21.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 162/21


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/994

od 20. lipnja 2016.

o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. veljače 2008. donijelo Zajedničko stajalište 2008/109/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije kojim je predviđen embargo na oružje.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je 25. svibnja 2016. RVSUN 2288 (2016) u pogledu Liberije, kojim se s trenutačnim učinkom ukidaju mjere o oružju prethodno utvrđene u stavku 2. RVSUN-a 1521 (2003) i izmijenjene stavcima 1. i 2. RVSUN-a 1683 (2006), stavkom 1. točkom (b) RVSUN-a 1731 (2006), stavcima 3., 4., 5. i 6. RVSUN-a 1903 (2009), stavkom 3. RVSUN-a 1961 (2010) i stavkom 2. točkom (b) RVSUN-a 2128 (2013).

(3)

Zajedničko stajalište 2008/109/ZVSP trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajedničko stajalište 2008/109/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 20. lipnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/109/ZVSP od 12. veljače 2008. o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije (SL L 38, 13.2.2008., str. 26.).