24.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/1


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2016/150

općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2015.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. rujna 2015.,

uzimajući u obzir pisma izmjene br. 1/2016 i br. 2/2016 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.,

uzimajući u obzir Rezoluciju koju je usvojio Europski parlament 28. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.,

uzimajući u obzir amandmane na nacrt općeg proračuna koje je Parlament usvojio 28. listopada 2015.,

uzimajući u obzir pismo koje je uputio predsjednik Vijeća 28. listopada 2015. u kojemu navodi da Vijeće nije moglo prihvatiti sve amandmane koje je usvojio Parlament,

uzimajući u obzir pismo od 28. listopada 2015. upućeno predsjedniku Vijeća kojim se saziva Odbor za mirenje,

uzimajući u obzir činjenicu da je Odbor za mirenje postigao sporazum o zajedničkom nacrtu u roku od dvadeset i jednog dana predviđenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir da je Vijeće 24. studenog 2015. prihvatilo zajednički nacrt,

uzimajući u obzir da je Parlament 25. studenog 2015. prihvatio zajednički nacrt,

uzimajući u obzir članke 90. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen je i opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. konačno je donesen.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2015.

Predsjednik

M. SCHULZ


(1)  SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod i financiranje općeg proračuna 12
B. Opći izvještaj o prihodima po naslovima proračuna 21
C. Plan radnih mjesta za osoblje 152
D. Zgrade 153

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Odjeljak I.: Europski parlament 160
— Prihodi 161
— Rashodi 176
— Osoblje 236
Odjeljak II.: Europsko vijeće i Vijeće 238
— Prihodi 239
— Rashodi 256
— Osoblje 300
Odjeljak III.: Komisija 302
— Prihodi 303
— Rashodi 378
— Osoblje 1898
Odjeljak IV.: Sud Europske unije 1947
— Prihodi 1948
— Rashodi 1960
— Osoblje 1996
Odjeljak V.: Revizorski sud 1997
— Prihodi 1998
— Rashodi 2010
— Osoblje 2041
Odjeljak VI.: Europski gospodarski i socijalni odbor 2043
— Prihodi 2044
— Rashodi 2056
— Osoblje 2094
Odjeljak VII.: Odbor regija 2095
— Prihodi 2096
— Rashodi 2109
— Osoblje 2144
Odjeljak VIII.: Europski ombudsman 2145
— Prihodi 2146
— Rashodi 2154
— Osoblje 2182
Odjeljak IX.: Europski nadzornik za zaštitu podataka 2183
— Prihodi 2184
— Rashodi 2190
— Osoblje 2221
Odjeljak X.: Europska služba za vanjsko djelovanje 2222
— Prihodi 2223
— Rashodi 2241
— Osoblje 2283

SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod i financiranje općeg proračuna 12
B. Opći izvještaj o prihodima po naslovima proračuna 21

— Glava 1.:

Vlastita sredstva 22

— Glava 3.:

Viškovi, salda i prilagodbe 46

— Glava 4.:

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima Unije 60

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucija 74

— Glava 6.:

Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije 88

— Glava 7.:

Zatezne kamate i kamate na novčane kazne 132

— Glava 8.:

Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja 138

— Glava 9.:

Razni prihodi 150
C. Plan radnih mjesta za osoblje 152
D. Zgrade 153

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Odjeljak I.: Europski parlament 160
— Prihodi 161

— Glava 4.:

Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije 162

— Glava 5.:

Prihodi iz upravnog poslovanja institucije 165

— Glava 6.:

Doprinosi i povrati vezani uz sporazume i programe Unije 172

— Glava 9.:

Razni prihodi 174
— Rashodi 176

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 178

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdaci 200

— Glava 3.:

Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije 213

— Glava 4.:

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije 227

— Glava 5.:

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba 231

— Glava 10.:

Ostali rashodi 233
— Osoblje 236
Odjeljak II.: Europsko vijeće i Vijeće 238
— Prihodi 239

— Glava 4.:

Razni porezi, davanja i pristojbe Unije 240

— Glava 5.:

Prihodi od administrativnog poslovanja institucije 243

— Glava 6.:

Doprinosi i vraćanja u okviru sporazuma i programa Unije 249

— Glava 7.:

Kamate na zakašnjela plaćanja 252

— Glava 9.:

Razni prihodi 254
— Rashodi 256

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 257

— Glava 2.:

Građevinski objekti, oprema i rashodi redovnog poslovanja 280

— Glava 10.:

Ostali rashodi 298
— Osoblje 300
Odjeljak III.: Komisija 302
— Prihodi 303

— Glava 4:

Prihodi od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima Unije 304

— Glava 5:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 309

— Glava 6:

Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije 318

— Glava 7:

Zatezne kamate i novčane kazne 363

— Glava 8:

Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja 369

— Glava 9:

Razni prihodi 376
OPĆI SAŽETAK ODBRENIH SREDSTAVA (2016. I 2015.) I REALIZACIJA (2014.) 378

— Glava XX.:

Administrativni rashodi dodijeljeni područjima politika 381

— Glava 01.:

Gospodarski i financijski poslovi 398

— Glava 02.:

Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća 435

— Glava 03.:

Tržišno natjecanje 510

— Glava 04.:

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost 515

— Glava 05.:

Poljoprivreda i ruralni razvoj 595

— Glava 06.:

Mobilnost i promet 687

— Glava 07.:

Zaštita okoliša 738

— Glava 08.:

Istraživanje i inovacije 770

— Glava 09.:

Komunikacijske mreže, sadržaji i tehnologije 827

— Glava 10.:

Izravno istraživanje 881

— Glava 11.:

Pomorstvo i ribarstvo 910

— Glava 12.:

Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala 953

— Glava 13.:

Regionalna i urbana politika 968

— Glava 14.:

Oporezivanje i carinska unija 1044

— Glava 15.:

Obrazovanje i kultura 1058

— Glava 16.:

Komunikacija 1109

— Glava 17.:

Zdravlje i sigurnost hrane 1133

— Glava 18.:

Migracija i unutarnji poslovi 1194

— Glava 19.:

Instrumenti vanjske politike 1252

— Glava 20.:

Trgovina 1284

— Glava 21.:

Međunarodna suradnja i razvoj 1295

— Glava 22.:

Susjedstvo i pregovori o proširenju 1387

— Glava 23.:

Humanitarna pomoć i civilna zaštita 1429

— Glava 24.:

Borba protiv prijevara 1451

— Glava 25.:

Koordinacija politika Komisije i pravno savjetovanje 1458

— Glava 26.:

Administracija Komisije 1470

— Glava 27.:

Proračun 1522

— Glava 28.:

Revizija 1531

— Glava 29.:

Statistika 1535

— Glava 30.:

Mirovine i s njima povezani rashodi 1544

— Glava 31.:

Jezične usluge 1557

— Glava 32.:

Energetika 1567

— Glava 33.:

Pravosuđe i potrošači 1610

— Glava 34.:

Klimatske aktivnosti 1651

— Glava 40.:

Pričuve 1663

Prilozi

— Europski gospodarski prostor 1671
— Popis naslova proračuna namijenjenih zemljama kandidatkinjama i, ako je primjenjivo, potencijalnim kandidatima sa zapadnog Balkana 1685
— Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja – Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja zajamčeni proračunom Unije (indikativno) 1688
— Informacije o financijskim instrumentima u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (e) Financijske uredbe 1724
— Ured za publikacije 1790
— Prihodi 1791
— Rashodi 1796
— Europski ured za borbu protiv prijevara 1809
— Prihodi 1810
— Rashodi 1815
— Europski ured za odabir osoblja 1829
— Prihodi 1830
— Rashodi 1835
— Ured za upravljanje materijalnim pravima i njihovu isplatu 1850
— Prihodi 1851
— Rashodi 1856
— Ured za infrastrukturu i logistiku – Bruxelles 1866
— Prihodi 1867
— Rashodi 1872
— Ured za infrastrukturu i logistiku – Luxembourg 1882
— Prihodi 1883
— Rashodi 1888
— Osoblje 1898
Odjeljak IV.: Sud Europske unije 1947
— Prihodi 1948

— Glava 4.:

Prihodi od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije 1949

— Glava 5.:

Prihodi od upravnog djelovanja institucije 1952

— Glava 9.:

Razni prihodi 1958
— Rashodi 1960

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 1961

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni operativni rashodi 1978

— Glava 3.:

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije 1992

— Glava 10.:

Ostali rashodi 1994
— Osoblje 1996
Odjeljak V.: Revizorski sud 1997
— Prihodi 1998

— Glava 4.:

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji 1999

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 2002

— Glava 9.:

Razni prihodi 2008
— Rashodi 2010

— Glava 1.:

Osobe koje rade u instituciji 2011

— Glava 2.:

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja 2026

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2039
— Osoblje 2041
Odjeljak VI.: Europski gospodarski i socijalni odbor 2043
— Prihodi 2044

— Glava 4.:

Prihodi od osoba koje rade za institucije i druga tijela Unije 2045

— Glava 5.:

Prihodi od administrativnog djelovanja institucije 2048

— Glava 9.:

Razni prihodi 2054
— Rashodi 2056

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 2057

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni operativni troškovi 2076

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2092
— Osoblje 2094
Odjeljak VII.: Odbor regija 2095
— Prihodi 2096

— Glava 4.:

Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije 2097

— Glava 5.:

Prihodi iz upravnog poslovanja institucije 2100

— Glava 9.:

Razni prihodi 2107
— Rashodi 2109

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 2110

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni operativni izdaci 2127

— Glava 10.:

