18.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 127/8


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/768

od 21. travnja 2016.

o prihvatu izmjena i dopuna Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Unija je stranka Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. („Konvencija”) slijedom odobrenja Konvencije 1981. (1).

(2)

Unija je strana Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. („Protokol”) slijedom odobrenja Protokola 4. travnja 2001. (2).

(3)

Strane Protokola otvorile su 2009. pregovore, čiji je opseg proširen 2010., s ciljem daljnjeg poboljšanja zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, među ostalim i ažuriranjem graničnih vrijednosti emisije kojima se emisije onečišćivača zraka rješavaju na izvoru.

(4)

2012. strane nazočne na 31. sjednici izvršnog tijela Konvencije donijele su konsenzusom odluke 2012/5 i 2012/6 o izmjeni i dopuni Protokola.

(5)

Izmjene i dopune navedene u Odluci 2012/6 stupile su na snagu i proizvode učinke na temelju ubrzanog postupka predviđenog u članku 13. stavku 4. Protokola.

(6)

Izmjene i dopune navedene u Odluci 2012/5 podliježu prihvatu strana Protokola u skladu s člankom 13. stavkom 3. Protokola.

(7)

Unija je već donijela instrumente o pitanjima obuhvaćenima izmjenama i dopunama Protokola, uključujući Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(8)

Izmjene i dopune Protokola navedene u Odluci 2012/5 trebalo bi stoga prihvatiti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene i dopune Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. („Protokol”) prihvaćaju se u ime Unije.

Tekst izmjena i dopuna Protokola, kako je naveden u Prilogu Odluci 2012/5 izvršnog tijela Konvencije, priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje jednu ili više osoba ovlaštenih da u ime Unije, u pogledu pitanja koja su u nadležnosti Unije, polože ispravu o prihvatu predviđenu u članku 13. stavku 3. Protokola (4).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

G.A. VAN DER STEUR


(1)  SL L 171, 27.6.1981., str. 11.

(2)  SL L 134, 17.5.2001., str. 40.

(3)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu izmjena i dopuna Protokola u Službenom listu Europske unije.


IZMJENE I DOPUNE PROTOKOLA

o teškim metalima iz 1998. kako su navedene u Prilogu Odluci 2012/5 izvršnog tijela Konvencije

(a)   Članak 1.

1.

U stavku 10. riječi „i. ovog Protokola; ili ii. izmjene i dopune Priloga I. ili II., kada stacionarni izvor podliježe odredbama ovoga Protokola samo na temelju te izmjene i dopune.” zamjenjuju se riječima „za strane ovog Protokola. Strana može odlučiti da svaki stacionarni izvor koji je u trenutku stupanja na snagu Protokola za tu stranu već odobrilo odgovarajuće nadležno nacionalno tijelo ne tretira kao novi stacionarni izvor, pod uvjetom da je izgradnja ili značajna izmjena započela unutar pet godina od tog datuma.”.

2.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12.:

„12.   Pojmovi ‚ovaj Protokol’, ‚Protokol’ i ‚postojeći Protokol’ znače Protokol o teškim metalima iz 1998., u onom obliku kako je on povremeno mijenjan.”.

(b)   Članak 3.

3.

U stavku 2. riječ „Svaka” zamjenjuje se riječima „Podložno stavcima 2.a i 2.b, svaka”.

4.

U stavku 2. točki (a) riječi „za koje su najbolje raspoložive tehnike navedene u Prilogu III.” zamjenjuju se riječima „za koje su smjernicama koje su strane donijele na sjednici izvršnog tijela utvrđene najbolje raspoložive tehnike”.

5.

U stavku 2. točki (c) riječi „za koje su najbolje raspoložive tehnike navedene u Prilogu III.” zamjenjuju se riječima „za koju su smjernicama koje su strane donijele na sjednici izvršnoga tijela utvrđene najbolje raspoložive tehnike.”.

6.

Iza stavka 2. umeću se novi stavci 2.a i 2.b:

„2.a   Strana koja je bila strana ovog Protokola prije stupanja na snagu izmjene kojom se uvode nove kategorije izvora može primijeniti granične vrijednosti primjenjive na ‚postojeći stacionarni izvor’ na svaki izvor u toj novoj kategoriji čija je izgradnja ili značajna izmjena započela prije isteka dvije godine od datuma stupanja na snagu te izmjene za tu stranu, osim ako i sve dok taj izvor kasnije bude podvrgnut značajnoj izmjeni.

