1.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 85/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/467

оd 30. rujna 2015.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za nekoliko kategorija imovine koje drže društva za osiguranje i reosiguranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (1), a posebno članak 31. stavak 4., članak 75. stavke 2. i 3., članak 92. stavak 1.a, članak 111. stavak 1. točke (b), (c), i (m) i članak 308.b stavak 13.,

budući da:

(1)

Plan ulaganja za Europu, koji je Komisija donijela u studenome 2014., usredotočen je na uklanjanje prepreka za ulaganja, omogućivanje vidljivosti i tehničke pomoći za projekte ulaganja te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih resursa. U okviru tog plana namjerava se uspostavom Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) na temelju Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća (2) prevladati trenutačan investicijski jaz u EU-u zahvaljujući mobilizaciji privatnog financiranja za strateška ulaganja koja tržište ne bi moglo samostalno financirati. Time će se podržati strateška ulaganja u infrastrukturu te rizična financiranja za male poduzetnike. Istodobno će se radom na uspostavi unije tržišta kapitala produbiti financijska integracija te pridonijeti rastu i konkurentnosti u EU-u.

(2)

Radi doprinosa tim ciljevima, kao i Unijinu cilju dugoročnog održivog rasta, trebalo bi olakšati ulaganja osiguravatelja, koji su veliki institucionalni ulagači, u infrastrukturu ili preko EFSU-a. Da bi se olakšala takva ulaganja, unutar okvira uspostavljenog Direktivom 2009/138/EZ trebalo bi uvesti novu kategoriju imovine za infrastrukturna ulaganja. Paralelnom provedbom te vrste inicijative uz EFSU trebao bi se povećati ukupni učinak na rast i radna mjesta u Uniji.

(3)

Komisija je od Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje zatražila i zaprimila tehnički savjet u pogledu kriterija i kalibracije nove kategorije imovine za infrastrukturna ulaganja.

(4)

U skladu s ciljem Plana ulaganja za Europu za potporu ulaganjima kojima se pridonosi jačanju europske infrastrukture, s osobitim naglaskom na izgradnju međusobno povezanijeg jedinstvenog tržišta, nova se kategorija infrastrukturne imovine ne bi trebala ograničiti na određene sektore ili fizičke tvorevine, nego uključivati sve sustave i mreže za pružanje ili potporu pri pružanju bitnih javnih usluga.

(5)

Da bi se osiguralo učinkovito razgraničenje kategorije infrastrukturne imovine na infrastrukturna ulaganja, prihvatljiva infrastrukturna imovina trebala bi biti u vlasništvu subjekta infrastrukturnog projekta ili bi je on trebao financirati, razvijati ili njome upravljati i pritom ne obavljati ni jednu drugu funkciju.

(6)

Nova kategorija infrastrukturne imovine trebala bi biti određena na temelju kriterija s pomoću kojih se osigurava primjeren profil rizičnosti infrastrukturnog ulaganja u pogledu otpornosti na stres, predvidljivosti novčanih tokova i zaštite pružene zahvaljujući ugovornom okviru. Ako se može dokazati da infrastrukturna ulaganja imaju bolji profil rizičnosti nego druga korporativna ulaganja, kapitalni zahtjevi za rizik u podmodulima rizika prinosa i vlasničkih vrijednosnih papira unutar standardne formule trebali bi se smanjiti.

(7)

Subjekt infrastrukturnog projekta treba stvoriti ugovorni okvir s pomoću kojeg osigurava visoku razinu zaštite svojim ulagačima, uključujući odredbe o sprečavanju gubitaka ako strana koja je pristala kupovati robu i usluge prekine projekt, što se može dogoditi u slučaju raskida ugovora o kupnji. Dostatan financijski aranžman treba postojati zbog zahtjeva za financiranje za nepredviđene događaje i potrebnog obrtnog kapitala.

(8)

Da bi se smanjio rizik zajmodavaca, treba uspostaviti dostatnu razinu kontrole nad subjektom infrastrukturnog projekta, uključujući osiguranje kolaterala u obliku imovine i vlasničkih udjela, te ograničiti iskorištavanje novčanih tokova i aktivnosti.

(9)

Ako je kalibracija za ulaganja u obveznice i kredite smanjena na temelju pretpostavke da se većina infrastrukturnih ulaganja drži do dospijeća, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje trebalo bi dokazati da to može učiniti.

(10)

Da bi se s pomoću visokih stopa naplate potaknulo infrastrukturna ulaganja, nova bi se kategorija imovine trebala ograničiti na investicijske dužničke instrumente kojima je dodijeljen rejting, a ako vanjska procjena nije dostupna, onda samo na nadređena potraživanja. Unatoč tomu, da bi se osigurala dosljednost u odnosu na okvir za vlasničke vrijednosne papire uspostavljen Direktivom 2009/138/EZ, uključivanje infrastrukturnih vlasničkih vrijednosnih papira u novu kategoriju imovine ne bi trebalo ovisiti o dostupnosti ili vrijednosti vanjske procjene infrastrukturnog subjekta.

