16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/22


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/2001

od 15. studenoga 2016.

o doprinosu Unije uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Europsko vijeće usvojilo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje („Strategija”), čije poglavlje III. sadržava popis mjera za suzbijanje takvog širenja koje treba poduzeti i unutar Unije i u trećim zemljama.

(2)

Unija aktivno provodi Strategiju i mjere navedene u njezinu poglavlju III., posebno oslobađanjem financijskih sredstava za potporu specifičnim projektima koje provode multilateralne institucije, kao što je to Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

(3)

Člankom IV. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) propisuje se neotuđivo pravo svih stranaka NPT-a da razvijaju istraživanja, proizvodnju i uporabu nuklearne energije u miroljubive svrhe bez diskriminacije i u skladu s člancima I. i II. NPT-a. Njime se također propisuje da se sve stranke NPT-a obvezuju surađivati u doprinošenju, pojedinačno ili zajedno s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, daljnjem razvoju primjene nuklearne energije u miroljubive svrhe, osobito na državnim područjima država stranaka Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje, uzimajući u obzir potrebe onih područja u svijetu koja se nalaze u razvoju.

(4)

Zemljama koje su odlučile upotrebljavati nuklearnu energiju u miroljubive svrhe može se multilateralnim pristupima nuklearnom gorivnom ciklusu osigurati alternativa razvoju nacionalnih nuklearnih gorivnih ciklusa, istodobno izbjegavajući rizike od širenja.

(5)

IAEA je na temelju članka III. svojeg Statuta ovlaštena za obavljanje svih operacija, uključujući nabavu nuklearnoga goriva, usluga i opreme te uspostavu vlastitih objekata i postrojenja, kako bi se olakšala praktična primjena nuklearne energije u miroljubive svrhe.

(6)

Inicijativa za borbu protiv nuklearnih prijetnji (Nuclear Threat Initiative, NTI), neovisna nevladina organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, IAEA-i je u rujnu 2006. ponudila bespovratna sredstva u iznosu od 50 000 000 USD kao pomoć za stvaranje zaliha nisko obogaćenog uranija koje bi bile u vlasništvu IAEA-e i kojima bi IAEA upravljala pod uvjetom da Agencija može prikupiti dodatan iznos od 100 000 000 USD, uključujući bespovratna sredstva iz drugih država članica IAEA-e i donatora, te uspostaviti zalihe nuklearnoga goriva.

(7)

Vijeće je 8. prosinca 2008. usvojilo zaključke u kojima se podupire uspostava banke nuklearnoga goriva i sigurno upravljanje njome pod nadzorom IAEA-e. Također je naglasilo da Unija tom projektu planira dati doprinos u iznosu do 25 000 000 EUR kada Vijeće guvernera IAEA-e definira i odobri uvjete i modalitete za uspostavu banke. Europska komisija već je osigurala 20 000 000 EUR za nabavu nisko obogaćenog uranija.

(8)

Vijeće guvernera IAEA-e 3. prosinca 2010. usvojilo je Rezoluciju GOV/2010/70 kojom se odobrava uspostava IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i potvrdilo da će se poslovanje IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija financirati isključivo izvanproračunskim doprinosima.

(9)

Stavkom 15. Rezolucije GOV/2010/67, pod naslovom „Sigurnost opskrbe: uspostava IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija za opskrbu država članica nisko obogaćenim uranijem”, predviđa se da je Agencija vlasnik nisko obogaćenog uranija pohranjenog u IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija te da je nisko obogaćeni uranij pod njezinim nadzorom i u njezinu formalnom zakonitom posjedu. Agencija je odgovorna za pohranu i zaštitu materijala u svojem posjedu tako što sporazumom s državom domaćinom osigurava da je nisko obogaćen uranij zaštićen od prirodnih i drugih opasnosti, neovlaštenog uklanjanja ili preusmjeravanja, oštećenja ili uništenja, uključujući sabotaže, te nasilnog oduzimanja. Nadalje, Agencija sporazumom s državom domaćinom osigurava da se zaštitne mjere IAEA-e primjenjuju na nisko obogaćeni uranij pohranjen u IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija i da država domaćin ili države domaćini primjenjuju sigurnosne standarde i mjere te mjere fizičke zaštite. Stavkom 16. Rezolucije GOV/2010/67 nadalje se predviđa da Agencija, uz odobrenje Vijeća, s državom domaćinom sklapa sporazum s državom domaćinom, sličan postojećem Sporazumu o sjedištu IAEA-e, kojim se predviđaju zaštita i sigurnost te odgovarajuće pokriće odgovornosti za objekt za skladištenje, a ujedno se njime Agenciji daju one povlastice i imuniteti koji su nužni za neovisno djelovanje IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija, uključujući pravo na prijevoz nisko obogaćenog uranija u IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija i iz nje, kako je odredila Agencija u skladu sa Statutom i sporazumom s državom domaćinom ili državama domaćinima. Nadalje, prema potrebi, dogovori o zajamčenom provozu sklapaju se s državama koje graniče s državom domaćinom.

