27.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 260/153


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1701

оd 19. kolovoza 2016.

o utvrđivanju pravila o formatu za podnošenje planova rada za prikupljanje podataka u sektorima ribarstva i akvakulture

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 5304)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Člankom 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) od država članica zahtijeva se da prikupljaju biološke, tehničke i društveno-ekonomske podatke te podatke o okolišu potrebne za upravljanje ribarstvom.

(2)

U skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 države članice Komisiji elektroničkim putem dostavljaju planove rada za prikupljanje podataka u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (3) do 31. listopada one godine koja prethodi godini u kojoj se plan rada treba provoditi.

(3)

U skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 Komisija te planove rada mora odobriti provedbenim aktima do 31. prosinca one godine koja prethodi godini u kojoj se plan rada treba provoditi.

(4)

U skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 508/2014 Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje pravila o postupcima, obliku i rokovima za dostavljanje tih planova rada.

(5)

Primjereno je uzeti u obzir najnovije zahtjeve u pogledu podataka potrebne za provedbu zajedničke ribarstvene politike kako su utvrđeni u višegodišnjem programu Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektoru ribarstva za razdoblje od 2017. do 2019. (4) te navesti koje podatke države članice moraju dostaviti uz planove rada kako bi se osigurala usklađenost s višegodišnjim programom Unije te njegova ujednačena provedba u cijeloj Uniji.

(6)

Komisija je uzela u obzir preporuke Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF). Provedeno je i savjetovanje s predstavnicima država članica u okviru posebnih stručnih skupina.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sadržaj planova rada

1.   Sadržaj planova rada za prikupljanje podataka za razdoblje od 2017. do 2019. iz članka 21. Uredbe (EU) br. 508/2014 prikazuje se u skladu s obrascem iz Priloga ovoj Odluci.

2.   Za potrebe tog Priloga primjenjuju se definicije iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (5), Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 (6), Uredbe (EU) br. 1380/2013 te višegodišnjeg programa Unije.

3.   U planovima rada koje izrađuju države članice opisuje se sljedeće:

(a)

podaci koje treba prikupljati u skladu s višegodišnjim programom Unije;

(b)

vremenska i prostorna raspodjela te učestalost prikupljanja podataka;

(c)

izvori podataka te postupci i metode prikupljanja podataka i njihove obrade u skupove podataka koji će biti na raspolaganju krajnjim korisnicima;

(d)

okvir za osiguravanje i kontrolu kvalitete koji se primjenjuje kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta podataka;

(e)

kako i kada će podaci biti na raspolaganju, uzimajući u obzir potrebe koje su utvrdili krajnji korisnici znanstvenih savjeta;

(f)

mehanizmi međunarodne i regionalne suradnje i koordinacije, uključujući bilateralne i multilateralne sporazume; i

(g)

kako su uzete u obzir međunarodne obveze Unije i njezinih država članica.

4.   Sadržaj i oblik navedenih opisa moraju biti u skladu sa zahtjevima iz članaka 2. do 8. kako su detaljnije utvrđeni u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Podaci koje treba prikupljati u skladu s višegodišnjim programom Unije

1.   Države članice u skladu s višegodišnjim programom Unije prikupljaju podatke utvrđene u Prilogu I.

2.   Korelacija između tablica višegodišnjeg programa Unije te tablica i teksta plana rada utvrđena je u Prilogu II.

Članak 3.

Vremenska i prostorna raspodjela te učestalost prikupljanja podataka

1.   Specifikacije o vremenskoj i prostornoj raspodjeli te o učestalosti moraju biti u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u poglavlju III. višegodišnjeg programa Unije. Ako nisu utvrđeni nikakvi zahtjevi, države članice utvrđuju i opisuju specifikacije o vremenskoj i prostornoj raspodjeli ili učestalosti uzimajući u obzir prošle vremenske nizove, troškovnu učinkovitost, sve relevantne koordinacije na razini morske regije te potrebe krajnjih korisnika.

2.   Specifikacije o vremenskoj i prostornoj raspodjeli ili učestalosti prikupljanja podataka navode se u:

(a)

tablici 4.A i tablici 4.B za podatke dobivene uzorkovanjem ulova iz gospodarskog ribolova;

(b)

tablici 1.A i tablici 1.B za biološke podatke iz istraživanja i gospodarskog ribolova;

(c)

tablici 1.D za podatke dobivene uzorkovanjem ulova iz rekreacijskog ribolova;

(d)

tablici 1.E za podatke dobivene uzorkovanjem odgovarajućih anadromnih i katadromnih vrsta;

(e)

tablici 1.G za podatke dobivene istraživanjima;

(f)

tablici 3.A za ekonomske i socijalne podatke o ribarstvu;

(g)

tablici 3.B za ekonomske i socijalne podatke o akvakulturi; i

(h)

tablici 3.C za ekonomske i socijalne podatke o prerađivačkoj industriji.

Članak 4.

Izvor podataka te postupci i metode prikupljanja i obrade podataka

1.   Ako se podaci u prvom redu prikupljaju na temelju primjene Uredbe (EZ) br. 199/2008, kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. točki (a) te Uredbe, izvor podataka opisuje se u:

(a)

tablici 1.C;

(b)

tablici 1.D;

(c)

tablici 1.E;

(d)

tablici 3.A;

(e)

okviru za unos teksta 3.A;

(f)

tablici 3.B;

(g)

okviru za unos teksta 3.B;

(h)

tablici 3.C; i

(i)

okviru za unos teksta 3.C.

2.   Ako se podaci prikupljaju na temelju drugih pravnih akata, a ne na temelju Uredbe (EZ) br. 199/2008, kako je utvrđeno u članku 15. stavku 1. točki (a) te Uredbe, izvor podataka opisuje se u:

(a)

tablici 2.A;

(b)

okviru za unos teksta 2.A;

(c)

tablici 3.A, ako je relevantno; i

(d)

okviru za unos teksta 3.A, ako je relevantno.

3.   Ako se u višegodišnjem programu Unije upućuje na pilot-studiju ili pojednostavnjenu metodologiju, države članice opisuju tu studiju, uključujući njezin cilj, trajanje, metodologiju i očekivane rezultate, u:

(a)

pilot-studiji 1. odjeljka 1.;

(b)

pilot-studiji 2. odjeljka 1.;

(c)

pilot-studiji 3. odjeljka 3.; i

(d)

pilot-studiji 4. odjeljka 3.

4.   Predviđeni planovi uzorkovanja opisuju se u tablici 4.A, okviru za unos teksta 4.A i tablici 4.B. Referentna populacija koja će se upotrebljavati za odabir populacije za uzorkovanje opisuje se u tablici 4.C i tablici 4.D. Ako uzorkovanje provode promatrači na plovilu ili na obali, navodi se dio ulova koji se uzorkuje kako bi se odredilo jesu li obuhvaćene sve vrste, samo komercijalne vrste ili samo određeni taksoni iz ulova.

5.   Metodologije, definicije i izračuni socijalnih i ekonomskih varijabli moraju biti u skladu s općeprihvaćenim smjernicama stručnih tijela Europske komisije, prema potrebi. U protivnom država članica jasno opisuje i obrazlaže prihvaćeni pristup u:

(a)

okviru za unos teksta 3.A;

(b)

okviru za unos teksta 3.B; i

(c)

okviru za unos teksta 3.C.

6.   Države članice među sobom provode koordinaciju u cilju oblikovanja i provedbe metoda na razini EU-a ili regionalnoj razini u svrhu ispravljanja podataka ili umetanja nedostajućih podataka za one dijelove planova uzorkovanja koji nisu uzorkovani ili su uzorkovani na neodgovarajući način. Metodama umetanja nedostajućih podataka uzimaju se u obzir smjernice i metode međunarodnih statističkih organizacija. Umetnute podatke trebalo bi jasno označiti kad se dostavljaju krajnjim korisnicima.

Članak 5.

Osiguravanje i kontrola kvalitete

1.   Okvir za osiguravanje i kontrolu kvalitete opisuje se u javno dostupnim dokumentima koji su navedeni u planovima rada, prema potrebi. Njime se utvrđuju opća načela, metode i alati koji mogu poslužiti kao smjernice i dokazi za učinkovit i zajednički pristup na europskoj i nacionalnoj razini.

2.   Metode koje se odnose na kvalitetu opisuju se u:

(a)

tablici 5.A za programe uzorkovanja ulova, programe uzorkovanja za rekreacijski ribolov, programe uzorkovanja za anadromne i katadromne vrste te istraživanja na moru;

(b)

tablici 5.B za varijable koje se odnose na ribolovnu aktivnost, ekonomske i socijalne podatke o ribarstvu, ekonomske i socijalne podatke o akvakulturi te ekonomske i socijalne podatke o prerađivačkoj industriji;

(c)

okviru za unos teksta 2.A;

(d)

okviru za unos teksta 3.A;

(e)

okviru za unos teksta 3.B; i

(f)

okviru za unos teksta 3.C.

3.   Ako podatke treba prikupljati uzorkovanjem, države članice moraju upotrebljavati statistički valjane planove koji su u skladu sa smjernicama za dobru praksu koje su izdali Komisija, Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), STECF ili druga stručna tijela Europske komisije. Opis programa uzorkovanja sadržava, ne isključivo, detaljan opis ciljeva, nacrta, očekivanih poteškoća pri provedbi (uključujući neodzive i odbijanja), arhiviranja podataka, postupaka osiguranja kvalitete i metoda analize. U opisu se navodi i definicija jedinica uzorkovanja, okvira uzorkovanja i njihova obuhvata ciljane populacije (uključujući kriterije koji se primjenjuju za određivanje obuhvata), planova stratifikacije te metoda odabira uzoraka za primarne i sekundarne jedinice uzorkovanja i za jedinice uzorkovanja niže razine. Ako se mogu utvrditi kvantitativni ciljevi, moguće ih je odrediti izravno veličinama uzoraka ili stopama uzorkovanja odnosno određivanjem stupnjeva preciznosti i pouzdanosti koje treba postići. Za popisne podatke, države članice navode jesu li obuhvaćeni svi segmenti, koji su dijelovi ukupne populacije izostavljeni te kako se ti dijelovi procjenjuju. Kvaliteta podataka dobivenih uzorkovanjem dokazuje se primjenom pokazatelja kvalitete koji se odnose na preciznost i mogućnost pristranosti, prema potrebi.

Članak 6.

Dostupnost podataka krajnjim korisnicima

Informacije o tome kada će podaci biti stavljeni na raspolaganje krajnjim korisnicima navode se u tablici 6.A.

Članak 7.

Mehanizmi regionalne i međunarodne suradnje i koordinacije

1.   U tablici 7.A države članice navode regionalne i međunarodne sastanke na kojima sudjeluju, a u tablici 7.B navode kako se dogovorene preporuke slijede na razini morske regije ili na razini EU-a, ovisno o slučaju. Ako se te preporuke ne slijede, države članice iznose razloge u odjeljku „Napomene” tablice 7.B. Navodi se i učinak tih preporuka na njihovo prikupljanje podataka.

2.   U tablici 7.C države članice navode sve relevantne informacije o sporazumima s drugim državama članicama. U tim se informacijama utvrđuje koja država članica prikuplja koji dio podataka i osigurava da su svi podaci obuhvaćeni prikupljanjem, navodi se trajanje sporazuma te utvrđuje koja je država članica odgovorna za prijenos podataka krajnjim korisnicima.

3.   Neovisno o istraživanjima na moru koja su navedena u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije, države članice mogu pri planiranju istraživanja ili plana uzorkovanja uzeti u obzir potrebe krajnjih korisnika, pod uvjetom da se tim postupkom ne utječe negativno na kvalitetu rezultata te da je on koordiniran na razini morske regije. Države članice mogu se dogovoriti s drugim državama članicama u istoj regiji o preraspodjeli određenih zadaća i doprinosa. Ako se s drugim državama članicama dogovori raspodjela zadaća, u okviru za unos teksta 1.G navodi se sudjelovanje (fizičko i/ili financijsko) u svakom pojedinom istraživanju te obveze svake države članice u pogledu izvješćivanja i slanja podataka.

Članak 8.

Međunarodne obveze

Države članice navode sve relevantne zahtjeve u pogledu prikupljanja podataka koji proizlaze iz njihovih međunarodnih obveza u sljedećim tablicama:

(a)

tablici 1.A;

(b)

tablici 1.B;

(c)

tablici 1.C;

(d)

tablici 4.A;

(e)

tablici 4.B;

(f)

tablici 7.B; i

(g)

tablici 7.C.

To se odnosi na regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO)/regionalna tijela za ribarstvo (RFB) u kojima su te države članice ili Unija ugovorne strane, kao i na sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA) u skladu s kojima djeluju njihove flote.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5.3.2008., str. 1.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. (SL L 207, 1.8.2016., str. 113.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).


PRILOG I.

