19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/594

оd 18. travnja 2016.

o utvrđivanju obrasca za strukturiranu anketu o krajnjim primateljima hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru operativnih programa Fonda europske pomoći za najpotrebitije u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (1), a posebno njezin članak 17. stavak 4.,

nakon savjetovanja s Odborom za Fond europske pomoći za najpotrebitije,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 223/2014 zahtijeva se da upravljačko tijelo operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć („OP I”) 2017. i 2022. provede strukturiranu anketu o krajnjim primateljima.

(2)

Ta strukturirana anketa o krajnjim primateljima jedan je od instrumenata za ocjenjivanje Fonda za europsku pomoć najugroženijima („FEAD”). Kako bi se osigurali visokokvalitetni rezultati ankete te njezin doprinos ocjenjivanju FEAD-a, potrebno je utvrditi obrazac kojim se omogućuje prikupljanje podataka na razini Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Strukturirana anketa o krajnjim primateljima iz članka 17. stavka 4. Uredbe (EU) br. 223/2014 provodi se u skladu s predloškom iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 72, 12.3.2014., str. 1.


PRILOG

STRUKTURIRANA ANKETA O FEAD-u – PITANJA

Ime ispitivača :

[puno ime ispitivača; ako je nekoliko osoba vodilo razgovor, ovdje je potrebno navesti sve njih]

Mjesto :

[adresa na kojoj se provodi anketa]

Organizacija :

[naziv partnerske organizacije od koje je krajnji primatelj primio pomoć]

Datum :

[datum ankete u formatu dd/mm/gggg]

Vrijeme :

[vrijeme ankete u formatu ss:mm]

A.   PITANJA O OPSEGU POMOĆI KOJU JE PARTNERSKA ORGANIZACIJA PRUŽILA KRAJNJIM PRIMATELJIMA (1)

A1.   Koja se vrsta pomoći u okviru FEAD-a raspodjeljuje krajnjim korisnicima i koliko često?

 

Svakodnevno

Tjedno

Mjesečno

Drugo

Paketi hrane (2)

 

 

 

(navesti)

Obroci

 

 

 

(navesti)

Roba koja se raspodjeljuje djeci

 

 

 

(navesti)

Roba koja se raspodjeljuje beskućnicima

 

 

 

(navesti)

Drugo (treba navesti)

[navesti vrstu]

[navesti vrstu]

[navesti vrstu]

[navesti vrstu i učestalost]


A2.   Koje su vrste pratećih mjera za krajnje primatelje kada primaju pomoć u okviru FEAD-a?

Savjeti za pripremu i skladištenje hrane, kuharske radionice, obrazovne aktivnosti za promicanje zdrave prehrane ili savjeti o načinu smanjenja rasipanja hrane

 

Savjeti za osobnu higijenu

 

Preusmjeravanje na nadležne službe (npr. socijalne/administrativne)

 

Individualno savjetovanje i radionice

 

Psihološka i psihoterapijska podrška

 

Savjeti za upravljanje kućnim proračunom

 

Drugo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne postoji

 


A3.   Pruža li partnerska organizacija krajnjim primateljima i nematerijalnu pomoć koja nije sufinancirana iz FEAD-a?

Da

Ne

 

 


A3.a   Ako pruža, koju vrstu pomoći pruža partnerska organizacija osim one u okviru FEAD-a?

Paketi hrane

 

Obroci

 

Roba koja se raspodjeljuje djeci

 

Roba koja se raspodjeljuje beskućnicima

 

Ostala roba

[navesti vrstu]

B.   PITANJA ZA KRAJNJEG PRIMATELJA

B1.   Jeste li muško ili žensko?

Muško

Žensko

 

 


B2.   Možete li mi reći koliko imate godina?

15 ili manje

16–24

25–49

50–64

65 ili više

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Možete li mi reći jeste li samohrani roditelj?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B4.   Možete li mi reći koju vrstu pomoći upravo primate (ili ćete ju sada primiti)?

 

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

Paketi hrane

 

 

 

 

Obroci

 

 

 

 

Oprema za novorođenčad

 

 

 

 

Školske torbe

 

 

 

 

Pisaći pribor, vježbenice, olovke, pribor za slikanje i druga potrebna školska oprema (ne uključuje odjeću)

 

 

 

 

Sportska oprema (sportska obuća, dresovi, kupaći kostimi …)

 

 

 

 

Odjeća (zimski kaput, obuća, školska uniforma …)

 

 

 

 

Vreće za spavanje/pokrivači

 

 

 

 

Kuhinjska oprema (lonci, tave, pribor za jelo …)

 

 

 

 

Tekstil za domaćinstvo (ručnici, posteljina)

 

 

 

 

Higijenski proizvodi (kutija prve pomoći, sapun, četkica za zube, britvica za jednokratnu uporabu …)

 

 

 

 

Ostale kategorije robe

[Ispuniti tekstualno polje]


B5.   Možete li mi reći tko je primatelj te pomoći?

Vi

Druge osobe u Vašem kućanstvu

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

Ako je odgovor na pitanje B5 samo „Vi”, preskočite pitanje B6.

B6.   Možete li mi reći hoće li i druge osobe imati koristi od te pomoći i ako hoće, možete li navesti njihov broj (ne uključujući sebe) i spol te njihovu dob?

