17.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 344/102


SMJERNICA (EU) 2016/2298 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 2. studenoga 2016.

o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2016/31)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova članka 3. stavka 1., članak 9. stavak 2., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3., članak 18. stavak 2. te članak 20. prvi stavak,

budući da:

(1)

Ostvarenje jedinstvene monetarne politike iziskuje određivanje sredstava, instrumenata i postupaka koje koristi Eurosustav, koji se sastoji od Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu: nacionalne središnje banke), radi provedbe te politike na jedinstven način u državama članicama čija je valuta euro.

(2)

Za potrebe operacija monetarne politike, Eurosustav može provoditi aukcije s fiksnom kamatnom stopom ili aukcije s promjenjivom kamatnom stopom. Smjernicu (EU) 2015/510 Europske središnje banke (ESB/2014/60) (1) trebalo bi izmijeniti tako da uključi neka potrebna tehnička i urednička poboljšanja u odnosu na operativne faze aukcija.

(3)

Eurosustav smatra potrebnim izmijeniti kriterije prihvatljivosti i prilagoditi mjere za kontrolu rizika primjenjive na neosigurane dužničke instrumente s pravom prvenstva koje su izdale kreditne institucije ili investicijska društva ili s njima blisko povezani subjekti unutar svog okvira kolaterala kako bi se uzela u obzir provedba Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) u državama članicama.

(4)

Eurosustav je razvio jedinstveni okvir za imovinu prihvatljivu kao kolateral, tako da se svi kreditni poslovi Eurosustava provode usklađeno provedbom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) u svim državama članicama čija je valuta euro. Upravno vijeće smatra potrebnim uvesti neke promjene u okvir kolaterala Eurosustava radi omogućavanja uključivanja strukture kupona s mogućim negativnim novčanim tokovima za utrživu imovinu.

(5)

Eurosustav zahtijeva dostavu sveobuhvatnih i standardiziranih podataka na razini pojedinačnog kredita o skupu imovine koja stvara novčani tok i kojom su osigurani vrijednosni papiri osigurani imovinom. Odgovarajuće strane moraju dostaviti podatke na razini pojedinačnog kredita repozitoriju podataka na razini pojedinačnog kredita koji je odredio Eurosustav. Zahtjeve Eurosustava za određivanje repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita i postojeći postupak određivanja potrebno je detaljnije pojasniti radi transparentnosti.

(6)

S ciljem zaštite adekvatnosti kolaterala Eurosustava, potrebno je izmijeniti kriterije prihvatljivosti za kreditna potraživanja, a posebno kriterij ograničenja realizacije. Nacionalne središnje banke trebaju poduzeti posebne mjere radi isključivanja ili značajnog umanjivanja rizika prijeboja kad prihvaćaju kreditna potraživanja kao kolateral. Kreditna potraživanja nastala prije 1. siječnja 2018. na koja se nisu odnosile te mjere mogu biti mobilizirana kao kolateral do 31. prosinca 2019. pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi kriteriji prihvatljivosti.

(7)

Radi zaštite Eurosustava od rizika financijskih gubitaka u slučaju nastanka statusa neispunjenja obveze druge ugovorne strane, prihvatljiva imovina koja je mobilizirana kao kolateral za kreditne poslove Eurosustava trebala bi biti podvrgnuta mjerama za kontrolu rizika utvrđenim u glavi VI. četvrtog dijela Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60). Zbog redovitog preispitivanja okvira za kontrolu rizika Eurosustava, Upravno vijeće smatra da je potrebno izvršiti određene prilagodbe.

(8)

Prihvatljiva imovina mora udovoljavati zahtjevima kreditne kvalitete Eurosustava navedenim u Okviru za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF) koji određuje postupke, pravila i tehnike radi osiguravanja udovoljavanju zahtjevima Eurosustava za visokim bonitetnim standardima za prihvatljivu imovinu. Nakon preispitivanja pravila ECAF-a, potrebno je izvršiti određene promjene, posebno u odnosu na opće kriterije za prihvaćanje vanjskih institucija za kreditnu procjenu (VIKP) i dodatne operativne zahtjeve za vanjske institucije za kreditnu procjenu u odnosu na pokrivene obveznice.

(9)

Potrebno je izvršiti određene manje tehničke izmjene radi jasnoće, primjerice u odnosu na stručne nazive u vezi s pokrivenim obveznicama.

(10)

Smjernicu (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) stoga treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica (EU) 2015/510 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

‚pokrivena obveznica’ znači dužnički instrument koji ima dvostruku ulogu: (a) izravnu ili neizravnu prema kreditnoj instituciji; i (b) prema dinamičnom pokrivenom skupu odnosne imovine, a za koji nema tranširanja rizika;”;

(b)

umeće se sljedeća točka 46.a:

„46.a

‚investicijsko društvo’ znači investicijsko društvo sa značenjem iz točke 2. članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;”;

(c)

točka 48. zamjenjuje se sljedećim:

„48.

‚pokrivena obveznica velikog iznosa’ znači pokrivena obveznica s opsegom izdanja od najmanje 1 milijardu eura, za koju najmanje tri održavatelja tržišta osiguravaju redovne ponude na kupnju i prodaju;”;

(d)

točka 71. zamjenjuje se sljedećim:

„71.

‚ostale pokrivene obveznice’ znači strukturirane pokrivene obveznice ili multi cédulas;”;

(e)

točka 74. zamjenjuje se sljedećim:

„74.

‚javni kreditni rejting’ znači kreditni rejting koji je: (a) izdan ili potvrđen od strane agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji koja je prihvaćena kao vanjska institucija za kreditnu procjenu od strane Eurosustava; i (b) koji je javno objavljen ili raspodijeljen temeljem pretplate;”;

(f)

točka 88. zamjenjuje se sljedećim:

„88.

‚strukturirana pokrivena obveznica’ znači pokrivena obveznica, osim multi cédulas, koja nije izdana u skladu sa zahtjevima iz članka 52. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

(*1)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32).”;"

(g)

točka 94. zamjenjuje se sljedećim:

„94.

‚pokrivena obveznica usklađena s UCITS-om’ znači pokrivena obveznica izdana u skladu sa zahtjevima iz članka 52. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ;”.

2.

Članak 25. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. tablica 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 4.

Operativne faze aukcija

Faza 1.

Najava aukcije

(a)

Javna najava ESB-a

(b)

Javna najava nacionalnih središnjih banaka i izravna najava pojedinim drugim ugovornim stranama (ako se smatra potrebnim)

Faza 2.

Priprema drugih ugovornih strana i dostava ponuda

Faza 3.

Prikupljanje ponuda od strane Eurosustava

Faza 4.

Raspodjela na aukciji i objava rezultata aukcije

(a)

odluka ESB-a o raspodjeli na aukciji

(b)

javna objava ESB-a rezultata raspodjele

Faza 5.

Izdavanje potvrda o pojedinim rezultatima raspodjele

Faza 6.

Namira transakcija”;

(b)

u stavku 2. tablice 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„Tablica 5.

Okvirni vremenski okvir za operativne faze standardnih aukcija (vremena su navedena prema srednjoeuropskom vremenu  (3) )

Image Tekst slike

Tablica 6.

Okvirni vremenski okvir za operativne faze brzih aukcija (vremena su navedena prema SEV-u)

Image Tekst slike

(3)  Srednjoeuropsko vrijeme (SEV) uzima u obzir promjenu na srednjoeuropsko ljetno računanje vremena."

3.

U članku 30. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   ESB unaprijed javno najavljuje standardne aukcije. Osim toga, nacionalne središnje banke mogu standardne aukcije najaviti javno i izravno drugim ugovornim stranama, ako to smatraju potrebnim.

2.   ESB može unaprijed javno najaviti brze aukcije. Kod brzih aukcija koje su unaprijed javno najavljene, NSB može izravno stupiti u vezu s odabranim drugim ugovornim stranama, ako to smatra potrebnim. Kod brzih aukcija koje nisu unaprijed javno najavljene, nacionalne središnje banke izravno stupaju u vezu s odabranim drugim ugovornim stranama.”.

4.

U članku 43. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   ESB javno objavljuje odluku o raspodjeli na aukciji u odnosu na rezultate aukcije. Pored toga, nacionalne središnje banke mogu objaviti odluku ESB-a o raspodjeli na aukciji javno i izravno drugim ugovornim stranama, ako to smatraju potrebnim.”.

5.

U članku 55.a stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kada se radi o podružnicama, informacije koje se dostavljaju na temelju stavka 1. odnose se na instituciju kojoj podružnica pripada.”.

6.

U članku 61. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   ESB objavljuje ažurirani popis prihvatljive utržive imovine na svojoj mrežnoj stranici, u skladu s tamo navedenim metodologijama, i ažurira taj popis svakog dana kada je otvoren sustav TARGET2. Utrživa imovina uključena na popis prihvatljive utržive imovine postaje prihvatljiva za upotrebu u kreditnim poslovima Eurosustava nakon što bude objavljena na popisu. Iznimno od navedenog, u pojedinom slučaju kratkoročnih dužničkih instrumenata s istim danom namire vrijednosti, Eurosustav može dodijeliti prihvatljivost od datuma izdanja. Imovina procijenjena u skladu s člankom 87. stavkom 3. ne objavljuje se na ovom popisu prihvatljive utržive imovine.”.

7.

U članku 63. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Da bi bili prihvatljivi, dužnički instrumenti moraju imati jednu od sljedećih struktura kupona do konačnog otkupa:

(a)

fiksni kupon, bez kupona ili višestupanjski kuponi s unaprijed određenim rasporedom kupona i unaprijed određenim vrijednostima kupona; ili

(b)

kuponi s promjenjivom kamatnom stopom koji imaju sljedeću strukturu: kuponska stopa = (referentna kamatna stopa * l) ± x, s f ≤ kuponske stope ≤ c, gdje:

i.

referentna kamatna stopa je samo jedna od sljedećih u određenom trenutku:

kamatna stopa na eurskom novčanom tržištu, npr. Euribor, LIBOR ili slični indeksi,

kamatna stopa na ugovore o razmjeni s nepromjenjivim rokom dospijeća, npr. CMS, EIISDA; EUSA,

prinos na jednu državnu obveznicu iz europodručja ili indeks nekolicine takvih obveznica s dospijećem od godine dana ili manje,

indeks inflacije u europodručju;

ii.

f (donja granica), c (gornja granica), l (faktor financijske poluge/smanjenja financijske poluge) i x (marža) su, ako postoje, brojevi koji su ili unaprijed određeni pri izdavanju, ili koji se tijekom vremena mogu mijenjati samo kako je unaprijed određeno pri izdavanju, kada je l veći od nule tijekom cjelokupnog vijeka trajanja imovine. Za kupone s promjenjivom kamatnom stopom s referentnom kamatnom stopom s indeksom inflacije, l je jednako jedan.”.

8.

Umeće se sljedeći članak 77.a:

„Članak 77.a

Ograničenja investicija za vrijednosne papire osigurane imovinom

Svaka novčana investicija koja predstavlja potraživanje na bankovnom računu izdavatelja ili bilo kojeg posredničkog SPV-a prema dokumentaciji o transakcijama ne smije se sastojati, u cijelosti ili djelomično, stvarno ili potencijalno, od tranši drugih vrijednosnih papira osiguranih imovinom, kreditnih zapisa, ugovora o razmjeni ili drugih izvedenih instrumenata, sintetskih vrijednosnih papira ili sličnih potraživanja.”.

9.