SADRŽAJ

Odjeljak 1.:   Biološki podaci

Tablica 1.A: Popis stokova za koje treba prikupljati podatke

Tablica 1.B: Planiranje uzorkovanja za biološke varijable

Tablica 1.C: Intenzitet uzorkovanja za biološke varijable

Tablica 1.D: Rekreacijski ribolov

Pilot-studija 1.: Relativni udio ulova iz rekreacijskog ribolova u odnosu na ulov iz gospodarskog ribolova

Tablica 1.E: Prikupljanje podataka o anadromnim i katadromnim vrstama u slatkim vodama

Okvir za unos teksta 1.E: Prikupljanje podataka o anadromnim i katadromnim vrstama u slatkim vodama

Tablica 1.F: Slučajni usputni ulov ptica, sisavaca, gmazova i riba

Pilot-studija 2.: Razina ribolova i utjecaj ribolovnih aktivnosti na biološke resurse i morske ekosustave

Tablica 1.G: Popis istraživanja na moru

Okvir za unos teksta 1.G: Popis istraživanja na moru

Tablica 1.H: Prikupljanje podataka u okviru istraživanja i njihovo širenje

Odjeljak 2.:   Podaci o ribolovnim aktivnostima

Tablica 2.A: Strategija prikupljanja podataka o varijablama koje se odnose na ribolovnu aktivnost

Okvir za unos teksta 2.A: Strategija prikupljanja podataka o varijablama koje se odnose na ribolovnu aktivnost

Odjeljak 3.:   Ekonomski i socijalni podaci

Tablica 3.A: Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o ribarstvu

Okvir za unos teksta 3.A: Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o ribarstvu

Pilot-studija 3.: Podaci o zapošljavanju s obzirom na razinu obrazovanja i državljanstvo

Tablica 3.B: Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o akvakulturi

Okvir za unos teksta 3.B: Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o akvakulturi

Pilot-studija 4.: Okolišni podaci o akvakulturi

Tablica 3.C: Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o prerađivačkoj industriji

Okvir za unos teksta 3.C: Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o prerađivačkoj industriji

Odjeljak 4.:   Strategija uzorkovanja za biološke podatke o gospodarskom ribolovu

Tablica 4.A: Opis plana uzorkovanja za biološke podatke

Okvir za unos teksta 4.A: Opis plana uzorkovanja za biološke podatke

Tablica 4.B: Opis okvira uzorkovanja za biološke podatke

Tablica 4.C: Podaci o ribarstvu po državama članicama

Tablica 4.D: Iskrcajna mjesta

Odjeljak 5.:   Kvaliteta podataka

Tablica 5.A: Okvir za osiguravanje kvalitete bioloških podataka

Tablica 5.B: Okvir za osiguravanje kvalitete društveno-ekonomskih podataka

Odjeljak 6.:   Dostupnost podataka

Tablica 6.A: Dostupnost podataka

Odjeljak 7.:   Koordinacija

Tablica 7.A: Planirana koordinacija na regionalnoj i međunarodnoj razini

Tablica 7.B: Daljnje postupanje povezano s preporukama i sporazumima

Tablica 7.C: Bilateralni i multilateralni sporazumi

ODJELJAK 1.

BIOLOŠKI PODACI

Tablica 1.A

Popis stokova za koje treba prikupljati podatke

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

III.a, IV., VII.d

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Sjeverni Atlantik

ICES

VII.a

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Sjeverni Atlantik

ICES

VII.e

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

IV., FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Sredozemno i Crno more

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Sredozemno i Crno more

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Sredozemno i Crno more

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 8. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu kako biste prikazali pregled prikupljanja podataka na razini područja/stoka. Sve uzorkovane primjerke identificira se na razini vrste te im se, ako je to moguće, mjeri duljina.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Reference years (Referentne godine)

Država članica navodi godinu ili godine na koje se podaci stvarno odnose. Država članica izabire tri posljednje godine za koje su podaci dostupni. Referentne godine navode se u obliku „2013–2015”.

Species (Vrsta)

Država članica navodi nazive (na latinskome) vrsta/stokova za koje se uzorkovanje radi prikupljanja bioloških varijabli zahtijeva u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije za sva područja na kojima djeluje ribarska flota države članice.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Area/Stock (Područje/stok)

Država članica navodi područje predmetne vrste/stoka, u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije (npr. GSA 16; zone ICES-a I., II.; zone ICES-a III.a, IV., VII.d itd.).

Selected for sampling (Y/N) (Izabrano za uzorkovanje)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje jesu li vrsta/stok odabrani za uzorkovanje. Označite s „Y” (da) ako su vrsta/stok odabrani za uzorkovanje za barem jednu varijablu iz tablice 1.B ovog Priloga.

Average landings in the reference years (tons) (Prosječna masa iskrcanih ulova u referentnim godinama (u tonama))

Prosječna masa iskrcanih ulova za svaku vrstu i svaki stok u posljednjem trogodišnjem referentnom razdoblju. Pri unošenju podataka o iskrcanim ulovima država članica uzima u obzir sljedeća pravila:

 

Ako vrsta uopće nije iskrcana, upišite „None” (nema ih).

 

Ako je prosječna masa iskrcanih ulova manja od 200 tona, ne upisujte je brojkom, nego upišite „< 200”.

 

Ako je prosječna masa iskrcanih ulova veća od 200 tona, upišite vrijednost prosječne mase iskrcanih ulova za posljednje trogodišnje referentno razdoblje. Vrijednosti prosječne mase iskrcanih ulova mogu se zaokružiti na najbližih pet ili deset tona.

EU TAC (if any) (TAC EU-a (ako postoji))

(%)

Primjenjuje se samo na stokove koji podliježu uredbama o TAC-u i kvotama. U ovaj stupac države članice:

upisuju „None” (nema ih) ako država članica nema udio u TAC-u EU-a za predmetni stok,

upisuju točan udio ako država članica ima udio u TAC-u EU-a za predmetni stok.

Share (%) in EU landings (Udio (%) u iskrcanim ulovima EU-a)

Primjenjuje se na i. sve stokove u Sredozemnom moru te ii. sve stokove izvan Sredozemnog mora za koje još nije određen TAC. U ovaj stupac države članice:

upisuju „None” (nema ih) ako država članica nema iskrcanih ulova predmetnog stoka,

upisuju točan udio ako država članica ima iskrcanih ulova predmetnog stoka, u slučaju da se ta država članica želi pozvati na određeni prag.

Threshold (Y/N) (Prag)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuje li se za predmetnu vrstu/stok prag u skladu s poglavljem V. višegodišnjeg programa Unije.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 1.B

Planiranje uzorkovanja za biološke varijable

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018.

2019.

2017.

2018.

2019.

2017.

2018.

2019.

2017.

2018.

2019.

2017.

2018.

2019.

2017.

2018.

2019.

 

PRT

Pleuronectes platessa

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

IV.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Nije primjenjivo

 

PRT

Nephrops norvegius

Sjeverni Atlantik

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Sredozemno i Crno more

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Sredozemno i Crno more

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 8. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Za vrste navedene u ovoj tablici prikupljaju se podaci o biološkim parametrima (duljina, starost, masa, omjer spolova, zrelost i fekunditet). Za svaki parametar i godinu upišite „X” ako je prikupljanje podataka provedeno ili se planira provesti. Na temelju ove tablice moguće je utvrditi u kojim će godinama država članica prikupljati podatke.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Species (Vrsta)

Država članica navodi nazive (na latinskome) vrsta/stokova za koje se uzorkovanje radi prikupljanja bioloških varijabli zahtijeva u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije za sva područja na kojima djeluje ribarska flota države članice.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Area/Stock (Područje/stok)

Država članica navodi ribolovno područje predmetne vrste/stoka (npr. GSA 16; zone ICES-a I., II.; zone ICES-a III.a, IV., VII.d itd.).

Frequency (Učestalost)

Država članica navodi učestalost uzorkovanja („M” (mjesečno), „Q” (tromjesečno), „A” (godišnje), „O” (ostalo) – pobliže navesti).

Length (Duljina)

Država članica navodi godine u kojima će se provoditi uzorkovanje radi dobivanja podataka o duljini.

Age (Starost)

Država članica navodi godine u kojima će se provoditi uzorkovanje radi dobivanja podataka o starosti.

Weight (Masa)

Država članica navodi godine u kojima će se provoditi uzorkovanje radi dobivanja podataka o masi.

Sex ratio (Omjer spolova)

Država članica navodi godine u kojima će se provoditi uzorkovanje radi dobivanja podataka o omjeru spolova.

Sexual maturity (Spolna zrelost)

Država članica navodi godine u kojima će se provoditi uzorkovanje radi dobivanja podataka o spolnoj zrelosti.

Fecundity (Fekunditet)

Država članica navodi godine u kojima će se provoditi uzorkovanje radi dobivanja podataka o fekunditetu.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 1.C

Intenzitet uzorkovanja za biološke varijable

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017.

Solea solea

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

III.a, IV., VII.d

starost

komercijalni

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017.

Solea solea

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

III.a, IV., VII.d

spol

istraživanja

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017.

Solea solea

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

III.a, IV., VII.d

zrelost

komercijalni

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017.

Solea solea

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

III.a, IV., VII.d

duljina

komercijalni

 

 

 

FRA

FRA

2017.

Merluccius merluccius

Sjeverni Atlantik

ICES

III.a, IV., VI., VII., VIII.ab

 

komercijalni

 

 

 

FRA

FRA

2017.

Merluccius merluccius

Sjeverni Atlantik

ICES

III.a, IV., VI., VII., VIII.ab

 

istraživanja

 

 

 

FRA

FRA

2017.

Merluccius merluccius

Sjeverni Atlantik

ICES

III.a, IV., VI., VII., VIII.ab

 

istraživanja

 

 

 

FRA

FRA

2017.

Parapenaeus longirostris

Sredozemno i Crno more

GFCM

GSA09

 

komercijalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. i iz poglavlja IV. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 4. stavka 1. i članka 8. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Objasnite planiranu strategiju uzorkovanja za biološke varijable.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

MS participating in sampling (Država članica koja sudjeluje u uzorkovanju)

Ako se uzorkovanje provodi u skladu s programom koji je koordiniran na regionalnoj razini, navode se sve države članice koje u njemu sudjeluju. U suprotnom se navodi država članica koja je odgovorna za uzorkovanje. Ako su dostupne, u polju „Comments” (Napomene) navode se poveznice na planiranu koordinaciju na regionalnoj ili međunarodnoj razini odnosno bilateralne i multilateralne sporazume.

Sampling year (Godina uzorkovanja)

Država članica detaljno navodi godinu ili godine za planirane ciljeve. Različite se godine navode u različitim retcima tablice. Uključuju se sve predmetne godine.

Species (Vrsta)

Država članica navodi nazive (na latinskome) vrsta/stokova za koje se uzorkovanje radi prikupljanja bioloških varijabli zahtijeva u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C za sva područja na kojima djeluje ribarska flota države članice.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Area/Stock (Područje/stok)

Država članica navodi ribolovno područje predmetne vrste/stoka (npr. GSA 16; zone ICES-a I., II.; zone ICES-a III.a, IV., VII.d itd.).

Variables (Varijable)

Država članica izvješćuje o sljedećim varijablama: duljina, starost, masa, omjer spolova, spolna zrelost i fekunditet, kako su navedene u tablici 1.B ovog Priloga. Kombinacija vrsta i varijabli navedena u tablici 1.B ovog Priloga odgovara tim informacijama.

Data sources (Izvori podataka)

Država članica ključnom riječju opisuje glavne izvore podataka (npr. istraživanja, komercijalni uzorci, uzorci s tržišta, uzorci iz odbačenog ulova itd.). Država članica zasebno izvješćuje o planiranom uzorkovanju za „commercial fisheries” (gospodarski ribolov) i „surveys” (istraživanja).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Planirani minimalni broj jedinki koje je potrebno izmjeriti na nacionalnoj razini)

Država članica navodi ukupni planirani minimalni broj riba koje je potrebno izmjeriti na nacionalnoj razini. U polju „Comments” (Napomene) ukratko se definira metodologija koja se upotrebljava za dobivanje tih vrijednosti (npr. prethodno uzorkovanje, simulacija itd.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Planirani minimalni broj jedinki koje je potrebno izmjeriti na regionalnoj razini)

Države članice navode planirani minimalni broj riba koje će se uzorkovati u okviru programa koordiniranog na regionalnoj razini ako takav program postoji, a u suprotnom treba upisati „NA” (nije primjenjivo). U polju „Comments” (Napomene) ukratko se definira metodologija koju se upotrebljava za dobivanje tih vrijednosti (npr. prethodno uzorkovanje, simulacija itd.).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 1.D

Rekreacijski ribolov

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017.

Sjeverno more i istočni Arktik Arctic

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Nacionalne procjene broja izlazaka u ribolov te istraživanja

 

NLD

2017.

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Nacionalne procjene broja ribiča i ribički dnevnici

 

GBR

2017.

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

Morski psi

N

 

 

Y

Y

Y

Nacionalne procjene broja izlazaka u ribolov te istraživanja ulova na licu mjesta po jedinici napora

 

DEU

2017.

