19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/37


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/599

оd 15. travnja 2016.

o usklađenosti određenih ciljeva uključenih u revidirane planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2140)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, hrvatskom, mađarskom, njemačkom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. točku (c),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (2), a posebno njezin članak 15. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004, države članice trebaju donijeti planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora („FAB”), uključujući obvezujuće nacionalne ciljeve ili ciljeve na razini FAB-ova, pri čemu se osigurava usklađenost s ciljevima performansi na razini Unije. Tom je Uredbom predviđeno i da Komisija ocjenjuje usklađenost tih ciljeva na temelju mjerila ocjenjivanja iz članka 11. stavka 6. točke (d). Detaljna pravila u tom pogledu utvrđena su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013.

(2)

Ciljevi performansi na razini Unije u ključnim područjima performansi povezanima sa sigurnošću, okolišem, kapacitetom i troškovnom učinkovitošću za drugo referentno razdoblje 2015.–2019. doneseni su Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (3).

(3)

Komisija je 2. ožujka 2015. donijela Provedbenu odluku (EU) 2015/347 (4) o nedosljednosti određenih ciljeva uključenih u početne planove performansi s ciljevima performansi na razini Unije te je utvrdila preporuke za revidiranje tih ciljeva. Ta je Odluka bila upućena Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Austriji, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji i Slovačkoj te su se njome zahtijevale revizije ciljeva u ključnim područjima performansi povezanima s kapacitetom i/ili troškovnom učinkovitošću.

(4)

Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Slovačka dostavili su do 2. srpnja 2015. revidirane nacionalne planove ili planove funkcionalnih blokova zračnog prostora koji sadržavaju revidirane ciljeve performansi. Španjolska i Portugal dostavili su 4. veljače 2016. izmjenu plana funkcionalnog bloka zračnog prostora s dodatno revidiranim ciljevima performansi.

(5)

Tijelo za reviziju performansi, kojem je povjeren zadatak pružanja pomoći Komisiji u provedbi plana performansi u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013, podnijelo je Komisiji 15. listopada 2015. svoje izvješće o procjeni.

(6)

Procjena revidiranih ciljeva performansi u pogledu njihove usklađenosti s ciljevima performansi na razini Unije provedena je na temelju istih mjerila ocjenjivanja i metodologija koji se upotrebljavaju pri ocjenjivanju prvotno dostavljenih ciljeva performansi.

(7)

Kad je riječ o ključnom području performansi povezanom s kapacitetom, dosljednost revidiranih ciljeva koje su predmetne države članice dostavile za kašnjenje na ruti ATFM-a (Air Traffic Flow Management – upravljanje protokom zračnog prometa) ocijenjena je u skladu s načelom utvrđenim u točki 4. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013 upotrebom odgovarajućih referentnih vrijednosti na razini FAB-a za kapacitet kojima se, ako se primjenjuju, u cijeloj Uniji osigurava ispunjenje cilja performansi na razini Unije, koji je izračunao upravitelj mreže, a naveden je u planu mrežnih operacija (2014.–2018./2019.) u posljednjoj verziji iz lipnja 2014. (Plan mrežnih operacija). Ocjenjivanjem je utvrđeno da su revidirani ciljevi koje su dostavili Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Slovačka i Slovenija u pogledu FABCE-a, Španjolska i Portugal u pogledu SW FAB-a te Bugarska i Rumunjska u pogledu FAB-a Dunav dosljedni s odgovarajućim ciljem performansi na razini Unije.

(8)

Za ključno područje performansi u vezi s troškovnom učinkovitošću, ciljevi koje su dostavile dotične države članice, izraženi u utvrđenim rutnim jediničnim troškovima, ocijenjeni su u skladu s načelima utvrđenima u točki 5. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013, a u vezi s njegovom točkom 1., pri čemu su uzeti u obzir trend utvrđenih rutnih jediničnih troškova u odnosu na drugo referentno razdoblje i kombinirano razdoblje prvog i drugog referentnog razdoblja (2012.–2019.), broj jedinica usluga (prognoza prometa) i razina utvrđenih rutnih jediničnih troškova u usporedbi s državama članicama sa sličnim operativnim i ekonomskim okružjem. Ocjenjivanjem je utvrđeno da su revidirani ciljevi koje su dostavile Austrija i Slovačka u revidiranom planu performansi u pogledu FABCE-a te Italija u revidiranom planu performansi u pogledu Blue Med FAB-a usklađeni s odgovarajućim ciljem performansi na razini Unije.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ciljevi koji su uključeni u revidirane planove performansi, dostavljeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 i navedeni u Prilogu, u skladu su s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje utvrđenima Provedbenom odlukom 2014/132/EU.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Republici Hrvatskoj, Talijanskoj Republici, Mađarskoj, Republici Austriji, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji i Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(2)  SL L 128, 9.5.2013., str. 1.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/347 оd 2. ožujka 2015. o nedosljednosti određenih ciljeva uključenih u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje te o donošenju preporuka za reviziju tih ciljeva (SL L 60, 4.3.2015., str. 48.).


PRILOG

Ciljevi performansi u ključnim područjima performansi povezanima s kapacitetom i troškovnom učinkovitošću uključeni u revidirane planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 za koje je utvrđeno da su usklađeni s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje

KLJUČNO PODRUČJE PERFORMANSI POVEZANO S KAPACITETOM

Kašnjenje na ruti upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM) u minutama po letu

DRŽAVA ČLANICA

FAB

CILJ ZA KAPACITET NA RUTI NA RAZINI FAB-a

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Češka

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Hrvatska

Mađarska

Austrija

Slovenija

Slovačka

Bugarska

Dunav

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunjska

Portugal

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Španjolska

KLJUČNO PODRUČJE PERFORMANSI POVEZANO S TROŠKOVNOM UČINKOVITOŠĆU

Legenda:

Oznaka

Stavka

Jedinice

(A)

Ukupni utvrđeni troškovi na ruti

(u nominalnoj vrijednosti i u nacionalnoj valuti)

(B)

Stopa inflacije

(%)

(C)

Indeks inflacije

(100 = 2009.)

(D)

Ukupni utvrđeni troškovi na ruti

(u stvarnim cijenama iz 2009. i u nacionalnoj valuti)

(E)

Ukupni broj jedinica usluga na ruti

(TSU-ovi)

(F)

Utvrđeni jedinični trošak na ruti (DUC)

(u stvarnim cijenama iz 2009. i u nacionalnoj valuti)

BLUE MED FAB

Naplatna zona: Italija – valuta: EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Naplatna zona: Austrija – valuta: EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Naplatna zona: Slovačka – valuta: EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64