27.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1223

оd 25. srpnja 2016.

o izmjeni Odluke 2011/30/EU o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte određenih trećih zemalja te o prijelaznom razdoblju za nastavak revizorskih aktivnosti revizora i revizorskih subjekata određenih trećih zemalja u Europskoj uniji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4637)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (1), a posebno njezin članak 46. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Na temelju Odluke Komisije 2011/30/EU (2) revizori i revizorski subjekti koji izrađuju revizorska izvješća o godišnjim ili konsolidiranim financijskim izvještajima društava koja su osnovana u trećim zemljama navedenima u Prilogu II. toj odluci i čiji su prenosivi vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu države članice izuzeti su od zahtjeva iz članka 45. Direktive 2006/43/EZ za određene financijske godine uz uvjet da nadležnim tijelima te države članice dostave određene informacije.

(2)

Komisija je ocijenila sustave javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte trećih zemalja navedenih u Prilogu II. Odluci 2011/30/EU. Ocjenjivanje je obavljeno uz pomoć Europske skupine tijela za nadzor revizora u skladu s kriterijima propisanima člancima 29., 30. i 32. Direktive 2006/43/EZ, na kojima se temelje načela javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorska društva država članica. Na temelju tih ocjena čini se da Mauricijus, Novi Zeland i Turska imaju sustave javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte koji ispunjavaju zahtjeve ekvivalentne onima iz članaka 29., 30. i 32. Direktive 2006/43/EZ. Stoga je primjereno te sustave smatrati ekvivalentnima sustavima javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorska društva država članica.

(3)

Konačni cilj suradnje država članica i trećih zemalja u pogledu sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte trebalo bi biti postizanje uzajamnog povjerenja u sustave nadzora druge strane na temelju ekvivalentnosti sustava.

(4)

Bermudi, Kajmanski otoci, Egipat i Rusija uspostavili su ili su u postupku uspostavljanja sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte. Međutim, zbog nedavne uspostave tih sustava, određene informacije još nedostaju, pravila se ne provode u potpunosti, ne obavljaju se inspekcijski nadzori, a sankcije se ne uvode. Kako bi se obavila daljnja ocjena u svrhu donošenja odluke u pogledu ekvivalentnosti navedenih sustava, potrebno je dobiti dodatne informacije od tih trećih zemalja radi boljeg razumijevanja tih sustava. Stoga je prikladno produljiti prijelazno razdoblje predviđeno Odlukom 2011/30/EU u odnosu na revizore i revizorske subjekte koji izrađuju revizorska izvješća o godišnjim ili konsolidiranim financijskim izvještajima društava koja su osnovana u tim trećim zemljama i čiji su prenosivi vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu države članice.

(5)

Radi zaštite ulagača, revizora i revizorskih subjekata koji izrađuju revizorska izvješća o godišnjim ili konsolidiranim financijskim izvještajima društava koja su osnovana u trećim zemljama navedenima u Prilogu II. Odluci 2011/30/EU i čiji su prenosivi vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu države članice trebalo bi omogućiti nastavak njihovih revizorskih aktivnosti u Uniji bez obveze registracije u skladu s člankom 45. Direktive 2006/43/EZ tijekom dodatnog razdoblja od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2018., uz uvjet da dostave potrebne informacije. U tom slučaju tim revizorima i revizorskim subjektima trebao bi biti dopušten nastavak aktivnosti u skladu sa zahtjevima odgovarajuće države članice u pogledu revizorskih izvješća o godišnjim ili konsolidiranim financijskim izvještajima za financijske godine koje su započele tijekom razdoblja od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2018. Ovom se odlukom ne utječe na ovlast država članica da u odnosu na te revizore i revizorske subjekte primijene vlastite istražne i kaznene sustave.

(6)

Komisija će redovito pratiti kretanja u pogledu nadzorne i regulatorne suradnje s trećim zemljama. Odlukom o priznavanju ekvivalentnosti ili produljenju prijelaznog razdoblja ne dovodi se u pitanje mogućnost Komisije da u bilo kojem trenutku provede preispitivanje Odluke. To preispitivanje može dovesti do povlačenja priznavanja ekvivalentnosti ili prijevremenog završetka prijelaznog razdoblja. Odluku 2011/30/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 48. stavkom 1. Direktive 2006/43/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/30/EU mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. dodaje se sljedeći treći stavak:

„Za potrebe članka 46. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ sustavi javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražni i kazneni sustavi za revizore i revizorske subjekte sljedećih trećih zemalja ispunjavaju zahtjeve koji se smatraju ekvivalentnima onima iz članaka 29., 30. i 32. te Direktive u pogledu aktivnosti revizije godišnjih ili konsolidiranih financijskih izvještaja za financijske godine koje su započele od 1. kolovoza 2016.:

1.

Mauricijus;

2.

Novi Zeland;

3.

Turska.”

2.

Članak 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Država članica ne primjenjuje članak 45. Direktive 2006/43/EZ u odnosu na revizore i revizorska tijela koji izrađuju revizorska izvješća o godišnjim ili konsolidiranim financijskim izvještajima društava koja su osnovana u trećim zemljama navedenima u Prilogu II. ovoj Odluci i čiji su prenosivi vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu te države članice u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*), za financijske godine koje su započele tijekom razdoblja od 2. srpnja 2010. do 31. srpnja 2018., u slučajevima kada predmetni revizor ili revizorski subjekt nadležnim tijelima te države članice dostavi sve sljedeće podatke:

(a)

ime i adresu predmetnog revizora ili revizorskog subjekta te podatke o njegovoj pravnoj strukturi;

(b)

ako je revizor ili revizorski subjekt član mreže, opis mreže;

(c)

revizorske norme i zahtjeve neovisnosti koji su primijenjeni u okviru predmetne revizije;

(d)

opis sustava interne kontrole kvalitete revizorskog subjekta;

(e)

podatke o tome je li i kada je izvršena zadnja kontrola osiguranja kvalitete revizora ili revizorskog subjekta te, ako te podatke ne dostavi nadležno tijelo treće zemlje, potrebne podatke o rezultatima kontrole. Ako potrebni podaci o rezultatima zadnje kontrole osiguranja kvalitete nisu javni, nadležna tijela država članica s takvim će podacima postupati povjerljivo.

(*)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).”"

3.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2016.

Za Komisiju

Valdis DOMBROVSKIS

Potpredsjednik


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 87.

(2)  Odluka Komisije 2011/30/EU od 19. siječnja 2011. o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte određenih trećih zemalja te o prijelaznom razdoblju za nastavak revizorskih aktivnosti revizora i revizorskih subjekata određenih trećih zemalja u Europskoj uniji (SL L 15, 20.1.2011., str. 12.).


PRILOG

„PRILOG II.

POPIS TREĆIH ZEMALJA

Bermudi

Kajmanski otoci

Egipat

Rusija.”