Baltičko more

ICES

Prečnouste

Y

Nema ulova

 

N

N

 

 

 

 

 

Baltičko more

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltičko more

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverni Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverni Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverni Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredozemno i Crno more

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredozemno i Crno more

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredozemno i Crno more

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočke iv. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 4. stavka 1. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 3. višegodišnjeg programa Unije, koji uključuju i ulove anadromnih i katadromnih vrsta iz rekreacijskog ribolova u morskim i slatkim vodama.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Sampling year (Godina uzorkovanja)

Država članica navodi godinu planiranog uzorkovanja.

Area/EMU (Područje/jedinica upravljanja jeguljama (EMU))

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 3. višegodišnjeg programa Unije.

Ako je riječ o jeguljama, navodi se jedinica upravljanja jeguljama (EMU).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Species (Vrsta)

Država članica navodi (ako je moguće, na latinskome) naziv vrste za koju se uzorkovanje ulova u rekreacijskom ribolovu zahtijeva u skladu s tablicom 3. višegodišnjeg programa Unije ili je utvrđeno pilot-studijama i/ili potrebama upravljanja za rekreacijski ribolov (po regijama). Uključuju se sve vrste, čak i ako neke od njih nisu prisutne u predmetnoj državi članici.

Applicable (Species present in the MS?) (Primjenjivo (vrsta prisutna u državi članici?))

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li vrsta prisutna u toj državi članici.

Reasons for not sampling (Razlozi za neuzorkovanje)

Ako je vrsta prisutna u toj državi članici, ali se ne prikupljaju podaci o njoj, država članica navodi razloge (slobodan tekst) zbog kojih ne uzorkuje tu vrstu, uz točna upućivanja kad je to prikladno (npr. vrsta nije prisutna na predmetnom području, propisi/zakoni države, vrsta je unutar propisanog praga itd.).

Threshold (Y/N) (Prag)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuje li se za predmetnu vrstu prag u skladu s poglavljem V. višegodišnjeg programa Unije.

Annual estimate of catch? (Y/N) (Godišnja procjena ulova?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje planira li se za predmetnu vrstu godišnja procjena ulova (masa i/ili broj).

Annual percentage of released catch? (Y/N) (Godišnji postotak ulova vraćenog u more?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje planira li se za predmetnu vrstu godišnji postotak ulova vraćenog u more (stopa puštene ribe).

Collection of catch composition data? (Y/N) (Prikupljanje podataka o sastavu ulova?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje planiraju li se za predmetnu vrstu podaci o sastavu ulova (npr. dužina).

Type of Survey (Vrsta istraživanja)

Država članica navodi vrste istraživanja koja će se provoditi radi prikupljanja podataka o rekreacijskom ribolovu (npr. istraživanja na licu mjesta, telefonske ankete, ribički dnevnici itd., ili bilo koja kombinacija tih istraživanja).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Pilot-studija 1.

Relativni udio ulova iz rekreacijskog ribolova u odnosu na ulov iz gospodarskog ribolova

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja V. stavka 4. višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 4. stavka 3. točke (a) ove Odluke.

1.

Cilj pilot-studije

2.

Trajanje pilot-studije

3.

Metodologija i očekivani ishodi pilot-studije

(najviše 900 riječi)

Tablica 1.E

Prikupljanje podataka o anadromnim i katadromnim vrstama u slatkim vodama

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery / Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIJEKA XXX

mladi losos

I

elektroribolov

br. mjesta

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIJEKA XXX

mlađ

I

klopka

br. mlađi

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIJEKA XXX

odrasle jedinke

I

brojač

br. brojača

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIJEKA XXX

odrasle jedinke

F

uzorkovanje

br. uzoraka

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltik

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIJEKA YYY

staklena

I

elektroribolov

br. mjesta

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltik

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIJEKA YYY

žuta

I

klopka

br. mlađi

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltik

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIJEKA YYY

srebrna

I

brojač

br. brojača

1

 

 

GBR

2017-2020

UK – sjeverni dio

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

staklena

F

uzorkovanje

br. uzoraka

100

 

 

GBR

2017-2020

UK – sjeverni dio

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

žuta

I

klopka

br. klopki

1

 

 

GBR

2017-2020

UK – sjeverni dio

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

srebrna

I

elektroribolov

br. mjesta

20

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 2. točaka (b) i (c) višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 4. stavka 1. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 1.E višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu kako biste prikazali pregled podataka koje treba prikupljati o gospodarskom ribolovu anadromnih i katadromnih vrsta u slatkim vodama.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Sampling period (Razdoblje uzorkovanja)

Država članica navodi razdoblje planiranog uzorkovanja.

Area (Područje)

Ako je riječ o jeguljama, navodi se „EMU” (Eel Management Unit – jedinica upravljanja jeguljama).

Za sve ostale slučajeve navodi se slivno područje.

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Species (Vrsta)

Država članica navodi naziv vrste (na latinskome). Navode se sve vrste, čak i ako neke od njih nisu prisutne u predmetnoj državi članici.

Applicable (Y/N) (Primjenjivo)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li vrsta prisutna u toj državi članici odnosno je li ribolov te vrste zabranjen.

Reasons for not sampling (Razlozi za neuzorkovanje)

Ako je vrsta prisutna u državi, ali se ne prikupljaju podaci o njoj, država članica navodi razloge (slobodan tekst) zbog kojih ne uzorkuje tu vrstu (npr. vrsta nije prisutna na predmetnom području, propisi/zakoni države, vrsta je unutar propisanog praga itd.).

Water Body (Vodno tijelo)

Država članica navodi naziv odabrane rijeke/sustava (npr. referentna rijeka).

Life stage (Faza života)

Država članica navodi fazu života vrste (npr. odrasla, staklena, srebrna itd.)

Fishery/Independent data collection (Ribolov/neovisno prikupljanje podataka)

Država članica navodi dobivaju li se podaci iz komercijalnih ulova (ribolov („F”)) ili iz drugih izvora (neovisno („I”)).

Method (Metoda)

Država članica navodi izvore iz kojih će se dobivati podaci (npr. klopka, brojač, očevidnici itd., ili bilo koja kombinacija tih metoda).

Unite (Jedinica)

Za svaku se metodu navodi planirana jedinica za navođenje podataka (npr. broj klopki, broj brojača, broj izvođenja elektroribolova itd.).

Planned nos (Planirane količine)

Država članica navodi planirani kvantitativni cilj (broj) za odabranu jedinicu.

Frequency (Učestalost)

Država članica navodi učestalost uzorkovanja („M” (mjesečno), „Q” (tromjesečno), „A” (godišnje), „O” (ostalo) – pobliže navesti).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 1.E

Prikupljanje podataka o anadromnim i katadromnim vrstama u slatkim vodama

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 2. točaka (b) i (c) višegodišnjeg programa Unije te članka 2. ove Odluke.

Odabrana metoda prikupljanja podataka.

(najviše 250 riječi po području)

Tablica 1.F

Slučajni usputni ulov ptica, sisavaca, gmazova i riba

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

 

pridneno istraživanje na moru

SCT SD1-5

ptice

 

 

FRA

2017-2018

Sredozem no i Crno more

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 3. točke (a) višegodišnjeg programa Unije te članka 2. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 1.D višegodišnjeg programa Unije. Objasnite planiranu strategiju uzorkovanja.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Sampling period/year(s) (Razdoblje/godine uzorkovanja)

Država članica navodi razdoblje planiranog uzorkovanja. Godine uzorkovanja navode se u obliku „2017–2018”.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Sub- area/Fishing ground (Potpodručje/ribolovno područje)

Država članica navodi ribolovno područje predmetne vrste/stoka (npr. GSA 16; zone ICES-a I., II.; zone ICES-a III.a, IV., VII.d itd.).

Scheme (Sustav)

Država članica navodi sustav uzorkovanja: „at markets” (na tržnicama), „at sea” (na moru), kombinacija tih dviju metoda ili „other” (drugo). Vrijednosti odgovaraju onima navedenima u tablici 4.A i tablici 4.B ovog Priloga, osim ako su uspostavljeni posebni sustavi.

Stratum ID code (Identifikacijska oznaka stratuma)

Država članica navodi jedinstvenu oznaku za identifikaciju svakog stratuma unutar sustava. Vrijednosti odgovaraju onima navedenima u tablici 4.A i tablici 4.B ovog Priloga, osim ako su uspostavljeni posebni sustavi.

Group of vulnerable species (Skupina osjetljivih vrsta)

Država članica navodi skupinu vrsta na temelju poglavlja III. odredbe 3. točke (a) višegodišnjeg programa Unije.

Expected occurence of recordings (Očekivana pojava zabilježenih slučajeva)

Države članice navode očekivanu pojavu zabilježenih slučajeva za jedinke ulovljene kao slučajni usputni ulov, uključujući puštanja, u skladu s tablicom 1.D višegodišnjeg programa Unije. Navesti okviran (+/–) broj ili „X”.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Pilot-studija 2.

Razina ribolova i utjecaj ribolovnih aktivnosti na biološke resurse i morske ekosustave

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 3. točke (c) višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 4. stavka 3. točke (b) ove Odluke.

1.

Cilj pilot-studije

2.

Trajanje pilot-studije

3.

Metodologija i očekivani ishodi pilot-studije

(najviše 900 riječi)

Tablica 1.G

Popis istraživanja na moru

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Pridneno istraživanje mlade ribe

 

 

 

 

 

IV.c

rujan – listopad

Godišnje

10

povlačenje ribarske mreže

33

Slika 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

Akustično istraživanje haringe u Sjevernome moru

 

 

 

 

 

III.a, IV.

srpanj

Godišnje

15

ehosondiranje

50

Slika 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

Akustično istraživanje haringe u Sjevernome moru

 

 

 

 

 

III.a, IV.

srpanj

X

15

povlačenje planktonske mreže

15

Slika 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja IV. i poglavlja V. višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 3. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju koja će se istraživanja na moru iz tablice 10. višegodišnjeg programa Unije provesti te koja će dodatna istraživanja provesti država članica.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Name of survey (Naziv istraživanja)

Država članica navodi naziv istraživanja. Za obvezna istraživanja naziv mora biti jednak onome koji je upotrijebljen u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije.

Acronym (Skraćeni naziv)

Država članica navodi skraćeni naziv istraživanja. Za obvezna istraživanja skraćeni naziv mora biti jednak onome koji je naveden u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije.

Mandatory (Y/N) (Obvezno)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li istraživanje uključeno u tablicu 10. višegodišnjeg programa Unije.

Threshold (Y/N) (Prag (D/N)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuje li se prag u skladu s poglavljem V. odredbom 7. višegodišnjeg programa Unije. Ako je odgovor „Y” (da), detaljnije opišite u okviru za unos teksta 1.G ovog Priloga.

Agreed at RCG level (Dogovoreno na razini regionalne koordinacijske skupine)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li istraživanje dogovoreno na razini morske regije.

MS participation (Sudjelovanje država članica)

Označite sudjeluju li druge države članice u istraživanju te navedite oblik njihova sudjelovanja [„F” (financijsko), „T” (tehničko), „E” (napori) ili „C” (kombinacija navedenog)]. Detaljnije opišite u okviru za unos teksta 1.G ovog Priloga. Ako u istraživanju ne sudjeluje ni jedna druga država članica, u ovo se polje upisuje „NA” (nije primjenjivo).

Area(s) covered (Obuhvaćena područja)

Država članica navodi područja koja se planira obuhvatiti. Za obvezna istraživanja područje mora biti jednako onome koje je upotrijebljeno u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije.

Period (Month) (Razdoblje (mjeseci))

Država članica navodi razdoblje (u mjesecima) koje se planira obuhvatiti. Za obvezna istraživanja razdoblje mora biti jednako onome koje je upotrijebljeno u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije.

Frequency (Učestalost)

Država članica navodi učestalost istraživanja: „Annual” (godišnje), „Biannual” (dvogodišnje), „Triennial” (trogodišnje) itd.

Days at sea planned (Planirani dani na moru)

Država članica navodi dane na moru planirane na nacionalnoj razini.

Type of sampling activities (Vrsta aktivnosti uzorkovanja)

Država članica navodi vrstu glavnih aktivnosti uzorkovanja. Za razliku od dodatnih aktivnosti uzorkovanja, glavne aktivnosti uzorkovanja one su koje su dogovorene u okviru relevantne skupine zadužene za planiranje istraživanja. Upotrijebite poseban redak za svaku vrstu aktivnosti uzorkovanja. Državu članicu potiče se da upotrebljava sljedeće kategorije: povlačenje ribarske mreže, sonda za mjerenje provodljivosti, temperature i gustoće (CTD), povlačenje planktonske mreže itd.

Planned target (Planirani cilj)

Država članica navodi broj planiranih aktivnosti uzorkovanja.

Map (Karta)

Država članica dodaje upućivanje na kartu kako je prikazana u okviru za unos teksta 1.G ovog Priloga.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO (Relevantna međunarodna skupina za planiranje – RFMO/RFO/IO)

Država članica navodi relevantnu međunarodnu skupinu zaduženu za planiranje istraživanja i njezin odgovarajući RFMO/RFO/IO.

