20.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/79


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/786

оd 18. svibnja 2016.

o utvrđivanju postupka za uspostavu i rad neovisnog savjetodavnog tijela za pomoć državama članicama i Komisiji u utvrđivanju imaju li duhanski proizvodi svojstvenu aromu

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2921)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 7. Direktive 2014/40/EU zabranjuje se stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenom aromom. Jedinstvena pravila o postupcima utvrđivanja ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu utvrđena su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/779 (2).

(2)

Člankom 7. stavkom 4. Direktive 2014/40/EU predviđa se da se države članice i Komisija pri utvrđivanju ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu mogu savjetovati s neovisnim savjetodavnim tijelom („tijelo”). Nadalje, Komisija se njime ovlašćuje za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju postupka za uspostavu i rad tog tijela.

(3)

Tijelo bi se trebalo sastojati od visokokvalificiranih, specijaliziranih i neovisnih stručnjaka s relevantnim stručnim znanjem u području organoleptičke, statističke i kemijske analize. Stručnjaci bi svoje funkcije trebali obavljati nepristrano i u javnom interesu. Trebali bi biti odabrani na temelju objektivnih kriterija putem javnog poziva za podnošenje prijava te biti imenovani u vlastito ime. Trebali bi imati raspon vještina i znanja potreban za izvršavanje funkcija tijela.

(4)

Tijelu bi trebala pomagati tehnička skupina angažirana postupkom javne nabave. Tehnička skupina trebala bi provoditi organoleptičke i kemijske procjene na temelju usporedbe mirisnih svojstava ispitivanog proizvoda s mirisnim svojstvima referentnih proizvoda. Organoleptička analiza, koja obuhvaća i mirisanje, priznata je znanstvena disciplina koja pri ocjenjivanju potrošačkih proizvoda primjenjuje načela eksperimentalne metode i statističke analize za procjenu i opis percepcija ljudskih osjetila, uključujući osjetilo mirisa. To je dokazano prikladna metoda za ostvarivanje valjanih, stabilnih, pouzdanih i ponovljivih rezultata pri procjeni ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu. Takvu bi analizu trebalo provesti na temelju utvrđene metodologije, a rezultati bi se trebali postići uporabom statističkih alata. Ako se smatra prikladnim, organoleptičku analizu trebala bi upotpuniti kemijska analiza proizvoda.

(5)

Pri provedbi svojih savjetodavnih funkcija tijelo bi trebalo ispitati, ako je primjenjivo, podatke koje je dostavila tehnička skupina te sve druge informacije kojima raspolaže i koje smatra relevantnima, uključujući informacije koje proizlaze iz obveze izvješćivanja u skladu s člankom 5. Direktive 2014/40/EU. Trebalo bi pravodobno savjetovati države članice i Komisiju o tome smatra li da ispitani proizvodi imaju svojstvenu aromu u smislu članka 7. stavka 1. Direktive 2014/40/EU.

(6)

Znanstvene metode i tehnike za utvrđivanje postojanja svojstvene arome mogle bi se usavršiti s vremenom i zahvaljujući stečenom iskustvu, stoga je primjereno da Komisija prati razvoj u tom području kako bi procijenila potrebu preispitivanja metodologije za provedbu takvog utvrđivanja.

(7)

Tijelo i postupak kojim tijelo procjenjuje postojanje svojstvene arome trebalo bi zaštititi od vanjskog uplitanja drugih subjekata ili udruženja zainteresiranih za ishod njegove procjene. Povjerljive bi informacije trebalo zaštititi od slučajnog ili namjernog objavljivanja. Članove tijela i tehničke skupine koji više ne mogu obavljati svoje dužnosti ili prestanu ispunjivati zahtjeve ove Odluke trebalo bi zamijeniti.

(8)

Rad tijela trebao bi se temeljiti na načelima visoke razine stručnosti, neovisnosti i transparentnosti. Trebao bi biti organiziran i proveden u skladu s najboljom praksom i visokim znanstvenim standardima.

(9)

Tijelo bi trebalo učinkovito pridonositi poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta uz istodobno osiguravanje visoke razine javnog zdravlja, posebno pomaganjem državama članicama i Komisiji u procjeni duhanskih proizvoda koji potencijalno imaju svojstvenu aromu. Aktivnosti tijela nužne su za osiguranje učinkovite i jedinstvene primjene Direktive 2014/40/EU, a savjeti koje pružaju članovi tijela ključni su za ostvarenje odgovarajućih ciljeva politike Unije. Stoga je primjereno pružiti tijelu odgovarajuću financijsku potporu u obliku posebne naknade za njegove članove, pored povrata njihovih troškova.