U članku 73. stavak 7. briše se.

10.

U članku 78. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sveobuhvatni i standardizirani podaci na razini pojedinačnog kredita o skupu imovine koja stvara novčani tok i kojom su osigurani vrijednosni papiri osigurani imovinom stavljaju se na raspolaganje u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu VIII. koji uključuju informacije o zahtijevanoj ocjeni kvalitete podataka i zahtjeve za određivanje, od strane Eurosustava, repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita. Pri procjeni prihvatljivosti Eurosustav uzima u obzir: (a) svaki propust dostavljanja podataka; i (b) koliko često pojedina polja s podacima na razini pojedinačnog kredita ne sadržavaju smislene podatke.”.

11.

U odjeljku 2. poglavlja 1. glave II. dijela četvrtog umeće se sljedeći pododjeljak 4.:

„Pododjeljak 4.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za određene neosigurane dužničke instrumente

Članak 81.a

Kriteriji prihvatljivosti za određene neosigurane dužničke instrumente

1.   Da bi bili prihvatljivi za kreditne poslove Eurosustava, neosigurani dužnički instrumenti koje su izdale kreditne institucije ili investicijska društva ili s njima blisko povezani subjekti kako su određeni u članku 138. stavku 2. moraju udovoljiti općim kriterijima prihvatljivosti u odnosu na sve vrste utržive imovine utvrđene u odjeljku 1. s izuzetkom zahtjeva utvrđenih u članku 64. u mjeri u kojoj je neosigurani dužnički instrument podređen na temelju zakona.

2.   Za potrebe ovog pododjeljka, podređenost na temelju zakona znači podređenost, utemeljena na zakonskom okviru primjenjivom na izdavatelja, neosiguranog dužničkog instrumenta na koji se ne odnosi podređenost u skladu s uvjetima dužničkog instrumenta, tj. ugovorna podređenost.”.

12.

U članku 83. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Rejting izdanja koje je dodijelio VIKP: ovaj rejting odnosi se na kreditnu procjenu VIKP-a dodijeljenu izdanju ili, ako ne postoji rejting izdanja koje je dodijelio isti VIKP, program ili seriju izdanja pod kojom je imovina izdana. Procjena VIKP-a dodijeljena programu ili seriji izdanja bitna je samo ako se odnosi na određenu imovinu i ako izričito i nedvosmisleno odgovara ISIN oznaci imovine koju je dodijelio VIKP te ako ne postoji drugačiji rejting izdanja dodijeljen od strane istog VIKP-a. Za rejtinge izdanja od strane VIKP-a, Eurosustav ne pravi razliku s obzirom na izvorni rok dospijeća imovine.”.

13.

U članku 104. umeće se sljedeći stavak 3.a:

„3.a   Od 1. siječnja 2018., nacionalne središnje banke moraju koristiti mehanizam kojim osiguravaju isključivanje ili znatno smanjenje rizika prijeboja kad prihvaćaju kao kolateral kreditna potraživanja koja su stvorena nakon tog datuma. Kreditna potraživanja koja su stvorena prije 1. siječnja 2018. koja nisu bila predmet tog mehanizma mogu biti mobilizirana kao kolateral do 31. prosinca 2019. pod uvjetom da su ispunjeni drugi kriteriji prihvatljivosti.”.

14.

Članak 120. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Za potrebe ECAF-a, opći kriteriji za prihvaćanje za vanjske institucije za kreditnu procjenu su sljedeći:

(a)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala registrira vanjske institucije za kreditnu procjenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1060/2009.

(b)

Vanjske institucije za kreditnu procjenu moraju ispunjavati operativne kriterije i osiguravati odgovarajuće pokriće kako bi se osigurala učinkovita provedba ECAF-a. Kreditna procjena VIKP-a posebno se koristi ako Eurosustav ima na raspolaganju informacije o tim procjenama, kao i informacije potrebne za usporedbu i dodjelu odnosno raspoređivanje procjena na određene stupnjeve kreditne kvalitete Eurosustava i za potrebe provođenja postupka analize učinkovitosti na temelju članka 126.

2.   Eurosustav zadržava pravo odlučiti hoće li započeti postupak prihvaćanja ECAF-a na zahtjev agencije za kreditni rejting (CRA). Prilikom donošenja odluke, Eurosustav uzima u obzir, između ostalog, osigurava li agencija za kreditni rejting odgovarajuće pokriće za učinkovitu provedbu ECAF-a u skladu sa zahtjevima iz Priloga IX.a.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 2.a:

„2.a   Nakon započinjanja postupka prihvaćanja ECAF-a, Eurosustav mora istražiti sve dodatne informacije koje smatra potrebnim radi osiguravanja učinkovite provedbe ECAF-a, uključujući sposobnost VIKP-a da ispuni kriterije i pravila postupka analize učinkovitosti ECAF-a u skladu sa zahtjevima iz Priloga IX. i posebnim kriterijima iz Priloga IX.b (ako je primjenjivo). Eurosustav zadržava pravo odlučiti hoće li prihvatiti VIKP za potrebe ECAF-a na osnovi dobivenih informacija i svoje vlastite dubinske analize.”.

15.

U članku 122. stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ažurnu procjenu od strane nadležnog tijela koja odražava trenutno dostupne informacije o svim pitanjima koja utječu na korištenje IRB sustava za potrebe osiguranja i sva pitanja koja se odnose ne podatke koji se koriste za postupak analize učinkovitosti ECAF-a;”.

16.

U članku 137. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti za utrživu imovinu koji su utvrđeni u glavi II. dijela četvrtog, osim što utrživa imovina:

(a)

može biti izdana, može se držati i namirivati izvan EGP-a;

(b)

može biti nominirana u valutama koje nisu euro; i

(c)

ne smije imati vrijednost kupona koja dovodi do negativnog novčanog toka.”.

17.