2.b   Strana koja je bila strana ovog Protokola prije stupanja na snagu izmjene kojom se uvode nove granične vrijednosti primjenjive za ‚novi stacionarni izvor’ može nastaviti primjenjivati prethodno primjenjive granične vrijednosti za svaki izvor čija je izgradnja ili značajna izmjena započela prije isteka dvije godine od datuma stupanja na snagu te izmjene za tu stranu, osim ako i sve dok taj izvor kasnije bude podvrgnut značajnoj izmjeni.”.

7.

U stavku 5.:

(a)

riječi „za one strane unutar geografskog područja primjene EMEP-a najmanje primjenom metodologija koje je odredilo upravljačko tijelo EMEP-a, a za one strane izvan geografskog područja primjene EMEP-a, primjenjujući kao smjernicu metodologiju razvijenu kroz radni plan izvršnog tijela” brišu se i zamjenjuju točkom „.”.

(b)

iza prve rečenice dodaje se sljedeći tekst:

„Strane koje se nalaze unutar geografskog područja primjene EMEP-a koriste metodologije utvrđene u smjernicama koje je pripremilo upravljačko tijelo EMEP-a i koje su strane donijele na sjednici izvršnog tijela. Strane koje se nalaze na područjima izvan geografskog područja primjene EMEP-a kao smjernice koriste metodologije razvijene putem plana rada izvršnog tijela.”.

8.

Na kraju članka 3. dodaje se novi stavak 8.:

„8.   Svaka bi strana trebala aktivno sudjelovati u programima o učincima onečišćenja zraka na ljudsko zdravlje i okoliš te programima o atmosferskom praćenju i oblikovanju koji se provode u okviru Konvencije.”.

(c)   Članak 3.a

9.

Dodaje se novi članak 3.a:

„Članak 3.a

Fleksibilni prijelazni aranžmani

1.   Neovisno o članku 3. stavku 2. točkama (c) i (d), strana Konvencije koja postane strana ovog Protokola u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2019. može primijeniti fleksibilne prijelazne aranžmane za provedbu najboljih raspoloživih tehnika i graničnih vrijednosti na postojeće stacionarne izvore u određenim kategorijama stacionarnih izvora pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Svaka strana koja odluči primijeniti fleksibilne prijelazne aranžmane na temelju ovog članka u svojoj ispravi o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju ovog Protokola ili ispravi o pristupu ovom Protokolu navodi sljedeće:

(a)

određene kategorije stacionarnih izvora navedene u Prilogu II. na koje je strana odlučila primijeniti fleksibilne prijelazne aranžmane, ali se smiju navesti najviše četiri takve kategorije;

(b)

stacionarne izvore čija je izgradnja ili značajna izmjena započela prije 1990. ili druge godine u razdoblju od 1985. do uključivo 1995., koje je strana navela prilikom ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, na koje se smiju primijeniti fleksibilni prijelazni aranžmani kako je utvrđeno u stavku 5.; i

(c)

plan provedbe sukladan stavcima 3. i 4. koji sadrži raspored za potpunu provedbu dotičnih odredaba.

3.   Strana primjenjuje najbolje raspoložive tehnike barem na postojeće stacionarne izvore u kategorijama 1., 2., 5. i 7. iz Priloga II. najkasnije osam godina nakon stupanja na snagu ovog Protokola za stranu ili do 31. prosinca 2022., ovisno o tome što je ranije, osim kako je predviđeno u stavku 5.

4.   Strana ni u kojem slučaju ne može odgoditi primjenu najboljih raspoloživih tehnika ili graničnih vrijednosti za bilo koje postojeće izvore nakon 31. prosinca 2030.

5.   U pogledu svakog od izvora navedenih u skladu sa stavkom 2. točkom (b), strana može odlučiti, najkasnije osam godina nakon stupanja na snagu ovog Protokola za stranu ili do 31. prosinca 2022., ovisno o tome što je ranije, da će taj (ti) izvor(i) biti zatvoren(i). Popis tih izvora navodi se kao dio sljedećeg izvješća strane u skladu sa stavkom 6. Zahtjevi za primjenu najboljih raspoloživih tehnika i graničnih vrijednosti neće se primjenjivati na te izvore, pod uvjetom da oni budu zatvoreni najkasnije do 31. prosinca 2030. Za sve takve izvore koji ne budu zatvoreni do tog datuma strana mora nakon toga primijeniti najbolje raspoložive tehnike i granične vrijednosti primjenjive na nove izvore u primjenjivoj kategoriji izvora.