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

International database (Međunarodna baza podataka)

Država članica navodi naziv međunarodne baze podataka za podatke koji se prikupljaju u okviru istraživanja ili upisuje „no existing database” (ne postoji baza podataka). Odnosi se samo na postojanje međunarodne baze podataka, a ne na pitanje jesu li podaci u nju uneseni.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 1.G

Popis istraživanja na moru

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja IV. višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 7. stavka 3. ove Odluke. Namijenjen je određivanju koja će se istraživanja na moru iz tablice 10. višegodišnjeg programa Unije provoditi. Države članice navode je li istraživanje uključeno u tablicu 10. višegodišnjeg programa Unije ili je riječ o dodatnom istraživanju.

1.

Ciljevi istraživanja

2.

Opis metoda koje se primjenjuju u istraživanju. Za obvezna istraživanja navodi se poveznica na priručnike. Uključuje se grafički prikaz (karta)

3.

Za istraživanja koja se koordiniraju na međunarodnoj razini, navedite države članice/plovila koji sudjeluju te relevantnu međunarodnu skupinu zaduženu za planiranje istraživanja.

4.

Ako je primjenjivo, opišite međunarodno sudjelovanje (fizičko i/ili financijsko) te dogovor o podjeli troškova koji se primjenjuje.

5.

Objasnite gdje se primjenjuju pragovi.

(najviše 450 riječi po istraživanju)

Tablica 1.H

Prikupljanje podataka u okviru istraživanja i njihovo širenje

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

IBTS na Sjevernome moru

IBTS_NS_Q1

Biološki podaci za bakalar IV.a

C

Y

 

NLD

IBTS na Sjevernome moru

IBTS_NS_Q1

Biološki podaci za papalinu IV.a

C

Y

 

NLD

IBTS na Sjevernome moru

IBTS_NS_Q1

Ličinke haringe

C

Y

 

NLD

IBTS na Sjevernome moru

IBTS_NS_Q1

CTD po potegu

A

N

 

NLD

IBTS na Sjevernome moru

IBTS_NS_Q1

Otpad u povlačnoj mreži (koći)

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Bentičke vrste ulovljene pri koćarenju

A

N

 

NLD

Međunarodno akustično istraživanje ugotice pučinke

BWAS

Akustični/biološki podaci za haringu

C

Y

 

NLD

Međunarodno istraživanje ugotice pučinke

BWAS

Zapažanja morskih sisavaca

A

N

 

NLD

Međunarodno istraživanje jajašaca skuše i šaruna

MEGS

Proizvodnja jajašaca skuše

C

Y

 

NLD

Međunarodno istraživanje jajašaca skuše i šaruna

MEGS

CTD po potegu

C

Y

 

ITA

Međunarodno istraživanje pridnenom povlačnom mrežom (koćom) u Sredozemlju

MEDITS

Biološki podaci za šaruna

C

Y

 

ITA

Međunarodno istraživanje pridnenom povlačnom mrežom (koćom) u Sredozemlju

MEDITS

Biološki podaci za trlju kamenjarku

C

Y

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja IV. višegodišnjeg programa Unije. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u pogledu istraživanja na moru opisanih u tablici 1.G ovog Priloga.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Name of survey (Naziv istraživanja)

Država članica navodi naziv istraživanja. Za obvezna istraživanja naziv mora biti jednak onome koji je upotrijebljen u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije.

Acronym (Skraćeni naziv)

Država članica navodi skraćeni naziv istraživanja. Za obvezna istraživanja skraćeni naziv mora biti jednak onome koji je naveden u tablici 10. višegodišnjeg programa Unije.

Type of data collected (Vrsta podataka koji se prikupljaju)

Država članica navodi vrstu podataka koji se prikupljaju. Upotrijebite poseban redak za svaku vrstu podataka koji se prikupljaju. Državu članicu potiče se da upotrebljava sljedeće kategorije: biološki podaci za određeni stok, podaci o ličinkama za određeni stok, proizvodnja jajašaca za određeni stok, CTD po potegu, otpad po potegu, zapažanja morskih sisavaca, kornjača, morskih ptica, bentičke vrste ulovljene pri koćarenju itd. Ako je istraživanjem obuhvaćeno više vrsta, različiti se stokovi mogu grupirati.

Core/Additional variable (Glavna/dodatna varijabla)

Glavne varijable („C”) proizlaze iz glavnih aktivnosti uzorkovanja određenih planom istraživanja. Sve su ostale varijable dodatne („A”). Izvješćivanje o dodatnim varijablama nije obvezno.

Used as basis of advice (Y/N) (Upotrebljava se kao osnova za davanje savjeta)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje planira li se prikupljene podatke upotrijebiti kao osnovu za davanje savjeta. Država članica u polju „Comments” (Napomene) može navesti vrstu savjeta (procjenjivanje stokova, integrirano procjenjivanje ekosustava, nacionalno savjetovanje itd.).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

ODJELJAK 2.

PODACI O RIBOLOVNIM AKTIVNOSTIMA

Tablica 2.A

Strategija prikupljanja podataka o varijablama koje se odnose na ribolovnu aktivnost

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

Napor

Koćarice s gredom

18-< 24 m

Svi metieri

I

Prodajni listovi

50 %

Y

Istraživanje na probabilističkom uzorku

5 %

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

Napor

Koćarice s gredom

40 m ili više

OTBDEF8090

Y

Očevidnici, podaci VMS-a, prodajni listovi

100 %

N

Nema sustava

NP

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

Iskrcaji

Plovila s lebdećim (plovućim) mrežama i/ili fiksnim mrežama

12-< 18 m

Svi metieri

I

Izvješća o ribolovu, prodajni listovi

75 %

Y

Nizravno istraživanje

10 %

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

Iskrcaji

 

 

Svi metieri

N

NP

NP

Y

Istraživanje na nepropabilističkom uzorku

5 %

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

Kapacitet

 

 

Svi metieri

I

Očevidnici, prodajni listovi

90 %

Y

Cenzus

100 %

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sjeverni Atlantik

Sjeverno more i istočni Arktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemno i Crno more

Sredozemno i Crno more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. odredbe 4. višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 4. stavka 2. točke (a) ove Odluke. Ova je tablica namijenjena navođenju i opisivanju metode donošenja procjena o reprezentativnim uzorcima u slučajevima u kojima se Uredbom (EU) br. 1224/2009 ne zahtijeva prikupljanje podataka ili u slučajevima kada podaci koji su prikupljeni u skladu s Uredbom (EU) br. 1224/2009 nisu na zbirnoj razini prikladnoj za predviđenu znanstvenu svrhu.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Supra region (Nadregija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina III.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

Variable group (Skupina varijable)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 4. višegodišnjeg programa Unije. Umjesto skupine varijabli mogu se navesti pojedinačne varijable ako se za različite varijable unutar iste skupine varijabli upotrebljavaju različiti izvori.

Fishing technique (Tehnika ribolova)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.B višegodišnjeg programa Unije. Označite zvjezdicom ako je za potrebe prikupljanja podataka predmetni segment grupiran s drugim segmentom (segmentima). Neaktivna plovila navode se kao poseban segment.

Length class (Kategorija duljine plovila)

Metiers (level 6) (Metieri (razina 6.))

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 2. višegodišnjeg programa Unije. Navodi se samo ako država članica ima poseban okvir uzorkovanja definiran po kategorijama „metier by segment” (metier po segmentu). U suprotnome država članica može navesti „all metiers” (svi metieri), ali podatke mora prijaviti po kategorijama „fleet segment by metiers” (segment flote po metierima).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I) (Podaci prikupljeni u skladu s uredbom o kontroli prikladni su za znanstvene svrhe)

Država članica upisuje „Y” (da), „N” (ne) ili „I” (nedostatni).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Vrsta podataka koji se prikupljaju u skladu s uredbom o kontroli i upotrebljavaju za izračunavanje procjena)

Država članica navodi vrstu podataka koj se prikupljaju: očevidnici, prodajni listovi, podaci iz VMS-a, izvješća o ribolovu itd.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Očekivani obuhvat podataka koji se prikupljaju u skladu s uredbom o kontroli (% izlazaka u ribolov))

Za svaki se izvor podataka navodi planirani postotak obuhvata, procijenjen na temelju izlazaka u ribolov, kao pokazatelj okvira osiguranja i kontrole kvalitete.

Additional data collection (Y/N) (Dodatno prikupljanje podataka)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje planira li se dodatno prikupljanje podataka.

Data collection scheme (Sustav prikupljanja podataka)

Država članica navodi sustav prikupljanja podataka: istraživanje na probabilističkom uzorku, istraživanje na neprobabilističkom uzorku, neizravno istraživanje, cenzus, nema sustava itd.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Planirani obuhvat podataka koji se prikupljaju u okviru dodatnog prikupljanja podataka (% izlazaka u ribolov))

Za svaki se izvor podataka navodi planirani postotak obuhvata, procijenjen na temelju izlazaka u ribolov, kao pokazatelj okvira osiguranja i kontrole kvalitete.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 2.A

Strategija prikupljanja podataka o varijablama koje se odnose na ribolovnu aktivnost

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 4. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 4. stavka 2. točke (b) i članka 5. stavka 2. ove Odluke. U njemu se opisuje metoda donošenja procjena o reprezentativnim uzorcima u slučajevima u kojima se Uredbom (EU) br. 1224/2009 ne zahtijeva bilježenje podataka ili u slučajevima kada podaci koji su prikupljeni u skladu s Uredbom (EU) br. 1224/2009 nisu na zbirnoj razini prikladnoj za predviđenu znanstvenu svrhu.

1.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za unakrsnu provjeru valjanosti različitih izvora podataka

2.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za procjenu vrijednosti nalaza

3.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za procjenu prosječne cijene (preporučuje se upotrijebiti ponderirane prosjeke, zasebno za svaki izlazak na more)

4.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za planiranje prikupljanja dopunskih podataka (metodologija plana uzorkovanja, vrsta podataka koji se prikupljaju, učestalost prikupljanja itd.)

(najviše 900 riječi po regiji)

ODJELJAK 3.

EKONOMSKI I SOCIJALNI PODACI

Tablica 3.A

Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o ribarstvu

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltičko more, Sjeverno more i Istočni Arktik te sjeverni Atlantik

Koćarice s gredom

18-< 24 m

E

Bruto vrijednost iskrcanih ulova

upitnici

A - Cenzus

 

 

 

ESP

Baltičko more, Sjeverno more i Istočni Arktik te sjeverni Atlantik

Koćarice s gredom

40 m ili dulja

E

Ostali prihod

upitnici

B - Istraživanje na probabilističkom uzorku

 

 

 

ESP

Sredozemno i Crno more

Plovila s lebdećim (plovućim) mrežama i/ili fiksnim mrežama

12-< 18 m

E

Plaće i naknade za posadu

upitnici

C - Istraživanje na neprobabilističkom uzorku

 

 

 

 

 

 

 

S

Zaposlenost po spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 5. točaka (a) i (b) višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 4. stavaka 1. i 2. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 5.A i 6. višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu kako biste prikazali pregled populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka u sektoru ribarstva.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Supra region (Nadregija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina III.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

Fishing technique (Tehnika ribolova)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.B višegodišnjeg programa Unije. Označite zvjezdicom ako je za potrebe prikupljanja podataka predmetni segment grupiran s drugim segmentima. Neaktivna plovila navode se kao poseban segment.

Length class (Kategorija duljine plovila)

Type of variables (E/S) (Vrsta varijabli)

Država članica navodi kategoriju kojoj pripadaju varijable: ekonomske („E”) ili socijalne („S”), na temelju tablice 5.A višegodišnjeg programa Unije za ekonomske varijable i tablice 6. višegodišnjeg programa Unije za socijalne varijable.

Variable (Varijabla)

Država članica upućuje na nazivlje iz drugog stupca tablice 5.A višegodišnjeg programa Unije za ekonomske varijable i iz tablice 6. višegodišnjeg programa Unije za socijalne varijable.

Data Source (Izvor podataka)

Država članica navodi upotrijebljene izvore podataka (očevidnik, prodajni listovi, računi, upitnici itd.). Izvori podataka moraju se jasno navesti za svaku varijablu.

Type of data collection scheme (Vrsta sustava prikupljanja podataka)

Država članica upisuje šifru sustava prikupljanja podataka kako slijedi: A – Cenzus; B – Istraživanje na probabilističkom uzorku; C – Istraživanje na neprobabilističkom uzorku; D – Neizravno istraživanje. Ako se varijabla ne prikuplja izravno, nego se procjenjuje, primjenjuje se neizravno istraživanje. U tom se slučaju u okviru za unos teksta 3.A ovog Priloga dodatno objašnjavaju sustav prikupljanja podataka i metoda procjene.

Frequency (Učestalost)

Država članica navodi učestalost prikupljanja ekonomskih i socijalnih podataka u skladu s poglavljem III. odredbom 5. točkama (a) i (b) višegodišnjeg programa Unije.

Planned sample rate % (Planirana stopa uzorkovanja (%))

Planirana stopa uzorkovanja (%) temelji se na populaciji flote, koja je definirana kao sva plovila koja su uvrštena u registar ribarske flote 31. prosinca i sva aktivna ribarska plovila koja su obavljala ribolov najmanje jedan dan u predmetnoj godini. Ako se za neke varijable podaci neće prikupljati, u stupcu „Planned sample rate %” (Planirana stopa uzorkovanja (%)) upisuje se „N” (ne). Planirana stopa uzorkovanja može se promijeniti na temelju ažuriranih podataka o ukupnoj populaciji (registru flote).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 3.A

Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o ribarstvu

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 5. točaka (a) i (b) višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 4. stavaka 1., 2. i 5. te članka 5. stavka 2. ove Odluke. Namijenjen je određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 5.A i 6. višegodišnjeg programa Unije.

1.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir različitih izvora podataka

2.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir različitih vrsta prikupljanja podataka

3.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir okvira uzorkovanja i plana alokacije

4.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za postupke procjena

5.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju u pogledu kvalitete podataka

(najviše 900 riječi po regiji)

Pilot-studija 3.

Podaci o zapošljavanju s obzirom na razinu obrazovanja i državljanstvo

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 5. točke (b) i stavka 6. točke (b) višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 3. stavka 3. točke (c) ove Odluke. Namijenjen je određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 6. višegodišnjeg programa Unije.

1.

Cilj pilot-studije

2.

Trajanje pilot-studije

3.

Metodologija i očekivani ishodi pilot-studije

(najviše 900 riječi)

Tablica 3.B

Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o akvakulturi

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Mrjestilišta i uzgajališta mlađi

Ostala morska riba

E

Promet

financijski izvještaji

A - Cenzus

 

 

 

 

DEU

Kavezi

Lubin (brancin) i komarča

E

Troškovi energije

upitnici

B - Istraživanje na probabilističkom uzorku

 

 

 

 

DEU

Kavezi

Losos

E

Troškovi energije

upitnici

C - Istraživanje na neprobabilističkom uzorku

 

 

 

 

 

 

 

S

Neplaćena radna snaga po spolu

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 6. točaka (a) i (b) i iz poglavlja V. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 4. stavka 1. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 6. i 7. višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu kako biste prikazali pregled prikupljanja ekonomskih i socijalnih podataka o sektoru akvakulture.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Techniques (Tehnike)

Država članica za segmentaciju koja će se primijeniti pri prikupljanju podataka o akvakulturi slijedi tablicu 9. višegodišnjeg programa Unije.

Species group (Skupina vrsta)

Type of variables (E/S) (Vrsta varijabli)

Država članica navodi kategoriju kojoj pripadaju varijable: „E” (ekonomske) ili „S” (socijalne), na temelju tablice 7. višegodišnjeg programa Unije za ekonomske varijable i tablice 6. višegodišnjeg programa Unije za socijalne varijable.

Variable (Varijabla)

Država članica upućuje na nazivlje iz drugog stupca tablice 7. višegodišnjeg programa Unije za ekonomske varijable i iz tablice 6. višegodišnjeg programa Unije za socijalne varijable.

Data Source (Izvor podataka)

Država članica navodi upotrijebljene izvore podataka (računi, upitnici itd.). Izvor podataka mora se jasno navesti za svaku varijablu.

Type of data collection scheme (Vrsta sustava prikupljanja podataka)

Država članica upisuje šifru sustava prikupljanja podataka kako slijedi: A – Cenzus; B – Istraživanje na probabilističkom uzorku; C – Istraživanje na neprobabilističkom uzorku; D – Neizravno istraživanje. Ako se varijabla ne prikuplja izravno, nego se procjenjuje, primjenjuje se neizravno istraživanje. U tom se slučaju u okviru za unos teksta 3.B ovog Priloga dodatno objašnjavaju sustav prikupljanja podataka i metoda procjene.

Threshold (Y/N) (Prag (D/N)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuje li se prag u skladu s poglavljem V. višegodišnjeg programa Unije.

Frequency (Učestalost)

Država članica navodi učestalost prikupljanja ekonomskih i socijalnih podataka u skladu s poglavljem III. odredbom 6. točkama (a) i (b) višegodišnjeg programa Unije.

Planned sample rate % (Planirana stopa uzorkovanja (%))

Planirana stopa uzorkovanja (%) temelji se na populaciji kako je definirana poglavljem III. odredbom 6. točkom (a) višegodišnjeg programa Unije. Ako se za neke varijable podaci neće prikupljati, u stupcu „Planned sample rate %” (Planirana stopa uzorkovanja (%)) upisuje se „N” (ne). Planirana stopa uzorkovanja može se promijeniti na temelju ažuriranih podataka o ukupnoj populaciji.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 3.B

Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o akvakulturi

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 6. točaka (a) i (b) višegodišnjeg programa Unije i članka 2., članka 4. stavaka 1. i 5. te članka 5. stavka 2. ove Odluke. Namijenjen je određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 6. i 7. višegodišnjeg programa Unije.

1.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir različitih izvora podataka

2.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir različitih vrsta prikupljanja podataka

3.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir okvira uzorkovanja i plana alokacije

4.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za postupke procjena

5.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju u pogledu kvalitete podataka

(najviše 1 000 riječi)

Pilot-studija 4.

Okolišni podaci o akvakulturi

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 6. točke (c) višegodišnjeg programa Unije te članka 2. i članka 4. stavka 3. točke (d) ove Odluke. Namijenjen je određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 8. višegodišnjeg programa Unije.

1.

Cilj pilot-studije

2.

Trajanje pilot-studije

3.

Metodologija i očekivani ishodi pilot-studije

(najviše 900 riječi)

Tablica 3.C

Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o prerađivačkoj industriji

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

društva <= 10

E

Prihod

financijski računi

B – Istraživanje na probabilističkom uzorku

 

 

 

ESP

društva 11 – 49

E

Drugi operativni troškovi

upitnici

B – Istraživanje na probabilističkom uzorku

 

 

 

ESP

društva 50 – 250

E

Drugi operativni troškovi

upitnici

A – Cenzus

 

 

 

ESP

društva > 250

E

Ostala dobit

upitnici

B – Istraživanje na probabilističkom uzorku

 

 

 

ESP

 

S

Neplaćeni rad po spolu

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 1.1. točke (d) bilješke 6. višegodišnjeg programa Unije te članka 2., članka 3. i članka 4. stavka 1. ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 11. višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu kako biste prikazali pregled prikupljanja ekonomskih i socijalnih podataka o prerađivačkoj industriji. Navedite podatke koji se prikupljaju za varijable koje nisu obuhvaćene ESTAT-om ili za koje je potrebno dodatno uzorkovanje. Ekonomski podaci prikupljaju se za društva koja prerađuju ribu s manje od 10 zaposlenika i za društva čija je sekundarna djelatnost prerada ribe te za neplaćeni rad i sirovine. Podaci o zapošljavanju s obzirom na spol prikupljaju se za društva svih veličina.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Segment

Kriterij za segmentaciju jest broj zaposlenih osoba. Preporučuje se sljedeća segmentacija: društva <= 10; društva 11 – 49; društva 50 – 250; društva > 250.

Type of variables (E/S) (Vrsta varijabli)

Država članica navodi kategoriju kojoj pripadaju varijable: „E” (ekonomska) ili „S” (socijalna), na temelju tablice 11. višegodišnjeg programa Unije.

Variables (Varijable)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 11. višegodišnjeg programa Unije.

Data Sources (Izvori podataka)

Država članica navodi upotrijebljene izvore podataka (računi, upitnici itd.). Izvori podataka moraju se jasno navesti za svaku varijablu.

Type of data collection scheme (Vrsta sustava prikupljanja podataka)

Država članica upisuje šifru sustava prikupljanja podataka kako slijedi: A – Cenzus; B – Istraživanje na probabilističkom uzorku; C – Istraživanje na neprobabilističkom uzorku; D – Neizravno istraživanje. Ako se varijabla ne prikuplja izravno, nego se procjenjuje, primjenjuje se neizravno istraživanje. U tom se slučaju u okviru za unos teksta 3.C ovog Priloga dodatno objašnjavaju sustav prikupljanja podataka i metoda procjene.

Frequency (Učestalost)

Država članica navodi učestalost prikupljanja ekonomskih i socijalnih podataka.

Planned sample rate % (Planirana stopa uzorkovanja (%))

Planirana stopa uzorkovanja (%) temelji se na populaciji. Ako se za neke varijable podaci neće prikupljati, u stupcu „Planned sample rate %” (Planirana stopa uzorkovanja (%)) upisuje se „N” (ne). Planirana stopa uzorkovanja može se promijeniti na temelju ažuriranih podataka o ukupnoj populaciji.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 3.C

Segmenti populacije za prikupljanje ekonomskih i socijalnih podataka o prerađivačkoj industriji

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi iz poglavlja III. stavka 1.1. točke (d) bilješke 6. višegodišnjeg programa Unije i članka 2., članka 4. stavaka 1. i 5. te članka 5. stavka 2. ove Odluke. Namijenjen je određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicom 11. višegodišnjeg programa Unije.

1.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir različitih izvora podataka

2.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir različitih vrsta prikupljanja podataka

3.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za odabir okvira uzorkovanja i plana alokacije

4.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju za postupke procjena

5.

Opis metodologija koje se upotrebljavaju u pogledu kvalitete podataka

(najviše 1 000 riječi)

ODJELJAK 4.

STRATEGIJA UZORKOVANJA ZA BIOLOŠKE PODATKE O GOSPODARSKOM RIBOLOVU

Tablica 4.A

Opis plana uzorkovanja za biološke podatke

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na moru

SCT SD1-5

plovilo x izlazak u ribolov

 

 

godišnje

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na moru

SCT SD2-5

plovilo x izlazak u ribolov

 

 

godišnje

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na moru

SCT SD3-5

plovilo x izlazak u ribolov

 

 

godišnje

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na moru

SCT SD4-5

plovilo x izlazak u ribolov

 

 

godišnje

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na moru

SCT SD5-5

plovilo x izlazak u ribolov

 

 

godišnje

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na kopnu

SCT LD1-4

luka X dan

 

 

godišnje

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na kopnu

SCT LD2-4

luka X dan

 

 

godišnje

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na kopnu

SCT LD3-4

luka X dan

 

 

godišnje

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Pridnene vrste na kopnu

SCT LD4-4

luka X dan

 

 

godišnje

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverni Atlantik

NAFO

NAFO

Uzorkovanje na moru

L3

izlazak plovila u ribolov

 

 

godišnje

2015-2017

71

9

 

 

 

Ostale regije

IOTC

FAO 51 + 57

Uzorkovanje na kopnu

T18

izlazak plovila u ribolov

 

 

godišnje

2015-2017

157

120

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 3., članka 4. stavka 4. i članka 8. ove Odluke i ona je osnova za ispunjenje zahtjeva iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočke i. višegodišnjeg programa Unije. Ova se tablica odnosi na podatke koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu za utvrđivanje svih sustava uzorkovanja koji ovise o ribarstvu u državi članici. Države članice navode stratume unutar sustava, vrstu primarne jedinice uzorkovanja te predviđeni broj primarnih jedinica uzorkovanja koji će biti dostupan u godini podnošenja plana. Država članica za svaki stratum bilježi broj primarnih jedinica uzorkovanja koje planira upotrijebiti.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

MS participating in sampling (Država članica koja sudjeluje u uzorkovanju)

Ako se uzorkovanje provodi u skladu s programom koji je koordiniran na regionalnoj razini, navode se sve države članice koje u njemu sudjeluju. U suprotnom se navodi država članica koja je odgovorna za uzorkovanje. Ako su dostupne, u polju „Comments” (Napomene) navode se poveznice na planiranu koordinaciju na regionalnoj ili međunarodnoj razini odnosno bilateralne i multilateralne sporazume.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Sub-area/Fishing ground (Potpodručje/Ribolovno područje)

Država članica navodi ribolovno područje (npr. zona ICES-a, geografsko potpodručje GFCM-a, zona NAFO-a itd.).

Scheme (Sustav)

Država članica navodi sustav uzorkovanja: „at markets” (na tržnicama), „at sea” (na moru), kombinacija tih dviju metoda ili „other” (drugo). Ako se navede „other” (drugo) (npr. „other [Market stock specific sampling]” – drugo [Uzorkovanje na tržištu specifično za stok]), navodi se opis u okviru za unos teksta 4.A ovog Priloga.

Stratum ID code (Identifikacijska oznaka stratuma)

Država članica navodi jedinstvenu oznaku za identifikaciju svakog stratuma unutar sustava. Ta oznaka može biti slobodan tekst ili šifra, ali uvijek se mora podudarati s unosom u polju„Stratum ID code” (Identifikacijska oznaka stratuma) kako je navedenu u tablici 4.B ovog Priloga. Stratumi koji nisu obuhvaćeni (tj. nema planiranog broja primarnih jedinica uzorkovanja) moraju se isto tako pobliže odrediti kako bi se mogla utvrditi veličina obuhvata plana uzorkovanja.