U članku 138. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

bliske veze između druge ugovorne strane i subjekta javnog sektora iz EGP-a koji ima pravo razrezivanja poreza, ili slučajeve kada za dužnički instrument jamči jedan ili više subjekata javnog sektora iz EGP-a koji ima pravo razrezivanja poreza, a odgovarajuće jamstvo udovoljava obilježjima navedenim u članku 114.; i u svim slučajevima podliježe članku 139. stavku 1.;”.

18.

U članku 139. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Neosigurani dužnički instrumenti koje izdaje druga ugovorna strana ili drugi subjekt u bliskoj vezi s tom drugom ugovornom stranom, kako je određeno u stavku 2. članka 138., i za koje u cijelosti jamči jedan ili više subjekata javnog sektora iz EGP-a koji imaju pravo razrezivanja poreza, neće biti mobilizirani kao kolateral za kreditne poslove Eurosustava niti od strane te druge ugovorne strane:

(a)

izravno; niti

(b)

neizravno, kada su uključeni u skup pokrivenih obveznica.”.

19.

U članku 141. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Druga ugovorna strana ne smije dostaviti ili upotrebljavati kao kolateral neosigurane dužničke instrumente koje je izdala kreditna institucija ili bilo koji drugi subjekt s kojim je ta kreditna institucija u bliskoj vezi, u mjeri u kojoj vrijednost tog kolaterala koji je izdala ta kreditna institucija ili drugi subjekt s kojim je u bliskoj vezi, nakon primjene važećeg korektivnog faktora, prelazi 2,5 % ukupne vrijednosti imovine koju ta druga ugovorna strana upotrebljava kao kolateral. Ovaj prag od 2,5 % ne primjenjuje se niti u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)

ako vrijednost takve imovine ne prelazi 50 milijuna EUR nakon primjene važećeg korektivnog faktora; niti

(b)

ako za takvu imovinu jamči subjekt javnog sektora koji ima pravo razrezivanja poreza, jamstvom koje ispunjava obilježja navedena u članku 114.”.

20.

Članak 143. briše se.

21.

Umeće se sljedeći članak 144.a:

„Članak 144.a

Prihvatljiva imovina s negativnim novčanim tokom

1.   Nacionalne središnje banke osiguravaju da druga ugovorna strana ostane odgovorna za pravovremeno plaćanje bilo kojeg iznosa negativnog novčanog toka povezanog s prihvatljivom imovinom koju je dostavio ili upotrijebio kao kolateral.

2.   Ako druga ugovorna strana pravovremeno ne izvrši plaćanje u skladu sa stavkom 1. Eurosustav može, ali nije obvezan, izvršiti odgovarajuće plaćanje. Nacionalne središnje banke osiguravaju da druga ugovorna strana nadoknadi Eurosustavu, odmah po primitku zahtjeva Eurosustava, svaki iznos negativnog novčanog toka koji je Eurosustav platio kao rezultat neispunjavanja obveze druge ugovorne strane. Ako druga ugovorna strana pravovremeno ne izvrši plaćanje u skladu sa stavkom 1., Eurosustav ima pravo teretiti odmah i bez prethodne obavijesti iznos jednak iznosu koji Eurosustav treba platiti u ime takve druge ugovorne strane:

(a)

s odgovarajućeg računa platnog modula (PM) druge ugovorne strane u sustavu TARGET2, kako je propisano u članku 36. stavku 6. Priloga II. Smjernici ESB/2012/27; ili

(b)

s prethodnim odobrenjem banke za namiru, s TARGET2 PM računa banke za namiru, koji se koristi za kreditne poslove Eurosustava odgovarajuće druge ugovorne strane; ili

(c)

s bilo kojeg računa koji se može koristiti za operacije monetarne politike Eurosustava i koji odgovarajuća druga ugovorna strana ima kod NSB-a.

3.   Svaki iznos koji je Eurosustav platio temeljem stavka 2. koji druga ugovorna strana nije nadoknadila odmah po primitku zahtjeva i koji se ne može teretiti od strane Eurosustava s bilo kojeg odgovarajućeg računa kako je propisano stavkom 2. smatrat će se kreditom Eurosustava, na koji se primjenjuje sankcija u skladu s člankom 154.”.

22.

U članku 154. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

u odnosu na obratne transakcije i valutne ugovore o razmjeni za potrebe monetarne politike, obveze, kako je utvrđeno u članku 15., da se na odgovarajući način osigura i namiri iznos koji je raspodijeljen drugoj ugovornoj strani za vrijeme cijelog razdoblja određene operacije uključujući svaki neotplaćeni iznos određene operacije u slučaju prijevremenog raskida od strane NSB-a za vrijeme preostalog razdoblja operacije.”.

23.

U članku 154. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

svaka obveza plaćanja u skladu s člankom 144.a stavkom 3.”.

24.

U članku 156. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

izrečena je novčana kazna;”.

25.

U članku 156. stavku 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

izrečena je novčana kazna;”.

26.

U članku 166. dodaje se sljedeći stavak 4.a:

„4.a   Svaki NSB primjenjuje ugovore ili propise koji osiguravaju da, u svako doba, matični NSB bude u pravnom položaju da izrekne novčanu kaznu za nepostupanje druge ugovorne strane da nadoknadi ili plati, u cijelosti ili djelomično, bilo koji iznos kredita ili cijene otkupa, ili da dostavi kupljenu imovinu, o dospijeću ili kad je inače dospjela, u slučaju da nisu dostupna sredstva u skladu s člankom 166. stavkom 2. Novčana kazna izračunava se u skladu s Prilogom VII., odjeljkom I., stavkom 1. točkom (a) ove Smjernice i Prilogom VII., odjeljkom I., stavcima 2. i 4. ove Smjernice, uzimajući u obzir iznos gotovine koju druga ugovorna strana ne može platiti ili nadoknaditi ili imovine koju druga ugovorna strana ne može isporučiti i broj kalendarskih dana tijekom kojih druga ugovorna strana nije platila, nadoknadila ili isporučila.”.