6.   Strana koja odluči primijeniti fleksibilne prijelazne aranžmane na temelju ovog članka dostavlja izvršnom tajniku Komisije trogodišnja izvješća o svojem napretku u provedbi najboljih raspoloživih tehnika i graničnih vrijednosti na stacionarne izvore u kategorijama stacionarnih izvora utvrđenima na temelju ovog članka. Izvršni tajnik Komisije stavlja navedena trogodišnja izvješća na raspolaganje izvršnom tijelu.”.

(d)   Članak 7.

10.

U stavku 1. točki (a):

(a)

točka sa zarezom na kraju stavka „;” zamjenjuje se točkom i riječima „. Osim toga, ako:”;

i

(b)

umeću se novi podstavci i. i ii.:

„i.

strana primjenjuje različite strategije smanjenja emisija u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkama (b), (c) ili (d), ona dokumentira primijenjene strategije i svoje pridržavanje zahtjeva iz tih stavaka;

ii.

strana procijeni da primjena određenih graničnih vrijednosti, kako je navedeno u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (d), nije tehnički izvediva ili ekonomski isplativa, ona izvješćuje o tome i navodi obrazloženje;”.

11.

Stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

svaka strana koja se nalazi unutar geografskog područja primjene EMEP-a putem izvršnog tajnika Komisije dostavlja EMEP-u informacije o razinama emisija teških metala navedenih u Prilogu I., koristeći se pritom metodologijama utvrđenima u smjernicama koje je pripremilo upravljačko tijelo EMEP-a i koje su strane donijele na sjednici izvršnog tijela. Strane koje se nalaze na područjima izvan geografskog područja primjene EMEP-a dostavljaju dostupne informacije o razinama emisija teških metala navedenih u Prilogu I. Svaka strana dostavlja i informacije o razinama emisija tvari navedenih u Prilogu I. za referentnu godinu utvrđenu u tom prilogu;”.

12.

Iza stavka 1. točke (b) dodaju se nove točke:

„(c)

svaka strana koja se nalazi unutar geografskog područja primjene EMEP-a trebala bi putem izvršnog tajnika Komisije dostavljati izvršnom tijelu dostupne informacije o svojim programima o učincima onečišćenja zraka na ljudsko zdravlje i okoliš te programima atmosferskog praćenja i oblikovanja koji se provode o okviru Konvencije, koristeći se pritom smjernicama koje je donijelo izvršno tijelo;

(d)

strane koje se nalaze izvan geografskog područja primjene EMEP-a trebale bi na raspolaganje stavljati informacije slične onima koje su navedene u podstavku (c), ako to izvršno tijelo od njih zatraži.”.

13.

U stavku 3.:

(a)

riječi „Pravodobno prije svake godišnje sjednice” zamjenjuju se s: „Na zahtjev izvršnog tijela i u skladu s rokovima koje ono odredi”;

(b)

iza riječi „EMEP” umeću se riječi „i druga pomoćna tijela”;

(c)

riječ „dostavlja” zamljenjuje se riječima „dostavljaju relevantne”.

(e)   Članak 8.

14.

Riječi „EMEP, koristeći odgovarajuće modele i mjerenja te pravodobno prije svake godišnje sjednice izvršnog tijela, dostavlja” zamjenjuju se riječima „Na zahtjev izvršnog tijela i u skladu s rokovima koje ono odredi, EMEP i njegova tehnička tijela i centri, koristeći se odgovarajućim modelima i mjerenjima, dostavljaju”.

(f)   Članak 10.

15.

U stavku 4.:

(a)

riječi „izrađuju radni plan” zamjenjuju se riječima „razmatraju izradu plana rada”;

(b)

riječi „smanjenja emisija u atmosferu teških metala u atmosferi navedenih u Prilogu I.” brišu se.

(g)   Članak 13.

16.