PSU type (Vrsta primarne jedinice uzorkovanja)

Država članica navodi primarnu jedinicu uzorkovanja unutar svakog stratuma. Primarna jedinica uzorkovanja može biti izlazak u ribolov, ribarsko plovilo, luka, ribolovni dan itd.

Catch fractions covered (Obuhvaćeni dijelovi ulova)

Država članica navodi koje je dijelove ulova potrebno uzorkovati. Upišite „Catch” (ulov) ako se uzorkuje cjelokupan ulov, „Landings” (iskrcani ulov), „Discards” (odbačeni ulov), „Landings+Discards” (Iskrcani + odbačeni ulov) itd.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Vrste/stokovi obuhvaćeni za procjenu količine i dužina dijelova ulova)

Država članica navodi jesu li planom uzorkovanja obuhvaćene sve vrste ili samo dio njih. Upišite „all species and stocks” (sve vrste i stokovi), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C” (samo stokovi iz tablica 1.A, 1.B i 1.C) ili „selected species/stocks” (odabrane vrste/stokovi) te više detalja navedite u polju „Comments” (Napomene).

Seasonality (Temporal strata) (Sezonalnost (vremenski stratumi))

Država članica ključnom riječju opisuje sustav uzorkovanja u smislu vremenske stratifikacije: „monthly” (mjesečno), „quarterly” (tromjesečno), „annual” (godišnje) itd.

Reference years (Referentne godine)

Država članica navodi godine koje se upotrebljavaju kao referentne godine za očekivane primarne jedinice uzorkovanja u godini provedbe sustava uzorkovanja. Država članica upotrebljava tri posljednje godine (npr. „2014–2016”). Mogu se navesti razlozi kojima se opravdava upotreba drukčijeg razdoblja.

Average Number of PSU during the reference years (Prosječan broj primarnih jedinica uzorkovanja tijekom referentnih godina)

Država članica navodi ukupni broj primarnih jedinica uzorkovanja izračunan kao prosječne vrijednosti za referentne godine.

Planned number of PSUs (Planirani broj primarnih jedinica uzorkovanja)

Država članica navodi planirani broj primarnih jedinica uzorkovanja koje će se uzorkovati.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

Okvir za unos teksta 4.A

Opis plana uzorkovanja za biološke podatke

Opće napomene: Ovim se okvirom za unos teksta ispunjuju zahtjevi članka 3., članka 4. stavka 4. i članka 8. ove Odluke i on je osnova za ispunjenje zahtjeva iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočke i. višegodišnjeg programa Unije. Ova se tablica odnosi na podatke koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije.

Opis plana uzorkovanja u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Odluke

(najviše 900 riječi po regiji)

Tablica 4.B

Opis okvira uzorkovanja za biološke podatke

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Koćarice na otvorenom Sjevernome moru

Popis od 120 koćarica za pridneni ribolov > 18 m

slučajni odabir s nasumičnog popisa

 

GBR

SCT SD2-5

Koćarice za lov kozica na otvorenom Sjevernom moru

Popis od 60 koćarica za pridneni ribolov školjkaša

slučajni odabir s nasumičnog popisa

 

GBR

SCT SD3-5

Priobalne koćarice na Sjevernome moru

Popis od 250 koćarica za pridneni ribolov < 18 m stacioniranih u lukama na Sjevernome moru

slučajni odabir s nasumičnog popisa

 

GBR

SCT SD4-5

Koćarice na otvorenom moru uz zapadnu obalu

Popis od 15 koćarica za pridneni ribolov > 18 m stacioniranih u lukama zapadne obale

slučajni odabir s nasumičnog popisa

 

GBR

SCT SD5-5

Priobalne koćarice uz zapadnu obalu

Popis od 2 500 koćarica za pridneni ribolov < 18 m stacioniranih u lukama zapadne obale

slučajni odabir s nasumičnog popisa

 

GBR

SCT LD1-4

Glavna sjeveroistočna luka

Jedna luka aktivna ~ 345 dana

slučajni odabir dana u tjednu iz sustavnog tjednog obuhvata

 

GBR

SCT LD2-4

Manje sjeveroistočne luke

25 luka aktivnih više od 280 dana

slučajni odabir dana u tjednu iz sustavnog tjednog obuhvata

 

GBR

SCT LD3-4

Zapadne luke

10 luka aktivnih više od ~ 300 dana

slučajni odabir dana u tjednu iz sustavnog tjednog obuhvata

 

GBR

SCT LD4-4

Otočne luke

Četiri luke aktivne više od ~ 250 dana

slučajni odabir dana u tjednu iz sustavnog tjednog obuhvata

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

koćarice koje djeluju na području NAFO-a

plovila s dozvolom za ribolov na području NAFO-a

slučajni odabir s popisa plovila (bez zamjene)

 

ESP

T18

Plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja love tropske tune na području IOTC-a

Plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja ribolov obavljaju u Indijskom moru, a ulov iskrcavaju u luci Victoria (Sejšeli)

Slučajni odabir među plovilima s okružujućim mrežama plivaricama koja iskrcavaju ulov u luci Victoria (Sejšeli)

Flota plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja lovi tropske tune u Indijskom oceanu iskrcava svoje ulove u lukama Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana, ali zbog velike udaljenosti uzorkovanje se može obaviti jedino u luci Victoria (u kojoj se iskrcava većina ulova flote)

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 3., članka 4. stavka 4. i članka 8. ove Odluke i ona je osnova za ispunjenje zahtjeva iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočke i. višegodišnjeg programa Unije. Ova se tablica odnosi na podatke koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu kako biste naveli više pojedinosti o stratumima i okvirima uzorkovanja.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Stratum ID code (Identifikacijska oznaka stratuma)

Država članica navodi jedinstvenu oznaku za identifikaciju svakog stratuma unutar sustava. Ta oznaka može biti slobodan tekst ili šifra, ali uvijek se mora podudarati s unosom u polju „Stratum ID code” (Identifikacijska oznaka stratuma) kako je navedenu u tablici 4.B ovog Priloga. Stratumi koji nisu obuhvaćeni (tj. nema planiranog broja primarnih jedinica uzorkovanja) moraju se isto tako pobliže odrediti kako bi se mogla odrediti veličina obuhvata plana uzorkovanja.

Stratum

Država članica navodi kratak opis (slobodni tekst) stratuma uzorkovanja (npr. koćarice u GSA 22; plovila s okružujućom mrežom plivaricom uz zapadnu obalu; luke na sjeverozapadnom području itd.)

Sampling frame description (Opis okvira uzorkovanja)

Država članica navodi kratak opis (slobodan tekst) okvira uzorkovanja za svaki stratum (npr. popis plovila u GSA 22; popis plovila s okružujućom mrežom plivaricom uz zapadnu obalu; popis luka na sjeverozapadnom području).

Method of PSU selection (Metoda odabira primarnih jedinica uzorkovanja)

Država članica navodi (slobodni tekst) metodu (metode) odabira primarne jedinice uzorkovanja.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 4.C

Podaci o ribarstvu po državama članicama

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Fleet segment / Metier

Targeted species / species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Baltičko more

 

Zone ICES-a III.b - III. d

 

koćarice za pridneni ribolov

Mješoviti ribolov pridnenom povlačnom mrežom (koćom)

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Baltičko more

 

Zone ICES-a III.b - III. d

 

pridnena potegača

Ozimice

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Baltičko more

 

Zone ICES-a III.b - III. d

 

pelagijski

Skuša

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Sjeverno more i istočni Arktik

 

Potpodručja ICES-a I., II., III.a, IV. i VII.d

 

OTB_CRU _16-22

Kozice

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Sjeverni Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Miješane pridnene i dubokovodne vrste (grenlandska ploča)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Sjeverni Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_ 0_0

Miješane pridnene i dubokovodne vrste (raže)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Sjeverni Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Rakovi (sjeverna kozica)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Sjeverni Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Pridnene vrste (alfonsino)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Povjerljivi podaci (samo jedno plovilo)

ESP

Ostale regije

IOTC

FAO 51+ 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Tropske tune (velikooka tuna, tunj prugavac, žutoperajna tuna)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

Primijenjeno je drukčije referentno razdoblje (2015. – 2016.) jer je tijekom 2017. većina plovila prešla u druge regije zbog piratstva.

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 4. stavka 4. ove Odluke i ona je osnova za ispunjenje zahtjeva iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. višegodišnjeg programa Unije. Ova se tablica odnosi na podatke koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu za sažeti prikaz veličine i aktivnosti nacionalne flote.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Sub-area/Fishing ground (Potpodručje/Ribolovno područje)

Država članica navodi ribolovno područje (npr. zona ICES-a, geografsko potpodručje GFCM-a, zona NAFO-a itd.).

Reference years (Referentne godine)

Država članica navodi godine na koje se opis ribarstva stvarno odnosi (npr. „2014–2016”). Država članica izabire tri posljednje godine za koje su podaci dostupni.

Fleet Segment/metier (Segment flote/metier)

Podaci se prijavljuju po metierima (na razini 6.) kako je navedeno u tablici 2. višegodišnjeg programa Unije ili po segmentima flote kako su utvrđeni u tablici 5.B višegodišnjeg programa Unije.

Targeted Species/species assemblage (Ciljana vrsta/skupina vrsta)

Države članice navode ciljanu skupinu vrsta („Demersal species” (Pridnene vrste), „Small pelagic fish” (Male pelagične ribe) itd.) kako je navedeno u tablici 2. višegodišnjeg programa Unije.

Average Number of vessels (Prosječan broj plovila)

Države članice navode prosječan broj plovila za svaki segment flote/metier u predmetnim referentnim godinama.

Average Number of fishing trips (Prosječan broj izlazaka u ribolov)

Države članice navode prosječan broj izlazaka u ribolov za svaki segment flote/metier u predmetnim referentnim godinama.

Average Number of fishing days (Prosječan broj ribolovnih dana)

Države članice navode prosječan broj ribolovnih dana za svaki segment flote/metier u predmetnim referentnim godinama.

Average landings (tons) (Prosječni iskrcani ulovi (u tonama))

Države članice navode prosječnu živu masu (u tonama) ukupnih iskrcanih ulova za svaki segment flote/metier u predmetnim referentnim godinama. Vrijednost u ovom stupcu dobiva se zbrajanjem vrijednosti u drugim dvama stupcima ove tablice: „Average landings (tons) in national ports” (Prosječni iskrcani ulovi (u tonama) u nacionalnim lukama) i „Average landings (tons) in foreign ports” (Prosječni iskrcani ulovi (u tonama) u stranim lukama).

Average landings (tons) in national ports (Prosječni iskrcani ulovi (u tonama) u nacionalnim lukama)

Države članice navode prosječnu živu masu (u tonama) iskrcanih ulova za svaki segment flote/metier u predmetnim referentnim godinama.

Average landings (tons) in foreign ports (Prosječni iskrcani ulovi (u tonama) u stranim lukama)

Države članice navode prosječnu živu masu (u tonama) iskrcanih ulova u stranim lukama za svaki segment flote/metier u predmetnim referentnim godinama. Ako nema iskrcaja, navedite „0”.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 4.D

Iskrcajna mjesta

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Region

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Sjeverno more i istočni Arktik

Potpodručja ICES-a I., II., III.a, IV. i VII.d

2015-2017

skupina 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Sjeverno more i istočni Arktik

Potpodručja ICES-a I., II., III.a, IV. i VII.d

2015-2017

skupina n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Sjeverno more i istočni Arktik

Potpodručja ICES-a I., II., III.a, IV. i VII.d

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Sjeverno more i istočni Arktik

Potpodručja ICES-a I., II., III.a, IV. i VII.d

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 4. stavka 4. ove Odluke i ona je osnova za ispunjenje zahtjeva iz poglavlja III. stavka 2. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. višegodišnjeg programa Unije. Ova se tablica odnosi na podatke koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. Upotrijebite ovu tablicu za sažet prikaz značajki iskrcaja u državi članici.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

Sub-area/Fishing ground (Potpodručje/Ribolovno područje)

Država članica navodi ribolovno područje (npr. zona ICES-a, geografsko potpodručje GFCM-a, zona NAFO-a itd.).

Reference years (Referentne godine)

Država članica navodi godine na koje se opis iskrcajnih mjesta stvarno odnosi (npr. „2014–2016”). Država članica izabire tri posljednje godine za koje su podaci dostupni.

Landing locations(s) (Iskrcajna mjesta)

Država članica upisuje slobodni tekst kojim se opisuje skupina/skup iskrcajnih mjesta (npr. veće luke, manje luke, luke, lokalne luke itd.), ako postoji.

Average number of locations (Prosječan broj iskrcajnih mjesta)

Država članica navodi prosječan broj iskrcajnih mjesta za svaku skupinu/skup u predmetnim referentnim godinama, ako je dostupan.

