31.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 347/1285


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2452

оd 2. prosinca 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 56. četvrti stavak i članak 256. peti stavak,

budući da:

(1)

Usklađenost zahtjeva za objavu kvantitativnih informacija iz izvješća o solventnosti i financijskom stanju trebala bi se osigurati primjenom propisanog skupa predložaka za objavu, čime bi se omogućilo bolje razumijevanje informacija koje se javno objavljuju, osobito radi usporedbe tijekom vremena i među različitim društvima. Primjenom predložaka trebalo bi se osigurati i jednako postupanje prema društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje te poboljšati razumijevanje objavljivanja informacija što ga provode grupe.

(2)

Kada su društva za osiguranje i društva za reosiguranje, sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi ovlašteni objaviti jedinstveno izvješće o solventnosti i financijskom stanju, oni bi trebali, u okviru svojeg izvješća, zasebno objaviti za svako društvo kćer društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje informacije utvrđene ovom Uredbom za pojedinačna društva te informacije propisane za grupe.

(3)

Kako bi se osigurala dosljedna uporaba načina objave, odgovarajuće odredbe o načinima objave iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2) trebale bi se primjenjivati za objavu izvješća o solventnosti i financijskom stanju grupe i jedinstvenog izvješća o solventnosti i financijskom stanju.

(4)

Društva i grupe za osiguranje i reosiguranje trebali bi objaviti samo informacije koje su odnose na njihovu djelatnost. Na primjer, određene mogućnosti predviđene Direktivom 2009/138/EZ, primjerice upotreba uravnotežene prilagodbe za izračun tehničkih pričuva ili upotreba potpunog ili djelomičnog unutarnjeg modela ili parametara specifičnih za društvo za izračun potrebnog solventnog kapitala, utječu na opseg informacija koje treba objaviti. U većini slučajeva trebalo bi podnijeti samo podskup predložaka predviđenih ovom Uredbom jer se svi predlošci ne primjenjuju na sva društva.

(5)

Odredbe iz ove Uredbe međusobno su usko povezane jer se odnose na postupke i predloške za objavu izvješća o solventnosti i financijskom stanju. Kako bi se osigurala dosljednost među tim odredbama, koje bi trebale stupiti na snagu u isto vrijeme, te kako bi se osobama koje podliježu tim obvezama omogućio sveobuhvatan pregled i pristup tim odredbama, uključujući ulagatelje koji nemaju boravište u Uniji, poželjno je jednom uredbom obuhvatiti sve provedbene tehničke standarde predviđene člankom 56. i člankom 256. stavkom 5. Direktive 2009/138/EZ.

(6)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

(7)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju provedbeni tehnički standardi o izvješću o solventnosti i financijskom stanju tako što se utvrđuju postupci, formati i predlošci za objavu informacija iz članka 51. Direktive 2009/138/EZ za pojedinačna društva za osiguranje i pojedinačna društva za reosiguranje te iz članka 256. Direktive 2009/138/EZ za grupe.

Članak 2.

Formati javne objave

Pri objavi informacija iz ove Uredbe podaci o monetarnim iznosima iskazuju se na razini tisuća jedinica.

Članak 3.

Valuta

1.   Za potrebe ove Uredbe, osim ako nadzorno tijelo drugačije zatraži, „izvještajna valuta” znači:

(a)

za izvješćivanje na pojedinačnoj razini, valuta koja se upotrebljava za pripremu financijskih izvještaja društva za osiguranje ili društva za reosiguranje;

(b)

za izvješćivanje na razini grupe, valuta koja se upotrebljava za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja.

2.   Podaci o monetarnim iznosima iskazuju se u izvještajnoj valuti. Svaka druga valuta koja nije izvještajna valuta konvertira se u izvještajnu valutu.

3.   Ako se iskazuje vrijednost bilo koje imovine ili obveze izraženih u valuti koja nije izvještajna valuta, vrijednost se konvertira u izvještajnu valutu kao da se konverzija izvršila po zaključnom tečaju na posljednji dan za koji je primjerena stopa dostupna u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi ta imovina ili obveza.

4.   Ako se iskazuje vrijednost bilo kojeg prihoda ili izdatka, vrijednost se konvertira u izvještajnu valutu uporabom takve osnove za konverziju kakva se upotrijebila za potrebe računovodstva.

5.   Konverzija u izvještajnu valutu izvršava se primjenom tečaja iz istog izvora kakav je upotrijebljen za financijske izvještaje društva za osiguranje ili društva za reosiguranje u slučaju izvješćivanja na pojedinačnoj razini ili za konsolidirane financijske izvještaje u slučaju izvješćivanja na razini grupe, osim ako nadzorno tijelo drugačije zatraži.

