16.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/8


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/41

оd 14. siječnja 2016.

o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ u pogledu unosa za Meksiko na popisu trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je odobreno unošenje mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva u Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 41)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 8. uvodnu rečenicu, članak 8. točku 1. prvi podstavak, članak 8. točku 4. i članak 9. stavak 4. točku (c),

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2007/777/EZ (2) utvrđuju se pravila za zdravlje životinja i javno zdravlje za uvoz u Uniju te provoz kroz Uniju i skladištenje u Uniji pošiljaka mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva („proizvodi”).

(2)

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ utvrđen je popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je odobreno unošenje proizvoda u Uniju uz uvjet da su ti proizvodi podvrgnuti odgovarajućoj obradi iz dijela 4. tog Priloga. U dijelu 4. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ utvrđena je nespecifična obrada „A” i specifične obrade „B” do „F”, koje su navedene silaznim slijedom po stupnju strogosti.

(3)

Meksiko je naveden u dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ kao treća zemlja iz koje je odobreno unošenje proizvoda dobivenih od peradi, farmski uzgojene pernate divljači, bezgrebenki i divljih ptica u Uniju.

(4)

Nakon izbijanja visokopatogene influence ptica („HPAI”) podtipa H7N3 u siječnju 2013. na meksičkom državnom području unos za tu treću zemlju na popisu utvrđenom u dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ izmijenjen je Provedbenom odlukom Komisije 2013/217/EU (3) kako bi se utvrdilo da se unošenje proizvoda dobivenih od peradi, farmski uzgojene pernate divljači, bezgrebenki i divljih ptica iz Meksika u Uniju može odobriti samo nakon što ih se podvrgne specifičnoj obradi „B” iz dijela 4. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ.

(5)

Meksiko je 8. svibnja 2015. dostavio informacije o svojoj situaciji u pogledu HPAI-ja. Meksiko je primijenio politiku iskorjenjivanja i proveo nadzor influence ptica. Nije otkrio daljnje kruženje virusa.

(6)

Komisija je ocijenila te informacije. Na temelju te ocjene i jamstava koja je pružio Meksiko primjereno je izmijeniti unos za Meksiko na popisu utvrđenom u dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ u pogledu propisane specifične obrade proizvoda dobivenih od peradi, farmski uzgojene pernate divljači, bezgrebenki i divljih ptica. Kako bi se u obzir uzela povoljna situacija u pogledu bolesti u Meksiku, unošenje prethodno navedenih proizvoda u Uniju može se odobriti nakon što ih se podvrgne specifičnoj obradi „D”.

(7)

Dio 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dio 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. siječnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (SL L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/217/EU od 8. svibnja 2013. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ u pogledu unosa za Meksiko na popisu trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva u Uniju (SL L 129, 14.5.2013., str. 38.).


PRILOG

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ unos za Meksiko zamjenjuje se sljedećim:

„MX

Meksiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX”