16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1995

od 11. studenoga 2016.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s određenim drugim članicama Svjetske trgovinske organizacije na temelju članka XXIV. stavka 6. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u okviru pristupanja Republike Hrvatske Uniji.

(2)

Pregovore je vodila Komisija u skladu s pregovaračkim smjernicama koje je donijelo Vijeće.

(3)

Ti su pregovori zaključeni i Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji („Sporazum”) parafiran je 12. srpnja 2016.

(4)

Sporazum bi trebalo potpisati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila u na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (1).

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. ŽIGA


(1)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.