Ostali troškovi 2142
— Osoblje 2144
Odjeljak VIII.: Europski ombudsman 2145
— Prihodi 2146

— Glava 4.:

Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostala tijela Unije 2147

— Glava 6.:

Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije 2150

— Glava 9.:

Razni prihodi 2152
— Rashodi 2154

— Glava 1.:

Rashodi za osobe koje rade za instituciju 2155

— Glava 2.:

Građevinski objekti, pokretnine, oprema i različiti rashodi poslovanja 2167

— Glava 3.:

Rashodi u vezi s obavljanjem redovite djelatnosti institucije 2174

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2180
— Osoblje 2182
Odjeljak IX.: Europski nadzornik za zaštitu podataka 2183
— Prihodi 2184

— Glava 4.:

Razni porezi, nameti i davanja Unije 2185

— Glava 9.:

Razni prihodi 2188
— Rashodi 2190

— Glava 1.:

Rashodi za osobe koje rade za instituciju 2191

— Glava 2.:

Građevinski objekti, oprema i rashodi vezani uz rad institucije 2203

— Glava 3.:

Europski odbor za zaštitu podataka 2207

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2219
— Osoblje 2221
Odjeljak X.: Europska služba za vanjsko djelovanje 2222
— Prihodi 2223

— Glava 4.:

Razni porezi, nameti i pristojbe Unije 2224

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 2227

— Glava 6.:

Doprinosi i vraćanja na temelju sporazuma i programa Unije 2234

— Glava 7.:

Zatezne kamate 2237

— Glava 9.:

Razni prihodi 2239
— Rashodi 2241

— Glava 1.:

Osoblje u sjedištu 2242

— Glava 2.:

Zgrade, oprema i rashodi poslovanja u sjedištu 2255

— Glava 3.:

Delegacije 2273

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2281
— Osoblje 2283

A.   UVOD I FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

UVOD

Opći proračun Unije instrument je kojim se utvrđuje i odobrava ukupan iznos prihoda i rashoda koji se svake godine smatraju potrebnima za Europsku uniju i Europsku zajednicu za atomsku energiju.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva, točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i načelo točnosti proračuna znače da se u jedinstvenom dokumentu iskazuju svi prihodi i rashodi Unije kada je to na teret proračuna.

Načelo jedne godine znači da se proračun donosi samo za jednu financijsku godinu te da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje za tekuću financijsku godinu moraju, u načelu, iskoristiti tijekom te godine.

Načelo uravnoteženosti znači da predviđeni prihodi za financijsku godinu moraju biti jednaki odobrenim sredstvima za plaćanje za tu godinu: zaduživanje radi pokrivanja mogućeg proračunskog manjka nije u skladu sa sustavom vlastitih sredstava i neće se odobriti.

U skladu s načelom obračunske jedinice proračun se sastavlja i izvršava u eurima te se računi iskazuju u eurima.

Načelo univerzalnosti znači da se ukupnim prihodima pokrivaju ukupna odobrena sredstva za plaćanje uz iznimku ograničenog broja stavki prihoda koje se dodjeljuju posebnim stavkama rashoda. Prihodi i rashodi iskazuju se u cijelosti bez prijeboja.

Načelo specifikacije znači da sva odobrena sredstva moraju imati određenu namjenu i moraju biti dodijeljena specifičnom cilju kako ne bi došlo do zamjene među odobrenim sredstvima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja utvrđeno je upućivanjem na načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Proračun se donosi u skladu s načelom transparentnosti kako bi se osigurale pouzdane informacije o izvršenju proračuna i financijskim izvještajima.

U proračunu su prikazana odobrena sredstva i sredstva prema namjeni (proračun koji se temelji na aktivnostima) u cilju povećanja transparentnosti pri upravljanju proračunom, uzimajući u obzir ciljeve dobrog financijskog upravljanja te osobito učinkovitosti i djelotvornosti.

Rashodi odobreni u ovom proračunu iznose ukupno 155 004 173 148 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 143 885 295 484 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, što u usporedbi s proračunom za 2015. predstavlja promjenu od – 4,48 %, odnosno + 1,84 % u usporedbi s proračunom za 2015.

Proračunski prihodi iznose ukupno 143 885 295 484 EUR. Jedinstvena stopa preuzetih obveza iz sredstava na osnovi PDV-a iznosi 0,30 %, dok je stopa iz sredstava na osnovi BND-a 0,7134 %. Tradicionalna vlastita sredstva (carine i pristojbe na šećer) predstavljaju 12,92 % financiranja proračuna za 2016. Sredstva na osnovi PDV-a iznose 13,07 %, a na osnovi BND-a 72,88 %. Ostali prihodi za ovu financijsku godinu procjenjuju se na 1 616 701 373 EUR.

Vlastita sredstva potrebna za financiranje proračuna za 2016. predstavljaju 0,97 % ukupnog BND-a, što je manje od gornje granice od 1,23 % BND-a izračunane na temelju metode iz članka 3. stavka 1. Odluke Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).

U tablicama u nastavku prikazana je, korak po korak, metoda upotrijebljena za izračun financiranja proračuna za 2016.

FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

Odobrena sredstva koja će se financirati tijekom financijske godine 2016. u skladu s člankom 1. Odluke Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica

RASHODI

Opis

Proračun za 2016.

Proračun za 2015. (1)

Promjena (%)

1.

Pametni i uključivi rast

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Održivi rast: prirodni resursi

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Sigurnost i građanstvo

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Globalna Europa

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administracija

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Naknada

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

389 000 000

384 505 583

+1,17

Ukupni rashodi  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


PRIHODI

Opis

Proračun za 2016.

Proračun za 2015. (3)

Promjena (%)

Razni prihodi (glave od 4 do 9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Raspoloživi višak iz prethodne financijske godine (poglavlje 3 0, članak 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (poglavlje 3 0, članak 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo vlastitih sredstava od PDV-a i vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u za prethodne godine (poglavlja 3 1 i 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Ukupni prihodi za glave od 3 do 9

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Neto iznos od carina i pristojbi na šećer (poglavlja 1 1 i 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi (tablice 1. i 2., poglavlje 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Ostatak koji se financira iz dodatnih sredstava (vlastita sredstva temeljena na BND-u, tablica 3, poglavlje 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Odobrena sredstva koja se pokrivaju iz vlastitih sredstava iz članka 2. Odluke 2007/436/EZ, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Ukupni prihodi  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABLICA 1.

Izračun ograničavanja usklađenih osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Država članica

1 % neograničene osnovice PDV-a

1 % bruto nacionalnog dohotka

Stopa ograničavanja (u %)

1 % bruto nacionalnog dohotka pomnožen sa stopom ograničavanja

1 % ograničene osnovice PDV-a (6)

Države članice čija je osnovica PDV-a ograničena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bugarska

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bugarska

Češka

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Danska

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Njemačka

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estonija

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irska

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grčka

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Španjolska

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Francuska

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Hrvatska

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Hrvatska

Italija

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Cipar

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Cipar

Latvija

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Litva

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luksemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luksemburg

Mađarska

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nizozemska

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Austrija

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Poljska

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugal

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumunjska

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovenija

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovačka

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finska

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Švedska

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Ujedinjena Kraljevina

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Ukupno

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABLICA 2.

Raščlanjivanje vlastitih sredstava od PDV-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2007/436/EZ, Euratom (poglavlje 1 3)

Država članica

1 % ograničene osnovice PDV-a

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u (u %)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bugarska

210 674 788

0,300

63 202 436

Češka

669 395 447

0,300

200 818 634

Danska

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Njemačka

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estonija

100 673 730

0,300

30 202 119

Irska

730 296 000

0,300

219 088 800

Grčka

737 959 500

0,300

221 387 850

Španjolska

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Francuska

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Hrvatska

213 619 232

0,300

64 085 770

Italija

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Cipar

82 274 500

0,300

24 682 350

Latvija

94 350 984

0,300

28 305 295

Litva

150 145 740

0,300

45 043 722

Luksemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Mađarska

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nizozemska

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Austrija

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Poljska

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugal

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumunjska

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovenija

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovačka

266 308 000

0,300

79 892 400

Finska

932 204 500

0,300

279 661 350

Švedska

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Ujedinjena Kraljevina

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Ukupno

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABLICA 3.

Određivanje jedinstvene stope i raščlanjivanje sredstava temeljenih na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2007/436/EZ, Euratom (poglavlje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnog dohotka

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava iz „dodatne osnovice”

Vlastita sredstva iz „dodatne osnovice” po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bugarska

421 349 576

 

300 610 862

Češka

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Danska

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Njemačka

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estonija

206 957 500

 

147 653 341

Irska

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grčka

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Španjolska

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Francuska

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Hrvatska

427 238 463

 

304 812 275

Italija

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Cipar

164 549 000

 

117 397 096

Latvija

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Litva

384 106 522

 

274 039 893

Luksemburg

319 485 000

 

227 935 821

Mađarska

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nizozemska

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Austrija

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Poljska

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugal

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumunjska

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovenija

376 395 000

 

268 538 126

Slovačka

773 099 500

 

551 566 017

Finska

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Švedska

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Ujedinjena Kraljevina

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Ukupno

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABLICA 4.

Korekcija proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu za 2015. u skladu s člankom 4. Odluke 2007/436/EZ, Euratom (poglavlje 1 5)

Opis

Koeficijent (8)

Iznos

1.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u indikativnoj neograničenoj osnovici PDV-a

19,4288

 

2.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Ukupni iznos dodijeljenih rashoda

 

130 016 348 031

5

Rashodi koji se odnose na proširenje (9)

 

36 305 752 879

6.

Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Prvobitan iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Prednost Ujedinjene Kraljevine (10)

 

2 212 027 407

9.

Temeljni korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Neočekivani dobici iz tradicionalnih vlastitih sredstava (11)

 

–50 550 782

11.

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABLICA 5.

Izračun financiranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu koji iznosi –5 283 248 305 EUR (poglavlje 1 5)

Država članica

Postotni udio osnovice BND-a

Udjeli bez Ujedinjene Kraljevine

Udjeli bez Njemačke, Nizozemske, Austrije, Švedske i Ujedinjene Kraljevine

Tri četvrtine udjela Njemačke, Nizozemske, Austrije i Švedske u stupcu 2

Stupac 4, raspodijeljen u skladu sa stupcem 3

Ljestvica financiranja

Ljestvica financiranja primijenjena na korekciju

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bugarska

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Češka

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Danska

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Njemačka

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estonija

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irska

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grčka

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Španjolska

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Francuska

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Hrvatska

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italija

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Cipar

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Litva

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luksemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Mađarska

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nizozemska

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Austrija

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Poljska

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugal

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumunjska

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovenija

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovačka

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finska

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Švedska

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Ujedinjena Kraljevina

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ukupno

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Izračuni se vrše na petnaest decimala.

TABLICA 6.

Sažetak financiranja (12) općeg proračuna prema kategoriji vlastitih sredstava i državi članici

Država članica

Tradicionalna vlastita sredstva (TVS)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u, uključujući prilagodbe

Ukupna vlastita sredstva (13)

Neto pristojbe u sektoru šećera (75 %)

Neto carine (75 %)

Ukupna neto tradicionalna vlastita sredstva (75 %)

Troškovi prikupljanja (25 % bruto TVS-a) (p.m.)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u

Vlastita sredstva temeljena na BND-u

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu

Ukupno „nacionalni doprinosi”

Udio u ukupnim „nacionalnim doprinosima” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgija

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bugarska

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Češka

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Danska

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Njemačka

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estonija

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irska

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grčka

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Španjolska

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Francuska

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Hrvatska

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italija

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Cipar

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Latvija

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Litva

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luksemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Mađarska

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nizozemska

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Austrija

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Poljska

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugal

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumunjska

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovenija

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovačka

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finska

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Švedska

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Ujedinjena Kraljevina

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Ukupno

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   OPĆI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PO NASLOVIMA PRORAČUNA

Glava

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

1

VLASTITA SREDSTVA

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI SA SPORAZUMIMA I PROGRAMIMA UNIJE

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

ZATEZNE KAMATE I KAMATE NA NOVČANE KAZNE

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

POSLOVI ZADUŽIVANJA I POZAJMLJIVANJA

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

RAZNI PRIHODI

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

SVEUKUPNO

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

GLAVA 1.

VLASTITA SREDSTVA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

% 2014.–2016.

POGLAVLJE 1 1

1 1 0

Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Nameti na skladištenje šećera

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Proizvodna naknada

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Pristojba za prekoračene količine

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

POGLAVLJE 1 2

1 2 0

Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

POGLAVLJE 1 3

1 3 0

Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

POGLAVLJE 1 3 - UKUPNO

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

POGLAVLJE 1 4

1 4 0

Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

POGLAVLJE 1 5

1 5 0

Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2007/436/EZ, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

POGLAVLJE 1 5 - UKUPNO

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

POGLAVLJE 1 6

1 6 0

Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno Nizozemskoj i Švedskoj u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2007/436/EZ, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Glava 1 - Ukupno

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

POGLAVLJE 1 1 —

NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM)

POGLAVLJE 1 2 —

CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM

POGLAVLJE 1 3 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM

POGLAVLJE 1 4 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM

POGLAVLJE 1 5 —

KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

POGLAVLJE 1 6 —

BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ

POGLAVLJE 1 1 —   NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM)

1 1 0
Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Napomene

Zajedničkom organizacijom tržišta u sektoru šećera bilo je predviđeno da proizvođači šećera, izoglukoze i inulinskog sirupa moraju platiti namete na osnovnu proizvodnju i B proizvodnju. Ovi nameti bili su namijenjeni pokrivanju rashoda za potporu tržištu. Trenutačno iznosi uneseni u ovaj članak temelje se na reviziji prije utvrđenih nameta. Nameti za tržišne godine 2007./2008. i sljedeće godine unose se u članak 1 1 7 ovog poglavlja kao proizvodna naknada.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/2001 od 19. lipnja 2001. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 178, 30.6.2001., str. 1.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Uredba Vijeća (EU) br. 1360/2013 od 2. prosinca 2013. o utvrđivanju pristojbi na proizvodnju u sektoru šećera za tržišne godine 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005. i 2005./2006., koeficijenta potrebnog za izračun dodatnih pristojbi za tržišne godine 2001./2002. i 2004./2005. i iznosa koji proizvođači šećera trebaju platiti prodavateljima šećerne repe u pogledu razlike između maksimalne pristojbe i pristojbe koju treba naplatiti za tržišne godine 2002./2003., 2003./2004. i 2005./2006. (SL L 343, 19.12.2013., str. 2.).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bugarska

0,—

Češka

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Danska

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Njemačka

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Francuska

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

–37 347,10

Litva

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Austrija

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Poljska

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugal

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Rumunjska

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovačka

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finska

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Švedska

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Članak 1 1 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Nameti na skladištenje šećera

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi koje nove države članice naplaćuju u slučaju neuklanjanja zaliha šećera koje se smatraju viškom u smislu Uredbe Komisije (EZ) br. 60/2004 od 14. siječnja 2004. o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (SL L 9, 15.1.2004., str. 8.).

U njega se unose i prihodi od nepodmirenih nameta na skladištenje šećera jer je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1260/2001 od 19. lipnja 2001. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 178, 30.6.2001., str. 1.) ukinut namet na skladištenje.

Ovim člankom pokrivaju se i nepodmireni iznosi na temelju članka 5. Uredbe Komisije (EEZ) br. 65/82 od 13. siječnja 1982. o utvrđivanju detaljnijih pravila za prenošenje šećera u sljedeću tržišnu godinu (SL L 9, 14.1.1982., str. 14.) ako se ne poštuje obveza skladištenja prenesenih količina šećera, i nepodmireni iznosi u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1789/81 od 30. lipnja 1981. o utvrđivanju općih pravila o sustavu minimalnih zaliha u sektoru šećera (SL L 177, 1.7.1981., str. 39.) ako se ne poštuju opća pravila o sustavu minimalnih zaliha u sektoru šećera.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

p.m.

p.m.

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 1 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Iznosi koji se odnose na naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog sirupa. Njima su obuhvaćene i naknade koje se naplaćuju za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Komisije (EEZ) br. 2670/81 od 14. rujna 1981. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote (SL L 262, 16.9.1981., str. 14.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Proizvodna naknada

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Napomene

U okviru postojeće zajedničke organizacije tržišta u sektoru šećera proizvodnu naknadu plaćaju poduzeća koja proizvode šećer, izoglukozu ili inulinski sirup.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 58, 28.2.2006., str. 1.), a posebno njezin članak 16.

Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.), a posebno njezin članak 51.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.), a posebno njezin članak 128.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bugarska

400 000

400 000

401 391,00

Češka

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Danska

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Njemačka

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Španjolska

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Francuska

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Hrvatska

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italija

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,00

Luksemburg

0,—

Mađarska

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Nizozemska

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Austrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poljska

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugal

100 000

100 000

56 250,00

Rumunjska

900 000

900 000

749 593,27

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finska

700 000

700 000

728 991,00

Švedska

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Ujedinjena Kraljevina

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Članak 1 1 7 — Ukupno

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Jednokratni iznos naplaćuje se za dodatnu kvotu šećera ili dopunsku kvotu izoglukoze koje su dodijeljene poduzećima u skladu s člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 58, 28.2.2006., str. 1.), a posebno njezin članak 8. i članak 9. stavci 2. i 3.

Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 8 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Pristojba za prekoračene količine

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Napomene

Pristojbu za prekoračene količine države članice naplaćuju dotičnim poduzećima koja se nalaze na njihovu državnom području u skladu s člankom 142. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 58, 28.2.2006., str. 1.), a posebno njezin članak 15.

Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote (SL L 176, 30.06.2006., str. 22.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.), a posebno njezin članak 64.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

83 144,11

Bugarska

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

1 954,96

Danska

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Njemačka

p.m.

p.m.