(10)

Osobne podatke trebalo bi prikupiti, obraditi i objaviti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 25. Direktive 2014/40/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak za uspostavu i rad neovisnog savjetodavnog tijela („tijelo”) za pomoć državama članicama i Komisiji u utvrđivanju ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu ili ne.

Članak 2.

Definicija

Za potrebe ove Odluke „ispitivani proizvod” znači proizvod koji tijelu upućuje država članica ili Komisija radi donošenja mišljenja o tome ima li taj proizvod svojstvenu aromu ili ne u smislu članka 7. stavka 1. Direktive 2014/40/EU.

Članak 3.

Zadaće

Tijelo daje mišljenja o tome imaju li ispitivani proizvodi svojstvenu aromu u smislu članka 7. stavka 1. Direktive 2014/40/EU.

POGLAVLJE II.

USPOSTAVA NEOVISNOG SAVJETODAVNOG TIJELA

Članak 4.

Imenovanje

1.   Tijelo se sastoji od šest članova.

2.   Glavni direktor Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane koji djeluje u ime Komisije („glavni direktor”) imenuje članove tijela s popisa prikladnih kandidata utvrđenog nakon objave poziva za podnošenje prijava na internetskoj stranici Komisije i u registru stručnih skupina Komisije i drugih sličnih subjekata („registar stručnih skupina”). Članovi se odabiru na temelju stručnosti i iskustva u području organoleptičke, statističke i kemijske analize te s obzirom na potrebu osiguranja neovisnosti i nepostojanja sukoba interesa.

3.   Osobe na popisu uspješnih kandidata koje nisu imenovane u tijelo stavljene su na popis uspješnih kandidata radi zamjene članova čije je članstvo prestalo u skladu s člankom 5. stavkom 3. Glavni direktor traži pristanak prijavljenih kandidata prije stavljanja njihovih imena na popis uspješnih kandidata.

4.   Popis članova tijela objavljuje se u registru stručnih skupina i dostupan je na odgovarajućoj internetskoj stranici Komisije.

Članak 5.

Mandat

1.   Članovi tijela imenuju se na obnovljivi mandat od pet godina.

2.   Ako na kraju mandata nije potvrđena obnova ili zamjena tijela, postojeći članovi ostaju na dužnosti.

3.   Pojedinac prestaje biti članom tijela u sljedećim slučajevima:

(a)

ako premine ili postane nesposoban u tolikoj mjeri da ne može obavljati svoje funkcije na temelju ove Odluke;

(b)

ako odstupi s dužnosti;

(c)

ako glavni direktor suspendira njegovo članstvo u skladu sa stavkom 5., u slučaju čega prestaje biti članom za vrijeme trajanja suspenzije; ili

(d)

ako glavni direktor okonča njegovo članstvo u skladu sa stavkom 5.

4.   Član koji želi odstupiti s dužnosti obavješćuje glavnog direktora e-poštom ili preporučenom poštom, uz najmanje šestomjesečni otkazni rok. Ako član može izvršavati svoje zadaće i u tijeku je postupak zamjene, na zahtjev glavnog direktora može ostati na dužnosti dok zamjena ne bude potvrđena.

5.   Glavni direktor može privremeno suspendirati ili trajno okončati članstvo člana ako se utvrdi ili se opravdano smatra sljedeće:

(a)

član više ne ispunjuje ili je prekršio uvjete iz ove Odluke ili iz članka 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

(b)

član više ne ispunjuje jedan ili više ključnih uvjeta iz poziva na podnošenje prijava, odnosno više nije u skladu s načelima neovisnosti, nepristranosti i povjerljivosti iz članka 16., odnosno njegovo su ponašanje ili aktivnosti nespojivi s izjavama danima u skladu s člancima 16., 17. i 18.;

(c)

član nije sposoban obavljati svoje zadaće na temelju ove Odluke;

(d)

drugi važni čimbenici dovode u pitanje funkcioniranje tijela.

6.   Ako je članstvo člana prestalo u skladu sa stavkom 3., glavni direktor imenuje zamjenu za ostatak mandata ili za razdoblje privremene suspenzije. Komisija pokreće novi poziv na podnošenje prijava kada se iscrpi popis uspješnih kandidata.

POGLAVLJE III.

RAD TIJELA

Članak 6.

Izbor predsjednika i potpredsjednika

1.   Na početku svakog saziva tijelo izabire predsjednika i potpredsjednika iz redova svojih članova. Izbor se provodi običnom većinom ukupnog članstva. U slučaju jednakog broja glasova glavni direktor izabire predsjednika među članovima s najviše glasova, na temelju procjene njihovih kvalifikacija i iskustva.

2.   Mandat predsjednika i potpredsjednika poklapa se s mandatom tijela i obnovljiv je. Svaka zamjena predsjednika ili potpredsjednika na snazi je do isteka mandata tijela.

Članak 7.

Pravila glasanja

1.   Kod glasanja osim u slučajevima iz članka 6. i članka 8. stavka 3. točke (a), tijelo donosi odluke samo ako u glasanju sudjeluju najmanje četiri člana, od kojih jedan mora biti predsjednik ili potpredsjednik. Odluke se donose običnom većinom glasova.

2.   U slučaju jednakog broja glasova odlučujući glas ima osoba koja predsjeda glasanjem.

3.   Osobe čije je članstvo prestalo ili je privremeno suspendirano u skladu s člankom 5. stavkom 5. ne uzimaju se u obzir za izračun većine glasova iz stavka 1.

Članak 8.

Poslovnik

1.   Tijelo donosi i prema potrebi ažurira poslovnik na prijedlog glavnog direktora i u dogovoru s njim.

2.   Poslovnikom se osigurava da tijelo obavlja svoje zadaće u skladu s načelima znanstvene izvrsnosti, neovisnosti i transparentnosti.

3.   Poslovnikom se posebno predviđa sljedeće:

(a)

postupak izbora predsjednika i potpredsjednika tijela u skladu s člankom 6.;

(b)

primjena načela iz poglavlja IV.;

(c)

postupci za donošenje mišljenja;

(d)

odnosi s trećim stranama, uključujući znanstvena tijela;

(e)

ostala detaljna pravila o funkcioniranju tijela.

Članak 9.

Metodologija

1.   Komisija utvrđuje i prema potrebi ažurira metodologiju za tehničku procjenu ispitivanih proizvoda. Metodologija organoleptičke analize temelji se na usporedbi mirisnih svojstava ispitivanog proizvoda s mirisnim svojstvima referentnih proizvoda. U razvoju metodologije tijelo prema potrebi uzima u obzir doprinos tehničke skupine iz članka 12.

2.   Nacrt metodologije i sva naknadna ažuriranja nacrta podnose se na odobrenje glavnom direktoru i postaju primjenjivi samo nakon što dobiju njegovo odobrenje.

Članak 10.

Savjetovanje o ispitivanim proizvodima

1.   Ako se zatraži mišljenje tijela o ispitivanom proizvodu, predsjednik tijela obavješćuje sve članove. Predsjednik može imenovati izvjestitelja iz redova članova radi koordinacije ispitivanja određenog proizvoda. Predsjednik dostavlja završno izvješće Komisiji i, ako je primjenjivo, državi članici podnositeljici zahtjeva.

2.   Ako tijelo smatra da je to potrebno za donošenje mišljenja, ono može zatražiti doprinos tehničke skupine uspostavljene u skladu s člankom 12. Pri donošenju mišljenja tijelo uzima u obzir informacije i podatke dobivene od tehničke skupine. Isto tako može uzeti u obzir i druge informacije kojima raspolaže i koje smatra mjerodavnima i relevantnima, uključujući informacije koje proizlaze iz obveza izvješćivanja u skladu s člankom 5. Direktive 2014/40/EU.

3.   U pogledu podataka i informacija koje dostavlja tehnička skupina tijelo je posebno zaduženo za sljedeće:

(a)

provjerava je li tehnička skupina poštovala primjenjiva pravila i znanstvene standarde;

(b)

procjenjuje podatke i informacije, posebno kako bi se utvrdilo jesu li dostatni za donošenje zaključka ili jesu li potrebni dodatni podatci i informacije;

(c)

traži takva objašnjenja od tehničke skupine ako je to potrebno za donošenje zaključka.

4.   Ako tijelo smatra da su podatci ili informacije nedostatni ili postoje dvojbe u pogledu poštovanja primjenjivih pravila i standarda, savjetuje se s Komisijom i, prema potrebi, državom članicom podnositeljicom zahtjeva. Ako se to smatra potrebnim, tijelo može od tehničke skupine zatražiti da ponovi određena ispitivanja uzimajući u obzir napomene tijela.

5.   Ako je tijelo utvrdilo da su poštovana važeća pravila i standardi, uključujući, prema potrebi, postupak utvrđen u stavku 4., te da su podatci i informacije dostatni za donošenje zaključka, tijelo donosi mišljenje u skladu sa stavkom 2.

