29.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/670

оd 28. travnja 2016.

o uvođenju prethodnog nadzora Unije uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/478 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz (1), a posebno njezin članak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz (2), a posebno njezin članak 7.,

nakon savjetovanja s Odborom za zaštitne mjere i zajednička pravila za izvoz,

budući da:

(1)

u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2015/478 prethodni nadzor Unije može se uvesti ako kretanje uvoza proizvoda prijeti uzrokovanjem štete proizvođačima u Uniji i ako je to u interesu Unije. Člankom 7. Uredbe (EU) 2015/755 predviđena je i mogućnost uvođenja prethodnog nadzora Unije ako je to u interesu Unije.

(2)

Europska komisija izdala je 16. ožujka 2016. komunikaciju u kojoj se utvrđuju mogući načini rješavanja problema s kojima se odnedavna suočavaju europski proizvođači čelika (3).

(3)

Uvoz proizvoda od željeza ili čelika u Uniju općenito se povećao za 32 % u razdoblju 2012. – 2015., sa 41,8 milijuna tona na 55,0 milijuna tona. Tijekom istog razdoblja cijene ukupnog uvoza čelika smanjile su se za 17 %. Istodobno se izvoz proizvoda od čelika iz Unije u prosjeku smanjio za gotovo 20 %, sa 62,3 milijuna tona u 2012. na 50,7 milijuna tona u 2015. (4)

(4)

Ta su kretanja čak izraženija za proizvode od čelika za koje se do 2012. primjenjivao prethodni nadzor Unije. (5) Uvoz tih proizvoda od čelika povećao se tijekom istog razdoblja za 53 %, sa 13,3 milijuna tona u 2012. na 20,2 milijuna tona u 2015., a odgovarajuće cijene uvoza u prosjeku su se smanjile za 22 % (6).

(5)

Globalni kapacitet proizvodnje čelika brzo je rastao od početka 2000-ih, a većina novih kapaciteta izgrađena je u Narodnoj Republici Kini („Kina”). Prema procjeni Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj („OECD”) nominalni kapacitet proizvodnje čelika u svijetu iznosio je u 2014. 2 243 milijuna tona, što je dvostruko više od kapaciteta zabilježenog u 2000., a koji je iznosio 1 060 milijuna tona.

(6)

Istodobno se ukupni uvoz dramatično povećao, najviše iz Kine, zbog sveukupnog gospodarskog pada i smanjene domaće potražnje. Zbog toga su se smanjile cijene čelika u cijelom svijetu. Danas je Kina najveći svjetski proizvođač čelika s proizvodnjom od 822,7 milijuna tona sirovog čelika u 2014. (7), što je gotovo polovina svjetske proizvodnje čelika. Procjenjuje se da kineski višak kapaciteta iznosi oko 350 milijuna tona (8), što čini oko 40 % kineske proizvodnje i gotovo je dvostruko više od ukupne godišnje proizvodnje čelika u Uniji.

(7)

U Uniju je još 2015. uvezeno 10 % kineskog uvoza, koji je činio 30 % ukupnog uvoza Unije. Zbog toga je umjereni porast potražnje u Uniji u potpunosti pokriven uvozom. S obzirom na činjenicu da je Unija važno tržište čelika u pogledu veličine i cijene, vrlo je vjerojatno da će se sav višak kapaciteta proizvodnje čelika i dalje usmjeravati u Uniju.

(8)

Istodobno je pristup tržištima trećih zemalja odnedavna u znatnoj mjeri smanjen. Vlade se u odgovoru na krizu s kojom je suočena svjetska industrija čelika sve više služe mjerama trgovinske politike, a mnoga gospodarstva koja se tim mjerama prije nisu koristila sada ih donose. Tim su mjerama uvedene razne trgovinske zapreke, među ostalima i povećanje carine, antidampinške i antisubvencijske mjere, a njima su zahvaćena tržišta sa znatnim udjelom svjetske potrošnje (9). Time je dodatno povećana mogućnost preusmjeravanja trgovine čelikom na tržište Unije.