16 886,63

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Hrvatska

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

66 688,72

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

7 272 590,08

POGLAVLJE 1 2 —   CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM

1 2 0
Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Napomene

Dodjela carina kao vlastitih sredstava za financiranje zajedničkih rashoda jasno proizlazi iz slobodnog kretanja robe unutar Unije. Ovim člankom mogu biti obuhvaćeni nameti, premije, dodatni ili kompenzacijski iznosi, dodatni iznosi ili faktori, carine Zajedničke carinske tarife i ostale pristojbe koje su utvrdile ili će ih utvrditi institucije Europske unije u odnosu na trgovinu s trećim zemljama te carine na proizvode u okviru Ugovora o Europskoj zajednici za zajednicu i čelik, koji je istekao.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bugarska

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Češka

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Danska

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Njemačka

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estonija

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irska

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grčka

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Španjolska

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Francuska

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Hrvatska

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italija

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Cipar

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Latvija

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litva

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luksemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Mađarska

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nizozemska

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Austrija

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Poljska

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugal

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumunjska

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovenija

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovačka

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finska

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Švedska

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Ujedinjena Kraljevina

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Članak 1 2 0 — Ukupno

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

POGLAVLJE 1 3 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM

1 3 0
Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Napomene

Jedinstvena stopa koja vrijedi za sve države članice, a primjenjuje se na usklađene osnovice PDV-a utvrđene pravilima Unije, iznosi 0,30 %. Osnovica koja se u ovu svrhu uzima u obzir ne premašuje 50 % BND-a za svaku državu članicu.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (b) i članak 2. stavak 4.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bugarska

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Češka

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Danska

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Njemačka

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estonija

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irska

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grčka

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Španjolska

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Francuska

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Hrvatska

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italija

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Cipar

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Latvija

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litva

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luksemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Mađarska

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nizozemska

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Austrija

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Poljska

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugal

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumunjska

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovenija

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovačka

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finska

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Švedska

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Ujedinjena Kraljevina

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Članak 1 3 0 — Ukupno

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

POGLAVLJE 1 4 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2007/436/EZ, EURATOM

1 4 0
Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Napomene

Sredstva temeljena na BND-u „dodatna” su sredstva kojima se osiguravaju prihodi potrebni za pokrivanje rashoda koji premašuju iznose prikupljene tradicionalnim vlastitim sredstvima, plaćanjima temeljenima na PDV-u i ostalim prihodima za određenu godinu. Tako se sredstvima temeljenima na BND-u osigurava da je opći proračun Unije uvijek ex ante uravnotežen.

Stopa preuzetih obveza temeljena na BND-u određuje se dodatnim prihodima potrebnima za financiranje rashoda previđenih u proračunu, a koji se ne pokrivaju ostalim sredstvima (plaćanja temeljena na PDV-u, tradicionalna vlastita sredstva i ostali prihodi). Stoga se stopa preuzetih obveza primjenjuje na BND svake države članice.

Stopa koja se u ovoj financijskoj godini primjenjuje na bruto nacionalni dohodak država članica iznosi 0,7134 %.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (c).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bugarska

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Češka

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Danska

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Njemačka

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estonija

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irska

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grčka

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Španjolska

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Francuska

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Hrvatska

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italija

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Cipar

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Latvija

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litva

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luksemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Mađarska

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nizozemska

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Austrija

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Poljska

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugal

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumunjska

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovenija

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovačka

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finska

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Švedska

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Ujedinjena Kraljevina

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Članak 1 4 0 — Ukupno

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

POGLAVLJE 1 5 —   KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

1 5 0
Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Napomene

Mehanizam korekcije proračunske neravnoteže u korist Ujedinjene Kraljevine (korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu) uveden je na temelju sastanka Europskog vijeća u Fontainebleau u lipnju 1984. i odluke o vlastitim sredstvima iz 1985. koja je iz njega proizašla. Svrha mehanizma jest smanjenje proračunske neravnoteže Ujedinjene Kraljevine smanjivanjem njegovih plaćanja Uniji.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bugarska

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Češka

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Danska

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Njemačka

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estonija

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irska

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grčka

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Španjolska

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Francuska

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Hrvatska

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italija

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Cipar

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Latvija

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litva

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luksemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Mađarska

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nizozemska

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Austrija

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Poljska

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugal

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumunjska

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovenija

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovačka

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finska

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Švedska

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Ujedinjena Kraljevina

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Članak 1 5 0 — Ukupno l

0

0

– 172 034 533,05

POGLAVLJE 1 6 —   BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ

1 6 0
Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno Nizozemskoj i Švedskoj u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovaj članak namijenjen je unosu bruto smanjenja godišnjih doprinosa koji se temelje na BND-u određenih država članica u skladu s Odlukom Vijeća 2007/436/EZ.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.), a posebno njezin članak 10. stavak 9.

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 5.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

p.m.

p.m.

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

p.m.

p.m.

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 6 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

GLAVA 3.

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

% 2014.– 2016.

POGLAVLJE 3 0

3 0 0

Višak dostupan iz prethodne financijske godine

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 3 0 - UKUPNO

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

POGLAVLJE 3 1

3 1 0

Primjena članka 10. stavaka 4., 5. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 1 0 3

Primjena članka 10., stavaka 4., 5. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i na sljedeće financijske godine

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Članak 3 1 0 - Ukupno

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

POGLAVLJE 3 1 - UKUPNO

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

POGLAVLJE 3 2

3 2 0

Primjena članka 10. stavaka 6., 7. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 2 0 3

Primjena članka 10. stavaka 6., 7. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i sljedeće financijske godine

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Članak 3 2 0 - Ukupno

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

POGLAVLJE 3 2 - UKUPNO

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

POGLAVLJE 3 4

3 4 0

Prilagodba koja se odnosi na učinak nesudjelovanja određenih država članica u određenim politikama u području slobode, sigurnosti i pravde

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

POGLAVLJE 3 4 - UKUPNO

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

POGLAVLJE 3 5

3 5 0

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 5 0 4

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Članak 3 5 0 - Ukupno

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

POGLAVLJE 3 5 - UKUPNO

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

POGLAVLJE 3 6

3 6 0

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 6 0 4

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Članak 3 6 0 - Ukupno

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

POGLAVLJE 3 6 - UKUPNO

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

POGLAVLJE 3 0 —

VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 1 —

SALDA I PRILAGODBA SALDA TEMELJENIH NA PDV-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10. STAVAKA 4., 5. I 8. UREDBE (EZ, EURATOM) BR. 1150/2000

POGLAVLJE 3 2 —

SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU/PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10. STAVAKA 6., 7. I 8. UREDBE (EZ, EURATOM) BR. 1150/2000

POGLAVLJE 3 4 —

PRILAGODBA KOJA SE ODNOSI NA NESUDJELOVANJE ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA U ODREĐENIM POLITIKAMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

POGLAVLJE 3 5 —

REZULTAT KONAČNOG IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 6 —

REZULTAT PRIJELAZNIH AŽURIRANJA IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 0 —   VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0 0
Višak dostupan iz prethodne financijske godine

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Napomene

U skladu s člankom 18. Financijske uredbe, saldo svake financijske godine, u slučaju viška ili manjka, unosi se kao prihod ili rashod u proračun sljedeće financijske godine.

Odgovarajuće projekcije takvih prihoda ili rashoda unose se u proračun tijekom proračunskog postupka te po potrebi u pismo izmjene podneseno na temelju članka 39. Financijske uredbe. One se pripremaju u skladu s načelima utvrđenima člankom 15. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000.

Nakon završetka financijskog izvještavanja za svaku financijsku godinu, svako odstupanje od projekcija unosi se u proračun za sljedeću financijsku godinu putem izmjene proračuna koja se Komisiji mora dostaviti u roku od 15 dana od podnošenja privremenog financijskog izvještaja.

Manjak se unosi u članak 27 02 01 izvještaja o rashodima u odjeljku III. „Komisija”.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 7.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 18.

3 0 2
Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovaj članak namijenjen je unosu svakog viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja nakon što se dosegne ciljni iznos u skladu s člancima 3 i 4. Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 od 25. svibnja 2009. o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (SL L 145, 10.6.2009., str. 10.).

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 7. stavak 2.

POGLAVLJE 3 1 —   SALDA I PRILAGODBA SALDA TEMELJENIH NA PDV-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10. STAVAKA 4., 5. I 8. UREDBE (EZ, EURATOM) BR. 1150/2000

3 1 0
Primjena članka 10. stavaka 4., 5. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 1 0 3
Primjena članka 10., stavaka 4., 5. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i na sljedeće financijske godine

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Napomene

Na temelju članka 7. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89, države članice moraju Komisiji do 31. srpnja dostaviti izvještaj o ukupnom iznosu osnovice sredstava od PDV-a za prethodnu kalendarsku godinu.

Svaka država članica tereti se za iznos izračunan na temelju tog izvještaja u skladu s propisima Europske unije te se u njezinu korist knjiži 12 iznosa plaćanja izvršenih prethodne financijske godine. Komisija izračunava saldo svake države članice i pravovremeno je obavješćuje kako bi ta država članica mogla unijeti svoj saldo u račun Komisije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 prvog radnog dana u prosincu te iste godine.

Zbog svih korekcija u prethodno navedenim izvještajima koji su posljedica Komisijinih kontrola u skladu s člankom 9. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 i/ili svih promjena u BND-u iz prethodnih financijskih godina koji utječu na ograničavanje osnovice PDV-a, prilagođavat će se salda PDV-a.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155, 7.6.1989., str. 9.).

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.), a posebno njezin članak 10. stavci 4., 5. i 8.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bugarska

p.m.

1 525 000

782 111,42

Češka

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Danska

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Njemačka

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estonija

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irska

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Grčka

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Španjolska

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Francuska

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Hrvatska

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italija

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Cipar

p.m.

11 239 000

0,—

Latvija

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litva

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luksemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Mađarska

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Nizozemska

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Austrija

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Poljska

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugal

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumunjska

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovenija

p.m.

1 905 000

0,—

Slovačka

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finska

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Švedska

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

161 126 000

0,—

Stavka 3 1 0 3 — Ukupno

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

POGLAVLJE 3 2 —   SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU/PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10. STAVAKA 6., 7. I 8. UREDBE (EZ, EURATOM) BR. 1150/2000

3 2 0
Primjena članka 10. stavaka 6., 7. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 2 0 3
Primjena članka 10. stavaka 6., 7. i 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na 1995. i sljedeće financijske godine

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Napomene

Na temelju podataka za ukupni bruto nacionalni dohodak i njegove sastavne dijelove iz prethodne godine, koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003, svaka država članica tereti se za iznos izračunan u skladu s propisima Europske unije te se u njezinu korist knjiži 12 plaćenih iznosa izvršenih prethodne financijske godine.