U stavku 3.:

(a)

riječi „i njegovih priloga I., II., IV., V. i VI.” zamjenjuju se riječima „,osim izmjena i dopuna priloga III. i VII.,”;

(b)

riječi „nakon što je dvije trećine tih strana” zamjenjuju se riječima „nakon što je dvije trećine onih strana koje su bile strane u trenutku njihova donošenja”.

17.

U stavku 4. riječ „devedeset” zamjenjuje se brojkom „180”.

18.

U stavku 5. riječ „devedeset” zamjenjuje se brojkom „180”.

19.

Iza stavka 5. umeću se novi stavci 5.a i 5.b:

„5.a   Za one strane koje su ga prihvatile, postupak utvrđen u stavku 3. zamjenjuje se postupkom utvrđenim u stavku 5.b. u odnosu na izmjene i dopune priloga II., IV., V. i VI.

5.b   Izmjene i dopune priloga II., IV., V. i VI. donose se konsenzusom strana nazočnih na sjednici izvršnog tijela. Po isteku godine dana od dana priopćavanja stranama izmjene i dopune, od strane izvršnog tajnika Komisije, izmjena i dopuna bilo kojeg takvog priloga počinje proizvoditi učinke za one strane koje depozitaru nisu dostavile obavijest u skladu s odredbama podstavka (a):

(a)

svaka strana koja ne može odobriti izmjenu i dopunu priloga II., IV., V. i VI. o tome pisanim putem obavješćuje depozitara u roku od godine dana od dana obavijesti o njezinu donošenju. Depozitar bez odgađanja obavješćuje sve strane o svim takvim obavijestima koje je primio. Strana može u svakom trenutku svoju prethodnu obavijest zamijeniti prihvatom te će, nakon polaganja isprave o prihvatu kod depozitara, izmjena i dopuna tog priloga početi proizvoditi učinke za tu stranu;

(b)

sve izmjene i dopune priloga II., IV., V. i VI. ne stupaju na snagu ako ukupno 16 ili više strana:

i.

dostavilo je obavijest u skladu s odredbama podstavka (a); ili

ii.

nije prihvatilo postupak utvrđen u ovom stavku i još nije kod depozitara položilo ispravu o prihvatu u skladu s odredbama stavka 3.”.

(h)   Članak 15.

20.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3.:

„3.   Svaka država ili regionalna zajednica gospodarskog udruživanja koja ne želi biti obvezana postupcima utvrđenima u članku 13. stavku 5.b u pogledu izmjene i dopune priloga II., IV., V. i VI. navodi to u svojoj ispravi o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.”.

(i)   Prilog II.

21.

U tablici, u podnaslovu II., riječi „olova i cinka” u prvom retku opisa kategorije 5 zamjenjuju se riječima „olova, cinka, silikomanganskih i feromanganskih slitina”.

(j)   Prilog IV.

22.

Broj „1.” dodaje se ispred prvog stavka.

23.

U podstavku (a) riječi iza riječi „Protokola” umeću se riječi „za stranu”.

24.

U podstavku (b):

(a)

U prvoj rečenici riječ „osam” zamjenjuje se riječju „dvije”.

(b)

Na kraju prve rečenice iza riječi „Protokola.” umeću se riječi „za stranu ili do 31. prosinca 2020., ovisno o tome što je kasnije.”.

(c)

Zadnja rečenica briše se.

25.

Na kraju priloga umeću se novi stavci 2. i 3.:

„2.

Neovisno o stavku 1., ali podložno stavku 3., strana Konvencije koja postane strana ovog Protokola u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2019. može nakon ratifikacije, prihvata ili odobrenja ovog Protokola ili pristupa ovom Protokolu izjaviti da će produljiti rokove za primjenu graničnih vrijednosti iz članka 3. stavka 2. točke (d) do 15 godina nakon datuma stupanja na snagu ovog Protokola za dotičnu stranu.

3.

Strana koja je donijela odluku u skladu s člankom 3.a ovog Protokola u odnosu na određenu kategoriju stacionarnih izvora ne može dati i izjavu u skladu sa stavkom 2. za istu kategoriju izvora.”.

(k)   Prilog V.

26.

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„PRILOG V.

Granične vrijednosti kontrole emisija iz glavnih stacionarnih izvora

1.