(9)

Industrija čelika u Uniji i dalje je svjetski predvodnik u segmentu tehnološki visokospecijaliziranih proizvoda. Međutim, konkurentnost proizvođača čelika iz Unije na svjetskom tržištu čelika smanjila se zadnjih nekoliko godina. Osim toga, financijska uspješnost industrije čelika u Uniji posljednjih godina ubrzano slabi. Prosječna je operativna profitabilnost ispod razine održivosti, usporavaju se ulaganja, smanjuje se zaposlenost i gotovo uopće nema prostora za rast. Industrija Unije suočena je s visokim cijenama energenata i ovisnosti o uvezenim sirovinama.

(10)

Osim toga, premda je proizvodnja sirovog čelika u Uniji ostala relativno stabilna u razdoblju 2013. – 2015. (oko 166 do 169 milijuna tona godišnje), tijekom drugog polugodišta 2015. došlo je do snažne kontrakcije od oko 10 % u usporedbi s prvim polugodištem.

(11)

Na temelju trenutačnih kretanja uvoza proizvoda od čelika, trenutačne ranjivosti industrije Unije, stalno slabe potražnje na tržištu Unije te vjerojatnosti da će se trenutačni i budući višak kapaciteta u slučaju oporavka potražnje preusmjeriti u Uniju, smatra se da postoji prijetnja štete za proizvođače Unije.

(12)

Stoga interes Unije nalaže da je na uvoz određenih proizvoda od čelika potrebno primijeniti prethodni nadzor Unije radi prikupljanja temeljitih statističkih podataka kojima bi se omogućila brza analiza kretanja uvoza iz svih trećih zemalja. Brzo dostupni i predvidivi podaci o trgovini neophodni su radi zaštite ranjivog tržišta čelikom u EU-u od naglih promjena na svjetskim tržištima čelikom. To je osobito važno u trenutačnom kriznom stanju zbog nesigurnosti u pogledu strukturnog jačanja potražnje te izgleda industrije EU-a da tu potražnju stvarno iskoristi.

(13)

S obzirom na kretanja na tržištu određenih proizvoda od čelika primjereno je opsegom prethodnog nadzora obuhvatiti proizvode iz Priloga I. ovoj Uredbi.

(14)

Radi uspostave unutarnjeg tržišta sve formalnosti koje trebaju obaviti svi uvoznici u Uniju trebaju biti jednake bez obzira na mjesto carinjenja.

(15)

Kako bi se olakšalo prikupljanje podataka, puštanje u slobodan promet proizvoda obuhvaćenih ovom Uredbom trebalo bi uvjetovati predočenjem isprave o nadzoru koja udovoljava ujednačenim kriterijima. Taj zahtjev počet će se primjenjivati 21 radnih dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe kako se ne bi spriječilo puštanje u slobodan promet proizvoda koji su već na putu prema Uniji te uvoznicima osiguralo dovoljno vremena da zatraže potrebne isprave.

(16)

Nadležna tijela država članica trebala bi, na jednostavan zahtjev uvoznika, u određenom roku tu ispravu ovjeriti, ali uvoznik time ne stječe nikakva prava uvoza. Ta bi isprava stoga trebala biti valjana samo tijekom razdoblja u kojem pravila za uvoz ostaju neizmijenjena.

(17)

Isprave o nadzoru izdane u vezi s mjerama prethodnog nadzora Unije trebale bi biti valjane na cijelom području Unije, bez obzira na državu članicu koja ih je izdala.

(18)

Države članice i Komisija trebale bi razmjenjivati podatke koji proizlaze iz prethodnog nadzora Unije što je više moguće.

(19)

Izdavanje isprava o nadzoru, koje podliježu standardnim uvjetima na razini Unije, u nadležnosti su nacionalnih tijela.

(20)

Kako bi se smanjila nepotrebna ograničenja i izbjeglo prekomjerno ometanje poslovanja društava smještenih u blizini granica, trebalo bi iz opsega primjene ove Uredbe isključiti uvoz neto mase koja ne prelazi 2 500 kilograma.

(21)

Unija je gospodarski vrlo blisko integrirana s Norveškom, Islandom i Liechtensteinom unutar Europskoga gospodarskog prostora („EGP”). Nadalje, u skladu s o EGP-u članovi EGP-a u međusobnim odnosima u načelu ne primjenjuju mjere trgovinske zaštite. Zbog toga bi proizvode podrijetlom iz Norveške, Islanda i Liechtensteina trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Puštanje u slobodan promet u Uniji određenih proizvoda od željeza i čelika iz Priloga I. ovoj Uredbi podliježe prethodnom nadzoru Unije u skladu s Uredbom (EU) 2015/478 i Uredbom (EU) 2015/755. Ta se odredba primjenjuje na uvoz neto mase veće od 2 500 kilograma.