(10)

U IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija uskladištit će se do 60 cilindara tipa 30B koji sadržavaju standardni komercijalni nisko obogaćeni uranij heksafluorid. IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija bit će smještena u IAEA-inu objektu za skladištenje nisko obogaćenog uranija i njome će upravljati Metalurška tvornica Ulba (Ulba Metallurgical Plant) pod nadzorom Odbora za nuklearni i energetski nadzor i kontrolu Republike Kazahstana.

(11)

Sklopljen je osnovni pravni okvir između IAEA-e i države domaćina Kazahstana. Potpisan je Sporazum o provozu s Ruskom Federacijom, koji je odobrilo Vijeće guvernera IAEA-e (GOV/2015/36). Izrađen je arhitektonski projekt novog IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija te je IAEA zaključila da on ispunjava primjenjive odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Provedena je detaljna procjena troškova novog IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija te je ona neovisno potvrđena. Finaliziran je Sporazum o partnerstvu između IAEA-e i upravitelja objekta za skladištenje, kojim se utvrđuju uvjeti suradnje za izgradnju IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija. IAEA trenutačno planira aktivnosti pripremajući se za nabavu nisko obogaćenog uranija.

(12)

Prema planu projekta i financijskom planu, kako je opisano u ažuriranom izvješću glavnog direktora IAEA-e (GOV/INF/2016/8) „Sigurnost opskrbe: uspostava IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija za opskrbu država članica nisko obogaćenim uranijem”, očekuje se da će ukupni trošak projekta nisko obogaćenog uranija iznositi 118 863 000 EUR,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe neposredne i praktične provedbe određenih elemenata Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje Unija doprinosi uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju („IAEA” ili „Agencija”) kako bi se smanjili sve veći rizici od širenja prouzročeni razvojem osjetljivih tehnologija nuklearnoga gorivnog ciklusa. Za pružanje potpore IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija u obliku zaliha nisko obogaćenog uranija Unija poduzima aktivnosti kojima je cilj:

(a)

omogućiti zemljama uživanje njihovih prava iz članka IV. NPT-a, istodobno izbjegavajući rizike od širenja; i

(b)

služiti kao mehanizam u krajnjoj nuždi za podupiranje komercijalnog tržišta, a da se ono pritom ne narušava, u slučaju kada je opskrba države članice IAEA-e nisko obogaćenim uranijem narušena te se ne može ponovno uspostaviti na komercijalan način i u slučaju da ta država članica IAEA-e ispunjava kriterije prihvatljivosti.

2.   Kako bi se ostvarili ciljevi iz stavka 1. Unija doprinosi uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom IAEA-e financiranjem aktivnosti povezanih sa sigurnošću, uključujući fizičku zaštitu, prijevoz, čuvanje i doprinose sigurnom upravljanju bankom nisko obogaćenog uranija. Projekt se provodi u korist svih zemalja koje su odlučile upotrebljavati nuklearnu energiju u miroljubive svrhe.

Detaljan opis projekata naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Za tehničku provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. nadležna je IAEA. Ona tu zadaću provodi pod nadzorom VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne dogovore s IAEA-om.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu aktivnosti iz članka 1. stavka 2. iznosi 4 362 200 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iz iznosa utvrđenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu sklapa sporazum o financiranju s IAEA-om. Sporazumom se utvrđuje da je IAEA dužna osigurati vidljivost doprinosa Unije, u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koja sastavlja IAEA. Ta su izvješća IAEA-e osnova za ocjenjivanje koje provodi Vijeće.