Za kontrolu emisija teških metala važne su dvije vrste graničnih vrijednosti:

(a)

vrijednosti za određene teške metale ili skupine teških metala i

(b)

vrijednosti za emisije čestica općenito.

2.

U načelu, graničnim vrijednostima čestica ne mogu se zamijeniti specifične granične vrijednosti za kadmij, olovo i živu, jer se količina metala povezana s emisijama čestica razlikuje od postupka do postupka. Međutim, pridržavanje tih graničnih vrijednosti znatno doprinosi smanjenju emisija teških metala općenito. Nadalje, praćenje emisija čestica općenito je jeftinije od praćenja pojedinačnih vrsta, a stalno praćenje pojedinačnih teških metala općenito nije izvedivo. Stoga su granične vrijednosti čestica od velike praktične važnosti te su također u ovom prilogu u većini slučajeva određene kako bi nadopunile posebne granične vrijednosti za kadmij, olovo ili živu.

3.

Odjeljak A primjenjuje se na sve strane osim Sjedinjenih Američkih Država. Odjeljak B primjenjuje se na Sjedinjene Američke Države.

A.   Strane osim Sjedinjenih Američkih Država

4.

Samo u ovom odjeljku ‚prašina’ znači masa čestica bilo kojeg oblika, strukture ili gustoće raspršenih u plinovitoj fazi u uvjetima na točki uzorkovanja, koje se mogu prikupiti filtracijom u određenim uvjetima nakon reprezentativnog uzorkovanja plina koji treba analizirati te koje ostaju iznad filtra i na filtru nakon sušenja u određenim uvjetima.

5.

Za potrebe ovog odjeljka „granična vrijednost emisije” (ELV) ili „granična vrijednost” znači količina prašine i određenih teških metala iz ovog Protokola sadržana u otpadnim plinovima iz uređaja koja ne smije biti prekoračena. Ako se ne navodi drukčije, granična vrijednost emisija izračunava se kao masa onečišćujuće tvari po volumenu otpadnih plinova (izraženo u mg/m3), uz pretpostavljene standardne uvjete temperature i tlaka za suhi plin (volumen kod temperature od 273,15 K i tlaka 101,3 kPa). U odnosu na sadržaj kisika u otpadnom plinu primjenjuju se vrijednosti navedene za odabrane kategorije glavnih stacionarnih izvora. Razrjeđivanje radi snižavanja koncentracija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima nije dopušteno. Uključivanje, isključivanje i održavanje opreme je izuzeto.

6.

Emisije se u svim slučajevima prate mjerenjem ili s pomoću izračuna kojima se ostvaruje barem ista preciznost. Pridržavanje graničnih vrijednosti provjerava se stalnim ili povremenim mjerenjima ili bilo kojom drugom tehnički valjanom metodom, uključujući provjerene metode izračuna. Relevantni teški metali mjere se najmanje jedanput u tri godine za svaki industrijski izvor. U obzir se uzimaju smjernice o metodama mjerenja i izračuna koje su strane donijele na sjednici izvršnog tijela. Kod stalnih mjerenja pridržavanje granične vrijednosti postiže se ako potvrđeni mjesečni prosjek emisija ne premašuje graničnu vrijednost emisije. Kod povremenih mjerenja ili drugih odgovarajućih postupaka utvrđivanja ili izračuna, pridržavanje graničnih vrijednosti emisija postiže se ako srednja vrijednost odgovarajućeg broja mjerenja u reprezentativnim uvjetima ne premašuje vrijednost norme emisije. Za potrebe provjere može se u obzir uzeti nepreciznost metoda mjerenja. Moguće je i posredno praćenje tvari s pomoću sumarnih/kumulativnih parametara (npr. prašina kao sumarni parametar za teške metale). U nekim slučajevima, korištenjem određene tehnike za obradu emisija može se osigurati održavanje ili postizanje određene vrijednosti/granične vrijednosti.

7.

Praćenje relevantnih onečišćujućih tvari i mjerenja parametara postupka, kao i osiguranje kvalitete automatskih mjernih sustava i referentnih mjerenja za kalibriranje tih sustava provode se u skladu s normama CEN-a. Ako norme CEN-a nisu raspoložive, primjenjuju se norme ISO-a, nacionalne ili međunarodne norme kojima će se osigurati dostava podataka jednake znanstvene kvalitete.