27.

Prilozi VII., VIII. i XII. mijenjaju se, a novi Prilog IX.a i Prilog IX.b umeću se u skladu s Prilogom ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 1. siječnja 2017. One su obvezne obavijestiti ESB o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 5. prosinca 2016.

Članak 3.

Adresati

Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 2. studenoga 2016.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60) (Smjernica o općoj dokumentaciji) (SL L 91, 2.4.2015., str. 3.).

(2)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU, te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).


PRILOG

Prilozi VII., VIII. i XII. Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) mijenjaju se, a novi prilozi IX.a i IX.b umeću se, kako slijedi:

1.

U Prilogu VII., stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za neispunjavanje obveze iz članka 154. stavka 1. točke (d) ili (e), novčana kazna obračunava se upotrebom kamatne stope na mogućnost posudbe na kraju dana koja se primjenjuje na dan kada je započelo neispunjavanje obveze, uvećane za 5 postotnih bodova. Za ponavljane povrede obveze iz članka 154. stavka 1. točke (d) ili obveza iz članka 154. stavka 1. točke (e) unutar razdoblja od 12 mjeseci, počevši od dana prve povrede, zatezna kamatna stopa povećava se za daljnja 2,5 postotna boda za svaku povredu.”

2.

U Prilogu VII., stavak 5. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Razdoblje počeka od sedam kalendarskih dana primjenjuje se kad povreda proizlazi iz promjene postupka vrednovanja, bez dostave takvih dodatnih neosiguranih dužničkih instrumenata i bez uklanjanja imovine iz ukupnog skupa kolaterala, na temelju sljedećeg:

i.

vrijednost već dostavljenih neosiguranih dužničkih instrumenata se povećala; ili

ii.

ukupna vrijednost skupa kolaterala se smanjila.

U takvim slučajevima od druge ugovorne strane zahtijeva se da uskladi vrijednost svog ukupnog skupa kolaterala i/ili vrijednost takvih neosiguranih dužničkih instrumenata unutar razdoblja počeka, a kako bi osigurala postupanje u skladu s primjenjivim ograničenjem.”.

3.

U Prilogu VII., stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Ako je druga ugovorna strana dostavila informacije koje negativno utječu na vrijednost njezina kolaterala sa stajališta Eurosustava u odnosu na članak 145. stavak 4., primjerice netočne informacije o nepodmirenom iznosu iskorištenog kreditnog potraživanja koja je pogrešna ili je bila pogrešna ili zastarjela, ili ako druga ugovorna strana pravovremeno ne dostavi informacije kako se zahtijeva na temelju članka 101. stavka 1. točke (a) podtočke iv., iznos (vrijednost) kolaterala na koji se negativno utjecalo uzima se u obzir za izračun novčane kazne na temelju stavka 3. i ne primjenjuje se razdoblje počeka. Ako je netočna informacija ispravljena unutar primjenjivog razdoblja za obavijest, npr. za kreditna potraživanja tijekom sljedećeg poslovnog dana u skladu s člankom 109. stavkom 2., kazna se ne izriče.”.

4.

U Prilogu VII., stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Za neispunjavanje obveza iz članka 154. stavka 1. točke (d) ili (e), novčana kazna izračunava se primjenom zatezne kamatne stope, u skladu sa stavkom 1. točkom (b), do iznosa neovlaštenog pristupa druge ugovorne strane mogućnosti granične posudbe od središnje banke ili neplaćenog kredita Eurosustava.”.

5.

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„IZVJEŠTAJNI ZAHTJEVI U VEZI S PODACIMA NA RAZINI POJEDINAČNOG KREDITA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE OSIGURANE IMOVINOM I POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE REPOZITORIJA PODATAKA NA RAZINI POJEDINAČNOG KREDITA OD STRANE EUROSUSTAVA”;

(b)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Ovaj se prilog primjenjuje na dostavu sveobuhvatnih i standardiziranih podataka na razini pojedinačnog kredita o skupu imovine koja stvara novčani tok i kojom su osigurani vrijednosni papiri osigurani imovinom, kao što je određeno u članku 78. i utvrđuje postupak za određivanje repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita od strane Eurosustava.”;

(c)

odjeljak I.1 zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Odgovarajuće strane moraju dostaviti podatke na razini pojedinačnog kredita repozitoriju podataka na razini pojedinačnog kredita koji je odredio Eurosustav. Repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita objavljuje te podatke u elektroničkom obliku.”;

(d)

umeće se sljedeći novi odjeljak IV.:

„IV.   ODREĐIVANJE REPOZITORIJA PODATAKA NA RAZINI POJEDINAČNOG KREDITA

I.   Zahtjevi za određivanje

1.

Kako bi bili određeni, repozitoriji podataka na razini pojedinačnog kredita moraju udovoljavati primjenjivim zahtjevima Eurosustava, uključujući otvoreni pristup, nediskriminaciju, pokriće, odgovarajuću strukturu upravljanja i transparentnost.

2.

U odnosu na zahtjeve za otvoreni pristup i nediskriminaciju, repozitorij podatak na razini pojedinačnog kredita:

(a)

ne smije nepravedeno praviti razliku između korisnika podataka kada odobrava pristup podacima na razini pojedinačnog kredita;

(b)

mora primijeniti kriterije za pristup podacima na razini pojedinačnog kredita koji su objektivni, nediskriminirajući i javno dostupni;

(c)

smije ograničit pristup samo u najmanjoj mogućoj mjeri, tako da udovolji zahtjevu proporcionalnosti;

(d)

mora uspostaviti poštene postupke za slučajeve kada odbija pristup korisnicima podataka ili osiguravateljima podataka;

(e)

mora imati potrebne tehničke mogućnosti za omogućavanje pristupa korisnicima podataka i osiguravateljima podataka u svim razumnim okolnostima, uključujući postupke sigurnosne pohrane podataka, zaštitu sigurnosti podataka i postupke za oporavak od katastrofe;

(f)

ne smije nametnuti troškove korisnicima podataka za dostavljanje ili vađenje podataka na razini pojedinačnog kredita koji su diskriminirajući ili dovode do neprimjerenog ograničenja pristupa podacima na razini pojedinačnog kredita.

