13.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 8/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/24

оd 8. siječnja 2016.

o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz kikirikija iz Brazila, slatke paprike (Capsicum annuum) i muškatnog oraščića iz Indije te muškatnog oraščića iz Indonezije i o izmjeni uredaba (EZ) br. 669/2009 i (EU) br. 884/2014

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (2), a posebno njezin članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2009 (3) predviđa se povećana razina službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla navedene u Prilogu I. toj Uredbi. Kikiriki iz Brazila te slatka paprika (Capsicum annuum) i muškatni oraščić iz Indije već podliježu takvoj povećanoj razini službenih kontrola od siječnja 2010. u pogledu prisutnosti aflatoksina. Od srpnja 2012. i muškatni oraščić iz Indonezije podliježe povećanoj razini službenih kontrola u pogledu aflatoksina.

(2)

Rezultati službenih kontrola koje su provele države članice u skladu s Uredbom (EZ) br. 669/2009 nad tim proizvodima pokazuju kontinuiranu veliku učestalost nesukladnosti s najvećim dopuštenim količinama aflatoksina. Ti rezultati dokazuju da uvoz te hrane i hrane za životinje predstavlja opasnost za zdravlje životinja i ljudi. Nakon nekoliko godina povećane učestalosti kontrola na granicama Unije nije se moglo uočiti da je došlo do poboljšanja stanja.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 884/2014 (4) uvode se posebni uvjeti za uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima.

(4)

Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i životinja u Uniji, potrebno je predvidjeti dodatna jamstva u pogledu navedene hrane i hrane za životinje iz Brazila, Indije i Indonezije. Svim pošiljkama kikirikija iz Brazila, slatke paprike (Capsicum annuum) iz Indije te muškatnog oraščića iz Indije i Indonezije trebalo bi priložiti zdravstveni certifikat u kojem se navodi da su proizvodi uzorkovani i analizirani zbog utvrđivanja nazočnosti aflatoksina te da je utvrđeno da su u skladu sa zakonodavstvom Unije. Rezultati analitičkih ispitivanja trebali bi biti priloženi zdravstvenom certifikatu.

(5)

Osim izuzimanja pošiljaka namijenjenih privatnoj osobi za osobnu potrošnju i uporabu, primjereno je izuzeti i vrlo male pošiljke određene hrane i hrane za životinje, primjerice ne veće od 20 kg, koje se upotrebljavaju npr. u svrhu komercijalnog izlaganja ili su poslane kao trgovački uzorci. Obveza prilaganja takvim pošiljkama zdravstvenog certifikata s analitičkim rezultatima nije proporcionalna s niskim rizikom koji te pošiljke predstavljaju za javno zdravlje.

(6)

Turska i iranska nadležna tijela obavijestila su Komisiju o promjeni nadležnog tijela čiji je predstavnik ovlašten za potpisivanje zdravstvenog certifikata. Brazilsko nadležno tijelo također je ovlašteno za hranu za životinje. Stoga te izmjene treba unijeti u skladu s navedenim.

(7)

U svrhu smanjenja nepotrebnog administrativnog opterećenja primjereno je odrediti da u slučaju pošiljke čije pakiranje obuhvaća nekoliko malih pakiranja/jedinica nije nužno navesti identifikacijski broj pošiljke na svakom pojedinačnom pakiranju u pošiljci nego je dovoljno navesti ga na pakiranju koje obuhvaća ta mala pakiranja/jedinice.

(8)

Zbog problema na koje se naišlo primjereno je istaknuti da se polja zajedničkog ulaznog dokumenta u pogledu zadovoljavajućih rezultata pregleda dokumentacije moraju ispuniti prije nego što se odobri prijevoz pošiljke do DPI-ja.

(9)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 669/2009 i Provedbenu uredbu (EU) br. 884/2014 potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 669/2009 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) br. 884/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članku 1. stavku 1. dodaju se sljedeće točke (i), (j) i (k):

„(i)

kikiriki u ljusci ili oljušten, maslac od kikirikija, kikiriki drukčije pripremljen ili konzerviran (hrana i hrana za životinje), podrijetlom iz Brazila ili otpremljeni iz Brazila;

(j)

Capsicum sp. i muškatni oraščić podrijetlom iz Indije ili otpremljeni iz Indije;

(k)

muškatni oraščić podrijetlom iz Indonezije ili otpremljeni iz Indonezije.”

2.

Članku 1. stavku 3. dodaje se sljedeća rečenica:

„Ova se Uredba isto tako ne primjenjuje na pošiljke hrane i hrane za životinje bruto mase ne veće od 20 kg.”

3.

U članku 5. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećom:

„(a)

Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i opskrbe hranom (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) – za hranu i hranu za životinje iz Brazila.”

4.

U članku 5. stavku 2. točke (d) i (e) zamjenjuju se sljedećima:

„(d)

Ministarstvo zdravlja i medicinskog obrazovanja – za hranu iz Irana;

(e)

Opća uprava za hranu i kontrolu Ministarstva hrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske – za hranu iz Turske;”.

5.

U članku 5. stavku 2. dodaje se točka (i):

„(i)

Ministarstvo poljoprivrede za hranu iz Indonezije;”.

6.

Članku 6. dodaje se sljedeća rečenica:

„U slučaju pošiljke čije pakiranje obuhvaća nekoliko malih pakiranja/jedinica dovoljno je navesti identifikacijski broj pošiljke na pakiranju koje obuhvaća ta mala pakiranja/jedinice”.

7.

U članku 9. stavku 4. prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Nadležno tijelo u DPE-u odobrava prijevoz pošiljke do DPI-ja nakon zadovoljavajućih rezultata pregleda iz stavka 2. i ispunjavanja relevantnih polja u dijelu II. CED-a (II.3, II.5, II.8 i II.9).”

8.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 884/2014 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Pošiljke hrane i hrane za životinje iz članka 1. stavka 1. točaka (i), (j) i (k) koje su napustile zemlju podrijetla prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu se uvesti u EU bez priloženog zdravstvenog certifikata i rezultata uzorkovanja i analize.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 884/2014 od 13. kolovoza 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 242, 14.8.2014., str. 4.).


PRILOG I.

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 brišu se sljedeći unosi:

Hrana za životinje i hrana

(namjena)

Oznaka KN

TARIC potpodjela

Zemlja podrijetla ili zemlja otpreme

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%) pri uvozu

„—

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Brazil (BR)

10

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Hrana i hrana za životinje)

 

Capsicum annuum, cijeli

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

Capsicum annuum, drobljeni ili mljeveni

ex 0904 22 00

10

Sušeni plodovi roda Capsicum, cijeli, osim slatke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Hrana – sušeni začini)

 

 

Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

20”

(Hrana – sušeni začini)

 


PRILOG II.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 884/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Zadnji unos „Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus lanatus) i proizvodi dobiveni od njih” zamjenjuje se unosom „Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus spp.) i proizvodi dobiveni od njih”.

2.

Dodaju se sljedeći unosi:

Hrana za životinje i hrana

(namjena)

Oznaka KN

TARIC potpodjela

Zemlja podrijetla ili zemlja otpreme

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%) pri uvozu

„—

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Brazil (BR)

10

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Hrana i hrana za životinje)

 

Capsicum annuum, cijeli

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

Capsicum annuum, drobljeni ili mljeveni

ex 0904 22 00

10

Sušeni plodovi roda Capsicum, cijeli, osim slatke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Hrana – sušeni začini)

 

 

Muškatni oraščić (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

20”

(Hrana – sušeni začini)