2.   Razvrstavanje proizvoda iz ove Uredbe temelji se na tarifnoj i statističkoj nomenklaturi Unije („TARIC”). Podrijetlo proizvoda koji su obuhvaćeni ovom Uredbom određuje se u skladu s člankom 60. Carinskog zakonika Unije. (10)

3.   Proizvodi podrijetlom iz Norveške, Islanda i Liechtensteina izuzeti su.

Članak 2.

1.   Proizvodi iz članka 1. mogu se pustiti u slobodan promet u Uniji samo uz predočenje isprave o nadzoru koju su izdala nadležna tijela države članice.

2.   Stavak 1. počinje se primjenjivati 21 radni dan nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Ispravu o nadzoru iz stavka 1. nadležno tijelo u državi članici izdaje automatski, bez pristojbi za bilo koju zahtijevanu količinu, unutar pet radnih dana nakon što bilo koji uvoznik u Uniju, s poslovnim nastanom bilo gdje u Uniji, podnese zahtjev. Osim ako se ne dokaže suprotno, smatra se da je nadležno nacionalno nadležno tijelo zaprimilo zahtjev najkasnije tri radna dana od podnošenja.

4.   Isprava o nadzoru koju je izdalo jedno od tijela iz Priloga II. valjana je na cijelom području Unije.

5.   Isprava o nadzoru sastavlja se na obrascu koji odgovora predlošku iz Priloga I. Uredbi (EU) 2015/478 ili iz Priloga II. Uredbi (EU) 2015/755 za uvoz iz trećih zemalja iz Priloga I. toj Uredbi.

6.   Uvoznikov zahtjev sadržava sljedeće elemente:

(a)

puno ime i adresu podnositelja zahtjeva (uključujući brojeve telefona i telefaksa, adresu e-pošte i sve ostale brojeve za identifikaciju podnositelja zahtjeva nadležnom nacionalnom tijelu), kao i PDV identifikacijski broj ako je podnositelj zahtjeva obveznik PDV-a;

(b)

ako je potrebno, puno ime i adresu podnositelja deklaracije ili bilo kojeg predstavnika imenovanog od strane podnositelja zahtjeva (uključujući brojeve telefona i telefaksa te adresu e-pošte);

(c)

opis robe, navodeći:

1.

njezin trgovački naziv;

2.

oznaku TARIC;

3.

mjesto podrijetla i mjesto otpreme;

(d)

deklariranu količinu, u kilogramima, te ako je potrebno u bilo kojoj drugoj dodatnoj jedinici (parovi, komadi itd.);

(e)

vrijednost robe, paritet CIF na granici Unije, u eurima;

(f)

sljedeću izjavu, s označenim datumom i potpisnu od strane podnositelja zahtjeva, s imenom podnositelja zahtjeva ispisanim velikim tiskanim slovima: „Ja, dolje potpisan, potvrđujem da su podatci navedeni u ovom zahtjevu točni i dani u dobroj vjeri, te da imam poslovni nastan u Uniji.”

Uvoznik podnosi i komercijalne isprave o namjeri uvoza, kao što je primjerak kupoprodajnog ugovora ili predračuna. Uvoznik na zahtjev predočava potvrdu o proizvodnji, koju je izdala čeličana koja je robu proizvela, primjerice u slučajevima kada roba nije kupljena izravno u zemlji proizvodnje.

7.   Ne dovodeći u pitanje moguće promjene uvoznih propisa koji su na snazi ili odluka donesenih u okviru sporazuma ili upravljanja kvotom:

(a)

razdoblje valjanosti isprave o nadzoru ograničava se na četiri mjeseca;

(b)

neiskorištene ili djelomično iskorištene isprave o nadzoru mogu se obnoviti na isti rok.

