16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2002

оd 8. studenoga 2016.

o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ, Priloga III. Odluci Komisije 2010/470/EU i Priloga II. Odluci Komisije 2010/472/EU u pogledu trgovine ovcama i kozama i sjemenom ovaca i koza te njihova uvoza u Uniju s obzirom na pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7026)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 14. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (2), a posebno njezin članak 11. stavak 2. četvrtu alineju, članak 17. stavak 2. točku (b), članak 18. stavak 1. prvu alineju te članak 19. uvodnu rečenicu i točku (b),

budući da:

(1)

Direktivom 91/68/EEZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Unije. Među ostalim tom je Direktivom predviđeno da ovce i koze tijekom prijevoza do odredišta mora pratiti zdravstveni certifikat u skladu s obrascima I., II. ili III. iz Priloga E toj Direktivi.

(2)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) kod goveda, ovaca i koza. U Prilogu VII. toj Uredbi utvrđene su mjere za kontrolu i iskorjenjivanje TSE-ova. Nadalje, u poglavlju A Priloga VIII. toj Uredbi utvrđeni su, među ostalim, uvjeti za trgovinu živim životinjama.

(3)

Uredba (EZ) br. 999/2001 nedavno je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/1396 (4). Tim je izmjenama među ostalim predviđeno izuzeće od uvjeta iz poglavlja A odjeljka A točke 4.1. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001, čiji je cilj sprečavanje širenja klasičnoga grebeža kod životinja iz uzgoja držanih na gospodarstvima, za ovce i koze koje se prevoze isključivo između odobrenih tijela, zavoda ili centara kako su utvrđeni u članku 2. stavku 1. točki (c) Direktive 92/65/EEZ.

(4)

Uredbom (EU) 2016/1396 uvode se i posebni uvjeti za trgovinu unutar Unije ovcama ili kozama rijetkih pasmina koje ne ispunjuju zahtjeve iz poglavlja A odjeljka A točke 4.1. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001. Ti posebni uvjeti uvedeni su radi zadržavanja mogućnosti redovite razmjene tih životinja među državama članicama kako bi se izbjeglo križanje u bliskom srodstvu i očuvala genetska raznolikost kod populacija rijetkih pasmina.

(5)

Zdravstvene certifikate u skladu s obrascima II. i III. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uzeli u obzir zahtjevi utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 999/2001 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1396 povezani s trgovinom unutar Unije ovcama i kozama rijetkih pasmina ili ovcama i kozama koje se prevoze između odobrenih tijela, zavoda ili centara.

(6)

Osim toga neke države članice obavijestile su Komisiju o problemima povezanima s dodatnim administrativnim opterećenjem zbog obveze navođenja pojedinosti o pasmini i količini životinja koje čine pošiljku u točki I.31. zdravstvenih certifikata u skladu s obrascima I., II. i III. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za službene veterinare, primjereno je iz točke I.31. tih obrazaca zdravstvenih certifikata ukloniti zahtjev za podatke o pasmini jer ti podaci nisu nužni kad je riječ o zdravstvenom stanju životinja u pošiljci te zahtjev za podatke o količini životinja jer su ti podaci već navedeni u točki I.20, a u točki I.31. mora se navesti službeni identifikacijski broj svake životinje.

(7)

Nadalje, kako bi se precizirali uvjeti za pojedinačnu identifikaciju životinja u točkama II.5. i II.6. zdravstvenih certifikata u skladu s obrascima II. i III. u Prilogu E Direktivi 91/68/EEZ, potrebno je u te točke dodati upućivanje na Uredbu Vijeća (EZ) br. 21/2004 (5).

(8)

Direktivu 91/68/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Direktivom 92/65/EEZ utvrđuju se uvjeti primjenjivi na trgovinu i uvoz u Uniju, među ostalim, sjemena ovaca i koza.

(10)

U Prilogu III. Odluci Komisije 2010/470/EU (6) utvrđeni su obrasci zdravstvenih certifikata za trgovinu unutar Unije pošiljkama sjemena ovaca i koza. U dijelu A tog Priloga utvrđen je obrazac zdravstvenog certifikata za sjeme sakupljeno poslije 31. kolovoza 2010. i otpremljeno iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe sjeme.

(11)

U Prilogu II. Odluci Komisije 2010/472/EU (7) među ostalim utvrđeni su obrasci zdravstvenih certifikata za uvoz u Uniju pošiljaka sjemena ovaca i koza. U dijelu 2. odjeljku A tog Priloga utvrđen je obrazac zdravstvenog certifikata za sjeme sakupljeno otpremljeno iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe sjeme.