Postrojenja za izgaranje (kotlovi i procesni grijači) nazivne toplinske snage veće od 50 MWth  (1) (Prilog II., kategorija 1)

8.

Granične vrijednosti za emisije prašine za izgaranje krutih i tekućih goriva, osim biomase i treseta: (2)

Tablica 1.

Vrsta goriva

Toplinska snaga (MWth)

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)  (1)

kruta goriva

50–100

nova postrojenja:

20 (ugljen, lignit i ostala kruta goriva)

postojeća postrojenja:

30 (ugljen, lignit i ostala kruta goriva)

100–300

nova postrojenja:

20 (ugljen, lignit i ostala kruta goriva)

postojeća postrojenja:

25 (ugljen, lignit i ostala kruta goriva)

> 300

nova postrojenja:

10 (ugljen, lignit i ostala kruta goriva)

postojeća postrojenja:

20 (ugljen, lignit i ostala kruta goriva)

tekuća goriva

50–100

nova postrojenja:

20

postojeća postrojenja:

 

30 (općenito)

 

50 za spaljivanje u rafinerijama ostataka iz prerade i destilacije od rafiniranja sirove nafte za vlastitu potrošnju u postrojenjima za izgaranje

tekuća goriva

100–300

nova postrojenja:

20

postojeća postrojenja:

 

25 (općenito)

 

50 za spaljivanje u rafinerijama ostataka iz prerade i destilacije od rafiniranja sirove nafte za vlastitu potrošnju u postrojenjima za izgaranje

> 300

nova postrojenja:

10

postojeća postrojenja:

 

20 (općenito)

 

50 za spaljivanje u rafinerijama ostataka iz prerade i destilacije od rafiniranja sirove nafte za vlastitu potrošnju u postrojenjima za izgaranje

9.

Posebne odredbe za postrojenja za izgaranje iz stavka 8.:

(a)

strana može odstupiti od obveze postizanja graničnih vrijednosti emisija predviđenih u stavku 8. u sljedećim slučajevima:

i.

postrojenja za izgaranje u kojima se obično upotrebljava plinsko gorivo, ali se iznimno moraju upotrebljavati druga goriva zbog iznenadnog prekida opskrbe plinom, trebala bi zato biti opremljena uređajem za pročišćavanje otpadnog plina;

ii.

postojeća postrojenja koja nisu u pogonu više od 17 500 radnih sati, počevši od 1. siječnja 2016. do najkasnije 31. prosinca 2023.;

(b)

ako je postrojenje za izgaranje prošireno za najmanje 50 MWth, za prošireni dio obuhvaćen promjenom primjenjuje se granična vrijednost emisije utvrđena u stavku 8. za nova postrojenja. Granična vrijednost emisije računa se kao prosjek ponderiran stvarnom toplinskom snagom postojećeg i novog dijela postrojenja;

(c)

strane osiguravaju donošenje odredbi za postupke povezane s neispravnošću ili kvarom opreme za smanjivanje emisije;

(d)

u slučaju postrojenja za izgaranje na više goriva u kojem se istodobno upotrebljavaju dva ili više goriva, granična vrijednost emisije utvrđuje se kao ponderirani prosjek graničnih vrijednosti emisija za pojedinačna goriva na temelju toplinske snage svakog goriva.

Primarna i sekundarna industrija željeza i čelika (Prilog II., kategorije 2 i 3)

10.

Granične vrijednosti emisija za prašinu:

Tablica 2.

Djelatnost

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)

Postrojenje za sinteriranje

50

Postrojenje za peletiranje

20 za drobljenje, mljevenje i sušenje

15 za sve ostale korake postupka

Visoka peć: vruće peći

10

Osnovna proizvodnja čelika oksidacijom i lijevanje

30

Proizvodnja čelika u električnim pećima i lijevanje

15 (postojeća)

5 (nova)

Ljevaonice željeza (Prilog II., kategorija 4)

11.

Granične vrijednosti emisija za prašinu iz ljevaonica željeza:

Tablica 3.

Djelatnost

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)

Ljevaonice željeza:

sve peći (peći s kupolom, indukcijske i rotacijske) svi kalupi (izgubljeni, stalni)

20

Toplo valjanje

20

50 kad se vrećasti filtar ne može upotrijebiti zbog prisutnosti mokrih dimova

Proizvodnja i prerada bakra, cinka, silikomanganskih i feromanganskih slitina, uključujući visoke peći (Prilog II., kategorije 5 i 6)

12.