(11)

Kad nije dostupna vanjska procjena odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika za ulaganje u prihvatljivu infrastrukturu, dodatni bi se kriteriji trebali primjenjivati kako bi se osigurao ograničen rizik ulaganja. Zahvaljujući tim kriterijima trebalo bi osigurati profesionalno upravljanje infrastrukturnim projektom u fazi gradnje, primjereno smanjivanje rizika povezanog s gradnjom, ograničenje operativnog rizika i rizika refinanciranja te zabraniti u okviru projekta preuzimanje pozicije u špekulativnim izvedenicama.

(12)

Ako vanjska procjena odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika za ulaganje u prihvatljivu infrastrukturu nije dostupna, treba osigurati da se infrastrukturni projekt odvija u stabilnom političkom okruženju.

(13)

Projekt zasnovani na inovativnim tehnologijama ili dizajnu trebali bi biti prihvatljivi za uvrštavanje u novu kategoriju imovine kako bi se osiguralo da EU nastaviti težiti vodećoj ulozi u području kontinuiranog tehnološkog razvoja. Da bi se osigurala sigurnost projekata zasnovanih na inovacijama, osiguravatelji bi trebali provesti primjerenu dubinsku analizu kako bi potvrdili da je tehnologija testirana. To može uključivati testiranje prototipa, pilot-testiranja i druge oblike testiranja radi potvrde da je projekt zasnovan na stabilnoj tehnologiji i dizajnu.

(14)

Ukupno gledajući, kombinacijom tih kriterija, prema tehničkom savjetu EIOPA-e, osigurava se uspostava bonitetno dobrog sustava jer je infrastrukturna imovina koja ima koristi od smanjenja kapitalnih zahtjeva sigurnija i stabilnija od usporedivih korporativnih ulaganja.

(15)

EIOPA je analizirala podatke o indeksima za infrastrukturne vlasničke vrijednosne papire, uvrštenim infrastrukturnim vlasničkim vrijednosnim papirima i društvima za privatne financijske inicijative. Kao zaključak savjetuje se raspon od 30 % do 39 % za stres u području infrastrukture. U skladu s ciljevima Plana ulaganja za Europu za poticanje ulaganja u realno gospodarstvo, za novu kategoriju infrastrukturne imovine odabrana je kalibracija od 30 % jer se njome najučinkovitije potiču ulaganja u infrastrukturu.

(16)

U skladu sa savjetom EIOPA-e simetrična prilagodba kapitalnih zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire trebala bi se proporcionalno primjenjivati na čimbenik stresa vlasničkih vrijednosnih papira infrastrukture.

(17)

Smanjenje kapitalnih zahtjeva za rizik u podmodulu rizika prinosa odraz je činjenice da postoje dokazi o tome da infrastrukturna ulaganja imaju veće stope naplate nego korporativni dužnički instrumenti te su manje osjetljivi na šire gospodarske čimbenike. Za novu bi se kategoriju imovine stoga vrijednost stresa u komponenti prinosa koja se odnosi na kreditni rizik trebao smanjiti u skladu s kalibracijom koju navodi EIOPA. Da bi se u obzir uzeo kriterij prihvatljivosti u pogledu držanja infrastrukturnog ulaganja do dospijeća, smanjiti bi trebalo i vrijednost stresa u likvidnosnoj komponenti prinosa.

(18)

Ako se stres u likvidnosnoj komponenti prinosa smanji za ulaganja u prihvatljivu infrastrukturu, to bi se smanjenje trebalo primijeniti na imovinu u portfelju uravnotežene prilagodbe, ali bez dvostrukog uzimanja u obzir smanjenog likvidnosnog rizika. Zbog toga bi stres na prinos koji se primjenjuje na prihvatljivu infrastrukturnu imovinu u portfelju uravnotežene prilagodbe trebao biti ili umanjeni stres koji se primjenjuje na imovinu uravnotežene prilagodbe ili stres na prinos od prihvatljive infrastrukturne imovine, ovisno o tome koji je niži.

(19)

Trebalo bi osigurati primjereniji tretman ulaganja društava za osiguranje i reosiguranje u fondove uspostavljene Uredbom (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća (3), u skladu s tretmanom ulaganja u europske fondove poduzetničkog kapitala i europske fondove za socijalno poduzetništvo koji je već utvrđen člankom 168. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (4).

(20)

U zadnjih nekoliko godina financijskim se instrumentima sve više trguje na multilateralnim trgovinskim platformama (MTP). Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) osigurava se da MTP-ovi u pogledu odabira članova i sudionika podliježu sličnim zahtjevima kao i uređena tržišta. Uredbom (EU) 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6) uvode se slični zahtjevi za transparentnošću MTP-ova i uređenih tržišta. Da bi se u obzir uzela veća važnost MTP-ova i konvergencija pravila primjenjivih na MTP-ove i uređena tržišta, izloženosti kojima se trguje na MTP-ovima trebalo bi u podmodulu rizika vlasničkih vrijednosnih papira smatrati vlasničkim vrijednosnim papirima vrste 1.

(21)

Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) uvedena je prijelazna mjera koja se primjenjuje na ulaganja u vlasničke vrijednosne papire kupljene prije 1. siječnja 2016. Da bi se izbjegli poticaji za znatno smanjivanje ulaganja u neuvrštene vlasničke vrijednosne papire prije nego što započne primjena okvira uspostavljenog Direktivom 2009/138/EZ, područje primjene prijelazne mjere ne bi se trebalo ograničiti na uvrštene vlasničke vrijednosne papire.