Komisija izračunava saldo svake države članice i pravovremeno je obavješćuje kako bi ta država članica mogla unijeti svoj saldo u račun iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 prvog radnog dana u prosincu te iste godine.

Zbog promjena u bruto nacionalnom proizvodu/bruto nacionalnom dohotku iz prethodnih financijskih godina u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) 1287/2003, a sukladno njezinim člancima 4. i 5., svaka dotična država članica prilagođava saldo utvrđen u skladu s člankom 10. stavkom 7. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.), a posebno njezin članak 10. stavci 6., 7. i 8.

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bugarska

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Češka

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Danska

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Njemačka

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estonija

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irska

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Grčka

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Španjolska

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Francuska

p.m.

300 400 000

0,—

Hrvatska

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italija

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Cipar

p.m.

55 184 000

0,—

Latvija

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Litva

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luksemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Mađarska

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Nizozemska

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Austrija

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Poljska

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugal

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumunjska

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovenija

p.m.

14 745 000

0,—

Slovačka

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finska

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Švedska

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

4 644 573 000

0,—

Stavka 3 2 0 3 — Ukupno

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

POGLAVLJE 3 4 —   PRILAGODBA KOJA SE ODNOSI NA NESUDJELOVANJE ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA U ODREĐENIM POLITIKAMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

3 4 0
Prilagodba koja se odnosi na učinak nesudjelovanja određenih država članica u određenim politikama u području slobode, sigurnosti i pravde

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Napomene

Člankom 3. Protokola o stajalištu Danske i člankom 5. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske, priloženih Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, tim državama članicama dodjeljuje se potpuno izuzeće od doprinosa financijskim posljedicama određenih politika u području slobode, sigurnosti i pravde, uz iznimku odgovarajućih administrativnih troškova. Stoga one imaju pravo na prilagodbu vlastitih sredstava uplaćenih za svaku godinu u kojoj ne sudjeluju.

Doprinos svake države članice za mehanizam prilagodbe izračunava se tako da se na proračunske rashode koji proizlaze iz ove aktivnosti ili politike primijeni opseg ukupnog bruto nacionalnog dohotka i njegovih sastavnih dijelova iz prethodne godine, koji je država članica dostavila u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).

Komisija izračunava saldo svake države članice i pravovremeno je obavješćuje kako bi ta država članica mogla unijeti svoj saldo u račun iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 u skladu s člankom 10.a te Uredbe.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.), a posebno njezin članak 10.a.

Protokol o stajalištu Danske, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 3., te Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 5.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bugarska

p.m.

p.m.

210 680,74

Češka

p.m.

p.m.

697 292,21

Danska

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Njemačka

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estonija

p.m.

p.m.

94 419,01

Irska

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Grčka

p.m.

p.m.

944 652,73

Španjolska

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Francuska

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Hrvatska

p.m.

p.m.

110 312,49

Italija

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Cipar

p.m.

p.m.

91 301,32

Latvija

p.m.

p.m.

120 648,96

Litva

p.m.

p.m.

177 930,11

Luksemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Mađarska

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Nizozemska

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Austrija

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Poljska

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugal

p.m.

p.m.

859 755,01

Rumunjska

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovenija

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovačka

p.m.

p.m.

372 965,33

Finska

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Švedska

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Članak 3 4 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

POGLAVLJE 3 5 —   REZULTAT KONAČNOG IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

3 5 0
Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 5 0 4
Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Napomene

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu.

Iznosi za 2014. temelje se na rezultatu konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2010.

Iznosi za 2015. temelje se na rezultatu konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2011.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2000/597/EZ, Euratom od 29. rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 253, 7.10.2000., str. 42.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bugarska

p.m.

1 392 513

562 835,00

Češka

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Danska

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Njemačka

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estonija

p.m.

364 152

334 638,00

Irska

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Grčka

p.m.

2 741 329

452 777,00

Španjolska

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Francuska

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Cipar

p.m.

1 207 563

919 896,00

Latvija

p.m.

244 042

379 038,23

Litva

p.m.

768 575

527 852,00

Luksemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Mađarska

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Nizozemska

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Austrija

p.m.

1 172 371

439 387,00

Poljska

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugal

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumunjska

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovenija

p.m.

702 416

896 466,00

Slovačka

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finska

p.m.

4 044 692

822 308,00

Švedska

p.m.

1 743 115

839 645,02

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Stavka 3 5 0 4 — Ukupno

p.m.

0.

–18 021 343,00

POGLAVLJE 3 6 —   REZULTAT PRIJELAZNIH AŽURIRANJA IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

3 6 0
Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 6 0 4
Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Napomene

U ovu stavku unosi se razlika između korekcije koja je prethodno unesena u proračun i posljednje prijelazne korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu prije nego se obave završni izračuni.

Iznosi za 2014. temelje se na rezultatu međuizračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2011.

Iznosi za 2015. temelje se na rezultatu međuizračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2012. i 2013.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.06.2007., str. 17.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Država članica

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Realizacija u 2014.

Belgija

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bugarska

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Češka

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Danska

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Njemačka

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estonija

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irska

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Grčka

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Španjolska

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Francuska

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Hrvatska

p.m.

2 783 075

0,—

Italija

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Cipar

p.m.

3 521 069

479 335,00

Latvija

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litva

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luksemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Mađarska

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Nizozemska

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Austrija

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Poljska

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugal

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumunjska

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovenija

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovačka

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finska

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Švedska

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Stavka 3 6 0 4 — Ukupno

p.m.

0

–19 260 403,04

GLAVA 4.

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

% 2014.–2016.

POGLAVLJE 4 0

4 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucija, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu te članova upravnih tijela Europske investicijske banke, Europske središnje banke, Europskog investicijskog fonda, njihova osoblja i osoba koje primaju mirovinu

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Prihodi od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

POGLAVLJE 4 0 - UKUPNO

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

POGLAVLJE 4 1

4 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Članak 4 1 2 Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

POGLAVLJE 4 1 - UKUPNO

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

POGLAVLJE 4 2

4 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od strane decentraliziranih agencija i međunarodnih organizacija kao poslodavca

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje zastupnika Europskog parlamenta

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 4 2 - UKUPNO

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Glava 4 - Ukupno

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

POGLAVLJE 4 0 —

RAZNI POREZI I ODBITCI

POGLAVLJE 4 1 —

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

POGLAVLJE 4 2 —

OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

POGLAVLJE 4 0 —   RAZNI POREZI I ODBITCI

4 0 0
Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucija, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu te članova upravnih tijela Europske investicijske banke, Europske središnje banke, Europskog investicijskog fonda, njihova osoblja i osoba koje primaju mirovinu

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su svi porezi na plaće i prihode svih vrsta, uz izuzetak davanja i obiteljskih naknada koji se isplaćuju članovima Komisije, dužnosnicima, ostalim službenicima i osobama koje primaju naknade povezane s prestankom radnog odnosa iz poglavlja 01 svake glave računa rashoda te osobama koje primaju mirovinu.

Europski parlament

 

73 484 272

Vijeće

 

25 490 000

Komisija:

 

475 896 378

— administracija

(379 720 000)

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

(18 676 561)

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

(16 683 776)

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

(3 255 000)

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

(684 000)

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

(2 604 000)

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

(873 000)

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

(1 308 000)

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

(3 398 000)

 

— Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(231 893)

 

— Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (LISA)

(575 397)

 

— Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

(26 543)

 

— Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

(70 671)

 

— Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (CSJU)

(198 436)

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

(271 893)

 

— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea, bivši EAHC)

(205 450)

 

— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

(1 258 625)

 

— Zajedničko poduzeće za elektroničke komponenete i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL, bivši Artemis i ENIAC)

(132 131)

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (Frontex)

(879 355)

 

— Europski potporni ured za azil (EASO)

(229 585)

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(4 335 231)

 

— Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(1 324 237)

 

— Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (Eurojust)

(803 500)

 

— Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(1 619 141)

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(564 801)

 

— Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 638 825)

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

(1 353 711)

 

— Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(328 585)

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(1 726 786)

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(743 061)

 

— Europsko nadzorno tijelo za GNSS (Galileo)

(520 980)

 

— Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

(139 683)

 

— Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(161 678)

 

— Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(625 754)

 

— Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E)

(2 058 636)

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(963 262)

 

— Europska agencija za lijekove (EMA)

(5 461 786)

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(565 560)

 

— Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

(258 185)

 

— Europska policijska akademija (CEPOL)

(173 018)

 

— Europski policijski ured (Europol)

(2 846 113)

 

— Europsko zajedničko poduzeće za željeznički promet (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Europska agencija za željeznice (ERA)

(917 935)

 

— Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(915 273)

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

(842 296)

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(504 570)

 

— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME, bivši EACI)

(815 240)

 

— Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH)

(131 711)

 

— Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA, bivša TEN-T EA)

(532 406)

 

— Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (IMI)

(271 910)

 

— Zajedničko poduzeće za novu generaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

(234 397)

 

— Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

(4 301 236)

 

— Izvršna agencija za istraživanje (REA)

(1 307 504)

 

— Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

(909 095)

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(1 186 360)

 

Sud Europske unije

 

27 907 000

Revizorski sud

 

11 192 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

4 567 558

Odbor regija

 

3 636 656

Europski ombudsman

 

644 005

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

495 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

19 861 000

Europska investicijska banka

 

43 900 000

Europska središnja banka

 

27 800 000

Europski investicijski fond

 

3 449 000

 

Ukupno

718 322 869

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegov članak 12.

Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju prihoda predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda EZ, predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 od 29. lipnja 1976. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 214, 6.8.1976., str. 24.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda (SL L 268, 20.10.1977., str. 1.).

Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).

Odluka br. 1247/2002/EZ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 1. srpnja 2002. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka (SL L 183, 12.7.2002., str. 1.).

Odluka Vijeća 2009/909/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja predsjednika Europskog vijeća (SL L 322, 9.12.2009., str. 35.).

Odluka Vijeća 2009/910/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa za visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (SL L 322, 9.12.2009., str. 36.).

Odluka Vijeća 2009/912/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa glavnog tajnika Vijeća Europske unije (SL L 322, 9.12.2009., str. 38.).

4 0 3
Prihodi od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

383 929,45

Napomene

Odredbe koje se odnose na privremeni doprinos primjenjivale su se do 30. lipnja 2003. Stoga će se ovom linijom pokriti svi prihodi koji proizlaze iz preostalog iznosa privremenog doprinosa iz plaća članova Komisije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija:

 

p.m.

—administracija

p.m.

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

p.m.

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

p.m.

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

p.m.

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

p.m.

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

p.m.

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

p.m.

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

p.m.

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

p.m.

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

p.m.

 

— Eurojust

p.m.

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

p.m.

 

— Europska agencija za lijekove (EMEA)

p.m.

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

p.m.

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

p.m.

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

p.m.

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

p.m.

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

p.m.

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

p.m.

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

p.m.

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

p.m.

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

p.m.

 

— Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

p.m.

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

p.m.

 

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno njegov članak 66.a u verziji koja je bila na snazi do 15. prosinca 2003.

Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda EZ, predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju primitaka članova Revizorskog suda (SL L 268, 20.10.1977., str. 1.).

4 0 4
Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi u skladu s člankom 66.a Pravilnika o osoblju.

Europski parlament

 

10 797 731

Vijeće

 

3 192 000

Komisija:

 

54 463 584

— administracija

(33 925 000)

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

(4 668 696)

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

(3 955 390)

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

(654 000)

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

(131 000)

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

(443 000)

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

(153 000)

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

(246 000)

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

(687 000)

 

— Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(70 939)

 

— Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (LISA)

(67 652)

 

— Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

(4 248)

 

— Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

(18 066)

 

— Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (CSJU)

(42 820)

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

(55 164)

 

— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea, bivši EAHC)

(39 877)

 

— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

(210 161)

 

— Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL, bivši Artemis i ENIAC)

(28 558)

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (Frontex)

(267 941)

 

— Europski potporni ured za azil (EASO)

(51 249)

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(1 027 061)

 

— Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(186 645)

 

— Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (Eurojust)

(123 513)

 

— Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(216 261)

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(133 677)

 

— Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(624 311)

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

(215 937)

 

— Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(81 532)

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(410 436)

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(134 366)

 

— Europsko nadzorno tijelo za GNSS (Galileo)

(146 103)

 

— Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

(40 536)

 

— Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(47 040)

 

— Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(139 567)

 

— Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E)

(451 994)

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(276 665)

 

— Europska agencija za lijekove (EMA)

(716 620)

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(153 182)

 

— Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

(64 034)

 

— Europska policijska akademija (CEPOL)

(30 070)

 

— Europski policijski ured (Europol)

(656 819)

 

— Europsko zajedničko poduzeće za željeznički promet (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Europska agencija za željeznice (ERA)

(194 656)

 

— Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(236 326)

 

— Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(175 045)

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

(175 912)

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(110 215)

 

— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME, bivši EACI)

(120 826)

 

— Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH)

(34 624)

 

— Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA, bivša TEN-T EA)

(100 006)

 

— Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (IMI)

(58 707)

 

— Zajedničko poduzeće za novu generaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

(51 542)

 

— Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

(921 184)

 

— Izvršna agencija za istraživanje (REA)

(229 524)

 

— Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

(140 479)

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(260 159)

 

Sud Europske unije

 

5 147 000

Revizorski sud

 

1 800 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

880 233

Odbor regija

 

706 771

Europski ombudsman

 

70 335

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

83 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

3 767 000

 

Ukupno

80 907 654

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 66.a.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju prihoda predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda EZ, predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda (SL L 268, 20.10.1977., str. 1.).

Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).

Odluka br. 1247/2002/EZ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 1. srpnja 2002. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka (SL L 183, 12.7.2002., str. 1.).

Odluka Vijeća 2009/909/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja predsjednika Europskog vijeća (SL L 322, 9.12.2009., str. 35.).

Odluka Vijeća 2009/910/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa za visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (SL L 322, 9.12.2009., str. 36.).

Odluka Vijeća 2009/912/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa glavnog tajnika Vijeća Europske unije (SL L 322, 9.12.2009., str. 38.).

POGLAVLJE 4 1 —   DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

4 1 0
Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su doprinosi osoblja za financiranje mirovinskog osiguranja.

Europski parlament

 

59 667 459

Vijeće

 

21 733 000

Komisija:

 

292 000 614

— administracija

(182 465 000)

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

(18 468 895)

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

(16 477 720)

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

(3 302 000)

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

(907 000)

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

(4 724 000)

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

(1 446 000)

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

(2 396 000)

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

(4 340 000)

 

— Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(430 236)

 

— Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (LISA)

(827 848)

 

— Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

(37 417)

 

— Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

(113 262)

 

— Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (CSJU)

(191 657)

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

(297 514)

 

— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea, bivši EAHC)

(288 996)

 

— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

(1 980 724)

 

— Zajedničko poduzeće za elektroničke komponenete i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL, bivši Artemis i ENIAC)

(156 557)

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (Frontex)

(1 438 297)

 

— Europski potporni ured za azil (EASO)

(367 562)

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(5 167 979)

 

— Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(947 222)

 

— Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (Eurojust)

(1 161 506)

 

— Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(1 572 724)

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(752 900)

 

— Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 534 056)

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

(1 270 415)

 

— Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(399 690)

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(2 514 865)

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(726 087)

 

— Europsko nadzorno tijelo za GNSS (Galileo)

(827 978)

 

— Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

(239 850)

 

— Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(341 753)

 

— Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(747 532)

 

— Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E)

(2 645 185)

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(1 471 858)

 

— Europska agencija za lijekove (EMA)

(4 390 382)

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(730 558)

 

— Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

(391 208)

 

— Europska policijska akademija (CEPOL)

(176 023)

 

— Europski policijski ured (Europol)

(3 489 707)

 

— Europsko zajedničko poduzeće za željeznički promet (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Europska agencija za željeznice (ERA)

(1 002 769)

 

— Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(973 209)

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

(905 763)

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(642 697)

 

— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME, bivši EACI)

(1 156 340)

 

— Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH)

(153 548)

 

— Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA, bivša TEN-T EA)

(785 921)

 

— Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (IMI)

(278 112)

 

— Zajedničko poduzeće za novu generaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

(260 787)

 

— Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

(5 086 470)

 

— Izvršna agencija za istraživanje (REA)

(2 478 891)

 

— Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

(325 335)

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(1 481 553)

 

Sud Europske unije

 

18 451 000

Revizorski sud

 

7 496 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

5 338 577

Odbor regija

 

3 772 117

Europski ombudsman

 

518 510

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

394 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

17 099 000

 

Ukupno

426 470 277

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 od 29. lipnja 1976. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja službenika Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 214, 6.8.1976., str. 24.).

4 1 1
Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćena su plaćanja Uniji u aktuarskoj protuvrijednosti ili paušalnoj otkupnoj vrijednosti mirovinskih prava koja su dužnosnici stekli na prethodnim radnim mjestima.

Europski Parlament

 

9 100 000

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

91 492 938

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

100 592 938

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

4 1 2
Članak 4 1 2 Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

110 000

110 000

97 727,29

Napomene

Dužnosnici i ostali službenici koji koriste dopust za osobne potrebe mogu i dalje stjecati mirovinska prava pod uvjetom da snose trošak doprinosa poslodavca.

Europski parlament

 

10 000

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

110 000

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

POGLAVLJE 4 2 —   OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

4 2 0
Doprinosi za mirovinsko osiguranje od strane decentraliziranih agencija i međunarodnih organizacija kao poslodavca

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su doprinosi za mirovinsko osiguranje od strane decentraliziranih agencija i međunarodnih organizacija kao poslodavca.

Komisija

 

21 623 969

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

4 2 1
Doprinosi za mirovinsko osiguranje zastupnika Europskog parlamenta

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su doprinosi zastupnika Europskog parlamenta za financiranje mirovinskog osiguranja.

Europski parlament

 

p.m.

Pravna osnova

Pravilnik o plaćanju troškova i doplataka zastupnicima Europskog parlamenta, a posebno njegov prilog III.

GLAVA 5.

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

% 2014.–2016.

