20.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 345/48


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/2309

оd 16. prosinca 2016.

o četvrtoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odjeljak I.1. Priloga I., odjeljak II.1. Priloga II. i odjeljak III.1. Priloga III. Direktivi 2008/68/EZ odnose se na odredbe iz međunarodnih sporazuma o kopnenom prijevozu opasnih tvari cestovnim, željezničkim i unutarnjim plovnim putovima kako je definirano u članku 2. te Direktive.

(2)

Odredbe tih međunarodnih sporazuma ažuriraju se svake dvije godine. Slijedom toga zadnje izmijenjene verzije tih sporazuma primjenjuju se od 1. siječnja 2017. uz prijelazno razdoblje do 30. lipnja 2017.

(3)

Odjeljak I.1. Priloga I., odjeljak II.1. Priloga II. i odjeljak III.1. Priloga III. Direktivi 2008/68/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz opasnih tvari,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2008/68/EZ

Direktiva 2008/68/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. odjeljak I.1. zamjenjuje se sljedećim:

„I.1.   ADR

Prilozi A i B ADR-u, kako se primjenjuju od 1. siječnja 2017., s tim da se podrazumijeva da se izraz ‚ugovorna stranka’ zamijeni izrazom ‚država članica’ gdje je to primjereno.”

2.

U Prilogu II. odjeljak II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.   RID

Prilog RID-u, koji se nalazi u Dodatku C COTIF-u, kako se primjenjuje od 1. siječnja 2017., s tim da se podrazumijeva da se izraz ‚država ugovornica RID-a’ zamijeni izrazom ‚država članica’ gdje je to primjereno.”

3.

U Prilogu III. odjeljak III.1. zamjenjuje se sljedećim:

„III.1.   ADN

Propisi priloženi ADN-u, kako se primjenjuju od 1. siječnja 2017., te članak 3. točka (f), članak 3. točka (h), članak 8. stavak 1. i članak 8. stavak 3. ADN-a, s tim da se izraz ‚ugovorna stranka’ zamjenjuje izrazom ‚država članica’ gdje je to primjereno.”

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice najkasnije do 30. lipnja 2017. donose zakone, propise i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih propisa.

Kada države članice donesu te propise, oni pri službenoj objavi moraju sadržavati upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih mora navesti takvo upućivanje. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.