3.

U odnosu na zahtjev za pokrićem, repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita:

(a)

mora uspostaviti i održavati pouzdane sustave tehnologije i operativne kontrole radi omogućavanja obrade podataka na razini pojedinačnog kredita na način koji podupire zahtjeve Eurosustava za dostavu podataka na razini pojedinačnog kredita u odnosu na prihvatljivu imovinu u skladu sa zahtjevima za dostavu podataka na razini pojedinačnog kredita, kako je navedeno u članku 78. i u ovom Prilogu;

(b)

mora vjerodostojno pokazati Eurosustavu da bi mu njegova tehnička i operativna sposobnost dozvolila da postigne značajno pokriće ako bi dobio status određenog repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita.

4.

U odnosu na zahtjeve prikladne upravljačke strukture i transparentnosti, repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita:

(a)

mora uspostaviti sustave upravljanja koji služe interesima dionika na tržištu vrijednosnih papira osiguranih imovinom pri jačanju transparentnosti;

(b)

mora uspostaviti jasno dokumentirane sustave upravljanja, poštovati odgovarajuće standarde upravljanja te osigurati održavanje i djelovanje odgovarajuće organizacijske strukture radi osiguravanja trajnosti i urednog funkcioniranja; i

(c)

mora odobriti Eurosustavu dovoljan pristup dokumentima i dodatnim informacijama radi praćenja, na trajnoj osnovi, kontinuirane prikladnosti upravljačke strukture repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita.

II.   Postupci određivanja i povlačenja određivanja

1.

Zahtjev za određivanje repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita od strane Eurosustava mora biti dostavljen ESB-ovoj Upravi Upravljanja rizicima. Zahtjev mora osigurati odgovarajuće razloge i potpunu dodatnu dokumentaciju koja pokazuje usklađenost podnositelja zahtjeva sa zahtjevima za repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita utvrđenim u ovoj Smjernici. Zahtjev, obrazloženje i dodatna dokumentacija mora biti dostavljena u pisanom obliku i, kada je moguće, u elektroničkom obliku.

2.

ESB će procijeniti je li zahtjev potpun u roku od 25 radnih dana od dana primitka zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun, ESB će utvrditi rok do kojega repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita mora dostaviti dodatne informacije.

3.

Nakon što utvrdi da je zahtjev potpun, ESB će na odgovarajući način obavijestiti repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita.

4.

Eurosustav će, u razumnom roku, kako je navedeno u stavku 6., ispitati zahtjev za određivanje koji je dostavio repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita u odnosu na usklađenost repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita sa zahtjevima navedenim u ovoj Smjernici. Kao dio ispitivanja, Eurosustav može zatražiti od repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita da provede jednu ili više interaktivnih demonstracija s osobljem Eurosustava koja će se provesti uživo, da bi prikazao tehničke mogućnosti repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita u odnosu na zahtjeve navedene u odjeljku IV.I, stavcima 2. i 3. Ako se traži takva demonstracija, smatrat će se obveznim zahtjevom postupka podnošenja zahtjeva.

5.

Kada Eurosustav smatra da su potrebna dodatna pojašnjenja ili kada se traži demonstracija u skladu sa stavkom 4., Eurosustav može produžiti razdoblje ispitivanja za 20 radnih dana.

6.

Eurosustav će nastojati donijeti obrazloženu odluku za određivanje ili odbijanje određivanja u roku od 60 radnih dana od obavijesti iz stavka 3. ili u roku od 80 radnih dana od obavijesti u slučaju primjene stavka 5.

7.

U roku od pet radnih dana od donošenja odluke na temelju stavka 6. Eurosustav će o svojoj odluci obavijestiti dotični repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita. Kada Eurosustav odbije odrediti repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita ili kada povuče određivanje repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita, obrazložit će svoju odluku u obavijesti.

8.

Odluka koju je Eurosustav donio u skladu sa stavkom 6. stupa na snagu peti radni dan nakon obavijesti u skladu sa stavkom 7.

9.

Određeni repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita mora, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti Eurosustav o svakoj značajnoj promjeni u odnosu na svoju usklađenost sa zahtjevima za određivanje.

10.

Eurosustav će povući određivanje repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita:

(a)

ako je repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita dobio određivanje temeljem lažnih izjava ili drugim nezakonitim sredstvima; ili

(b)

ako repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita više ne ispunjava uvjete prema kojima mu je određivanje dano.

11.

Odluka o povlačenju određivanja za repozitorij podataka na razini pojedinačnog kredita stupa na snagu odmah. Vrijednosni papiri osigurani imovinom u odnosu na koje su podaci na razini pojedinačnog kredita učinjeni dostupnim putem repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita čije određenje je povučeno u skladu sa stavkom 10. mogu ostati prihvatljivi kao kolateral za kreditne poslove Eurosustava, pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi zahtjevi, za razdoblje

(a)

do sljedećeg datuma dostavljanja podataka na razini pojedinačnog kredita navedenog u odjeljku I.3.; ili

(b)

tri mjeseca nakon donošenja odluke temeljem stavka 10. – ako je dozvoljeno razdoblje pod (a) tehnički neostvarivo za stranu koja podnosi podatke na razini pojedinačnog kredita i dano je pisano obrazloženje NSB-u koji procjenjuje prihvatljivost do sljedećeg zahtijevanog datuma za dostavljanje podataka na razini pojedinačnog kredita navedenog u odjeljku I.3.

