2.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 25/56


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/132

оd 1. veljače 2016.

o utvrđivanju roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/2334

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2. prvi podstavak točku (b) i drugi podstavak,

budući da:

(1)

Potpora za privatno skladištenje dodijeljena u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2334 (2) imala je povoljan učinak na tržište svinjskog mesa. Očekuje se daljnja stabilizacija cijena.

(2)

Dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa trebalo bi stoga prekinuti i utvrditi rok za podnošenje zahtjeva.

(3)

Radi pravne sigurnosti Provedbenu uredbu (EU) 2015/2334 trebalo bi staviti izvan snage.

(4)

Kako bi se izbjegle spekulacije, ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/2334 jest 3. veljače 2016.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2015/2334 stavlja se izvan snage s učinkom od 3. veljače 2016.

Međutim ona se i dalje primjenjuje u odnosu na ugovore sklopljene na temelju te Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2334 оd 14. prosinca 2015. o otvaranju privatnog skladištenja svinjskog mesa i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 329, 15.12.2015., str. 10.).