14.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 126/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/757

оd 3. veljače 2016.

o utvrđivanju postupaka u vezi s primjenom poljoprivrednih odredaba kojima se zahtijeva unos informacija u Carinski informacijski sustav

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (1), a posebno njezin članak 23. stavak 4.,

budući da:

(1)

Carinski informacijski sustav (CIS) uspostavljen je kako bi se nadležnim tijelima pomoglo u sprečavanju, istrazi i progonu postupanja kojima se krši carinsko ili poljoprivredno zakonodavstvo. Kako bi CIS i dalje mogao služiti potrebama nadležnih tijela, potrebno je ažurirati popis postupanja povezanih s primjenom poljoprivrednog zakonodavstva koja bi trebalo uvrstiti u CIS.

(2)

Unos informacija u CIS koje se odnose na postupanja povezana s primjenom poljoprivrednog zakonodavstva trebalo bi ograničiti na proizvode obuhvaćene poglavljima od 1 do 24 kombinirane nomenklature.

(3)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo brzo reagiranje na zdravstvene krize, važno je osigurati slijeđenje i praćenje kretanja proizvoda obuhvaćenih poljoprivrednim zakonodavstvom. Kako bi se osiguralo da se takva roba može slijediti i pratiti u svim fazama kretanja, trebale bi biti dostupne informacije o njezinu uvozu, izvozu, provozu, privremenom smještaju i kretanju unutar EU-a,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Postupanja povezana s primjenom poljoprivrednog zakonodavstva za koja je u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 515/97 potreban unos informacija u CIS odnose se na:

(a)

uvoz iz trećih zemalja proizvoda koji podliježu odredbama donesenima u okviru zajedničke poljoprivredne politike te posebnim pravilima donesenima za proizvode nastale preradom poljoprivrednih proizvoda;

(b)

izvoz u treće zemlje proizvoda koji podliježu odredbama donesenima u okviru zajedničke poljoprivredne politike te posebnim pravilima donesenima za proizvode nastale preradom poljoprivrednih proizvoda;

(c)

kretanje proizvoda koji podliježu odredbama donesenima u okviru zajedničke poljoprivredne politike te posebnim pravilima donesenima za proizvode nastale preradom poljoprivrednih proizvoda, na temelju zajedničkog provoznog postupka ili postupka vanjskog provoza, te postupanja koja uključuju privremeni smještaj takvih proizvoda u Uniji u slučaju kad se oni ponovno izvoze iz Unije u treću zemlju;

(d)

kretanje unutar EU-a proizvoda koji podliježu ograničenjima ili zabranama na temelju odredaba donesenih u okviru zajedničke poljoprivredne politike te posebnim pravilima donesenima za proizvode nastale preradom poljoprivrednih proizvoda, ili za koje je korištena pomoć EU-a.

Članak 2.

Uredba Komisije (EZ) br. 696/98 (2) stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 82, 22.3.1997., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 696/98 od 27. ožujka 1998. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i o suradnji između potonjih i Komisije radi osiguravanja pravilne primjene zakona o carinskim i poljoprivrednim stvarima (SL L 96, 28.3.1998., str. 22.).