskih strukturnih i investicijskih fondova te instrumenata Unije.

(8)  Osposobljavanja obuhvaćena „programima razvoja prilagođenima ciljnim skupinama” i „jezičnom potporom” ne uzimaju se u obzir.