(22)

Da bi se omogućio proporcionalan tretman vlasničkih vrijednosnih papira koji se drže unutar subjekata za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova, u slučaju kad transparentni pristup nije moguć, ovom se Uredbom nadalje određuje da se prijelazna mjera iz članka 308.b stavka 13. Direktive 2009/138/EZ primjenjuje na udio vlasničkih vrijednosnih papira koji se drže unutar subjekata za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova u skladu s ciljanom dodjelom odnosne imovine na dan 1. siječnja 2016., uz uvjet da je ciljana dodjela dostupna društvu. To poduzećima omogućuje da procijene udio vlasničkih vrijednosnih papira koje je upravitelj fonda kupio prije 1. siječnja 2016. u slučaju da utvrđivanje tih kupnji nije moguće zbog ograničenja povezanih s objavom podataka ili zbog prevelikih troškova. Stoga se udio vlasničkih vrijednosnih papira na koje se primjenjuje prijelazna mjera godišnje smanjuje u odnosu na koeficijent obrtaja imovine subjekta za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova.

(23)

Delegirana uredba (EU) 2015/35 sadržava nekoliko manjih redakcijskih pogrešaka koje na odgovarajući način treba izmijeniti.

(24)

Konkretno, Delegiranom uredbom (EU) 2015/35 određuje se metoda vrednovanja za udjele u povezanim društvima koji su isključeni iz područja primjene nadzora grupe ili oduzeti od osnovnih vlastitih sredstava koji su prihvatljivi za solventnost grupe. Posljedice u smislu vrednovanja udjela u povezanim društvima trebale bi biti jednake, neovisno o razlogu isključivanja određenog povezanog društva iz područja primjene nadzora grupe, a kao rezultat toga trebalo bi obuhvatiti sve situacije u kojima se povezano poduzeće može isključiti iz područja primjene nadzora grupe. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 13.

(25)

U vezi sa strateškim sudjelovanjima u financijskim i kreditnim institucijama, kada se upućuje na metodu 1. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), to ne bi trebalo značiti da se grupa mora smatrati konglomeratom i podlijegati dodatnom nadzoru u skladu s tom direktivom. Za primjenu izuzeća dostatno je da se financijska ili kreditna institucija uključi u izračun solventnosti grupe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ. Metode konsolidacije u Direktivi 2002/87/EZ i Direktivi 2009/138/EZ smatraju se istovjetnima, kako je navedeno u članku 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 342/2014 (9). Stoga je potrebno izmijeniti članak 68. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

(26)

U vezi s agregiranim statističkim podacima, razdoblja za izvješćivanje potrebno je uskladiti, pa stoga u objave prije 31. prosinca 2020. treba uključiti podatke o svim prethodnim godinama, s početkom od 1. siječnja 2016. Stoga je potrebno izmijeniti članak 316. stavak 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

(27)

Delegirana uredba (EU) 2015/35 sadržava određeni broj tipografskih pogrešaka, primjerice pogreška upućivanja unutar akta, koje bi trebalo ispraviti.

(28)

Pri primjeni zahtjeva iz ove Uredbe potrebno je uzeti u obzir prirodu, opseg i složenost rizika prisutnih u poslovanju društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Opterećenje i složenost nametnuti društvima za osiguranje treba biti proporcionalno njihovu profilu rizičnosti. Pri primjeni zahtjeva iz ove Uredbe informacije je potrebno smatrati bitnima ako one mogu utjecati na donošenje odluka ili prosudbu korisnika kojima su te informacije namijenjene.

(29)

Kako bi se povećala pravna sigurnost povezana s nadzornim režimom prije nego što režim Solventnosti II u cijelosti bude primjenjiv od 1. siječnja 2016., važno je osigurati da ova Uredba stupi na snagu što je prije moguće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odredbe o izmjeni

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. dodaju se sljedeće točke 55.a i 55.b:

„55.a

‚infrastrukturna imovina’ znači fizičke tvorevine ili objekti, sustavi i mreže za pružanje ili potporu u pružanju bitnih javnih usluga;

55.b

‚subjekt infrastrukturnog projekta’ znači subjekt kojemu nije dopuštena ni jedna druga funkcija osim vlasništva nad infrastrukturnom imovinom, njezina financiranja, razvoja ili upravljanja njome, pri čemu je primarni izvor isplate ulagačima u dužničke instrumente ili ulagačima u vlasničke vrijednosne papire prihod koji se generira financiranom imovinom;”;

2.

članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

društva koja su isključena iz područja primjene nadzora grupe u skladu s člankom 214. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ;”;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Ako su ispunjeni kriteriji iz članka 9. stavka 4. ove Uredbe i ako nije moguća uporaba metoda vrednovanja iz stavka 1. točaka (a) i (b), udjeli u povezanim društvima mogu se vrednovati na temelju metode vrednovanja koju društva za osiguranje ili društva za reosiguranje upotrebljavaju za pripremu svojih godišnjih ili konsolidiranih financijskih izvještaja. U takvim slučajevima sudjelujuće društvo oduzima od vrijednosti povezanog društva vrijednost goodwilla i druge nematerijalne imovine koja bi u skladu s člankom 12. stavkom 2. ove Uredbe bila vrednovana kao da je bez vrijednosti.”;

3.

u članku 68. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Neovisno o stavcima 1. i 2., društva za osiguranje i društva za reosiguranje ne oduzimaju strateška sudjelovanja, kako je navedeno u članku 171., koja su uključena u izračun solventnosti grupe na temelju metode 1 iz Priloga I. Direktivi 2002/87/EZ ili na temelju metode 1 iz članka 230. Direktive 2009/138/EZ.”;

4.

u glavi I. poglavlju V. odjeljku 5. dodaje se sljedeći pododjeljak 1.a:

„Pododjeljak 1.a

Prihvatljiva infrastrukturna ulaganja

Članak 164.a

Prihvatljiva infrastrukturna ulaganja

1.   Za potrebe ove Uredbe prihvatljiva infrastrukturna ulaganja uključuju ulaganja u subjekt infrastrukturnog projekta koji ispunjuje sljedeće kriterije:

(a)

subjekt infrastrukturnog projekta može ispunjivati svoje financijske obveze uz kontinuirane stresove koji bitno utječu na projektni rizik;

(b)

novčani tokovi koje subjekt infrastrukturnog projekta generira za ulagače u dužničke instrumente i ulagače u vlasničke vrijednosne papire mogu se predvidjeti;

(c)

upravljanje infrastrukturnom imovinom i subjektom infrastrukturnog projekta uređeno je ugovornim okvirom koji ulagačima u dužničke instrumente i ulagačima u vlasničke vrijednosne papire osigurava visoku razinu zaštite, što uključuje sljedeće:

(a)

ako se prihodi subjekta infrastrukturnog projekta ne financiraju plaćanjima velikog broja korisnika, u ugovorni se okvir dodaju odredbe za učinkovitu zaštitu ulagača u dužničke instrumente i ulagača u vlasničke vrijednosne papire od gubitaka u slučaju da strana koja je pristala kupovati robu ili usluge od subjekta infrastrukturnog projekta prekine projekt;

(b)

subjekt infrastrukturnog projekta raspolaže dostatnim pričuvnim sredstvima ili drugim financijskim aranžmanima za financiranje za nepredviđene događaje i potrebnim projektnim obrtnim kapitalom;

pri ulaganju u obveznice i kredite u taj se ugovorni okvir uključuje sljedeće:

i.

u razmjeru dopuštenom na temelju primjenjivih propisa ulagači u dužničke instrumente uživaju sigurnost u pogledu cijele imovine i ugovora nužnih za funkcioniranje projekta;

ii.

vlasnički vrijednosni papiri zalažu se u korist ulagača u dužničke instrumente tako da oni mogu preuzeti kontrolu nad subjektom infrastrukturnog projekta prije nego što dođe do neispunjivanja obveza;

iii.

ograničava se iskorištavanje neto novčanih tokova od poslovanja nakon obveznih plaćanja iz projekta u svrhe nepovezane sa servisiranjem dužničkih obveza;

iv.

ugovorno se ograničava sposobnost subjekta infrastrukturnog projekta da obavlja aktivnosti koje mogu štetno utjecati na ulagače u dužničke instrumente, uključujući to da se novi dužnički instrumenti ne mogu izdavati bez pristanka postojećih ulagača u dužničke instrumente;

(d)

pri ulaganju u obveznice i kredite društva za osiguranje ili reosiguranje mogu dokazati nadzornom tijelu da su sposobni držati ulaganje do dospijeća;

(e)

pri ulaganju u obveznice za koje nije dostupna kreditna procjena odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika investicijski instrument nadređen je u odnosu na sva druga potraživanja, osim zakonska potraživanja i potraživanja na temelju izvedenica drugih ugovornih strana;

(f)

pri ulaganju u vlasničke vrijednosne papire, obveznice ili kredite za koje nije dostupna kreditna procjena odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika ispunjuju se sljedeći kriteriji:

i.

infrastrukturna imovina i subjekt infrastrukturnog projekta nalaze se unutar EGP-a ili OECD-a;

ii.

ako je subjekt infrastrukturnog projekta u fazi gradnje, ulagač u vlasničke vrijednosne papire mora ispuniti sljedeće kriterije, a u slučaju većeg broja ulagača sljedeće kriterije skupina ulagača u vlasničke vrijednosne papire mora ispunjivati kao cjelina:

ulagači u vlasničke vrijednosne papire imaju iskustvo u uspješnom nadziranju infrastrukturnih projekata i relevantno stručno znanje,

ulagači u vlasničke vrijednosne papire imaju nizak rizik od neispunjivanja obveza ili je subjekt infrastrukturnog projekta izložen niskom riziku od značajnih gubitaka ako dođe do neispunjivanja obveza,

ulagači u vlasničke vrijednosne papire potiču se na zaštitu interesa ulagača;

iii.

