5.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/90


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1943

оd 4. studenoga 2016.

u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi parafinskog ulja za premazivanje jaja radi nadzora veličine populacije ptica gnjezdarica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina od Komisije je 3. ožujka 2016. zatražila da odluči u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 je li parafinsko ulje koje se upotrebljava za premazivanje jaja ptica gnjezdarica kao što su guske i galebovi radi nadzora veličine njihovih populacija i ograničavanja mogućnosti zalijetanja ptica u zrakoplove u zračnim lukama i oko njih biocidni proizvod u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) te Uredbe.

(2)

Prema informacijama koje je dostavila Ujedinjena Kraljevina, premazivanjem jajeta uljem zametak u razvoju lišava se kisika fizičkim zatvaranjem pora na ljusci jajeta, što dovodi do gušenja zametka ptice.

(3)

Najprije je potrebno razmotriti odgovara li parafinsko ulje koje se upotrebljava za premazivanje jaja definiciji biocidnog proizvoda iz članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Parafinsko ulje ispunjava uvjet iz članka 3. stavka 1. točke (a) te Uredbe kao „tvar” ili „smjesa” u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(5)

Parafinsko ulje namijenjeno je nadzoru veličine populacije ptica gnjezdarica poput gusaka i galebova koje odgovaraju definiciji štetnog organizma iz članka 3. stavka 1. točke (g) Uredbe (EU) br. 528/2012 s obzirom na to da mogu imati štetan učinak na životinje ili ljude.

(6)

U dostavljenim informacijama navodi se da se parafinsko ulje upotrebljava u postupku premazivanja jaja s namjerom da se unište, odvrate, učine bezopasnima i nadziru štetni organizmi te spriječi njihovo djelovanje.

(7)

S obzirom na to da parafinsko ulje samo fizički sprečava disanje ciljnog organizma te da ni u kojem trenutku nema kemijskog ili biološkog djelovanja parafinskog ulja, ne može se smatrati da mu je namjena kemijsko djelovanje na taj organizam.

(8)

Budući da se s pomoću parafinskog ulja štetni organizmi nadziru običnim fizičkim ili mehaničkim djelovanjem, ono ne odgovara definiciji biocidnog proizvoda iz članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ako se upotrebljava za premazivanje jaja radi nadzora veličine populacije ptica gnjezdarica, parafinsko ulje nije biocidni proizvod u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., p. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).