17.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 344/117


SMJERNICA (EU) 2016/2299 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 2. studenoga 2016.

o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2016/32)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 2. prvu alineju,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1. prvu alineju, članak 9. stavak 2., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3., članak 18. stavak 2. te članak 20. prvi stavak,

budući da:

(1)

Sva prihvatljiva imovina za kreditne operacije Eurosustava podvrgnuta je posebnim mjerama za kontrolu rizika radi zaštite Eurosustava od financijskih gubitaka u slučajevima kada kolateral treba unovčiti zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza druge ugovorne strane. Zbog redovnog preispitivanja okvira za nadzor rizika Eurosustava, potrebno je izvršiti nekoliko prilagodbi kako bi se osigurala primjerena zaštita.

(2)

Uredbu (EU) 2016/65 (ESB/2015/35) (1) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica (EU) 2016/65 (ESB/2015/35) mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Korektivni faktori koji se primjenjuju na prihvatljivu utrživu imovinu

1.   U skladu s dijelom četvrtim glavom VI. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), na utrživu imovinu primjenjuju se korektivni faktori kao što je navedeno u članku 2. točki 97. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), na razinama utvrđenim u tablicama 2. i 2.a u Prilogu ovoj Smjernici.

2.   Korektivni faktor za određenu imovinu ovisi o sljedećim faktorima:

(a)

o kategoriji korektivnih faktora kojoj je imovina dodijeljena, kao što je utvrđeno u članku 2.;

(b)

o preostalom dospijeću ili ponderiranom prosječnom trajanju imovine kako je utvrđeno u članku 3.;

(c)

strukturi kupona za imovinu; i

(d)

stupnju kreditne kvalitete kojemu je imovina dodijeljena”.

2.

U članku 2., točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

dužnički instrumenti koje izdaju lokalna i regionalna država, tijela koja Eurosustav klasificira kao agencije, multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije, kao i pokrivene obveznice velikog iznosa usklađene s UCITS-om, uključeni su u kategoriju II. korektivnih faktora;

(c)

pokrivene obveznice velikog iznosa usklađene s UCITS-om, osim pokrivenih obveznica velikog iznosa usklađenih s UCITS-om, drugih pokrivenih obveznica i dužničkih instrumenata koje izdaju nefinancijska društva uključene su u kategoriju III. korektivnih faktora;”.

3.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Korektivni faktori za utrživu imovinu

1.   Korektivni faktori za utrživu imovinu koji su raspoređeni u kategorije korektivnih faktora od I. do IV., utvrđuju se na temelju:

(a)

dodjeljivanja stupnjeva kreditne kvalitete 1., 2. ili 3.;

(b)

preostalog roka dospijeća imovine kako je utvrđeno u stavku 2.;

(c)

kuponske strukture imovine kako je utvrđeno u stavku 2.

2.   Za utrživu imovinu raspoređenu u kategorije korektivnih faktora od I. do IV., važeći korektivni faktor ovisi o preostalom dospijeću i kuponskoj strukturi kako slijedi:

(a)

za utrživu imovinu bez kupona i kuponom s nepromjenjivom kamatnom stopom, važeći korektivni faktori određuju se na temelju tablice 2. u Prilogu ovoj smjernici. Dospijeće relevantno za određivanje korektivnog faktora jest preostalo dospijeće imovine;

(b)

za imovinu s kuponima s promjenjivom kamatnom stopom, korektivni faktor je jednak korektivnom faktoru primijenjenom na utrživu imovinu s kuponom s nepromjenjivom kamatnom stopom s preostalim dospijećem od nula do godine dana, osim u sljedećim slučajevima:

i.

kuponi s promjenjivom kamatnom stopom s razdobljem ponovnog određivanja duljim od godinu dana tretiraju se kao kuponi s nepromjenjivom kamatnom stopom, a odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor koje se treba primijeniti jest preostalo dospijeće imovine;

ii.

kuponi s promjenjivom kamatnom stopom čija je referentna stopa indeks inflacije europodručja tretiraju se kao kuponi s nepromjenjivom kamatnom stopom,a odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor koje se treba primijeniti jest preostalo dospijeće imovine;

iii.

kuponi s promjenjivom kamatnom stopom čija donja granica ne odgovara nuli i/ili kuponi s gornjom granicom tretiraju se kao kuponi s nepromjenjivom kamatnom stopom;

(c)

korektivni faktor koji se primjenjuje na imovinu koja ima više od jedne vrste strukture kupona, isključivo ovisi o strukturi kupona važećoj u razdoblju preostalom do dospijeća imovine i jednak je najvišem korektivnom faktoru za utrživu imovinu s jednakim preostalim dospijećem i stupnjem kreditne kvalitete. Za ove potrebe mogu se uzeti u obzir bilo koje vrste strukture kupona važeće u razdoblju preostalom do dospijeća imovine.

3.   Za utrživu imovinu raspoređenu u kategoriju V., neovisno o njihovoj kuponskoj strukturi, korektivni faktori određuju se na temelju ponderiranog prosječnog trajanja imovine kako je utvrđeno u stavcima 4. i 5. Korektivni faktori primjenjivi na utrživu imovinu u kategoriji V., utvrđeni su u tablici 2.a u Prilogu ovoj smjernici.