Nakon isteka ovog razdoblja podaci na razini pojedinačnog kredita za te vrijednosne papire osigurane imovinom moraju se učiniti dostupnim putem određenog repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita u skladu s primjenjivim zahtjevima Eurosustava.

12.

Eurosustav će na mrežnim stranicama ESB-a objaviti popis repozitorija podataka na razini pojedinačnog kredita određenih u skladu s ovom Smjernicom. Taj popis ažurirat će se u roku od pet radnih dana nakon donošenja odluke temeljem stavka 6. ili stavka 10.”.

6.

Umeće se sljedeći Prilog IX.a:

„PRILOG IX.a

Minimalni zahtjevi za pokriće za vanjske institucije za kreditnu procjenu u okviru kreditne procjene Eurosustava

Ovaj Prilog primjenjuje se na prihvaćanje agencije za kreditni rejting (AKR) kao vanjske institucije za kreditne procjenu (VIKP) u okviru kreditne procjene Eurosustava (ECAF), kako je navedeno u članku 120. stavku 2.

1.   ZAHTJEVI ZA POKRIĆE

1.

U pogledu tekućeg pokrića, u svakoj od najmanje tri od četiri kategorije imovine (a) nepokrivene bankovne obveznice, (b) korporativne obveznice, (c) pokrivene obveznice i (d) vrijednosni papiri osigurani imovinom, agencija za kreditni rejting mora osigurati minimalno pokriće od:

i.

10 % u prihvatljivom skupu imovine iz europodručja, obračunatom u odnosu na imovinu i izdavatelje koji imaju rejting, osim za kategoriju imovine vrijednosnih papira osiguranih imovinom, za koje će se primijeniti samo pokriće u smislu imovine s rejtingom;

ii.

20 % u prihvatljivom skupu imovine iz europodručja, obračunatom u odnosu na nepodmirene nominalne iznose;

iii.

u najmanje 2/3 država europodručja s prihvatljivom imovinom u određenim kategorijama imovine, agencija za kreditni rejting mora osigurati zahtijevano pokriće imovine s rejtingom, izdavatelja s rejtingom ili nominalnih iznosa s rejtingom kako je navedeno u točkama i. i ii.

2.

Agencija za kreditni rejting mora osigurati neovisne rejtinge za, najmanje, države europodručja u kojima je izdavatelj rezident gdje se imovina nalazi u jednoj od četiri kategorije imovine iz stavka 1. s rejtingom od strane ove agencije za kreditni rejting, osim imovine za koju Eurosustav smatra da je procjena rizika zemlje nevažna za kreditni rejting izdan od strane agencije za kreditni rejting u odnosu na izdanje, izdavatelja ili jamca.

3.

U pogledu povijesnog pokrića, agencija za kreditni rejting mora zadovoljiti najmanje 80 % minimalnih zahtjeva za pokriće iz stavaka 1. i 2. u svakoj od tri godine prije zahtjeva za prihvaćanje u ECAF te mora zadovoljiti 100 % tih zahtjeva u vrijeme podnošenja zahtjeva i tijekom čitavog razdoblja prihvaćanja u ECAF-u.

2.   IZRAČUN POKRIĆA

1.

Pokriće se izračunava na osnovi kreditnih rejtinga koje je izdala ili potvrdila agencija za kreditni rejting u skladu s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 i udovoljavanju ostalim zahtjevima za potrebe ECAF-a.

2.

Pokriće određene agencije za kreditni rejting temelji se na kreditnim rejtinzima prihvatljive imovine za operacije monetarne politike Eurosustava i računa se u skladu s pravilima o prioritetima u skladu s člankom 84. uzimajući u obzir samo rejtinge te agencije za kreditni rejting.

3.

Pri izračunu minimalnog pokrića agencije za kreditni rejting koji još nije prihvaćen za potrebe ECAF-a, Eurosustav također uključuje odgovarajuće kreditne rejtinge dane za imovinu koja nije prihvatljiva zbog nedostatka rejtinga od strane VIKP-a prihvaćenog od strane ECAF-a.

3.   PREISPITIVANJE USKLAĐENOSTI

1.

Usklađenost VIKP-a s ovim zahtjevima za pokriće preispituje se jednom godišnje.

2.

Neusklađenost sa zahtjevima za pokriće može biti sankcionirana u skladu s pravilima i postupcima ECAF-a.”.

7.

Umeće se sljedeći Prilog IX.b:

„PRILOG IX.b

Minimalni zahtjevi u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava za nova izdanja i nadzorna izvješća o programima pokrivenih obveznica

1.   UVOD

Za potrebe okvira za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF), vanjske institucije za kreditnu procjenu (VIKP), u odnosu na članak 120. stavak 2.a moraju udovoljiti posebnim operativnim zahtjevima u odnosu na pokrivene obveznice, s početkom od 1. srpnja 2017. Posebno, vanjske institucije za kreditnu procjenu moraju:

(a)

objasniti programe pokrivenih obveznica s novim rejtinzima u javno dostupnom izvješću o kreditnom rejtingu; i

(b)

izraditi nadzorna izvješća o programima pokrivenih obveznica dostupna na tromjesečnoj osnovi.

Ovaj Prilog detaljno utvrđuje te minimalne zahtjeve.

Usklađenost vanjskih institucija za kreditnu procjenu s tim zahtjevima redovito će se preispitivati. Ako zahtjevi nisu ispunjeni za određeni program pokrivenih obveznica, Eurosustav može smatrati da javni kreditni rejting (rejtinzi) u odnosu na određeni program pokrivenih obveznica ne udovoljava (udovoljavaju) visokim bonitetnim standardima ECAF-a. Tako se odgovarajući javni kreditni rejting VIKP-a ne smije koristiti za uspostavljanje zahtjeva kreditne kvalitete za utrživu imovinu izdanu temeljem posebnog programa pokrivenih obveznica.