2.   Komisija dostavlja informacije o financijskim aspektima provedbe projekta iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Prestaje važiti 60 mjeseci od dana sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. Međutim, ona prestaje važiti šest mjeseci od njezina stupanja na snagu ako se sporazum o financiranju ne sklopi u tom roku.

Članak 6.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


PRILOG

Doprinos Unije uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

I.   UVOD

Kontekst

U prosincu 2010. glavni direktor IAEA-e dobio je mandat od Vijeća guvernera da započne uspostavu banke nisko obogaćenog uranija te je predstavio detaljan plan njezine uspostave i sigurnog upravljanja njome.

IAEA je 20. prosinca 2011. potvrdila Stalnoj misiji Kazahstana pri IAEA-i da je, na temelju informacija koje je Agenciji dostavio Kazahstan u svojem „Iskazivanju interesa” te s obzirom na zahtjeve navedene u dokumentu GOV/INF/2011/7, Metalurška tvornica Ulba (Ulba Metallurgical Plant) podobna lokacija za uspostavu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija.

IAEA je između 2011. i 2016. provela nekoliko misija u Kazahstanu s ciljem procjene prostora Metalurške tvornice Ulba i nacionalnog regulatornog okvira kako bi se osiguralo da banka nisko obogaćenog uranija može ispuniti primjenjive odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Procijenjena je sigurnost prostorâ, sigurnost od potresa, pripravnost za izvanredne situacije i odgovor na njih, sigurnost i zaštita prijevoza te fizička zaštita.

IAEA i Kazahstan 27. kolovoza 2015. potpisali su Sporazum s državom domaćinom. Tim je sporazumom Kazahstan postao država domaćin IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i njime se Kazahstanu pruža pravni okvir za osiguravanje da se IAEA-inom bankom nisko obogaćenog uranija upravlja te da je se regulira u skladu sa zakonima i drugim propisima Kazahstana te primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica.

IAEA i Metalurška tvornica Ulba 27. kolovoza 2015. potpisale su Sporazum o upravljanju objektom za skladištenje. Tim je sporazumom dogovoreno da će se u Metalurškoj tvornici Ulba nalaziti IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija i pružen je pravni okvir za osiguravanje da Metalurška tvornica Ulba IAEA-inom bankom nisko obogaćenog uranija rukovodi i upravlja u skladu sa svojom dozvolom, nacionalnim regulatornim okvirom i primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica.

Usto, IAEA i Ministarstvo energetike Kazahstana potpisali su Tehnički sporazum o posebnim aranžmanima koje treba provesti za uspostavu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija u Kazahstanu („Tehnički sporazum”). Tehničkim sporazumom osigurava se da svaka stranka pruža resurse potrebne za provedbu svojih aktivnosti kako bi se pravovremeno uspostavila IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija, uključujući aktivnosti radi usklađivanja s primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. U okviru Tehničkog sporazuma stranke su uspostavile zajednički koordinacijski odbor radi olakšanja provedbe Tehničkog sporazuma i odobrile plan posebnih aktivnosti radi osiguravanja uspostave i rada IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija u skladu s primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Tehničkim sporazumom zahtijeva se da se aktivnosti obave u roku od dvije godine od potpisivanja pravnih dogovora, odnosno do rujna 2017.

U studenome 2015. Metalurška tvornica Ulba počela je projektirati novi IAEA-in objekt za skladištenje nisko obogaćenog uranija u kojemu treba biti smještena IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija. IAEA-ina misija posjetila je Metaluršku tvornicu Ulba u razdoblju od 29. veljače do 4. ožujka 2016. kako bi ispitala napredak projekta. IAEA-ina misija ispitala je jesu li se prilikom procesa projektiranja propisno uzele u obzir primjenjive odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. IAEA-ina misija prilikom ispitivanja usredotočila se na pet tehničkih područja: strukturu zgrade, sigurnosnu analizu, zaštitu od radijacije, pripravnost za izvanredne situacije i odgovor na njih te nuklearnu sigurnost. Ispitivanje predloženog arhitektonskog rješenja i relevantne popratne dokumentacije dovelo je do općeg zaključka da su tim rješenjem pružene odgovarajuće mjere za osiguravanje nuklearne sigurnosti i sigurnosnih smjernica.