8.   Nadležna tijela mogu dopustiti podnošenje ili tiskanje deklaracija ili zahtjeva elektroničkim putem, pod uvjetima koje ta tijela odrede. Međutim, sve isprave i dokazi moraju se staviti na raspolaganje nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Isprava o nadzoru može se izdati elektroničkim putem ako je isprava dostupna uključenim carinskim uredima putem računalne mreže.

Članak 3.

1.   Nalaz da je jedinična cijena po kojoj se provodi transakcija različita od one navedene u ispravi o nadzoru za manje od 5 % u bilo kojem smjeru ili da ukupna količina proizvoda predstavljenih za uvoz prelazi količine iz isprave o nadzoru za manje od 5 % ne sprečava puštanje navedenih proizvoda u slobodan promet.

2.   Podnošenje zahtjeva za izdavanje isprava o nadzoru i same isprave povjerljivi su. Ograničene su na nadležna tijela i podnositelja zahtjeva.

Članak 4.

1.   Države članice redovito i koliko je moguće ažurno, a najmanje do zadnjeg dana u svakom mjesecu, Komisiji dostavljaju pojedinosti o količinama i vrijednostima (izraženima u eurima) za koje su izdane isprave o nadzoru.

Podatci koje dostave države članice raščlanjuju se prema proizvodu, oznaci TARIC i zemlji.

2.   Države članice izvješćuju o svim nepravilnostima ili slučajevima prijevare koje otkriju i, kada je to bitno, razlog zbog kojeg su odbile izdati ispravu o nadzoru.

Članak 5.

Sve obavijesti predviđene ovom Uredbom dostavljaju se Komisiji i prenose elektroničkim putem s pomoću integrirane mreže uspostavljene u tu svrhu, osim ako je iz tehničkih razloga nužno privremeno koristiti drugim sredstvima komunikacije.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba primjenjuje se od dana objave u Službenom listu Europske unije do 15. svibnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 83, 27.3.2015., str. 16.

(2)  SL L 123, 19.5.2015., str. 33.

(3)  Sektor čelika: očuvanje održivih radnih mjesta i održivog rasta u Europi (str. 2.) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947

(4)  Izvor: Eurostat

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1241/2009 od 16. prosinca 2009. o nastavljanju i ažuriranju opsega prethodnog nadzora uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja (SL L 332, 17.12.2009., str. 54.).

(6)  Izvor: Eurostat

(7)  Izvor: Svjetsko udruženje za čelik https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2--in-2014.html

(8)  Izvor: Sektor čelika: očuvanje održivih radnih mjesta i održivog rasta u Europi (str. 2.) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947

(9)  Izvor: WTO: Pregled kretanja u području međunarodne trgovine https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_09dec15_e.htm

(10)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).


PRILOG I.

Popis proizvoda koji podliježu prethodnom nadzoru Unije

7207 11 14

7304

7208

7305

7209

7306

7210

7307 19 10

7211

7307 23

7212

7307 91 00

7213

7307 93 11

7214

7307 93 19

7215

7307 99 80

7216

7318 12 90

7217

7318 14 91

7219

7318 14 99

7220

7318 15 41

7221

7318 15 59

7222

7318 15 69

7223

7318 15 81

7225

7318 15 89

7226

7318 15 90

7227

7318 16 91

7228

7318 16 99

7301

7318 19 00

7302

7318 21 00

7303

7318 22 00


PRILOG II.

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Faks (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Faks (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. „Славянска” № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Faks (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Faks (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Faks (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Faks (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Faks +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Οδός Κορνάρου 1

GR 105 63 Αθήνα

Τηλ..: +30 210 3286041-43

Φαξ: +30 210 3286094

E-mail: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162,

28046 Madrid

(+34) 91 349 36 70

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Pariz Cedex 12

Faks (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8,

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6444626

Faks (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Faks (39) 06 59 93 26 36

E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

Fakss: +371-67 828 121

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Investicijų ir eksporto departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370 706 64 762

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Faks (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Faks (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Faks (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Faks (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung C2/9 – Außenwirtschaftskontrolle

A- 1011 Wien, Stubenring 1

POST.C29@bmwfw.gv.at

Faks 01/71100/8366

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Faks (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Autoridade Tributária e Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Faks (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1,

București 010096

Tel.: +40 40 10 504

Faks +40 40 10 594

e-mail: dgre@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Faks (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

E-mail: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Faks (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Faks (44-1642) 36 42 69