2.   MINIMALNI ZAHTJEVI:

(a)

Javno dostupna izvješća o kreditnom rejtingu (izvješće o novom izdanju) iz stavka 1. točke (a) moraju uključiti sveobuhvatnu analizu strukturnih i pravnih aspekata programa, detaljnu procjenu skupa kolaterala, analizu rizika refinanciranja i tržišnih rizika, analizu sudionika transakcije, vlasničke pretpostavke VIKP-a i parametre te analizu svih drugih relevantnih pojedinosti transakcije.

(b)

VIKP mora objaviti nadzorna izvješća iz stavka 1. točke (b) najkasnije osam tjedana nakon kraja svakog tromjesečja. Nadzorna izvješća moraju sadržavati sljedeće informacije:

i.

Sve vlasničke parametre VIKP-a, uključujući posljednje dostupne dinamičke vlasničke parametre korištene pri utvrđivanju rejtinga. Ako se podaci na koje se vlasnički parametri odnose razlikuju od datuma objave izvješća, podaci na koje se odnose vlasnički parametri moraju biti specificirani.

ii.

Pregled programa mora uključivati, najmanje, stanja imovine i obveza, izdavatelja i druge ključne strane u transakciji, glavnu vrstu imovine koja čini kolateral, pravni okvir kojeg je program subjekt te rejting programa i izdavatelja.

iii.

Razine prekomjerne kolateralizacije, uključujući tekuću i provedenu prekomjernu kolateralizaciju.

iv.

Profil imovine i obveza, uključujući vrstu dospijeća pokrivenih obveznica, npr. obveznica s ugovorenom isplatom glavnice (eng. hard bullet), obveznica s isplatom glavnice po dospijeću, time da se rok dospijeća može produljiti (eng. soft bullet), ili obveznice s rokom dospijeća koji se može produljiti kako bi bio istovjetan dospijeću odnosne imovine (eng. pass through), ponderirano prosječno trajanje pokrivenih obveznica i skupa pokrića te informacije o kamatnim stopama i valutnim neusklađenostima.

v.

Programi zamjene kamatnih stopa i valuta koji postoje u vrijeme objave izvješća, uključujući nazive drugih ugovornih strana u ugovorima o razmjeni i, gdje je potrebno, njihove identifikatore pravnog subjekta.

vi.

Raspodjela valuta, uključujući raspodjelu po vrijednosti na razini skupa za pokriće i pojedinačnih obveznica.

vii.

Imovina u skupu za pokriće, uključujući bilancu imovine, vrstu imovine, broj i prosječnu veličinu kredita, sezoniranje, dospijeće, omjere kredita i vrednovanja, regionalnu raspodjelu i raspodjelu neplaćenih obveza.

viii.

Zamjenska imovina u skupu za pokriće, uključujući bilancu imovine.

ix.

Popis svih povezanih vrijednosnih papira u programu, utvrđenih po svom međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira (ISIN). Ovo objavljivanje može se izvršiti putem posebne datoteke objavljene na mrežnim stranicama VIKP-a koju je moguće preuzeti.

x.

Popis definicija podataka i izvora podataka korišten u izradi nadzornog izvješća. Ova objava može se također izvršiti putem posebne datoteke objavljene na mrežnim stranicama VIKP-a.”.

8.

Prilog XII., odjeljak VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

Utrživa imovina mobilizirana u transakcijama

Obilježja

Naziv

Kategorija imovine

Datum dospijeća

Definicija kupona

Učestalost kupona

Preostali rok do dospijeća

Korektivni faktor

Imovina A

Pokrivena bankovna obveznica velikog iznosa usklađena s UCITS-om

30.8.2018.

Fiksni kupon

6 mjeseci

4 godine

2,50 %

Imovina B

Obveznice središnje države

19.11.2018.

Promjenjiva kamatna stopa

12 mjeseci

4 godine

0,50 %

Imovina C

Korporativna obveznica

12.5.2025.

Bez kupona

 

> 10 godina

13,00 %


Cijene u postocima (uključujući obračunate nedospjele kamate) (*1)

30.7.2014.

31.7.2014.

1.8.2014.

4.8.2014.

5.8.2014.

6.8.2014.

7.8.2014.

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

(b)

stavak 1. pod „SUSTAV ZA RAZMJENU KOLATERALA” zamjenjuje se sljedećim:

„1.

30. srpnja 2014. druga ugovorna strana zaključuje repo transakciju s NSB-om koji kupuje 50,6 milijuna EUR imovine A. Imovina A je pokrivena bankovna obveznica velikog iznosa usklađena sa UCITS-om s fiksnim kuponom koja dospijeva 30. kolovoza 2018. i dodijeljen joj je stupanj kreditne kvalitete 1-2. Tako ona ima preostalo dospijeće od 4 godine i stoga zahtijeva korektivni faktor od 2,5 %. Tržišna cijena imovine A na njenom referentnom tržištu na taj dan jest 101,61 %, što uključuje obračunate nedospjele kamate po kuponu. Od druge ugovorne strane zahtijeva se da osigura iznos imovine A, koji nakon odbitka korektivnog faktora od 2,5 % prelazi raspodijeljeni iznos od 50 milijuna EUR. Druga ugovorna strana stoga dostavlja imovinu A za nominalni iznos od 50,6 milijuna EUR, čija usklađena tržišna vrijednost na taj dan iznosi 50 129 294 EUR.”.


(*1)  Cijene prikazane za određeni datum vrednovanja odgovaraju najreprezentativnijoj cijeni na radni dan prije tog datuma vrednovanja.”;