17.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/15


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/221

оd 12. veljače 2016.

o izmjeni Odluke (EU) 2015/1937 o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Dana 21. listopada 2015. Komisija je donijela Odluku o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora (1). Ta Odluka sadržava brojne odredbe o misiji i zadaćama, sastavu, neovisnosti i funkcioniranju Odbora i njegova tajništva te se njome pojašnjava da bi tajništvo trebalo biti administrativno pripojeno Glavnom tajništvu Komisije. U skladu s tom Odlukom funkciju načelnika tajništva vrši glavni ekonomski analitičar, čija je funkcija uspostavljena Odlukom C(2015) 2665 od 17. travnja 2015.

(2)

Odlukom Komisije od 17. travnja 2015. o glavnom ekonomskom analitičaru predviđeno je da glavni ekonomski analitičar provjerava predstojeće odluke Komisije u području koordinacije i nadzora ekonomskih i proračunskih politika država članica. U skladu s tom Odlukom glavni ekonomski analitičar pripojen je potpredsjedniku nadležnom za euro i socijalni dijalog, koji od glavnog ekonomskog analitičara može zatražiti mišljenje (2).

(3)

Radi usklađenosti i učinkovitosti primjereno je zadaće glavnog ekonomskog analitičara odvojiti od zadaća načelnika tajništva Europskog fiskalnog odbora.

(4)

Odluku o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Jedini članak

Članak 3. stavak 8. Odluke Komisije (EU) 2015/1937 (3) zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Komisija imenuje načelnika tajništva nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog fiskalnog odbora. Načelnik tajništva imenuje se na razdoblje od tri godine koje se može jednom produljiti. Njegove/njezine zadaće uključuju pripremu uspostave Odbora. Ostali članovi tajništva trebaju biti dužnosnici, članovi privremenog osoblja, članovi ugovornog osoblja i upućeni nacionalni stručnjaci, a odabire ih načelnik tajništva u dogovoru s predsjednikom Odbora. Svi članovi tajništva odabiru se na temelju visoke razine kvalifikacija i iskustva u područjima relevantnima za aktivnost Odbora te su mu dodijeljeni ili pripojeni (mis à disposition).

9.   Odstupajući od članka 8., Komisija izravno imenuje načelnika tajništva ako predsjednik Europskog fiskalnog odbora još nije imenovan.”

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  C(2015)8000

(2)  C(2015)2665

(3)  Odluka Komisije (EU) 2015/1937 od 21. listopada 2015. o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora (SL L 282, 28.10.2015., str. 37.).