Nakon što je arhitektonsko rješenje dovršeno i nakon što ga je IAEA ispitala IAEA i Metalurška tvornica Ulba u svibnju 2016. potpisale su sporazum o partnerstvu. Tim sporazumom predviđeni su tehnički i financijski uvjeti za uspostavu IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija. To je važan korak u uspostavi IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija.

U svibnju 2016. Vijeće guvernera je u izvješću GOV/INF/2016/8 istaknulo da je postignut značajan napredak. Njime je ujedno predviđen prvi osnovni sveobuhvatni plan projekta i financijski plan.

Dokumentom Vijeća guvernera GOV/2010/67 glavni direktor IAEA-e ovlašten je za uspostavu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija te se zahtijeva da se troškovi (uključujući troškove ljudskih resursa) povezani s uspostavom i radom IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija moraju financirati isključivo izvanproračunskim dobrovoljnim doprinosima i da oni ne smiju utjecati na redovni proračun IAEA-e. U tu svrhu projekt IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija nadoknađuje troškove raznih odjela IAEA-e za tehnički doprinos i potporu pruženu stručnjacima i specijalistima koji rade na projektu upotrebom sporazumâ na razini službe. Ti sporazumi, kojima se definiraju usluge koje odjeli trebaju pružiti u pogledu projekta radi izvršavanja plana projekta (uključujući plan posebnih aktivnosti) te troškovi za razinu podrške koju pruža pojedini odjel, finalizirani su i o njima su postignuti dogovori u ožujku 2016.

Od 1. travnja 2016. određeni broj država članica, Komisija, Inicijativa za borbu protiv nuklearnih prijetnji i Svjetski institut za nuklearni prijevoz (World Nuclear Transport Institute) obećali su sredstva u iznosu od otprilike 124 900 000 USD i 25 000 000 EUR, a doprinosi koje je Agencija primila od tog datuma iznosili su 124 900 000 USD i 20 000 000 EUR. Financijske doprinose pružili su Inicijativa za borbu protiv nuklearnih prijetnji (50 000 000 USD), SAD (50 000 000 USD), UAE (10 000 000 USD), Norveška (5 000 000 USD), Kuvajt (10 000 000 USD), Svjetski institut za nuklearni prijevoz (10 000 EUR) i Kazahstan (400 000 USD). Iznos od 20 000 000 EUR koji je donirala Komisija namijenjen je kupnji nisko obogaćenog uranija za IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija, a do 5 000 000 EUR obećano je za nadogradnje povezane sa sigurnošću. Sredstva za nadogradnje povezane sa sigurnošću (do 5 000 000 EUR) podliježu ovom Prilogu.

Sljedeće ključne etape za IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija su:

(a)

dovršetak uspostave IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija, uključujući dovršetak izgradnje; potvrda da zgrada i oprema odgovaraju namjeni projekta i primjenjivim zaštitnim i sigurnosnim odredbama;

(b)

dogovor s Metalurškom tvornicom Ulba o programu upravljanja cilindrima kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i zaštita cilindara te njihova spremnost za prijevoz;

(c)

puštanje objekta u pogon;

(d)

nabava IAEA-inog nisko obogaćenog uranija i njegov prijevoz u objekt za skladištenje;

(e)

početak rada.

Ciljevi projekta

Doprinijeti uspostavi IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome, osobito osiguravanjem visokih razina sigurnosti i zaštite tijekom prijevoza i skladištenja, u skladu s IAEA-inim sigurnosnim standardima i sigurnosnim smjernicama.

Koristi

Ostvarit će se sljedeće koristi:

(a)

sigurno jačanje sigurnosti opskrbe nuklearnim gorivom; i

(b)

pružanje pomoći IAEA-i u osiguravanju sigurnosti i zaštite prijevoza nisko obogaćenog uranija od nabave do isporuke kao i tijekom skladištenja u prostorima banke nisko obogaćenog uranija.

II.   OPIS AKTIVNOSTI

Banka nisko obogaćenog uranija

IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija sastojat će se od fizičke zalihe od otprilike 90 tona nisko obogaćenog uranija, količine potrebne za jedno početno punjenje suvremenog reaktora na laku vodu (što je jednako približno trima ponovnim punjenjima jezgre) za proizvodnju električne energije, te potrebne opreme i usluga. Vlasnik zalihe bit će IAEA. IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija radit će u skladu s određenim nediskriminirajućim kriterijima za isporuku nisko obogaćenog uranija zemlji primateljici. Ti su kriteriji u potpunosti usklađeni sa Statutom IAEA-e i odobrilo ih je Vijeće guvernera. Nuklearno postrojenje koje upotrebljava nisko obogaćeni uranij mora biti obuhvaćeno sporazumom o zaštitnim mjerama s IAEA-om i u potpunosti usklađeno s tim sporazumom.