 

Muško

Žensko

5 ili manje

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 ili više

 

 

Ne želi dati odgovor

 

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 


B7.   Možete li mi reći je li ovo prvi put da ste dobili ovu pomoć?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

Ako je odgovor na pitanje B7 „Da”, „Ne želi dati odgovor” ili „Ne zna ili ne razumije pitanje”, prijeđite izravno na pitanje B9.

B8.   Možete li mi reći koliko često dobivate tu pomoć?

Svakodnevno

Tjedno

Mjesečno

Drugo

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 


B9.   Znate li kada ćete ponovno zatrebati istu pomoć?

Sutra

Tijekom sljedećeg tjedna

Tijekom sljedećeg mjeseca

Drugo

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 


B10.   Možete li mi reći jeste li se suočili s nekim poteškoćama u pogledu dobivanja ove pomoći?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B10.a   Ako jeste, možete li mi reći o kakvim je poteškoćama riječ?

Potrebno je dobiti neke dokumente od nacionalnih, regionalnih ili lokalnih ureda

 

Potrebno je prijeći dugi put

 

Psihološke prepreke

 

Drugo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


B11.   Možete li mi reći je li pomoć koja je pružena u okviru FEAD-a donijela promjenu Vama ili članovima Vašeg kućanstva?

Da

Djelomično

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 


B11.a   Ako je odgovor „Ne” ili „Djelomično”, možete li mi reći zašto?

Nedovoljna količina hrane/robe

 

Nedovoljna učestalost raspodjele hrane/robe

 

Nedovoljna kvaliteta hrane/robe

 

Potrebna je druga vrsta pomoći (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


B12.   Jeste li si Vi ili Vaše kućanstvo prije godinu dana mogli priuštiti kupnju hrane/robe koje ste upravo primili?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B13.   Možete li mi reći primate li Vi i/ili drugi članovi Vašeg kućanstva pomoć od drugih organizacija?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B13.a   Ako primate, možete li mi reći kakvu vrstu pomoći primate od drugih organizacija?

 

Da

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

Paketi hrane

 

 

 

Obroci

 

 

 

Oprema za novorođenčad

 

 

 

Školske torbe

 

 

 

Pisaći pribor, vježbenice, olovke, pribor za slikanje i druga potrebna školska oprema (ne uključuje odjeću)

 

 

 

Sportska oprema (sportska obuća, dresovi, kupaći kostimi …)

 

 

 

Odjeća (zimski kaput, obuća, školska uniforma …)

 

 

 

Vreće za spavanje/pokrivači

 

 

 

Kuhinjska oprema (lonci, tave, pribor za jelo …)

 

 

 

Tekstil za domaćinstvo (ručnici, posteljina)

 

 

 

Higijenski proizvodi (kutija prve pomoći, sapun, četkica za zube, britvica za jednokratnu uporabu …)

 

 

 

Drugo

[Ispuniti tekstualno polje]


B14.   Ako ste (sada ili u prošlosti) dobili savjete ili smjernice od te organizacije, možete li ih ukratko opisati?

Savjeti za pripremu i skladištenje hrane, kuharske radionice, obrazovne aktivnosti za promicanje zdrave prehrane ili savjeti o načinu smanjenja rasipanja hrane

 

Savjeti za osobnu higijenu

 

Preusmjeravanje na nadležne službe (npr. socijalne/administrativne)

 

Individualno savjetovanje i radionice

 

Psihološka i psihoterapijska podrška

 

Savjeti za upravljanje kućnim proračunom

 

Ostalo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


B15.   Možete li mi reći jesu li Vam ti savjeti ili smjernice koristili ili ne?

Vrlo korisni

Donekle korisni

Ne osobito korisni

Nimalo korisni

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 


B16.   Možete li mi reći ostvarujete li prihode od rada?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B17.   Možete li mi reći primate li neke druge prihode ili naknade?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B18.   Možete li mi reći ostvaruju li članovi Vašeg kućanstva prihode od rada?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B19.   Možete li mi reći primaju li članovi Vašeg kućanstva neke druge prihode ili naknade?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B20.   Možete li mi reći jeste li državljanin ove zemlje?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B21.   Ako niste, možete li mi reći jeste li državljanin neke druge države članice EU-a?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B22.   Možete li mi reći jeste li tražitelj azila ili izbjeglica?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B23.   Možete li mi reći imate li gdje stanovati?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B23.a   Ako imate, možete li mi reći gdje stanujete?

Vlastiti ili unajmljeni stan ili kuća, sam ili s obitelji

 

Zajednički stan s prijateljima i drugim osobama

 

Institucionalni dom za dugotrajni boravak (dom za starije osobe, samohrane majke, tražitelje azila)

 

Sklonište

 

Ruševna kuća ili sirotinjska četvrt

 

Pokretna kuća/prikolica

 

Izbjeglički kamp

 

Drugo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


(1)  Pitanja se odnose na pomoć pruženu na mjestu raspodjele gdje se vode razgovori.

(2)  Definicija onoga što se smatra paketom hrane može se odrediti na razini partnerske organizacije/tijela za provedbu operacija/upravljačkog tijela. Paketi ne moraju biti standardizirane veličine ni sadržaja.