18.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 280/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1830

od 11. listopada 2016.

o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovjetnima onima utvrđenima u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 115. u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (b) i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2016/1392 (2) Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovjetnima onima utvrđenima u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ (dalje u tekstu „Protokol o izmjeni”) potpisan je 12. srpnja 2016., podložno njegovu naknadnom sklapanju.

(2)

Tekst Protokola o izmjeni, koji je rezultat pregovora, sukladan je pregovaračkim smjernicama koje je donijelo Vijeće jer se njime omogućuje usklađivanje Sporazuma između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovjetnima onima utvrđenima u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ (3) (dalje u tekstu „Sporazum”) s najnovijim kretanjima na međunarodnoj razini u vezi s automatskom razmjenom informacija, to jest s „globalnim standardom za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u poreznim stvarima” koji je razvila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Unija, države članice i Kneževina Monako aktivno su sudjelovale u radu Svjetskog foruma OECD-a kako bi pružile potporu razvoju i provedbi tog standarda. Tekst Sporazuma, kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni, pravna je osnova za provedbu globalnog standarda u odnosima između Unije i Kneževine Monaka.

(3)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(4)

Protokol o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovjetnima onima utvrđenima u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ odobrava se u ime Unije (5).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. stavku 1. Protokola o izmjeni (6).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 11. listopada 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Mišljenje od 23. lipnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2016/1392 od 12. srpnja 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovjetnima onima utvrđenima u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ SL (SL L 225, 19.8.2016., str. 1.).

(3)  SL L 19, 21.1.2005., str. 55.

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(5)  Tekst Protokola o izmjeni objavljen je u SL L 225, 19.8.2016., str. 3. zajedno s odlukom o potpisivanju i privremenoj primjeni.

(6)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Protokola o izmjeni u Službenom listu Europske unije.