1.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 268/82


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1754

od 29. rujna 2016.

o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 78. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Na temelju članka 78. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Vijeće je donijelo dvije odluke o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke. Na temelju Odluke Vijeća (EU) 2015/1523 (2) potrebno je premjestiti 40 000 podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz Italije i Grčke u druge države članice. Na temelju Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 (3) potrebno je premjestiti 120 000 podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz Italije i Grčke u druge države članice.

(2)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Odluke (EU) 2015/1601, od 26. rujna 2016. potrebno je premjestiti 54 000 podnositelja zahtjeva iz Italije i Grčke na državna područja drugih država članica, osim ako Komisija na temelju članka 4. stavka 3. te odluke do tog datuma podnese prijedlog o dodjeli te kvote određenoj državi članici korisnici zbog hitne situacije uzrokovane iznenadnim priljevom osoba.

(3)

Člankom 1. stavkom 2. Odluke (EU) 2015/1601 predviđa se da Komisija treba stalno preispitivati stanje u vezi s masovnim priljevima državljana trećih zemalja u države članice. Komisija prema potrebi treba podnositi prijedloge izmjene te odluke kako bi se u obzir uzeo razvoj stanja na terenu i njegov učinak na mehanizam premještanja, kao i novi pritisak na države članice, posebno one najizloženije.

(4)

S ciljem zaustavljanja nezakonitih migracija iz Turske u EU, EU i Turska postigli su 18. ožujka 2016. (4) dogovor o nizu mjera, među ostalim da će se za svakog Sirijca kojeg Turska ponovno prihvati s grčkih otoka preseliti jednog Sirijca iz Turske u države članice, u okviru postojećih preuzetih obveza. Preseljenje u okviru tog mehanizma prvo će se provesti poštujući obveze koje su države članice preuzele u zaključcima predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015. Dodatne potrebe za preseljenjem trebaju se zadovoljiti putem sličnog dobrovoljnog aranžmana do najviše 54 000 dodatnih osoba, i to omogućavanjem da se sve obveze u pogledu preseljenja preuzete u okviru tog aranžmana oduzmu od nedodijeljenih mjesta u skladu s Odlukom (EU) 2015/1601.

(5)

Može se očekivati da će se preseljenjem, humanitarnim prihvatom ili drugim oblicima zakonitog prihvata iz Turske u okviru nacionalnih i multilateralnih programa smanjiti migracijski pritisak na države članice koje su korisnice mehanizma premještanja na temelju Odluke (EU) 2015/1601 jer će se osigurati zakonit i siguran put prema Uniji te suzbiti nezakoniti ulasci. Stoga bi solidarnost koju su države članice pokazale dobrovoljnim prihvatom na vlastito državno područje sirijskih državljana koji se nalaze u Turskoj, a kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, trebalo uzeti u obzir u pogledu 54 000 navedenih podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Trebalo bi oduzeti broj osoba koje je država članica prihvatila iz Turske od broja osoba koje je potrebno premjestiti u tu državu članicu na temelju Odluke (EU) 2015/1601 u pogledu navedenih 54 000 podnositelja zahtjeva.

(6)

Prihvatni mehanizmi mogu uključivati preseljenje, humanitarni prihvat ili druge zakonite načine prihvata sirijskih državljana koji se nalaze u Turskoj, a kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, kao što su programi humanitarnih viza, humanitarnih transfera, spajanja obitelji, privatnih sponzoriranja, stipendiranja, mobilnosti radne snage i drugi.

(7)

Ovom Odlukom ne bi se smjelo utjecati na obveze koje su države članice preuzele u okviru programa preseljenja dogovorenog u Zaključcima predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015. te se one ne bi smjele uzeti u obzir pri ispunjenju obveza iz Odluke (EU) 2015/1601. Stoga država članica koja odluči ispuniti obveze iz Odluke (EU) 2015/1601 prihvatom Sirijaca koji se nalaze u Turskoj, odnosno njihovim preseljenjem, ne bi to mogla smatrati dijelom preuzetih obveza na temelju programa preseljenja od 20. srpnja 2015.

(8)

Kako bi se osiguralo pravilno praćenje stanja, država članica trebala bi, nakon što odluči iskoristiti tu mogućnost, svakog mjeseca izvješćivati Komisiju o prihvatu Sirijaca koji se nalaze u Turskoj na svoje državno područje na temelju mogućnosti predviđene ovom izmjenom te navesti u okviru kojeg je programa, nacionalnog ili multilateralnog, osoba prihvaćena te oblik zakonitog prihvata.

(9)

S obzirom na to da ciljeve ove Odluke ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(10)

Ovom se Odlukom poštuju temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatim Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(11)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog UEU-u i UFEU-u, te ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(12)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog UEU-u i UFEU-u, te ne dovodeći u pitanje članke 4. i 4.a navedenog protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(13)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(14)

S obzirom na hitnost situacije ova Odluka trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 4. Odluke (EU) 2015/1601 umeće se sljedeći stavak:

„3.a   U pogledu premještanja podnositelja zahtjeva iz stavka 1. točke (c), države članice mogu odlučiti ispuniti svoju obvezu prihvatom sirijskih državljana koji se nalaze u Turskoj na svoje državno područje u okviru nacionalnih ili multilateralnih programa zakonitog prihvata osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, osim programa preseljenja koji je predmet zaključaka predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 20. srpnja 2015. Broj osoba koje je određena država članica prihvatila na taj način podrazumijeva odgovarajuće smanjenje obveze te države članice.

Članak 10. primjenjuje se mutatis mutandis na svaki zakoniti prihvat koji podrazumijeva smanjenje obveze premještanja.

Za potrebe ovog stavka države članice koje odluče iskoristiti mogućnost predviđenu ovim stavkom svakog mjeseca izvješćuju Komisiju o broju zakonito prihvaćenih osoba te navode vrstu programa u okviru kojeg je prihvat izvršen te oblik zakonitog prihvata.”

Članak 2.

1.   Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Ova se Odluka primjenjuje do 26. rujna 2017.

3.   Ova se Odluka primjenjuje na sve osobe koje su za potrebe članka 4. stavka 3.a Odluke (EU) 2015/1601. države članice prihvatile s državnog područja Turske od 1. svibnja 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. ŽIGA


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL L 239, 15.9.2015., str. 146.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL L 248, 24.9.2015., str. 80.).

(4)  Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.