subjekt infrastrukturnog projekta uspostavio je zaštitne mehanizme kako bi osigurao dovršenje projekta u skladu s ugovorenim specifikacijama, proračunom ili datumom dovršetka;

iv.

ako postoji znatan operativni rizik, njime se primjereno upravlja;

v.

subjekt infrastrukturnog projekta koristi se testiranim tehnologijama i dizajnom;

vi.

kapitalna struktura subjekta infrastrukturnog projekta dopušta mu servisiranje duga;

vii.

subjekt infrastrukturnog projekta ima nizak rizik od refinanciranja;

viii.

subjekt infrastrukturnog projekta koristi se izvedenicama samo radi smanjivanja rizika.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (b) novčani tokovi generirani za ulagače u dužničke instrumente i ulagače u vlasničke vrijednosne papire smatraju se predvidljivima ako sljedeći uvjeti nisu ispunjeni samo za neznatan dio prihoda:

(a)

ispuniti se mora jedan od sljedećih kriterija:

i.

prihodi se zasnivaju na dostupnosti;

ii.

prihodi podliježu pravilu o stopi povrata;

iii.

prihodi podliježu ugovorima s klauzulom ‚puno za prazno’;

iv.

razina rezultata ili korištenja i cijena moraju zasebno ispunjivati jedan od sljedećih kriterija:

regulirani su,

utvrđeni su ugovorom,

u dostatnoj su mjeri predvidljivi na temelju rizika od niske potražnje;

(b)

ako prihodi subjekta infrastrukturnog projekta nisu financirani plaćanjima velikog broja korisnika, strana koja pristane kupovati robu ili usluge subjekta infrastrukturnog projekta mora biti jedno od sljedećega:

i.

subjekt iz članka 180. stavka 2. ove Uredbe;

ii.

tijelo regionalne ili lokalne uprave iz uredbe donesene u skladu s člankom 109.a stavkom 2. točkom (a) Direktive 2009/138/EZ;

iii.

subjekt koji je vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika ocijenila barem stupnjem 3. kreditne kvalitete;

iv.

subjekt koji se može zamijeniti bez znatne promjene u visini i vremenskom rasporedu prihoda.”;

5.

članak 168. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 105. stavka 5. drugog podstavka točke (b) Direktive 2009/138/EZ uključuje podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira vrste 1, podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira vrste 2 i podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture.

2.   Vlasnički vrijednosni papiri vrste 1. obuhvaćaju vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređenim tržištima zemalja članica Europskoga gospodarskog prostora (EGP) ili Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) ili se njima trguje na multilateralnim trgovinskim platformama, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. podstavku 22. Direktive 2014/65/EU, čiji je registrirani ured ili sjedište u državi članici EU-a.

3.   Vlasnički vrijednosni papiri vrste 2 obuhvaćaju vlasničke vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni stavkom 2., robu i druga alternativna ulaganja. Obuhvaćena je i sva imovina koja nije obuhvaćena podmodulom kamatnog rizika, podmodulom rizika promjene cijene nekretnina ili podmodulom rizika prinosa, uključujući imovinu i neizravne izloženosti iz članka 84. stavaka 1. i 2. ako transparentni pristup nije moguć, a društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ne primjenjuje odredbe članka 84. stavka 3.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 3.a:

„3.a   Vlasnički vrijednosni papiri prihvatljive infrastrukture obuhvaćaju ulaganja u vlasničke vrijednosne papire subjekta infrastrukturnog projekta koji ispunjuje kriterije iz članka 164.a.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Potrebni kapital za rizik vlasničkih vrijednosnih papira izračunava se prema formuli:

Formula

pri čemu:

(a)

SCRtype1equities označava potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire vrste 1,

(b)

SCRtype2equities označava potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire vrste 2,

(c)

SCRquinf označava potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire prihvatljive infrastrukture.”;

(d)

stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

vlasnički vrijednosni papiri, osim vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture, koji se drže u subjektima za zajednička ulaganja koji se smatraju prihvatljivim fondovima za socijalno poduzetništvo u skladu s člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*) ako je transparentni pristup iz članka 84. ove Uredbe moguć za sve izloženosti unutar subjekta za zajednička ulaganja ili udjeli ili dionice tih fondova ako transparentni pristup nije moguć za sve izloženosti unutar subjekta za zajednička ulaganja;

(b)

vlasnički vrijednosni papiri, osim vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture, koji se drže u subjektima za zajednička ulaganja koji se smatraju prihvatljivim fondovima poduzetničkog kapitala u skladu s člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (**) ako je transparentni pristup iz članka 84. ove Uredbe moguć za sve izloženosti unutar subjekta za zajednička ulaganja ili udjeli ili dionice tih fondova ako transparentni pristup nije moguć za sve izloženosti unutar subjekta za zajednička ulaganja;

(*)  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.)."