Average number of registered landings (Prosječan broj registriranih iskrcaja)

Država članica navodi prosječan broj izvršenih registriranih iskrcaja za svaku skupinu/skup (prema potrebi) u predmetnim referentnim godinama. S obzirom na to da prethodna polja nisu obvezna, ovo bi se polje moglo odnositi na prosječan broj ukupnih iskrcaja u državi članici.

Average landed tonnage (Prosječna iskrcana količina u tonama)

Država članica navodi prosječnu živu masu (u tonama) ukupnog iskrcanog ulova tijekom referentnih godina. Podaci se navode za svaku skupinu/skup iskrcajnih mjesta (ako je primjenjivo). Vrijednost u ovom stupcu dobiva se zbrajanjem vrijednosti u drugim dvama stupcima ove tablice: „Average landed tonnage of national fleet” (Prosječna količina u tonama koju je iskrcala nacionalna flota) i „Prosječna količina u tonama koju je iskrcala strana flota” (Prosječna količina u tonama koju je iskrcala nacionalna flota).

Average landed tonnage of national fleet (Prosječna količina u tonama koju je iskrcala nacionalna flota)

Država članica navodi prosječnu živu masu (u tonama) ukupnih ulova koje su iskrcala plovila države članice tijekom referentnih godina za svaku skupinu/skup iskrcajnih mjesta (ako je primjenjivo).

Average landed tonnage of foreign fleet (Prosječna količina u tonama koju je iskrcala strana flota)

Država članica navodi prosječnu živu masu (u tonama) ukupnih ulova koje su iskrcala strana plovila tijekom referentnih godina za svaku skupinu/skup iskrcajnih mjesta (ako je primjenjivo). Ako nema iskrcaja, navodi se „0”.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

ODJELJAK 5.

KVALITETA PODATAKA

Tablica 5.A

Okvir za osiguravanje kvalitete bioloških podataka

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Sjeverno more i istočni Arktik

ICES

uzorkovanje na moru

koćarice za pridneni ribolov

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltik

ICES

uzorkovanje na kopnu

iskrcaji bakalara

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Sjeverno more i istočni Arktik/Baltik

ICES

istraživanje rekreacijskog ribolova

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 5. stavka 2. točke (a) ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 1.A, 1.B i 1.C višegodišnjeg programa Unije. U ovoj tablici navedite postoji li dokumentacija o procesu prikupljanja podataka (nacrtu uzorka, provedbi uzorkovanja, bilježenju podataka, pohranjivanju podataka i obradi podataka) te gdje se ta dokumentacija može pronaći. Nazivi sustava uzorkovanja i stratuma moraju biti jednaki onima u tablicama 4.A i 4.B ovog Priloga.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

MS participating in sampling (Država članica koja sudjeluje u uzorkovanju)

Ako se sustav uzorkovanja provodi u okviru programa koji je koordiniran na regionalnoj/bilateralnoj/multilateralnoj razini, navode se sve države članice koje u njemu sudjeluju. Ako se sustav uzorkovanja provodi unilateralno, navodi se jedina država članica.

Sampling year/period (Godina/razdoblje uzorkovanja)

Država članica navodi godinu ili razdoblje planiranog uzorkovanja.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Name of sampling scheme (Naziv sustava uzorkovanja)

Država članica navodi naziv sustava uzorkovanja. Nazivi sustava uzorkovanja moraju biti jednaki nazivima koji su upotrijebljeni u tablicama 4.A i 4.B ovog Priloga, u tablici 1.D ovog Priloga („Type of survey” – vrsta istraživanja) i u tablici 1.E ovog Priloga („Species” * „Method” – Vrsta * Metoda).

Sampling frame (Okvir uzorkovanja)

Država članica navodi okvir uzorkovanja. Nazivi okvira uzorkovanja moraju biti jednaki nazivima u tablicama 4.A i 4.B ovog Priloga.

Is the sampling design documented? (Je li nacrt uzorka dokumentiran?)

Države članice navode „Y” (da) ili „N” (ne). Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navodi se trenutak (godina) kada će dokumentacija biti dostupna.

Where can documentation on sampling design be found? (Gdje se može pronaći dokumentacija o nacrtu uzorka?)

Ako je država članica u prethodno polje upisala odgovor „Y”, mora navesti poveznicu na web-stranicu na kojoj se dokumentacija može pronaći. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

Are non-responses and refusals recorded? (Bilježe li se neodzivi i odbijanja?)

Države članice navode „Y” (da) ili „N” (ne). Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navodi se godina u kojoj će dokumentacija biti dostupna.

Are quality checks to validate detailed data documented? (Jesu li provjere kvalitete koje se provode radi validacije detaljnih podataka dokumentirane?)

Države članice navode „Y” (da) ili „N” (ne). Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navodi se godina u kojoj će dokumentacija biti dostupna.

Where can documentation on quality checks for data capture be found? (Gdje se može pronaći dokumentacija o provjerama kvalitete bilježenja podataka?)

Ako je država članica u prethodno polje upisala odgovor „Y”, mora navesti poveznicu na web-stranicu na kojoj se dokumentacija može pronaći. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

In which national database are data stored? (U kojoj su nacionalnoj bazi podataka podaci pohranjeni?)

Država članica navodi naziv nacionalne baze podataka, ako je primjenjivo. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

In which international database(s) are data stored? (U kojoj su međunarodnoj bazi podataka (ili više njih) podaci pohranjeni?)

Država članica navodi naziv međunarodne baze podataka (ili više njih), ako je primjenjivo. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented? (Jesu li postupci ocjenjivanja točnosti podataka (pristranost i preciznost) dokumentirani?)

Države članice navode „Y” (da) ili „N” (ne). Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navodi se godina u kojoj će dokumentacija biti dostupna.

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? (Gdje se može pronaći dokumentacija o postupcima ocjenjivanja točnosti podataka?)

Ako je država članica u prethodno polje upisala odgovor „Y” (da), mora navesti poveznicu na web-stranicu na kojoj se dokumentacija može pronaći. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

Are the editing and imputation methods documented? (Jesu li metode uređivanja i umetanja podataka dokumentirane?)

Države članice navode „Y” (da) ili „N” (ne). Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navodi se godina u kojoj će dokumentacija biti dostupna.

Where can documentation on editing and inputation be found? (Gdje se može pronaći dokumentacija o uređivanju i umetanju podataka?)

Ako je država članica u prethodno polje upisala odgovor „Y”, mora navesti poveznicu na web-stranicu na kojoj se dokumentacija može pronaći. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene. U ovom se polju navodi kada će dokumentacija biti dostupna (ako trenutačno nije).


Tablica 5.B

Okvir za osiguravanje kvalitete društveno-ekonomskih podataka

 

 

Institutional environment

P3 Impartiality and objectiveness

P4 Confidentiality

MS

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistical processe

P5 Sound methodology

P6 Appropriate statistical procedures

P7 Non-excessive burden on respondents

P8 Cost effectiveness

Is sound methodology documented?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrative and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plan rada (PR)

 

Statistical Outputs

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

P9 Relevance

P10 Accuracy and reliability

P11 Timeline ss and punctuality

P12 coherence and comparability

P13 Accessibility and Clarity

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodological documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentation be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 5. stavka 2. točke (b) ove Odluke. Ova je tablica namijenjena određivanju podataka koje treba prikupljati u skladu s tablicama 5.A, 6. i 7. višegodišnjeg programa Unije. U ovoj tablici navedite postoji li dokumentacija o procesu prikupljanja podataka te gdje se ta dokumentacija može pronaći.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Sampling year/period (Godina/razdoblje uzorkovanja)

Država članica navodi godinu ili razdoblje planiranog uzorkovanja.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se informacije odnose na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO/NSB

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO), međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) ili nacionalnih statističkih tijela (National Statistical Bodies – NSB) koji su nadležni za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

npr. agencije, ustanove koje se bave društveno-ekonomskom statistikom

Ako ne postoji RFMO, RFO, IO ili NSB, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Type of data collection scheme (Naziv sustava prikupljanja podataka)

Država članica navodi naziv sustava prikupljanja podataka. Nazivi moraju biti jednaki onima koji su upotrijebljeni u tablicama 3.A, 3.B i 3.C ovog Priloga.

Name of data sources (Naziv izvora podataka)

Država članica navodi naziv izvora podataka. Nazivi moraju biti jednaki onima koji su upotrijebljeni u tablicama 3.A, 3.B i 3.C ovog Priloga.

Statistically sound sources and methods (Statistički valjani izvori i metode)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se statistički valjani izvori i metode. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Error checking (Provjera pogrešaka)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje ispravljaju li se i objavljuju u najkraćem mogućem roku pogreške otkrivene u objavljenim podacima. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are procedures for confidential data handling in place and documented? (Primjenjuju li se postupci za postupanje s povjerljivim podacima i jesu li dokumentirani?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se postupci za zaštitu povjerljivih podataka, postupanje s njima i njihovo smanjenje te jesu li dokumentirani. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented? (Primjenjuju li se protokoli za osiguravanje povjerljivosti među partnerima koji sudjeluju u okviru za prikupljanje podataka i jesu li ti protokoli dokumentirani?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se protokoli za osiguravanje povjerljivosti među partnerima koji sudjeluju u okviru za prikupljanje podataka te jesu li dokumentirani. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented? (Primjenjuju li se protokoli za osiguravanje povjerljivosti u odnosu na vanjske korisnike i jesu li dokumentirani?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se protokoli za osiguravanje povjerljivosti u odnosu na vanjske korisnike te jesu li dokumentirani. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Is sound methodology documented? (Je li dobra metodologija dokumentirana?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li dobra metodologija dokumentirana. Ako je odgovor „Y” (da), navedite uputu na to. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Does it follow international standards, guidelines and best practices? (Je li u skladu s međunarodnim normama, smjernicama i najboljim praksama?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li dobra metodologija u skladu s međunarodnim normama, smjernicama i najboljim praksama. Ako je odgovor „Y” (da), navedite uputu na to. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level? (Primjenjuju li se metodologije dosljedno na razini države članice, regionalnoj razini i razini EU-a?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se postupci za osiguravanje dosljedne primjene standardnih pojmova, definicija i klasifikacija među partnerima na razini države članice, regionalnoj razini i razini EU-a. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Is there consistency between administrative and other statistical data? (Postoji li usklađenost između administrativnih i drugih statističkih podataka?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se postupci za osiguravanje dosljedne primjene definicija i pojmova korištenih za administrativne podatke i onih korištenih za druge statističke podatke. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners? (Postoje li među partnerima sporazumi o pristupu administrativnim podacima i osiguravanju njihove kvalitete?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se među partnerima sporazumi o osiguravanju pristupa relevantnim administrativnim podacima i kvalitete relevantnih administrativnih podataka. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are data collection, entry and coding checked? (Provjeravaju li se prikupljanje, unos i šifriranje podataka?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje nadziru li se prikupljanje, unos i šifriranje podataka rutinski i revidiraju prema potrebi. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are editing and imputation methods used and checked? (Primjenjuju li se i provjeravaju metode uređivanja i umetanja podataka?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje primjenjuju li se metode za uređivanje i umetanje podataka te preispituje li ih se redovito i revidira ili ažurira prema potrebi. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are revisions documented and available? (Jesu li revizije dokumentirane i dostupne?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje jesu li revizije dokumentirane i dostupne. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Is duplication of data collection avoided? (Izbjegava li se dvostruko prikupljanje podataka?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje koristi li se administrativnim izvorima kad god je to moguće kako bi se izbjeglo dvostruko prikupljanje podataka te smanjilo opterećenje davatelja podataka. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist? (Postoje li tehnike automatskog prikupljanja, šifriranja i potvrđivanja podataka?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje postoje li postupci i alati za provedbu tehnika automatskog prikupljanja, šifriranja i potvrđivanja podataka. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are end-users listed and updated? (Postoji li popis krajnjih korisnika koji se redovito ažurira?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje je li dostupan popis ključnih krajnjih korisnika i njihova korištenja podacima, uključujući i popis neispunjenih potreba korisnika, te ažuriraju li se ti popisi redovito. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated? (Ocjenjuju li se i potvrđuju li se redovito izvori, međurezultati i konačni rezultati?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje ocjenjuju li se i potvrđuju redovito izvori podataka, međurezultati i statistički rezultati. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are errors measured and documented? (Mjere li se i dokumentiraju pogreške?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje mjere li se i sustavno dokumentiraju uzoračke i neuzoračke pogreške u skladu s europskim normama. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are procedures in place to ensure timely execution? (Postoje li postupci za osiguravanje pravodobnog izvršenja?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje postoje li postupci za praćenje izvršavanja zadaća te za osiguravanje njihova pravodobnog izvršenja. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are procedures in place to monitor internal coherence? (Postoje li postupci za praćenje unutarnje usklađenosti?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje jesu li razvijeni i provode li se sustavno postupci za praćenje unutarnje usklađenosti te jesu li odstupanja objašnjena. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are statistics comparable over time? (Jesu li statistike usporedive kroz vrijeme?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje jesu li statistike usporedive u prihvatljivom razdoblju, objašnjavaju li se prekidi u vremenskom nizu te jesu li dostupne metode za osiguravanje usuglašavanja kroz određeno razdoblje. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are methodological documents publicly available? (Jesu li metodološki dokumenti javno dostupni?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje jesu li metodološki dokumenti lako dostupni. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Are data stored in databases? (Pohranjuju li se podaci u baze podataka?)