6.   Tijelo dostavlja svoje mišljenje Komisiji i predmetnim državama članicama u roku od tri mjeseca od datuma primitka zahtjeva ili do datuma dogovorenog s Komisijom ili državom članicom podnositeljicom zahtjeva.

Članak 11.

Konzultacije o drugim pitanjima

1.   Komisija se može savjetovati s tijelom o drugim pitanjima povezanima s utvrđivanjem svojstvene arome u skladu s člankom 7. Direktive 2014/40/EU. U takvim slučajevima Komisija odlučuje, uz savjetovanje s predsjednikom, o sazivanju sjednice ili nastavku pisanim postupkom.

2.   Za koordinaciju te zadaće predsjednik može imenovati izvjestitelja među članovima tijela te podnosi završno izvješće Komisiji.

3.   U raspravama tijelo prema potrebi uzima u obzir podatke i informacije koje mu je dostavila stručna skupina te druge relevantne informacije kojima raspolaže.

Članak 12.

Tehnička skupina organoleptičkih i kemijskih ocjenjivača

1.   Osniva se tehnička skupina organoleptičkih i kemijskih ocjenjivača („tehnička skupina”) koja tijelu dostavlja procjenu organoleptičkih i, prema potrebi, kemijskih svojstava ispitivanog proizvoda u okviru postupka iz članka 10. Tehnička skupina sastoji se od sljedećeg:

(a)

dvije kvalificirane osobe odabrane na temelju znanja, vještina i iskustva u području organoleptičke analize, koje su nadležne za zapošljavanje, osposobljavanje i nadzor organoleptičkih ocjenjivača;

(b)

organoleptički ocjenjivači angažirani na temelju sposobnosti olfaktornog razlikovanja i moći zapažanja, analiziranja i tumačenja mirisa, koji su punoljetni u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom; te

(c)

dvije osobe odabrane na temelju znanja i vještina u području kemijske i laboratorijske analize, koje su nadležne za kemijsku analizu ispitivanih proizvoda.

2.   Postupak javne nabave uspostavlja se za odabir izvođača nadležnog za uspostavu tehničke skupine. Izvođač raspolaže minimalnom tehničkom stručnosti i opremom kako je navedeno u pozivu na nadmetanje te uključuje osobe navedene u stavku 1. točkama (a) i (c).

U pozivu za podnošenje ponuda i pratećoj ugovornoj dokumentaciji navedeno je da se tehnička skupina obvezuje djelovati neovisno i štititi povjerljive informacije i osobne podatke. Naveden je i zahtjev da svaki član skupine podnese propisno ispunjenu izjavu interesa prije obavljanja poslova za tehničku skupinu. Nadalje, poziv za podnošenje ponuda i prateća ugovorna dokumentacija sadržavaju najmanje sljedeće elemente:

(a)

opis glavnih funkcija tehničke skupine;

(b)

specifikacije u pogledu uspostave, upravljanja i rada tehničke skupine, uključujući tehničke specifikacije za obavljanje njezinih funkcija;

(c)

specifikacije u pogledu tehničkog znanja i opreme koji moraju biti dostupni izvođaču;

(d)

specifikacije u pogledu zapošljavanja organoleptičkih ocjenjivača. Takve specifikacije uključuju zahtjev da će se organoleptički ocjenjivači moći zapošljavati samo nakon što Komisija odobri predložene kandidate.

3.   Organoleptička analiza tehničke skupine temelji se na metodologiji utvrđenoj u skladu s člankom 9.

4.   Organoleptičku analizu po potrebi upotpunjuje kemijska procjena sastava proizvoda putem kemijskih analiza. Ta se procjena provodi tako da poluči točne, dosljedne i ponovljive rezultate. Postupak i rezultati kemijske procjene dokumentiraju se.

5.   Tehnička skupina dostavlja tijelu rezultate ispitivanja proizvoda do datuma koji je dogovorilo tijelo.

6.   Rad tehničke skupine podliježe ograničenjima godišnjeg proračuna koji joj dodjeljuje Komisija.

Članak 13.

Tajništvo

1.   Komisija osigurava tajništvo za tijelo i za sve druge aktivnosti koje se odnose na primjenu ove Odluke.

2.   Tajništvo je odgovorno za pružanje administrativne podrške za učinkovito funkcioniranje tijela i nadziranje sukladnosti s poslovnikom.

Članak 14.

Posebna naknada

1.   Članovi tijela imaju pravo na posebnu naknadu za pripremni rad i sudjelovanje (osobno ili elektroničkim putem) na sjednicama tijela i u drugim aktivnostima koje se odnose na primjenu ove Odluke i koje organizira Komisija, kao i za usluge izvjestitelja o određenom pitanju.

