6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/48


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/11

оd 5. siječnja 2016.

o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (1), a posebno njezin članak 24.,

budući da:

(1)

Točkom 2. (b) odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2002/57/EZ utvrđuje se najmanja čistoća sorte sjemena hibrida uljane repice.

(2)

Sadašnji standard čistoće od 90 %, koji se primjenjuje na hibridne sorte proljetne i zimske uljane repice više ne odražava posebne tehničke značajke ni ograničenja u proizvodnji sjemena proljetne uljane repice.

(3)

Uvjeti proizvodnje sjemena predviđeni Direktivom 2002/57/EZ temelje se na međunarodno prihvaćenim standardima o shemama sjemenskog materijala koje je utvrdio OECD (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj).

(4)

Standard čistoće sorte za sjeme proljetne uljane repice trebalo bi prilagoditi standardu OECD-a.

(5)

Prilog II. Direktivi 2002/57/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Priloga II. Direktivi 2002/57/EZ

U odjeljku I. Priloga II. Direktivi 2002/57/EZ točka 2. (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Najmanja čistoća sorte sjemena je:

osnovno sjeme, ženska komponenta: 99,0 %,

osnovno sjeme, muška komponenta: 99,9 %,

certificirano sjeme zimskih sorti uljane repice: 90,0 %,

certificirano sjeme proljetnih sorti uljane repice: 85,0 %.”

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2017.

Kada države članice donose te odredbe, one pri svojoj službenoj objavi sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se to upućivanje uz njih navodi. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 74.