(12)

U poglavlju A odjeljku A točki 4.2. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđeni su uvjeti povezani s grebežom ovaca koje je potrebno ispunjivati za trgovinu unutar Unije sjemenom ovaca i koza. U poglavlju H Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđeni su uvjeti povezani s grebežom ovaca koje je potrebno ispunjivati za uvoz sjemena ovaca i koza.

(13)

Uredbom (EU) 2016/1396 u okviru uvjeta koje gospodarstvo mora ispuniti kako bi mu se priznao status zanemarivog ili kontroliranog rizika od klasičnoga grebeža utvrđenih u poglavlju A odjeljku A točkama 1.2. i 1.3. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 uvode se posebni uvjeti za centre za sakupljanje sjemena jer je rizik od širenja grebeža ovaca preko ovnova i jaraca koji se drže u centrima za prikupljanje sjemena koji su odobreni i nadzirani u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu D Direktivi 92/65/EEZ ograničen. Upućivanje na te posebne uvjete dodaje se i uvjetima za trgovinu sjemenom ovaca i koza iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 te uvjetima za njegov uvoz iz Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(14)

Obrazac zdravstvenog certifikata za trgovinu unutar Unije pošiljkama sjemena ovaca i koza iz dijela A Priloga III. Odluci 2010/470/EU i obrazac zdravstvenog certifikata za uvoz u Uniju pošiljaka sjemena ovaca i koza iz dijela 2. odjeljka A Priloga II. Odluci 2010/472/EU trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uzeli u obzir zahtjevi povezani s centrima za sakupljanje sjemena utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 999/2001 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 2016/1396.

(15)

Nadalje, u skladu s poglavljem H Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1396 izraz „mesno-koštano brašno” trebalo bi tumačiti kako je definiran u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) (8), a ne kako je definiran u točki 27. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 142/2011 (9).

(16)

Točku II.4.10.4. obrasca zdravstvenog certifikata za uvoz u Uniju pošiljki sjemena ovaca i koza iz dijela 2. odjeljka A Priloga II. Odluci 2010/472/EU trebalo bi stoga izmijeniti u skladu s izmijenjenim odredbama poglavlja H Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(17)

Odluke 2010/470/EU i 2010/472/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(18)

Uredbom (EU) 2016/1396 predviđeno je da će se izmjene Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 povezane s uvozom određene robe primjenjivati od 1. srpnja 2017. Kako se ne bi narušio uvoz u Uniju pošiljki sjemena ovaca i koza, tijekom prijelaznog razdoblja i uz određene uvjete trebalo bi odobriti upotrebu certifikata izdanih u skladu s Odlukom 2010/472/EU kako su primjenjivi prije izmjena uvedenih ovom Odlukom.

(19)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog E Direktivi 91/68/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilog III. Odluci 2010/470/EU mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Prilog II. Odluci 2010/472/EU mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Odluci.

Članak 4.

Članak 3. ove Odluke primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2017. odobrava se uvoz u Uniju pošiljki sjemena ovaca i koza koje prati zdravstveni certifikat izdan u skladu s obrascem utvrđenim u dijelu 2. odjeljku A Priloga II. Odluci 2010/472/EU kako je primjenjiv prije izmjena uvedenih ovom Odlukom, uz uvjet da je certifikat izdan najkasnije 30. studenoga 2017.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(3)  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2016/1396 od 18. kolovoza 2016. o izmjeni određenih priloga Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 225, 19.8.2016., str. 76.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

(6)  Odluka Komisije 2010/470/EU od 26. kolovoza 2010. o obrascima zdravstvenih certifikata za trgovinu unutar Unije sjemenom, jajnim stanicama i zamecima kopitara, ovaca i koza te zamecima svinja (SL L 228, 31.8.2010., str. 15.).

(7)  Odluka Komisije 2010/472/EU od 26. kolovoza 2010. o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza u Uniju (SL L 228, 31.8.2010., str. 74.).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog E Direktivi 91/68/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG E

OBRAZAC I.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

OBRAZAC II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

OBRAZAC III.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG II.

U Prilogu III. Odluci 2010/470/EU dio A zamjenjuje se sljedećim:

„Dio A

Obrazac zdravstvenog certifikata III.A za trgovinu unutar Unije pošiljkama sjemena ovaca i koza sakupljenog u skladu s Direktivom Vijeća 92/65/EEZ poslije 31. kolovoza 2010. i otpremljenog iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG III.

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2010/472/EU odjeljak A zamjenjuje se sljedećim:

„Odjeljak A

Obrazac 1. – Zdravstveni certifikat za sjeme koje se otprema iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike