16.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 342/1


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2016/2258

od 6. prosinca 2016.

o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 113. i 115.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 2014/107/EU (3) kojom se mijenja Direktiva 2011/16/EU (4) primjenjuje se od 1. siječnja 2016. na 27 država članica, a od 1. siječnja 2017. na Austriju. Tom se direktivom provodi globalni standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u poreznim stvarima unutar Unije, čime se osigurava da se državu članicu u kojoj je imatelj računa rezident izvješćuje o informacijama o imateljima financijskih računa.

(2)

Direktivom 2011/16/EU propisuje se da financijske institucije, ako je imatelj računa posrednička struktura, trebaju pregledati tu strukturu te utvrditi koji su njezini stvarni korisnici i izvijestiti o njima. Taj važan element primjene te direktive oslanja se na informacije o sprečavanju pranja novca („AML”) dobivene na temelju Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (5) u svrhu utvrđivanja stvarnih korisnika.

(3)

Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje postupaka dubinske analize koje primjenjuju financijske institucije navedenih u Direktivi 2011/16/EU, poreznim je tijelima potreban pristup informacijama o sprečavanju pranja novca. Bez takvog pristupa navedena tijela ne bi mogla pratiti, potvrditi ni procijeniti da financijske institucije pravilno primjenjuju Direktivu 2011/16/EU ispravnim utvrđivanjem stvarnih korisnika posredničkih struktura i izvješćivanjem o njima.

(4)

Direktivom 2011/16/EU obuhvaćene su druge razmjene informacija i oblici administrativne suradnje između država članica. Pristupom informacijama o sprečavanju pranja novca koje su u posjedu subjekata na temelju Direktive (EU) 2015/849 u okviru administrativne suradnje u području oporezivanja osiguralo bi se da su porezna tijela bolje opremljena za ispunjavanje svojih obveza iz Direktive 2011/16/EU te da se učinkovitije bore protiv utaje poreza i poreznih prijevara.

(5)

Stoga je potrebno osigurati da porezna tijela imaju mogućnost pristupa informacijama, postupcima, dokumentima i mehanizmima u vezi sa sprečavanjem pranja novca kako bi mogla izvršavati svoje dužnosti praćenja pravilne primjene Direktive 2011/16/EU i u svrhu funkcioniranja svih oblika administrativne suradnje predviđenih tom direktivom.

(6)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i slijede načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ako se ovom Direktivom zahtijeva da se pristup osobnim podacima poreznim tijelima propiše zakonom, to nužno ne zahtijeva akt parlamenta, ne dovodeći u pitanje ustavni poredak dotične države članice. Međutim, takav bi zakon trebao biti jasan i precizan i njegova bi primjena trebala biti jasna i predvidiva osobama koje mu podliježu, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest učinkovitu administrativnu suradnju između država članica i njezino učinkovito praćenje pod uvjetima koji su u skladu s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog ujednačenosti i djelotvornosti koje su potrebne on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

Postupci dubinske analize klijenta koje financijske institucije provode u skladu s Direktivom 2011/16/EU već su započeli, a prva razmjena informacija treba biti završena do rujna 2017. Stoga, kako bi se osiguralo da učinkovito praćenje primjene te direktive ne kasni, ova Direktiva o izmjeni trebala bi stupiti na snagu i biti prenesena što je prije moguće, a najkasnije do 1. siječnja 2018.

(9)

Direktivu 2011/16/EU stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U članku 22. Direktive 2011/16/EU umeće se sljedeći stavak:

„1.(a)   Za potrebe provedbe i izvršavanja zakonâ država članica kojima se proizvode učinci ove direktive, te kako bi se osiguralo funkcioniranje administrativne suradnje koju se njome uspostavlja, države članice zakonom propisuju da porezna tijela imaju pristup mehanizmima, postupcima, dokumentima i informacijama iz članaka 13., 30., 31. i 40. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 31. prosinca 2017. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2018.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan donošenja.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Mišljenje od 22. studenoga 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 19. listopada 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

(5)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).