27.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 232/13


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1433

оd 26. kolovoza 2016.

o priznavanju programa „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 7.c stavak 4. drugi podstavak,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (2), a posebno njezin članak 18. stavak 4. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Člancima 7.b i 7.c Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i člancima 17. i 18. Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ utvrđeni su slični kriteriji održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva te slični postupci za provjeru usklađenosti s tim kriterijima.

(2)

Ako se biogoriva i tekuća biogoriva uzimaju u obzir za potrebe navedene u članku 17. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive 2009/28/EZ, države članice moraju od gospodarskih subjekata zahtijevati da dokažu da biogoriva i tekuća biogoriva ispunjavaju kriterije održivosti iz članka 17. stavaka od 2. do 5. Direktive 2009/28/EZ.

(3)

Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi kojima se određuju standardi za proizvodnju proizvoda iz biomase sadržavaju točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i/ili da se iz tih programa vidi da su pošiljke biogoriva ili tekućeg biogoriva u skladu s kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima od 3. do 5. i/ili da nikakvi materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Ako gospodarski subjekt dostavi dokaze ili podatke dobivene u skladu s dobrovoljnim programom koji priznaje Komisija, do mjere obuhvaćene tom odlukom o priznavanju, država članica ne smije od dobavljača zahtijevati dodatne dokaze o usklađenosti s kriterijima održivosti.

(4)

Zahtjev za priznavanje da se programom „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” (11, rue de Monceau, 75008 Pariz, Francuska) dokazuje da su pošiljke biogoriva u skladu s kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ podnesen je Komisiji 25. srpnja 2016. Program obuhvaća širok raspon sirovina, među ostalim otpad i ostatke, te cijeli lanac nadzora. Dokumenti o priznatom programu trebali bi biti dostupni na platformi za transparentnost uspostavljenoj Direktivom 2009/28/EZ.

(5)

Procjenom programa „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” utvrđeno je da on na odgovarajući način obuhvaća kriterije održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ te da se u njegovu okviru primjenjuje metodologija bilance mase u skladu sa zahtjevima iz članka 7.c stavka 1. Direktive 98/70/EZ i članka 18. stavka 1. Direktive 2009/28/EZ.

(6)

Ocjenom programa „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” utvrđeno je da on ispunjava odgovarajuće standarde pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije te da je u skladu s metodološkim zahtjevima iz Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost biogoriva i drugih tekućih biogoriva,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Programom „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” (dalje u tekstu: program), podnesenim Komisiji u svrhu priznavanja 25. srpnja 2016., dokazuje se da pošiljke biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih u skladu sa standardima za njihovu proizvodnju utvrđenima u okviru programa ispunjavaju kriterije održivosti utvrđene u članku 7.b stavcima 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ i članku 17. stavcima 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ.

Program sadržava i točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ.

Članak 2.

Odluka je valjana u razdoblju od pet godina nakon stupanja na snagu. Ako se sadržaj programa, kako je podnesen Komisiji na priznavanje 25. srpnja 2016., promijeni tako da bi to moglo utjecati na osnovu ove Odluke, o tome je bez odgode potrebno obavijestiti Komisiju. Komisija procjenjuje promjene radi utvrđivanja obuhvaća li sustav još uvijek na odgovarajući način kriterije održivosti na temelju kojih je priznat.

Članak 3.

Komisija može staviti ovu Odluku izvan snage, među ostalim u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se jasno pokaže da u programu nisu provedeni elementi koji se smatraju ključnima za ovu Odluku ili ako su oni teško i strukturno narušeni;

(b)

ako se za program Komisiji ne podnesu godišnja izvješća kako je predviđeno člankom 7.c stavkom 6. Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. Direktive 2009/28/EZ;

(c)

ako se u programu ne primijene standardi neovisne revizije koji su opisani u provedbenim aktima i na koje se upućuje u članku 7.c stavku 5. trećem podstavku Direktive 98/70/EZ i članku 18. stavku 5. trećem podstavku Direktive 2009/28/EZ ili se ne poboljšaju drugi elementi programa koji se smatraju ključnima za trajno priznanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(2)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.