4.   Ponderirano prosječno trajanje nadređene tranše vrijednosnog papira osiguranog imovinom procjenjuje se kao očekivani ponderirani prosjek preostalog trajanja do otplate za tu tranšu. Za zadržane mobilizirane vrijednosne papire osigurane imovinom, kod izračuna ponderiranog prosječnog trajanja, smatrat će se da opcije kupnje izdavatelja neće biti izvršene.

5.   Za potrebe stavka 4. ‚zadržani mobilizirani vrijednosni papiri osigurani imovinom’ znači vrijednosni papiri osigurani imovinom koje druga ugovorna strana koja je stvorila vrijednosni papir osiguran imovinom ili subjekti koji imaju bliske veze s inicijatorom, upotrebljavaju u postotku većem od 75 % preostalog nominalnog iznosa. Te bliske veze utvrđuju se u skladu s člankom 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”

4.

U članku 5. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Na neutržive hipotekarne dužničke instrumente fizičkih osoba primjenjuje se korektivni faktor 36,5 %.”

5.

U članku 5. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Na svako odnosno kreditno potraživanje uključeno u skup za pokriće za neutržive dužničke instrumente osigurane prihvatljivim kreditnim potraživanjima (dalje u tekstu: ‚DECC’) primjenjuje se korektivni faktor koji se primjenjuje na pojedinačnoj razini u skladu s pravilima utvrđenim u gore navedenim stavcima 1. do 4. Agregirana vrijednost odnosnih kreditnih potraživanja uključenih u skupu za pokriće nakon primjene korektivnih faktora, mora u svako doba ostati jednaka ili biti iznad vrijednosti nepodmirene glavnice neutrživih dužničkih instrumenata osiguranih prihvatljivim kreditnim potraživanjima (DECC). Ako agregirana vrijednost padne ispod praga navedenog u prethodnoj rečenici, dužnički instrument osiguran prihvatljivim kreditnim potraživanjima (DECC) smatra se neprihvatljivim.”

6.

Prilog Smjernici (EU) 2016/65 (ESB/2015/35) zamjenjuje se Prilogom ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 1. siječnja 2017. One su obvezne obavijestiti ESB o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 5. prosinca 2016.

Članak 3.

Adresati

Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica čija je valuta euro.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 2. studenoga 2016.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica (EU) 2016/65 Europske središnje banke od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35) (SL L 14, 21.1.2016., str. 30.).


PRILOG

Prilog Smjernici (EU) 2016/65 (ESB/2015/35) zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

Tablica 1.

Kategorije korektivnih faktora za prihvatljivu utrživu imovinu na temelju vrste izdavatelja i/ili vrste imovine

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

Kategorija V.

dužnički instrumenti koje izdaje središnja država

dužnički certifikati ESB-a

dužnički certifikati koje su izdale nacionalne središnje banke prije datuma usvajanja eura u svojim odnosnim državama članicama

dužnički instrumenti koje izdaju lokalna i regionalna država

dužnički instrumenti koje izdaju subjekti koje Eurosustav klasificira kao agencije

dužnički instrumenti koje izdaju multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije

pokrivene obveznice velikog iznosa usklađene s UCITS-om

pokrivene obveznice usklađene s UCITS-om osim pokrivenih obveznica velikog iznosa usklađenih s UCITS-om

druge pokrivene obveznice

dužnički instrumenti koje izdaju nefinancijska društva i društva u državnom sektoru

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju kreditne institucije

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju financijska društva

vrijednosni papiri osigurani imovinom


Tablica 2.

Korektivni faktori koji se primjenjuju na prihvatljivu utrživu imovinu u kategorijama korektivnih faktora od I. do IV.

 

Kategorije korektivnih faktora

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (*1)

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

1. i 2. stupanj

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Kategorije korektivnih faktora

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (*1)

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

3. stupanj

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1–3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3–5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5–7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7–10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10, ∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tablica 2.a

Korektivni faktori koji se primjenjuju na prihvatljivu utrživu imovinu u kategoriji korektivnih faktora V.

 

 

Kategorija V.

Kreditna kvaliteta

Ponderirano prosječno trajanje (*2)

Korektivni faktor

1. i 2. stupanj (AAA do A–)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10, ∞)

20,0


Tablica 3.

Razine vrednovanja korektivnih faktora koji se primjenjuju na prihvatljiva kreditna potraživanja s isplatom kamata po nepromjenjivoj stopi

 

Metodologija vrednovanja

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (*3)

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje utemeljeno na teoretskoj cijeni, koju određuje NSB

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje s obzirom na neotplaćeni iznos, koji određuje NSB

1. i 2. stupanj (AAA do A–)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Metodologija vrednovanja

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (*3)

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje utemeljeno na teoretskoj cijeni, koju određuje NSB

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje s obzirom na neotplaćeni iznos, koji određuje NSB

Korak 3 (BBB+ do BBB–)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  [0–1) preostalo dospijeće kraće od jedne godine, [1–3) preostalo dospijeće od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine, itd.

(*2)  tj. [0–1) ponderirano prosječno trajanje kraće od jedne godine, [1–3) ponderirano prosječno trajanje od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine, itd.

(*3)  tj. [0–1) preostalo dospijeće kraće od jedne godine, [1–3) preostalo dospijeće od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine, itd.”