POGLAVLJE 5 0

5 0 0

Prihodi od prodaje pokretne imovine (isporuka robe)

5 0 0 0

Prihodi od prodaje vozila — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Prihodi od isporuke robe ostalim institucijama ili tijelima — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Članak 5 0 0 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Prihodi od prodaje nepokretne imovine

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

POGLAVLJE 5 0 - UKUPNO

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

POGLAVLJE 5 1

5 1 0

Prihodi od iznajmljivanja namještaja i opreme — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Prihodi od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam te nadoknada troškova povezanih s davanjem u najam

5 1 1 0

Prihodi od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Nadoknada troškova povezanih s davanjem u najam — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Članak 5 1 1 - Ukupno

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

POGLAVLJE 5 1 - UKUPNO

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

POGLAVLJE 5 2

5 2 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima organizacija koje primaju subvencije, a preneseni su na Komisiju

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Kamate na pretfinanciranje

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Prihodi ostvareni po fiducijarnim računima — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

POGLAVLJE 5 2 - UKUPNO

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

POGLAVLJE 5 5

5 5 0

Prihodi od pružanja usluga i rada za druge institucije ili tijela, uključujući povrat troškova službenih putovanja od strane drugih institucija ili tijela plaćenih u njihovo ime — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Prihodi od trećih osoba u vezi s uslugama ili radom obavljenim na njihov zahtjev — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

POGLAVLJE 5 5 - UKUPNO

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

POGLAVLJE 5 7

5 7 0

Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata, zajedno s namjenskim prihodima specifičnima za svaku instituciju — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Vraćanje rashoda za socijalnu skrb nastalih u ime druge institucije

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem institucije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Prihodi od doprinosa Komisije Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD) za osoblje Komisije koje radi u delegacijama Unije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

POGLAVLJE 5 7 - UKUPNO

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

POGLAVLJE 5 8

5 8 0

Prihodi od plaćanja povezanih s davanjem u najam — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Prihodi od primljenih iznosa osiguranja — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

POGLAVLJE 5 8 - UKUPNO

p.m.

p.m.

566 993,02

 

POGLAVLJE 5 9

5 9 0

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

POGLAVLJE 5 9 - UKUPNO

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Glava 5 - Ukupno

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

POGLAVLJE 5 0 —

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (ISPORUKA ROBE) I NEPOKRETNE IMOVINE

POGLAVLJE 5 1 —

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA

POGLAVLJE 5 2 —

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

POGLAVLJE 5 5 —

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I RADA

POGLAVLJE 5 7 —

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

POGLAVLJE 5 8 —

RAZNE NAKNADE

POGLAVLJE 5 9 —

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

POGLAVLJE 5 0 —   PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (ISPORUKA ROBE) I NEPOKRETNE IMOVINE

5 0 0
Prihodi od prodaje pokretne imovine (isporuka robe)

5 0 0 0
Prihodi od prodaje vozila — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

16 070,—

Napomene

U ovu stavku unose se prihodi od prodaje ili zamjene vozila koja su u vlasništvu institucija.

U nju se unose i prihodi od prodaje vozila koja su zamijenjena ili odbačena kada im je knjigovodstvena vrijednost u cijelosti amortizirana.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkama (a) i (b) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski Parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 0 0 1
Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

325 842,05

Napomene

U ovu stavku unose se prihodi od prodaje ili zamjene pokretne imovine, osim vozila, koja je u vlasništvu institucija.

U nju se unose i prihodi od prodaje opreme, instalacija, materijala te znanstvenih i tehničkih strojeva koji su zamijenjeni ili odbačeni kada im je knjigovodstvena vrijednost u cijelosti amortizirana.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkama (a) i (b) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 0 0 2
Prihodi od isporuke robe ostalim institucijama ili tijelima — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

667 661,62

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (e) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 0 1
Prihodi od prodaje nepokretne imovine

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi od prodaje nepokretne imovine u vlasništvu institucija

5 0 2
Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

345 124,64

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (h) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

U ovaj članak unose se i prihodi od prodaje takvih proizvoda na elektroničkim medijima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

POGLAVLJE 5 1 —   PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA

5 1 0
Prihodi od iznajmljivanja namještaja i opreme — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

649,34

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (a) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 1 1
Prihodi od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam te nadoknada troškova povezanih s davanjem u najam

5 1 1 0
Prihodi od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

17 113 535,02

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (a) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 1 1 1
Nadoknada troškova povezanih s davanjem u najam — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

2 289 800,67

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (a) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

POGLAVLJE 5 2 —   PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

5 2 0
Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

455 129

453 674

2 142 331,10

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata u korist ili na teret računa institucija.

Europski parlament

 

410 000

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

40 000

Odbor regija

 

5 129

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

455 129

5 2 1
Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima organizacija koje primaju subvencije, a preneseni su na Komisiju

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi ostvareni otplatom kamata od organizacija koje primaju subvencije i koje su predujmove dobivene od Komisije položile na račune koji donose kamate. Ako se ne iskoriste, ti predujmovi i na njih ostvarene kamate moraju se vratiti Komisiji.

Komisija

 

10 000 000

5 2 2
Kamate na pretfinanciranje

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi od kamata na pretfinanciranje.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (d) Financijske uredbe, ovi prihodi mogu se koristiti kao izvor dodatnih odobrenih sredstava u linijama koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Kamate na plaćanja pretfinanciranja iz proračuna nisu plative Uniji, osim ako je drukčije predviđeno u sporazumima o delegiranju, uz iznimku sporazuma koji su sklopljeni s trećim zemljama ili tijelima koje su te zemlje odredile. U slučajevima u kojima je to predviđeno, te se kamate ponovno koriste za odgovarajuće djelovanje, odbijaju od zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 23. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) Financijske uredbe ili se osigurava njihov povrat.

U Delegiranoj uredbi (EU) br. 1268/2012 o pravilima primjene Financijske uredbe utvrđuju se i odredbe u pogledu obračunavanja kamata na pretfinanciranje.

Komisija

 

40 000 000

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 21. stavak 3. točka (d).

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

5 2 3
Prihodi ostvareni po fiducijarnim računima — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

123 434,10

Napomene

U ovaj članak unose se kamate i ostali prihodi ostvareni po fiducijarnim računima.

Fiducijarne račune u ime Unije vode međunarodne financijske institucije (Europski investicijski fond, Europska investicijska banka, Razvojna banka Vijeća Europe/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europska banka za obnovu i razvoj) koje upravljaju programima Unije i iznosi koje Unija plaća ostaju na računu dok se ne dodijele korisnicima pojedinih programa, primjerice malim i srednjim poduzećima ili institucijama koje vode projekte u zemljama pristupnicama.

U skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe, kamate ostvarene po fiducijarnim računima korištenim za programe Unije koriste se kao izvor dodatnih odobrenih sredstava u linijama koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 21. stavak 4.

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

POGLAVLJE 5 5 —   PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I RADA

5 5 0
Prihodi od pružanja usluga i rada za druge institucije ili tijela, uključujući povrat troškova službenih putovanja od strane drugih institucija ili tijela plaćenih u njihovo ime — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

37 192 210,99

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (e) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 5 1
Prihodi od trećih osoba u vezi s uslugama ili radom obavljenim na njihov zahtjev — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

4 413 932,61

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (a) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlamentt

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

POGLAVLJE 5 7 —   OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

5 7 0
Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

43 544 889,76

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (c) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 7 1
Prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata, zajedno s namjenskim prihodima specifičnima za svaku instituciju — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

20 899,93

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 7 2
Vraćanje rashoda za socijalnu skrb nastalih u ime druge institucije

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi od vraćanja rashoda za socijalnu skrb nastalih u ime druge institucije.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 7 3
Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem institucije — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

164 795 528,82

Napomene

U skladu s člankom 21. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 7 4
Prihodi od doprinosa Komisije Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD) za osoblje Komisije koje radi u delegacijama Unije — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

263 844 850,57

Napomene

Ovi prihodi proizlaze iz doprinosa Komisije EEAS-u za pokrivanje lokalnih troškova osoblja Komisije koje radi u delegacijama Unije, uključujući osoblje Komisije koje se financira iz Europskog fonda za razvoj (EDF).

U skladu s člankom 21. stavcima 2. i 3. Financijske uredbe, svi prihodi koristit će se kao izvor dodatnih odobrenih sredstava za stavku 3 0 0 5 izvještaja o rashodima u odjeljku X. „Europska služba za vanjsko djelovanje”.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

POGLAVLJE 5 8 —   RAZNE NAKNADE

5 8 0
Prihodi od plaćanja povezanih s davanjem u najam — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

17 828,08

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (g) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

5 8 1
Prihodi od primljenih iznosa osiguranja — Namjenski prihodi

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

p.m.

p.m.

549 164,94

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (f) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

U ovaj članak unose se i prihodi od nadoknada plaća dužnosnika koji su doživjeli nesreću, a koje plaćaju osiguravajuća društva.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

POGLAVLJE 5 9 —   OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 9 0
Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

Napomene

U ovaj članak unose se ostali prihodi od administrativnog poslovanja.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

5 000 000

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

5 000 000

GLAVA 6.

DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI SA SPORAZUMIMA I PROGRAMIMA UNIJE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

% 2014.–2016.

POGLAVLJE 6 0

6 0 1

Razni istraživački programi

6 0 1 1

Sporazumi o suradnji između Švicarske i Euratoma o kontroliranoj termonuklearnoj fuziji i fizici plazme — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 2

Europski sporazumi o razvoju fuzije (EFDA) — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

1 916 000,—

 

6 0 1 3

Sporazumi o suradnji s trećim zemljama u okviru istraživačkih programa Unije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

188 328 679,52

 

6 0 1 5

Sporazumi o suradnji s institutima iz trećih zemalja koji se odnose na znanstvene i tehnološke projekte od interesa za Uniju (Eureka i ostali) — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 6

Sporazumi o europskoj suradnji u području znanstvenih i tehničkih istraživanja — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Članak 6 0 1 - Ukupno

p.m.

p.m.