(**)  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).”;"

ii.

u točki (c) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

vlasnički vrijednosni papiri, osim vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture, koji se drže u takvim fondovima gdje je transparentni pristup iz članka 84. ove Uredbe moguć za sve izloženosti unutar altenativnog investicijskog fonda;”;

iii.

dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

vlasnički vrijednosni papiri, osim vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture, koji se drže u subjektima za zajednička ulaganja koji su odobreni kao europski fondovi za dugoročna ulaganja u skladu s Uredbom (EU) 2015/760 ako je transparentni pristup iz članka 84. ove Uredbe moguć za sve izloženosti unutar subjekta za zajednička ulaganja ili udjeli ili dionice tih fondova ako transparentni pristup nije moguć za sve izloženosti unutar subjekta za zajednička ulaganja.”;

6.

u članku 169. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire prihvatljive infrastrukture iz članka 168. ove Uredbe jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog sljedećih trenutačnih smanjenja:

(a)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture u povezana društva u smislu članka 212. stavka 1. točke (b) i članka 212. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ako su ta ulaganja strateške prirode;

(b)

trenutačnog smanjenja koje je jednako zbroju 30 % i 77 % simetrične prilagodbe, kako se navodi u članku 172. ove Uredbe, vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture koja nije navedena u točki (a).”;

7.

u članku 170. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje dobije odobrenje nadzornih tijela za primjenu odredbi članka 304. Direktive 2009/138/EZ, potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire prihvatljive infrastrukture jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog trenutačnog smanjenja:

(a)

koje iznosi 22 % vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture koja odgovara djelatnosti iz članka 304. stavka 1. točke (i) Direktive 2009/138/EZ;

(b)

koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture u povezana društva u smislu članka 212. stavka 1. točke (b) i stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ako su ta ulaganja strateške prirode;

(c)

koje je jednako zbroju 30 % i 77 % simetrične prilagodbe, kako se navodi u članku 172. ove Uredbe, vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira prihvatljive infrastrukture koja nije navedena u točkama (a) ili (b).”;

8.

u članku 171. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe članka 169. stavka 1. točke (a), stavka 2. točke (a) i stavka 3. točke (a) te članka 170. stavka 1. točke (b), stavka 2. točke (b) i stavka 3. točke (b) ulaganja vlasničkih vrijednosnih papira strateške prirode znači ulaganja vlasničkih vrijednosnih papira za koja sudjelujuće društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje dokaže sljedeće:”;

9.

članak 173. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 173.

Kriteriji za primjenu prijelazne mjere za standardni rizik vlasničkih vrijednosnih papira

1.   Prijelazna mjera za standardni rizik vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 308.b stavka 13. Direktive 2009/138/EZ primjenjuje se samo na vlasničke vrijednosne papire koji su kupljeni prije 1. siječnja 2016. ili na taj dan i koji ne podliježu riziku vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju u skladu s člankom 304. te Direktive.

2.   Ako se vlasnički vrijednosni papiri drže unutar subjekata za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova i ako transparentni pristup nije moguć, prijelazna mjera iz članka 308.b stavka 13. Direktive 2009/138/EZ primjenjuje na udio vlasničkih vrijednosnih papira koji se drže unutar subjekata za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova u skladu s ciljanom dodjelom odnosne imovine na dan 1. siječnja 2016., uz uvjet da je ciljana dodjela dostupna društvu. Udio vlasničkih vrijednosnih papira na koje se primjenjuje prijelazna mjera godišnje se smanjuje u odnosu na koeficijent obrtaja imovine subjekta za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova. Ako se ciljana dodjela za ulaganja vlasničkih vrijednosnih papira subjekta za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova povećava, udio vlasničkih vrijednosnih papira na koje se primjenjuje prijelazna mjera ne povećava se.”;

10.

u članku 180. dodaju se sljedeći stavci 11., 12. i 13.:

„11.   Izloženostima u obliku obveznica i kredita koje ispunjuju kriterije iz stavka 12. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o stupnju kreditne kvalitete i trajanju izloženosti u skladu sa sljedećom tablicom:

Stupanj kreditne kvalitete

0.

1.

2.

3.

Trajanje

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Do 5

bi · duri

0,64 %

0,78 %

1,0 %

1,67 %

Više od 5 i do 10

ai + bi · (duri – 5)

3,2 %

0,36 %

3,9 %

0,43 %

5,0 %

0,5 %

8,35 %

1,0 %

Više od 10 i do 15

ai + bi · (duri – 10)

5,0 %

0,36 %

6,05 %

0,36 %

7,5 %

0,36 %

13,35 %

0,67 %

Više od 15 i do 20

ai + bi · (duri – 15)

6,8 %

0,36 %

7,85 %

0,36 %

9,3 %

0,36 %

16,7 %

0,67 %

Više od 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

8,6 %

0,36 %

9,65 %

0,36 %

11,1 %

0,36 %

20,05 %

0,36 %

12.   Kriteriji za izloženosti kojima se dodjeljuje čimbenik rizika u skladu sa stavkom 11. jesu:

(a)

izloženost se odnosi na ulaganje u prihvatljivu infrastrukturu koje ispunjuje kriterije iz članka 164.a;

(b)

izloženost nije imovina koja ispunjuje sljedeće uvjete:

dodijeljena je portfelju uravnotežene prilagodbe u skladu s člankom 77.b stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ,

dodijeljen joj je stupanj kreditne kvalitete od 0. do 2.;

(c)

za izloženost je dostupna procjena kreditne kvalitete odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika;

(d)

izloženosti je dodijeljen stupanj kreditne kvalitete od 0. do 3.

