5.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 30/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/145

оd 4. veljače 2016.

o donošenju formata dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica omogućujući ustanovama provedbu određenih aktivnosti u vezi s invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (1), a posebno njezin članak 8. stavak 6.,

budući da:

(1)

Člankom 8. Uredbe (EU) br. 1143/2014 predviđa se da Komisija donosi format dokumenata koji služe kao dokaz za dopuštenja koja izdaju nadležna tijela država članica u svrhu istraživanja ili ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji. Dopuštenja se mogu izdati za proizvodnju tih vrsta u znanstvene svrhe i njihovu naknadnu uporabu u medicinske svrhe.

(2)

U iznimnim slučajevima te u slučajevima od velikog javnog interesa države članice također mogu, u skladu s člankom 9. stavkom 1. te uz odobrenje Komisije, izdati dopuštenja za provedbu aktivnosti koje nisu navedene u članku 8. stavku 1. Prema članku 9. stavku 6. takva dopuštenja izdaju se u skladu s člankom 8. stavcima 4. do 8. Stoga se isti format dokumenta koji služi kao dokaz za izdavanje dopuštenja mora koristiti u svrhe određene člancima 8. i 9.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za invazivne strane vrste,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Format dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica u skladu s člankom 8. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014 određen je u njezinom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 35.


PRILOG

Image

Image

Upute za ispunjavanje dokumenta

Dokument mora ispuniti nadležno tijelo ovlašteno za izdavanje dopuštenja iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014. On se mora potpisati, pečatirati i datirati.

Ispunite dokument velikim tiskanim slovima. Kako bi izabrali opciju, stavite kvačicu ili označite ☐. Jasno izbrišite ili prekrižite opcije ili cijele numerirane okvire koji nisu primjenjivi.

Okvir 1.

Navedite ime, adresu, zemlju, telefonski broj i adresu e-pošte ustanove kojoj je izdano dopuštenje i/ili osobu za kontakt u toj ustanovi.

Okvir 2.

Navedite jedinstveni identifikacijski broj dopuštenja. Taj broj treba počinjati s dvoslovnom ISO oznakom (ISO 3166 alpha-2) države članice koja izdaje dopuštenje, osim za Grčku i Ujedinjenu Kraljevinu za koje se rabe kratice EL i UK. Jedinstvenim identifikacijskim brojem treba se koristiti isključivo u svrhu sustava dopuštenja iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Okvir 3.

Navedite ime, adresu, zemlju, broj telefona i adresu e-pošte pošiljatelja ili, ako je primjenjivo, izvoznika.

Okvir 4.

Navedite datum izdavanja dopuštenja.

Okvir 5.

Ako je primjenjivo, navedite razdoblje valjanosti (datum početka; datum završetka) dopuštenja.

Okvir 6.

Navedite ime, adresu, zemlju, broj telefona i adresu e-pošte pošiljatelja ili, ako je primjenjivo, izvoznika.

Okvir 7.

Navedite ime nadležnog tijela koje izdaje dopuštenje.

Okvir 8.

Opišite pošiljku ili zalihu jedinki ispunjavanjem okvira od 8a. do 8f.:

Okvir 8a.

Odnosi se na znanstveni naziv invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, a za koje je izdano dopuštenje.

Okvir 8b.

Odnosi se na uobičajeni naziv invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, a za koje je izdano dopuštenje.

Okvir 8c.

Odnosi se na oznake kombinirane nomenklature (KN) kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1).

Okvir 8d.

Opis pošiljke ili zalihe te jedinki koje sadržava.

Okvir 8e.

Ukupna neto težina pošiljke (ili zalihe) u kg. Može se izostaviti ako su informacije navedene u okviru 8f.

Okvir 8f.

Broj jedinki u pošiljci. Može se navesti ako se količinu može najbolje izraziti zasebnim jedinicama. Može se izostaviti ako su informacije navedene u okviru 8e.

Okvir 9.

Navedite za koja su ograničenja iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1143/2014 odobrena odstupanja.

Okvir 10.

Navedite svrhu za koju je odobreno dopuštenje.

Okvir 11.

Navedite odgovarajuće odjeljke dopuštenja u kojima se opisuju uvjeti pod kojima su aktivnosti dopuštene u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Okvir 12.

Navedite odgovarajuće odjeljke dopuštenja u kojima se opisuju odredbe navedene u odobrenju Komisije. Ispunite samo ako se dopuštenje izdaje nakon odobrenja Komisije iz članka 9. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Okvir 13.

Navedite ime dužnosnika za ovjeravanje koji u ime nadležnog tijela ispunjava dokument.

Okvir 14.

Potpis dužnosnika za ovjeravanje koji u ime nadležnog tijela ispunjava dokument.

Okvir 15.

Službeni pečat nadležnog tijela i datum na koji je dokument ispunjen.


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).