16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/20


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/2000

od 15. studenoga 2016.

o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1), a posebno njezin članak 30. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije.

(2)

Dva subjekta trebalo bi ukloniti s popisa subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je naveden u odjeljku B Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP.

(3)

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.


PRILOG

I.

Sljedeći subjekti i s njima povezani unosi brišu se s popisa navedenog u odjeljku B Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP:

55.

Tri-Ocean Trading

55.a

Tri-Ocean Energy