190 244 679,52

 

6 0 2

Ostali programi

6 0 2 1

Razni prihodi koji se odnose na humanitarnu pomoć — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

 

Članak 6 0 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

6 0 3

Sporazumi o pridruživanju između Unije i trećih zemalja

6 0 3 1

Prihodi ostvareni sudjelovanjem država kandidatkinja i potencijalnih kandidata sa zapadnog Balkana u programima Unije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

200 597 560,18

 

6 0 3 2

Prihodi ostvareni sudjelovanjem trećih zemalja, osim država kandidatkinja i potencijalnih kandidata sa zapadnog Balkana, u sporazumima o carinskoj suradnji — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

670 748,—

 

6 0 3 3

Sudjelovanje trećih zemalja ili vanjskih tijela u aktivnostima Unije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

135 583 121,90

 

 

Članak 6 0 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

336 851 430,08

 

 

POGLAVLJE 6 0 - UKUPNO

p.m.

p.m.

577 023 680,96

 

POGLAVLJE 6 1

6 1 1

Vraćanje rashoda nastalih u ime najmanje jedne države članice

6 1 1 3

Prihodi od ulaganja iz članka 4. Odluke 2003/76/EZ — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 1 4

Prihodi ostvareni iz iznosa čiji je povrat osiguran u okviru istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Članak 6 1 1 - Ukupno

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 2

Vraćanje rashoda nastalih posebice kao rezultat rada na zahtjev i uz naplatu — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

1 937,74

 

6 1 4

Vraćanje potpore Unije komercijalno uspješnim projektima i aktivnostima

6 1 4 3

Vraćanje potpore Unije europskim aktivnostima u području rizičnog kapitala namijenjene malim i srednjim poduzećima — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 4 4

Vraćanje potpore Unije instrumentima za podjelu rizika koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Članak 6 1 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5

Vraćanje neiskorištene pomoći Unije

6 1 5 0

Vraćanje neiskorištene pomoći iz Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi, Financijskog instrumenta za upravljanje ribarstvom, Kohezijskog fonda, Fonda solidarnosti Europske unije, instrumenata ISPA i IPA, fondova EFR, FEAD i EFPR te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

67 212 656,57

 

6 1 5 1

Vraćanje neiskorištenih subvencija za uravnoteženje proračunâ — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 2

Vraćanje neiskorištenih subvencija za kamate — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 3

Vraćanje neiskorištenih iznosa plaćenih na temelju ugovora koje je sklopila institucija — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 7

Vraćanja avansnih plaćanja u okviru strukturnih fondova, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za ribarstvo, Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,30

 

6 1 5 8

Vraćanje razne neiskorištene pomoći Unije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

582 627,32

 

 

Članak 6 1 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

67 795 284,19

 

6 1 6

Vraćanje rashoda nastalih u ime Međunarodne agencije za atomsku energiju — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 7

Vraćanje iznosa plaćenih u vezi s pomoći Unije trećim zemljama

6 1 7 0

Vraćanja u okviru suradnje s Južnom Afrikom — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

1 754,84

 

 

Članak 6 1 7 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 754,84

 

6 1 8

Vraćanje iznosa plaćenih u vezi s pomoći u hrani

6 1 8 0

Vraćanja preplaćenih iznosa u vezi s pomoći u hrani od strane ponuditelja ili primatelja — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

15 691,39

 

6 1 8 1

Vraćanje dodatnih troškova koje su prouzročili primatelji pomoći u hrani — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

10 000,—

 

 

Članak 6 1 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

25 691,39

 

6 1 9

Vraćanje ostalih rashoda nastalih u ime vanjskih tijela

6 1 9 1

Vraćanje ostalih rashoda nastalih u ime vanjskih tijela u skladu s Odlukom Vijeća 77/270/Euratom — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

Članak 6 1 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

POGLAVLJE 6 1 - UKUPNO

p.m.

p.m.

120 989 852,20

 

POGLAVLJE 6 2

6 2 0

Opskrba sirovinama ili posebnim fisibilnim materijalima uz naplatu (članak 6. točka (b) Ugovora o Euratomu) — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2

Prihodi od usluga koje Zajednički istraživački centar pruža vanjskim tijelima uz naplatu

6 2 2 1

Prihodi od rada reaktora visokog fluksa (HFR) koji će se upotrebljavati kao izvor dodatnih odobrenih sredstava — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

7 994 736,64

 

6 2 2 3

Ostali prihodi od usluga koje Zajednički istraživački centar pruža vanjskim tijelima uz naplatu i koji će se upotrebljavati kao izvor dodatnih odobrenih sredstava — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

8 111 453,33

 

6 2 2 4

Prihodi od licencija koje je Komisija odobrila za izume proizašle iz istraživanja Unije koje provodi Zajednički istraživački centar, neovisno o tome mogu li se oni patentirati — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

268 933,15

 

6 2 2 5

Ostali prihodi namijenjeni Zajedničkom istraživačkom centru — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2 6

Prihodi od usluga koje Zajednički istraživački centar pruža drugim službama Komisije na natjecateljskoj osnovi, a koji će se upotrebljavati kao izvor dodatnih odobrenih sredstava — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

61 421 661,54

 

 

Članak 6 2 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

6 2 4

Prihodi od licencija koje je Komisija odobrila za izume proizašle iz istraživanja Unije, neovisno o tome mogu li se oni patentirati (neizravno djelovanje) — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 6 2 - UKUPNO

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

POGLAVLJE 6 3

6 3 0

Doprinosi država članica Europskog udruženja slobodne trgovine na temelju Sporazuma o suradnji u Europskom gospodarskom prostoru — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

286 014 835,—

 

6 3 1

Doprinosi u okviru schengenske pravne stečevine

6 3 1 1

Doprinosi za administrativne troškove koji se temelje na sporazumu sklopljenom s Islandom i Norveškom — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

1 177 275,75

 

6 3 1 2

Doprinos za razvoj opsežnih informacijskih susutava na temelju sporazuma sklopljenog s Islandom, Norveškom, Švicarskom i Lihtenštajnom — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

2 620 721,15

 

6 3 1 3

Ostali doprinosi u okviru schengenske pravne stečevine (Island, Norveška, Švicarska i Lihtenštajn) — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

31 993,89

 

 

Članak 6 3 1 - Ukupno

p.m.

p.m.

3 829 990,79

 

6 3 2

Doprinosi za zajedničke rashode za administrativnu potporu iz Europskog fonda za razvoj — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

86 415 429,65

 

6 3 3

Doprinosi za određene programe vanjske pomoći

6 3 3 0

Doprinosi država članica, uključujući njihove javne agencije, subjekte ili fizičke osobe, za određene programe vanjske pomoći koje financira Unija i kojima u njihovo ime upravlja Komisija — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 3 1

Doprinosi trećih zemalja, uključujući njihove javne agencije, subjekte ili fizičke osobe, za određene programe vanjske pomoći koje financira Unija i kojima u njihovo ime upravlja Komisija — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 3 2

Doprinosi međunarodnih organizacija za određene programe vanjske pomoći koje financira Unija i kojima u njihovo ime upravlja Komisija — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Članak 6 3 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 4

Doprinosi iz uzajamnih fondova i financijskih instrumenata — Namjenski prihodi

6 3 4 0

Doprinosi iz uzajamnih fondova troškovima upravljanja Komisije — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 4 1

Doprinosi iz financijskih instrumenata — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Članak 6 3 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 6 3 - UKUPNO

p.m.

p.m.

387 817 750,24

 

POGLAVLJE 6 5

6 5 0

Financijski ispravci prije 2015. povezani s EFRR-om, ESF-om, smjernicama EFSJP-a, FISR-om, Kohezijskim fondom, EFR-om, EFPR-om, Sapard-om i IPA-om — Namjenski prihodi

118 383 863,98

 

6 5 1

Financijski ispravci povezani s programskim razdobljima prije 2000.

p.m.

p.m.

 

 

6 5 2

Financijski ispravci povezani s programskim razdobljem 2000.–2006. — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

 

 

6 5 3

Financijski ispravci povezani s programskim razdobljem 2007.–2013. — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

 

 

6 5 4

Financijski ispravci povezani s programskim razdobljem 2014. – 2020. — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

 

 

 

POGLAVLJE 6 5 - UKUPNO

p.m.

p.m.

118 383 863,98

 

POGLAVLJE 6 6

6 6 0

Ostali doprinosi i vraćanja

6 6 0 0

Ostali namjenski doprinosi i vraćanja — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

850 711 696,25

 

6 6 0 1

Ostali nenamjenski doprinosi i vraćanja

60 000 000

60 000 000

8 666 423,81

14,44

 

Članak 6 6 0 - Ukupno

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

 

POGLAVLJE 6 6 - UKUPNO

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

POGLAVLJE 6 7

6 7 0

Prihodi koji se odnose na Europski fond za jamstva u poljoprivredi

6 7 0 1

Poravnanje računâ Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

815 588 600,63

 

6 7 0 2

Nepravilnosti povezane s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

150 305 663,70

 

6 7 0 3

Pristojba za prekoračene količine za proizvođače mlijeka — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

48 284 110,03

 

 

Članak 6 7 0 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 014 178 374,36

 

6 7 1

Prihodi koji se odnose na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

6 7 1 1

Poravnanje računâ Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

69 413 810,83

 

6 7 1 2

Nepravilnosti u vezi s Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Članak 6 7 1 - Ukupno

p.m.

p.m.

69 413 810,83

 

 

POGLAVLJE 6 7 - UKUPNO

p.m.

p.m.

1 083 592 185,19

 

 

Glava 6 - Ukupno

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

5 374,97