2.   Posebna naknada sastoji se od najviše 450 EUR u obliku dnevnog jediničnog troška za svaki puni radni dan. Ukupna naknada izračunava se i zaokružuje na iznos koji najpribližnije odgovara naknadi za pola radnog dana.

3.   Komisija nadoknađuje putne troškove i, prema potrebi, životne troškove članova i vanjskih stručnjaka u vezi s aktivnostima tijela u skladu s unutarnjim odredbama Komisije.

4.   Sve naknade i povrati podliježu godišnjem proračunu koji tijelu dodjeljuje Komisija.

POGLAVLJE IV.

NEOVISNOST, POVJERLJIVOST I TRANSPARENTNOST

Članak 15.

Komunikacija

1.   Predsjednik tijela osoba je za kontakt s državama članicama i Komisijom.

2.   Predsjednik odmah obavješćuje Komisiju o bilo kojim okolnostima koje bi mogle ugroziti funkcioniranje tijela.

Članak 16.

Neovisnost

1.   Članovi tijela imenuju se u vlastito ime. Svoje ovlasti ne delegiraju drugim osobama. U obavljanju svojih funkcija poštuju načela neovisnosti, nepristranosti i povjerljivosti i djeluju u javnom interesu.

2.   Stručnjaci koji se prijavljuju za imenovanje članovima tijela moraju dostaviti izjavu o interesu koji može ugroziti ili se opravdano smatra da bi mogao ugroziti njihovu neovisnost, uključujući sve relevantne okolnosti povezane s njihovom užom obitelji ili partnerima. Potrebno je podnijeti propisno ispunjenu izjavu interesa kako bi stručnjak zadovoljavao uvjete za imenovanje članom tijela. Ako Komisija zaključi da ne postoji sukob interesa, podnositelj zahtjeva ima pravo na imenovanje, pod uvjetom da se za njega smatra da posjeduje potrebnu stručnost.

3.   Članovi tijela moraju odmah obavijestiti Komisiju ako dođe do promjene podataka u izjavi, u slučaju čega moraju odmah podnijeti novu izjavu koja prikazuje relevantne promjene.

4.   Članovi tijela na svakoj sjednici prijavljuju svaki konkretni interes koji može ugroziti ili se opravdano smatra da bi mogao ugroziti njihovu neovisnost u odnosu na točke dnevnog reda. U takvim slučajevima predsjednik može zatražiti da se predmetni član povuče sa sjednice ili dijelova sjednice. Predsjednik obavješćuje Komisiju o takvoj izjavi i poduzetim mjerama.

5.   Članovi tijela suzdržavaju se od bilo kakvog izravnog ili neizravnog kontakta s duhanskom industrijom ili njezinim predstavnicima.

Članak 17.

Povjerljivost i zaštita osobnih podataka

1.   Članovi tijela ne odaju informacije, uključujući poslovno osjetljive ili osobne podatke, dobivene na temelju rada tijela ili drugih aktivnosti povezanih s primjenom ove Odluke, čak i nakon prestanka njihova članstva. U tu svrhu potpisuju izjavu o povjerljivosti.

2.   Članovi tijela poštuju sigurnosna pravila Komisije o zaštiti klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka EU-a iz odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (4) i (EU, Euratom) 2015/444 (5). U slučaju kršenja tih obveza Komisija može poduzeti sve odgovarajuće mjere.

Članak 18.

Preuzimanje obveze

Članovi tijela obvezuju se aktivno pridonijeti radu tijela. U tu svrhu potpisuju izjavu o preuzimanju obveze.

Članak 19.

Transparentnost

1.   Aktivnosti tijela provode se uz visoku razinu transparentnosti. Komisija objavljuje sve relevantne dokumente na posebnoj internetskoj stranici i objavljuje poveznicu na tu internetsku stranicu iz registra stručnih skupina. Na raspolaganje javnosti posebno bez nepotrebne odgode stavlja sljedeće:

(a)

imena članova;

(b)

iskazi interesa, povjerljivost i obveze članova;

(c)

pravilnik tijela;

(d)

mišljenja koja je donijelo tijelo u skladu s člankom 10.;

(e)

dnevni redovi i zapisnici sa sjednica tijela;

(f)

metodologija utvrđena u skladu s člankom 9.

2.   Odstupajući od stavka 1., objavljivanje nije obvezno ako bi se otkrivanjem dokumenta ugrozila zaštita javnog ili privatnog interesa u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 127, 29.4.2014., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/779 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju jedinstvenih pravila o postupcima utvrđivanja ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu (vidjeti str. 48. ovoga Službenog lista).

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(5)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).