Potpora Unije

Unija će pružiti potporu IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija upotpunjujući je putem različitih instrumenata. Već je 2011. pružen financijski doprinos iz Instrumenta za stabilnost u iznosu od 20 000 000 EUR za nabavu nisko obogaćenog uranija.

Ovom Odlukom doprinijet će se sigurnom radu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i upravljanju njome. Relevantne aktivnosti koje je predvidjela IAEA i kojima će se financijski doprinijeti ovom Odlukom mogu uključivati:

1.   Podupiranje sigurne uspostave objekta za skladištenje 90 tona nisko obogaćenog uranija

Ovom točkom obuhvaćeni su troškovi provedbe aktivnosti plana projekta, uključujući plan posebnih aktivnosti za 2017. i daljnje aktivnosti u 2018. Plan posebnih aktivnosti, o kojem su se dogovorili IAEA, Metalurška tvornica Ulba i Odbor za nuklearni i energetski nadzor i kontrolu Kazahstana, jest popis aktivnosti koje su smatrane potrebnima za nadogradnju objekata, opreme, procedura i praksi kako bi se osiguralo da će se IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija uspostaviti, pohraniti, voditi i zaštititi u skladu s relevantnim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Te aktivnosti razvijene su na temelju više procjena provedenih od 2012. do 2016. Osobito, u siječnju 2016. misija Agencije utvrdila je da će biti potrebna i dodatna vanjska oprema kako bi se omogućilo da se objektom za skladištenje upravlja u skladu s IAEA-inim standardima u pogledu pripravnosti na izvanredne situacije i odgovora na njih.

Aktivnosti uključuju razvijanje procedura za sigurne operacije, nabavu opreme za osiguravanje pripravnosti na izvanredne situacije i odgovora na njih te za zaštitu od zračenja i pružanje povezanog osposobljavanja; organiziranje radionica o temama povezanima sa sigurnošću relevantnima za IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija (npr. kultura nuklearne sigurnosti); osiguranje provođenja vježbi za izvanredne situacije u objektu; i daljnje aktivnosti procjene kako bi se potvrdila usklađenost nadogradnji s relevantnim IAEA-inim sigurnosnim standardima i sigurnosnim smjernicama prije puštanja u pogon.

Nisko obogaćeni uranij bit će pohranjen u IAEA-in objekt za skladištenje nisko obogaćenog uranija tek kad se IAEA uvjeri da je IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija uspostavljena i da je usklađena s primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Stoga će IAEA provesti misiju potvrđivanja, planiranu za ljeto 2017., kako bi potvrdila da izgrađena zgrada i njezina ključna oprema odgovaraju namjeni projekta i da je uvedena puna infrastruktura potrebna za ispunjavanje primjenjivih odredaba o sigurnosti i zaštiti.

Tijekom razdoblja od dvije godine proračunom će se pokrivati troškovi planiranja, izvršavanja, potpore i izvješćivanja u pogledu plana projekta i plana posebnih aktivnosti, kao i troškovi ljudskih resursa IAEA-e za osiguravanje da se, u skladu s mandatom projekta IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija, ne upotrebljavaju sredstva iz redovnog proračuna.