13.   Izloženostima u obliku obveznica i kredita koje ispunjuju kriterije iz stavka 12. točaka (a) i (b), ali ne ispunjuju kriterije iz stavka 12. točke (c) dodjeljuju se čimbenik rizika stressi koji odgovara stupnju 3. kreditne kvalitete i trajanje izloženosti u skladu s tablicom iz stavka 11.”;

11.

zadnja rečenica članka 181. točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„Za imovinu u dodijeljenom portfelju za koju nije dostupna kreditna procjena odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika te za prihvatljivu infrastrukturnu imovinu kojoj je dodijeljen stupanj kreditne kvalitete 3. čimbenik smanjenja iznosi 100 %.”;

12.

dodaje se sljedeći članak 261.a:

„Članak 261.a

Upravljanje rizicima za ulaganja u prihvatljivu infrastrukturu

1.   Društva za osiguranje i reosiguranje provode odgovarajuću dubinsku analizu prije ulaganja u prihvatljivu infrastrukturu, uključujući sve sljedeće navedeno:

(a)

dokumentiranu procjenu toga kako projekt ispunjuje kriterije iz članka 164.a, koja podliježe postupku validacije, što obavljaju osobe koje nisu pod utjecajem osoba nadležnih za procjenu kriterija i koje s tim osobama nisu u mogućem sukobu interesa;

(b)

potvrdu da je svaki financijski model novčanih tokova projekta prošao kroz postupak validacije koji provode osobe koje nisu pod utjecajem osoba nadležnih za razvoj financijskog modela i koje s tim osobama nisu u mogućem sukobu interesa.

2.   Društva za osiguranje i reosiguranje s ulaganjima u prihvatljivu infrastrukturu redovito prate i provode testove otpornosti na stres novčanih tokova i vrijednosti kolaterala kojima se podupire subjekt infrastrukturnog projekta. Svako testiranje otpornosti na stres razmjerno je prirodi, opsegu i složenosti rizika prisutnog u infrastrukturnom projektu.

3.   Ako drže znatna ulaganja u prihvatljivu infrastrukturu, društva za osiguranje ili društva za reosiguranje pri uspostavi pisanih postupaka iz članka 41. stavka 3. Direktive 2009/138/EZ uključuju odredbe o aktivnom praćenju tih ulaganja tijekom faze gradnje te naplati najvećeg mogućeg iznosa iz tog ulaganja u slučaju scenarija neispunjivanja obveza ili novog dogovora o uvjetima kreditiranja.

4.   Društva za osiguranje ili društva za reosiguranje s ulaganjima u prihvatljivu infrasrukturu u obliku obveznica ili kredita uspostavljaju svoj sustav upravljanja imovinom i obvezama kako bi kontinuirano osiguravala svoju sposobnost držanja ulaganja do dospijeća.”;

13.

u članku 316. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Počevši od 31. prosinca 2020., objave moraju obuhvaćati podatke iz prethodnih četiriju godina. Objave do 31. prosinca 2020. moraju uključivati podatke iz svih prijašnjih godina počevši od 1. siječnja 2016.”.

Članak 2.

Odredbe o ispravku

Delegirana uredba (EU) 2015/35 ispravlja se kako slijedi:

1.

u članku 73. stavku 1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Kod značajki iz članka 72. riječ je ili o značajkama u točkama (a) do (i) ili o značajkama u točki (j):”;

2.

članak 170. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira vrste 1 koja odgovara djelatnosti iz članka 304. stavka 1. točke (i) Direktive 2009/138/EZ;”;

(b)

u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

koje iznosi 22 % vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira vrste 2 koja odgovara djelatnosti iz članka 304. stavka 1. točke (i) Direktive 2009/138/EZ;”;

3.

članak 176. ispravlja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Obveznicama ili kreditima za koje je dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o stupnju kreditne kvalitete i promijenjenom trajanju duri obveznice ili kredita i u skladu sa sljedećom tablicom.

Stupanj kreditne kvalitete

0.

1.

2.

3.

4.

5. i 6.

Trajanje

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Do 5

bi · duri

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Više od 5 i do 10

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Više od 10 i do 15

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Više od 15 i do 20

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Više od 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %”

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Obveznicama i kreditima za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika i za koje dužnici nisu položili kolateral koji ispunjava kriterije iz članka 214. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o trajanju duri obveznice ili kredita i u skladu sa sljedećom tablicom:

Trajanje (dur i)

stressi

Do 5

3 % · duri

Više od 5 i do 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Više od 10 i do 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Više od 20

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)”

4.

u članku 179. stavak 1. ispravlja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Potrebni kapital SCRcd za rizik prinosa na kreditne izvedenice osim onih koje su navedene u stavku 3. jednak je većemu od sljedećih oblika potrebnog kapitala:”;

(b)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog trenutačnog apsolutnog povećanja kreditnog prinosa instrumenata na kojima se temelje kreditne izvedenice;”

5.

u članku 192. stavku 2. podstavku 5. formula se zamjenjuje sljedećom:

LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)”;

6.

u članku 218. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako su društva za osiguranje ili društva za reosiguranje zaključila nekoliko ugovora o reosiguranju viška gubitka od kojih svaki ispunjava zahtjeve iz stavka 2. točke (d) i koji u kombinaciji ispunjavaju zahtjeve iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c), njihova se kombinacija smatra jednim prepoznatljivim ugovorom o reosiguranju viška gubitka.”;

7.

u članku 296. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Pri usklađivanju sa zahtjevima za objavljivanje društva za osiguranje ili društva za reosiguranje iz stavaka 1. i 3. ovog članka, izvješće o solventnosti i financijskom stanju uključuje informacije o područjima iz članka 263.”;

8.

u članku 317. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Agregirani statistički podaci u vezi s nadziranim društvima i grupama u skladu s člankom 316. objavljuju se za svaku kalendarsku godinu u roku od tri mjeseca nakon datuma do kojega društva kojima financijska godina završava 31. prosinca moraju podnijeti godišnje kvantitativne obrasce u skladu s člankom 312. stavkom 1. točkom (c). Informacije koje se odnose na nadzorna tijela dostupne su u roku od četiri mjeseca nakon 31. prosinca svake kalendarske godine.”;

9.

u članku 330. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U procjenjivanju ne mogu li određena vlastita sredstva prihvatljiva za pokriće potrebnog solventnog kapitala povezanog društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, povezanog društva za osiguranje ili društva za reosiguranje iz treće zemlje ili osigurateljnog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga biti učinkovito stavljena na raspolaganje za pokriće potrebnog solventnog kapitala grupe, nadzorna tijela razmatraju sve sljedeće elemente:

(a)

je li stavka vlastitih sredstava podložna pravnim ili regulatornim zahtjevima koji ograničavaju sposobnost te stavke da pokrije sve vrste gubitaka gdje god se oni pojavili u grupi;

(b)

postoje li pravni ili regulatorni zahtjevi koji ograničavaju prenosivost imovine na drugo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje;

(c)

ne bi li bilo moguće stavljanje tih vlastitih sredstava na raspolaganje za pokrivanje potrebnog solventnog kapitala grupe u roku od najduže 9 mjeseci;

(d)

ako se upotrebljava metoda 2, ne ispunjava li stavka vlastitih sredstava uvjete iz članaka 71., 73. i 77.; za te potrebe izraz ‚potrebni solventni kapital’ u tim člancima uključuje potrebni solventni kapital povezanog društva koje je izdalo stavku vlastitih sredstava te potrebni solventni kapital grupe.”;

10.

u članku 375. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Sudjelujuća društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi nadzorniku grupe dostavljaju informacije iz stavka 1. najkasnije 26 tjedana od referentnog datuma početnog financijskog izvještaja iz članka 314. stavka 1. točke (a).”;

11.

Prilog XVII. ispravlja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

12.

Prilog XVIII. ispravlja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

13.

Prilog XXI. ispravlja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).

(5)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(6)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(7)  Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 153, 22.5.2014., str. 1.).

(8)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 342/2014 оd 21. siječnja 2014. o dopuni Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za primjenu metoda izračuna adekvatnosti kapitala za financijske konglomerate (SL L 100, 3.4.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog XVII. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

1.

dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ako se metoda premijskog rizika primjenjuje radi zamjene standardnih parametara iz članka 218. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i točke (c) podtočke ii., agregirani gubitci i zarađene premije ne prilagođuju se iznosima koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene ili premija reosiguranja;”;

(b)

u stavku 2. točki (d) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„ako se metoda premijskog rizika primjenjuje radi zamjene standardnih parametara iz članka 218. stavka 1. točke (a) podtočke i. i točke (c) podtočke i.:”;

2.

u dijelu D stavku 5. prva rečenica i prva formula zamjenjuju se sljedećim:

„Srednja kvadratna pogreška procjene izračunava se prema formuli:

Image”;

3.

u dijelu F stavku 3. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

ako je prepoznatljivim ugovorom o reosiguranju viška gubitka iz članka 218. stavka 2. predviđena naknada samo do određenog ograničenja, b2 označava iznos tog ograničenja.”.


PRILOG II.

Prilog XVIII. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

1.

u dijelu C stavku 2. točki (b) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„uključuju svaki od sljedećih podmodula standardne formule osim onih u području primjene djelomičnog unutarnjeg modela:”;

2.

u dijelu C stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

uključuju modul rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane u standardnoj formuli osim ako je u području primjene djelomičnog unutarnjeg modela:”.


PRILOG III.

Prilog XXI. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

1.

zadnja rečenica dijela A zamjenjuje se sljedećim:

„Informacije iz stavaka 1. do 32. dostavljaju se u pogledu stanja na kraju zadnje kalendarske godine. U vezi sa stavcima 12. do 21., stavcima 23., 24. i stavcima 29. do 31., informacije se odnose na stanje na kraju financijske godine društava za osiguranje i društava za reosiguranje te grupa osiguratelja koja je završila u zadnjoj kalendarskoj godini.”

2.

zadnja rečenica dijela B zamjenjuje se sljedećim:

„Informacije iz stavaka 2. do 18. dostavljaju se se u odnosu na zadnju kalendarsku godinu.”.