Granična vrijednost emisija za prašinu iz proizvodnje i prerade bakra, cinka, silikomanganskih i feromanganskih slitina:

Tablica 4.

 

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)

Proizvodnja i prerada obojenih metala

20

Proizvodnja i prerada olova (Prilog II., kategorije 5 i 6)

13.

Granična vrijednost emisija za prašinu iz proizvodnje i prerade olova:

Tablica 5.

 

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)

Proizvodnja i prerada olova

5

Industrija cementa (Prilog II., kategorija 7)

14.

Granične vrijednosti emisija za prašinu iz proizvodnje cementa:

Tablica 6.

 

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)  (2)

Postrojenja za cement, peći, mlinovi i uređaji za hlađenje klinkera

20

Postrojenja za cement, peći, mlinovi i uređaji za hlađenje klinkera u kojima se suspaljuje otpad

20

Industrija stakla (Prilog II., kategorija 8)

15.

Granične vrijednosti emisija za prašinu iz proizvodnje stakla:

Tablica 7.

 

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)  (3)

Nova postrojenja

20

Postojeća postrojenja

30

16.

Granična vrijednost emisija za olovo iz proizvodnje stakla: 5 mg/m3.

Industrija klornih lužina (Prilog II., kategorija 9)

17.

Postojeća postrojenja za proizvodnju klornih lužina postupkom koji uključuje baterije žive bit će konvertirana za uporabu tehnologije bez žive ili zatvorena do 31. prosinca 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja do konverzije, za živu koja se iz postrojenja ispušta u zrak primjenjuje se razina od 1 g po 1 Mg (3) kapaciteta proizvodnje klora.

18.

Nova postrojenja za proizvodnju klornih lužina trebaju funkcionirati bez žive.

Spaljivanje otpada (Prilog II., kategorije 10 i 11)

19.

Granična vrijednost emisija za prašinu iz spaljivanja otpada:

Tablica 8.

 

Granična vrijednost emisije za prašinu (mg/m3)  (4)

Spaljivanje komunalnog, neopasnog, opasnog i medicinskog otpada

10

20.

Granična vrijednost emisija za živu iz spaljivanja otpada: 0,05 mg/m3.

21.

Granična vrijednost emisije za živu iz suspaljivanja otpada u kategorijama izvora 1 i 7: 0,05 mg/m3.

B.   Sjedinjene Američke Države

22.

Granične vrijednosti kontrole emisija čestica i/ili određenih teških metala iz stacionarnih izvora u sljedećim kategorijama stacionarnih izvora i izvori za koje se one primjenjuju navedeni su u sljedećim dokumentima:

(a)

čeličane: peći s električnim lukom – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljci AA i AAa;

(b)

male spalionice komunalnog otpada – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak AAAA;

(c)

proizvodnja stakla – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak CC;

(d)

jedinice za proizvodnju pare za električna postrojenja – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljci D i Da;

(e)

jedinice za proizvodnju pare za industrijske, komercijalne i institucionalne potrebe – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljci Db i Dc;

(f)

spalionice komunalnog otpada – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljci E, Ea i Eb;

(g)

spalionice bolničkog/medicinskog/infektivnog otpada – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak Ec;

(h)

Portland-cement – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak F;

(i)

talionice sekundarnog olova – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak L;

(j)

peći za osnovni postupak oksidacije – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak N;

(k)

postrojenja za osnovnu proizvodnju čelika (poslije 20. siječnja 1983.) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak Na;

(l)

postrojenja za topljenje bakrene rude – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak P;

(m)

postrojenja za topljenje cinkove rude – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak Q;

(n)

postrojenja za topljenje olovne rude – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak R;

(o)

postrojenja za proizvodnju ferolegura – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak Z;

(p)

spalionice ostalog krutog otpada (poslije 9. prosinca 2004.) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak EEEE;

(q)

talionice sekundarnog olova – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak X;

(r)

spalionice opasnog otpada – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak EEE;

(s)

proizvodnja Portland-cementa – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak LLL;

(t)

bakrena ruda – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak QQQ;

(u)

taljenje olovne rude – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak TTT;