Država članica upisujući „Y” (da) ili „N” (ne) označuje pohranjuju li se primarni, detaljni i agregirani podaci te s njima povezani metapodaci u baze podataka. Ako je odgovor „N” (ne), u polju „Comments” (Napomene) navode se glavne prepreke.

Where can documentation be found? (Gdje se može pronaći dokumentacija?)

Ako je država članica u prethodno polje upisala odgovor „Y” (da), mora navesti poveznicu na web-stranicu na kojoj se dokumentacija može pronaći. U suprotnome upisuje „NA” (nije primjenjivo).

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene. U ovom se polju navodi kada će dokumentacija biti dostupna (ako trenutačno nije).

ODJELJAK 6.

DOSTUPNOST PODATAKA

Tablica 6.A

Dostupnost podataka

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Ekonomski podaci o floti

3A

prihod/troškovi

N

N – 1

N + 1, 1. ožujka

 

SWE

Ekonomski podaci o akvakulturi

 

sve

N

N – 1

N + 1, 1. ožujka

 

SWE

Varijabla koja se odnosi na

 

kapacitet

N

N

N + 1, 31. siječnja

 

SWE

Varijabla koja se odnosi na ribolovnu aktivnost

 

iskrcaji

N

N

N + 1, 31. ožujka

 

SWE

Ekonomski podaci o preradi ribe

 

sve

N

N – 2

N + 1, 1. studenoga

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 6. ove Odluke. Upotrijebite ovu tablicu kako biste za svaki skup podataka naveli informacije o dostupnosti podataka krajnjim korisnicima.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Data set (Skup podataka)

Država članica navodi za koji će se skup podataka dati informacije o dostupnosti podataka. Naziv skupa podataka može se sastaviti prema nazivima odgovarajućih tablica ovog Priloga.

Section (Odjeljak)

Država članica upućuje na određeni odjeljak u planu rada.

Variable group (Skupina varijable)

Država članica upućuje na određene varijable iz tablica 1.B, 1.E, 1.I, 2.A, 3.A, 3.B ovog Priloga. Ako se upućuje na neku drugu tablicu, ovo polje može ostati prazno.

Year(s) of WP implementation (Godine provedbe plana rada)

Država članica upućuje na godine provedbe plana rada.

Reference year (Referentna godina)

Država članica upućuje na godinu predviđenog prikupljanja podataka.

Final data available after (Konačni podaci dostupni nakon)

Država članica navodi nakon koliko će godina poslije prikupljanja podaci biti dostupni krajnjim korisnicima. Navode se godina i mjesec ako je primjenjivo.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.

ODJELJAK 7.

KOORDINACIJA

Tablica 7.A

Planirana koordinacija na regionalnoj i međunarodnoj razini

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 7. stavka 1. ove Odluke. Upotrijebite ovu tablicu kako biste naveli informacije o planiranom sudjelovanju države članice na sastancima koji su relevantni za prikupljanje podataka u skladu s okvirom za prikupljanje podataka.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Acronym (Skraćeni naziv)

Država članica navodi službeni skraćeni naziv sastanka na kojem je sudjelovala.

Name of the meeting (Naziv sastanka)

Država članica navodi službeni puni naziv sastanka na kojem je sudjelovala.

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Planned MS participation (Planirano sudjelovanje države članice)

Država članica označuje planira li sudjelovati na sastanku.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 7.B

Daljnje postupanje u vezi s preporukama i sporazumima

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/ Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Sjeverni Atlantik

 

LM 2014

 

Varijable koje se odnose na metier

 

 

 

 

LVA

Baltik

 

STECF 14-13

VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 7. stavka 1. i članka 8. ove Odluke. Upotrijebite ovu tablicu kako biste naveli informacije o tome kako država članica planira ispunjavati preporuke i sporazume koji se odnose na prikupljanje podataka u skladu s okvirom za prikupljanje podataka na europskoj i međunarodnoj razini.

Naziv varijable

Smjernice

MS (Država članica, DČ)

Ime države članice navodi se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Region (Regija)

Država članica upućuje na nazivlje iz tablice 5.C višegodišnjeg programa Unije (razina II.). Ako se preporuka odnosi na sve regije, upišite „all regions” (sve regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica upisuje skraćeni naziv regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne organizacije za ribarstvo (Regional Fisheries Organisation – RFO) ili međunarodnih organizacija (International Organisations – IO) koje su nadležne za upravljanje predmetnom vrstom/predmetnim stokom i pružanje savjeta o njima.

npr. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

npr. RFO: CECAF

npr. IO: ICES

Ako ne postoji RFMO, RFO ili IO, upisuje se „NA” (nije primjenjivo).

Source (Izvor)

Država članica navodi izvor preporuke u obliku skraćenog naziva relevantnog regionalnog koordinacijskog sastanka (Regional Coordination Meeting – RCM)/skupine za regionalnu koordinaciju (Regional Coordination Group – RCG), sastanka za dogovor suradnje (Liaison Meeting – LM), stručne radne skupine STECF-a (Expert Working Group – EWG), npr. „LM 2014”, „STECF EWG 14-07”.

Section (Odjeljak)

Država članica upućuje na odjeljak plana rada (PR), npr. „1.A”, „1.B” itd. Ako se preporuka odnosi na nekoliko odjeljaka, upisuju se relevantni odjeljci. Ako se preporuka odnosi na sve odjeljke, upisuje se „all” (svi).

Topic (Tema)

Država članica upućuje na temu na koju se primjenjuje preporuka, npr. „Data quality” (kvaliteta podataka), „Surveys” (istraživanja) itd.

Recommendation Number (Broj preporuke)

Država članica upućuje na broj dodijeljen pojedinačnoj preporuci, ako brojevi postoje.

Recommendation/Agreement (Preporuka/Sporazum)

Država članica upućuje na relevantne preporuke u pogledu referentnog razdoblja plana rada i u pogledu države članice. Nema potrebe navoditi preporuke i sporazume koji se ne odnose na državu članicu (npr. one o nadležnostima ICES-ovih stručnih skupina, o mjerama koje mora poduzeti Komisija itd.).

Follow-up action (Daljnje aktivnosti)

Država članica navodi kratak opis odgovarajućih mjera koje se poduzimaju ili će se poduzeti.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


Tablica 7.C

Bilateralni i multilateralni sporazumi

 

Plan rada (PR)

 

Datum podnošenja PR-a

31.10.2016.

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling / sampling protocol / sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

ime i adresa elektroničke pošte za svaku državu članicu koja sudjeluje

a)

Plovila DEU-a koja iskrcavaju za prvu prodaju u DNK-u i trebaju biti obuhvaćena planom rada DEU-a.

b)

Plovila DNK-a koja iskrcavaju za prvu prodaju u DEU-u i trebaju biti obuhvaćena planom rada DNK-a

NA

Dužina i starost odbačenih i iskrcanih ulova, u skladu s odgovarajućim PR-om.

Razine i obuhvat uzorkovanja kako su dogovoreni na regionalnim koordinacijskim sastancima za Baltik te za Sjeverno more i istočni Arktik.

DEU/DNK su odgovorni za dostavljanje podataka za vlastita plovila odgovarajućim krajnjim korisnicima i jedni drugima.

Država koja je odgovorna za uzorkovanje osigurava pristup plovilima.

U skladu s PR-om

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL surađuju u prikupljanju bioloških podataka o pelagijskom ribolovu u vodama CECAF-a u 2014. – 2015. i 2016. – 2017. (novo produljenje).

NL koordinira izvršavanje ovog višestranog sporazuma. NL će sklopiti ugovor s podizvođačem „Corten Marine Research” (CMR) kao posrednikom između NL-a i IMROP-a (Mauritanijski institut za oceanografiju i ribarstvo). CMR će angažirati mauritanijske promatrače iz IMROPa za provođenje uzorkovanja. CMR i IMROP sklopit će sporazum u kojemu će formalizirati međusobne obveze; među ostalim i to da će se naplaćivati samo dodatni troškovi za tu konkretnu zadaću.

Biološko uzorkovanje na ribarskim plovilima na području CECAF-a provode mauritanijski promatrači. Promatrače angažira CMR i oni postupaju u skladu s protokolom uzorkovanja kako je opisan u dokumentu „Prikupljanje bioloških podataka o pelagijskom ribolovu u vodama CECAF-a u skladu s okvirom za prikupljanje podataka”, verzija od 31.5.2011.

CMR je odgovoran za prikupljanje podataka, kontrolu kvalitete te dostavljanje svih podataka prikupljenih u okviru ovog sporazuma CECAFovoj radnoj skupini za pelagijski ribolov. CMR isto tako dostavlja sve podatke CVO-u koji podatke šalje partnerima.

Svaki partner osigurava mauritanijskim promatračima pristup svojim plovilima u skladu s ovim sporazumom. Odbijanje pristupa plovilima partnera ne oslobađa pravnih i financijskih obveza.

Ovaj sporazum počinje 1. siječnja 2012. Uz iznimku financijskih obveza, završava 31. prosinca 2013. Prestaje prije tog datuma ako se na području CECAF-a zatvori pelagijski ribolov za plovila EU-a. Eventualni preostali doprinosi bit će nadoknađeni partnerima pro rata . Sporazum je produljen i traje do 31. prosinca 2015.

 

Opće napomene: Ovom se tablicom ispunjuju zahtjevi iz članka 7. stavka 2. i članka 8. ove Odluke. Upotrijebite ovu tablicu kako biste naveli informacije o sporazumima s ostalim državama članicama i o tome kako se ispunjuju europske i međunarodne obveze.

Naziv varijable

Smjernice

MSs (Države članice)

Imena država članica uključenih u sporazum navode se u obliku troslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1, npr. „DEU”.

Contact persons (Osobe za kontakt)

Država članica navodi ime i adresu elektroničke pošte odgovorne osobe iz svake države članice uključene u sporazum.

Content (Sadržaj)

Država članica ukratko opisuje cilj sporazuma. Država članica prema potrebi u polju „Comments” (Napomene) navodi nedvosmisleno potpuno upućivanje ili valjanu poveznicu na dokumentaciju o sporazumu.

Coordination (Koordinacija)

Država članica ukratko opisuje kako se koordinacija provodi ili kako će se provoditi te tko je provodi ili će je provoditi.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Opis uzorkovanja/protokola uzorkovanja/intenziteta uzorkovanja)

Država članica ukratko opisuje uzorkovanje koje se provodi u okviru sporazuma.

Data transmission (Prijenos podataka)

Država članica navodi koja je država članica odgovorna ili će biti odgovorna za dostavljanje kojeg skupa podataka.

Access to vessels (Pristup plovilima)

Država članica navodi podrazumijeva li se sporazumom pristup plovilima partnera.

Validity (Valjanost)

Država članica navodi godinu isteka sporazuma ili, ako se sporazum obnavlja godišnje, godinu njegova potpisivanja.

Comments (Napomene)

Sve dodatne napomene.


PRILOG II.

Odredbe višegodišnjeg programa Unije

Odgovarajući dio plana rada

Odredba

Tablica

Tablica

Tekst

Poglavlje III.

 

Stavak 1.1. točka (d) bilješka 6.

 

3.C

Okvir za unos teksta 3.C

Stavak 2. točka (a) podtočka i.

Stavak 2. točka (a) podtočka ii.

Stavak 2. točka (a) podtočka iii.

1.A, 1.B, 1.C

1.A, 1.B, 1.C

1.A, 1.B, 1.C

1.A, 1.B, 1.C

1.A, 1.B, 1.C

1.A, 1.B, 1.C

 

Stavak 2. točka (a) podtočka iv.

3.

1.D

 

Stavak 2. točka (b)

Stavak 2. točka (c)

1.E

1.E

1.E

1.E

Okvir za unos teksta 1.E

Okvir za unos teksta 1.E

Stavak 3. točka (a)

1.D

1.F

 

Stavak 3. točka (c)

Pilot-studija 2.

4.

4.

2.A

Okvir za unos teksta 2.A

Stavak 5. točka (a)

Stavak 5. točka (b)

5.A

6.

3.A

3.A

Okvir za unos teksta 3.A

Okvir za unos teksta 3.A, pilot-studija 3.

Stavak 6. točka (a)

Stavak 6. točka (b)

Stavak 6. točka (c)

7.

6.

8.

3.B

3.B

Okvir za unos teksta 3.B

Okvir za unos teksta 3.B

Pilot-studija 4.

Poglavlje IV.

 

1.

10.

1.G, 1.H

Okvir za unos teksta 1.G

Poglavlje V.

 

4.

Pilot-studija 1.