2.   Osiguravanje sigurnog prijevoza 90 tona nisko obogaćenog uranija

Očekuje se da će 90 tona nisko obogaćenog uranija biti prevezeno iz postrojenja jednog ili više prodavača u Metaluršku tvornicu Ulba u Oskemenu u Kazahstanu gdje će se nalaziti IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija. Pošiljke nisko obogaćenog uranija koje se kreću preko raznih državnih područja moraju ispunjavati sve zahtjeve u pogledu dokumentacije, osiguranja, odobrenja za provoz i označivanja, uključujući zahtjeve država u pogledu fizičke zaštite koji se nalaze u relevantnim konvencijama i preporukama razvijenima pod okriljem IAEA-e, te sigurnosne zahtjeve Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Rashodi povezani s prijevozom nisko obogaćenog uranija ovisit će o tome gdje se prodavač nisko obogaćenog uranija nalazi i o udaljenostima koje se pomorskim i kopnenim prijevozom moraju prijeći od prodavača do Metalurške tvornice Ulba u Kazahstanu te o broju luka pristajanja i prelazaka granica potrebnih da bi se izvršila dostava. Ovom točkom obuhvaćeni su razvoj tehničkih specifikacija sa službenicima IAEA-e i specijalistički doprinos vanjskih stručnjaka; planiranje i nadzor prijevoza; osiguranje; zakup plovila za pomorski prijevoz radi veće sigurnosti; savjetovanje o procjeni rizika u pogledu sigurnosti prijevozne rute i planiranju; kao i zaštita tijekom pomorskog prijevoza, u lukama pristajanja i na mjestima provoza.

3.   Osiguravanje dugoročnog skladištenja 90 tona nisko obogaćenog uranija

Nisko obogaćeni uranij nalazit će se u namjenskom objektu za skladištenje u prostorima Metalurške tvornice Ulba u Oskemenu u Kazahstanu. IAEA-in nisko obogaćeni uranij bit će pohranjen u cilindrima tipa 30B. Upravitelj skladišta će u ime IAEA-e biti odgovoran za skladištenje i zaštitu nisko obogaćenog uranija, u skladu s IAEA-inim sigurnosnim standardima i sigurnosnim smjernicama. To uključuje nabavu cilindara tipa 30B kojima će se omogućiti fizički sigurno skladištenje nisko obogaćenog uranija. Sigurnosne studije pokazuju da ti spremnici omogućuju stabilno i sigurno skladištenje do 50 godina. Osim što pružaju sigurnost, debljina stijenki cilindara i cjelokupan dizajn cilindara doprinose fizičkoj zaštiti od sabotaže i krađe.

Ključna aktivnost u osiguravanju dugoročnog skladištenja nisko obogaćenog uranija jest provedba programa upravljanja cilindrima, uključujući rutinske preglede i ponovne certifikacije pohranjenih cilindara tipa 30B u pogledu usklađenosti s normom ISO 7195 kao i osiguravanje da su spremni za prijevoz u države članice. To zahtijeva nabavu usluga ovlaštenih inspektora za ponovnu certifikaciju cilindara kao i usluga osoblja Metalurške tvornice Ulba za pružanje podrške prilikom testiranja.

Osim toga, tijekom dugoročnog skladištenja IAEA-inog nisko obogaćenog uranija IAEA će poduzimati aktivnosti rutinskog i ad hoc nadziranja, uključujući primanje, preispitivanje i provjeru godišnjih izvješća Metalurške tvornice Ulba. To će uključivati godišnje sastanke s osobljem Metalurške tvornice Ulba kako bi se preispitale aktivnosti zaštite i sigurnosti povezane s IAEA-inom bankom nisko obogaćenog uranija kao i druge vrste misija u Metaluršku tvornicu Ulba kako bi se osiguralo da se relevantne odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica i dalje primjenjuju na IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija.

Ovom će se točkom obuhvaćati razdoblje od pet godina.

III.   TRAJANJE

Procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta jest 60 mjeseci počevši od potpisivanja sporazuma o financiranju iz članka 3.

IV.   KORISNICI

Korisnici projekta iz ove Odluke su sve prihvatljive države primateljice usluga IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija koje ispunjavaju uvjete za pristup banci nisko obogaćenog uranija kako ih je odredilo Vijeće guvernera IAEA-e.

V.   PROVEDBENI SUBJEKT

IAEA će biti zadužena za tehničku provedbu projekta, kako je gore opisano, a nadzirat će je VP. Projekt će izravno provoditi osoblje IAEA-e, stručnjaci iz drugih nacionalnih tijela za nuklearna pitanja i ugovorni izvođači. U slučaju ugovornih izvođača, nabava bilo kakve robe, radova ili usluga od strane IAEA-e u kontekstu ove Odluke izvršavat će se u skladu sa sporazumom o financiranju koji Komisija treba sklopiti s IAEA-om.

VI.   IZVJEŠĆIVANJE

Provedbeni subjekt će pripremiti:

(a)

redovita izvješća o provedbi projekta;

(b)

završno izvješće, najkasnije dva mjeseca od završetka provedbe projekta.

Izvješća će se slati VP-u.