(v)

ljevaonice čelika i željeza – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak EEEEE;

(w)

integrirana proizvodnja željeza i čelika – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak FFFFF;

(x)

postrojenja s pećima s električnim lukom za proizvodnju čelika – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak YYYYY;

(y)

ljevaonice čelika i željeza – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak ZZZZZ;

(z)

područni izvori taljenja bakrene rude – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak EEEEEE;

(aa)

područni izvori taljenja sekundarnog bakra – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak FFFFFF;

(bb)

područni izvori obojenih metala: cink, kadmij, berilij – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak GGGGGG;

(cc)

proizvodnja stakla (područni izvori) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak SSSSSS;

(dd)

talionica sekundarnih obojenih metala (područni izvori) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak TTTTTT;

(ee)

proizvodnja ferolegura (područni izvori) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak YYYYYY;

(ff)

ljevaonice aluminija, bakra i obojenih metala (područni izvori) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak ZZZZZZ;

(gg)

norme učinkovitosti za postrojenja za separaciju i preradu ugljena – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak Y;

(hh)

industrijski, komercijalni, institucijski i procesni grijači – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak DDDDD;

(ii)

industrijski, komercijalni i institucijski kotlovi (područni izvori) – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak JJJJJJ;

(jj)

postrojenja za proizvodnju klornih lužina s pomoću baterija žive – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 63., pododjeljak IIIII;

i

(kk)

norme učinkovitosti za komercijalne i industrijske spalionice krutog otpada čija je izgradnja započela poslije 30. studenoga 1999. ili čija je izmjena ili obnova počela 1. lipnja 2001. ili kasnije – Kodeks federalnih pravila (CFR) glava 40., odjeljak 60., pododjeljak CCCC.”.

(l)   Prilog VI.

27.

U stavku 1.:

(a)

riječi „Osim ako ovim Prilogom nije dugačije predviđeno, najkasnije šest mjeseci nakon” zamjenjuju se riječima „Ne kasnije od”;

(b)

iza riječi „Protokola” umeću se riječi „za stranu”.

28.

Stavak 3. briše se.

29.

U stavku 4. riječ „Državi” zamjenjuje se riječima „Neovisno o stavku 1., svakoj strani dozvoljava se”.

30.

U stavku 5. uvodni tekst ispred podstavka (a) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Svaka će strana, najkasnije na datum stupanja na snagu ovog Protokola za tu stranu, postići razine koncentracije koje ne prelaze:”.


(1)  Nazivna toplinska snaga postrojenja za izgaranje računa se kao zbroj snage svih jedinica povezanih nazajednički dimnjak. Pojedinačne jedinice snage manje od 15 MWth ne uzimaju se u obzir pri izračunu ukupne nazivne toplinske snage.

(2)  Preciznije, granične vrijednosti emisija ne primjenjuju se na:

postrojenja u kojima se biomasa i treset upotrebljavaju kao jedini izvor goriva;

postrojenja u kojima se proizvodi izgaranja upotrebljavaju za izravno zagrijavanje, sušenje ili neki drugi oblik obrade predmeta ili materijala;

postrojenja za naknadno izgaranje namijenjena pročišćavanju otpadnih plinova izgaranjem, koja ne funkcioniraju kao zasebna postrojenja za izgaranje;

postrojenja za regeneraciju katalizatora za katalitičko krekiranje;

postrojenja za pretvaranje sumporovodika u sumpor;

reaktore koji se koriste u kemijskoj industriji;

peći baterije koksa;

regenerativne izmjenjivače topline;

kotlove za regeneraciju topline u postrojenjima za proizvodnju pulpe;

peći za spaljivanje otpada i

postrojenja s pogonom na dizelske, benzinske i plinske motore ili turbine za izgaranje, bez obzira na korišteno gorivo.

(1)  Granične vrijednosti odnose se na sadržaj kisika od 6 % za kruta goriva i 3 % za tekuća goriva.

(2)  Granične vrijednosti odnose se na sadržaj kisika od 10 %.

(3)  Granične vrijednosti odnose se na sadržaj kisika od 8 % za stalno taljenje i 13 % za prekinuto taljenje.

(3)  1 Mg = 1 tona.

(4)  Granična vrijednost odnosi se na sadržaj kisika od 11 %.