Članak 4.

Predlošci za izvješće o solventnosti i financijskom stanju pojedinačnih društava

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje javno objavljuju, u okviru svojeg izvješća o solventnosti i financijskom stanju, najmanje sljedeće predloške:

(a)

predložak S.02.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(b)

predložak S.05.01.02 iz Priloga I. navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima, primjenom načela vrednovanja i priznavanja koja su upotrijebljena u financijskim izvještajima društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.01 Priloga II. ovoj Uredbi, za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35;

(c)

predložak S.05.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima po državi, primjenom načela vrednovanja i priznavanja koja su upotrijebljena u financijskim izvještajima društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.02 Priloga II.;

(d)

predložak S.12.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama u vezi sa životnim i zdravstvenim osiguranjem koje se provodi na sličnoj tehničkoj podlozi onome životnog osiguranja („SLT zdravstveno osiguranje”) za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.12.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(e)

predložak S.17.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama za neživotno osiguranje za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.17.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(f)

predložak S.19.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o odštetnim zahtjevima neživotnog osiguranja u obliku razvojnih trokuta, za ukupno neživotno osiguranje, prema uputama navedenima u odjeljku S.19.01 Priloga II.;

(g)

predložak S.22.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o učinku mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.01 Priloga II.;

(h)

predložak S.23.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima uključujući osnovna vlastita sredstva i pomoćna vlastita sredstva, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga II.;

(i)

predložak S.25.01.21 iz Priloga I., navodeći informacije o potrebnom solventnom kapitalu izračunanom uporabom standardne formule, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga II.;

(j)

predložak S.25.02.21 iz Priloga I., navodeći informacije o potrebnom solventnom kapitalu izračunanom uporabom standardne formule i djelomičnog unutarnjeg modela, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga II.;

(k)

predložak S.25.03.21 iz Priloga I., navodeći informacije o potrebnom solventnom kapitalu izračunanom uporabom potpunog unutarnjeg modela, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga II.;

(l)

predložak S.28.01.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital za društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja se bave samo djelatnošću životnog osiguranja ili reosiguranja odnosno samo djelatnošću neživotnog osiguranja ili reosiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.01 Priloga II.;

(m)

predložak S.28.02.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital za društva za osiguranje koja se bave djelatnošću životnog osiguranja i neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.02 Priloga II.

Članak 5.

Predlošci za izvješće o solventnosti i financijskom stanju grupe

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi javno objavljuju, u okviru svojeg izvješća o solventnosti i financijskom stanju grupe, najmanje sljedeće predloške:

(a)

predložak S.32.01.22 iz Priloga I., navodeći informacije o društvima za osiguranje u okviru grupe, prema uputama navedenima u odjeljku S.32.01 Priloga III.;

(b)

ako za potrebe izračuna solventnosti grupe grupa primjenjuje metodu 1 kako je definirana člankom 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana člankom 233. Direktive 2009/138/EZ, predložak S.02.01.02 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(c)

predložak S.05.01.02 iz Priloga I. navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima, primjenom načela vrednovanja i priznavanja koja su upotrijebljena u konsolidiranim financijskim izvještajima, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.01 Priloga III. ovoj Uredbi, za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35;

(d)

predložak S.05.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima po državi, primjenom načela vrednovanja i priznavanja koja su upotrijebljena u konsolidiranim financijskim izvještajima, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.02 Priloga III.;

(e)

predložak S.22.01.22 iz Priloga I., navodeći informacije o učinku mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.01 Priloga III.;

(f)

predložak S.23.01.22 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima uključujući osnovna vlastita sredstva i pomoćna vlastita sredstva, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga III.;

(g)

ako za potrebe izračuna solventnosti grupe grupa primjenjuje metodu 1 kako je definirana člankom 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana člankom 233. te Direktive, predložak S.25.01.22 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o potrebnom solventnom kapitalu izračunanom uporabom standardne formule, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(h)

ako za potrebe izračuna solventnosti grupe grupa primjenjuje metodu 1 kako je definirana člankom 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana člankom 233. te Direktive, predložak S.25.02.22 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o potrebnom solventnom kapitalu izračunanom uporabom standardne formule i djelomičnog unutarnjeg modela, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga III. ovoj Uredbi;

(i)

ako za potrebe izračuna solventnosti grupe grupa primjenjuje metodu 1 kako je definirana člankom 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana člankom 233. te Direktive, predložak S.25.03.22 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o potrebnom solventnom kapitalu izračunanom uporabom potpunog unutarnjeg modela, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Upućivanja na druge dokumente u izvješću o solventnosti i financijskom stanju

Kada društva za osiguranje i društva za reosiguranje, sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi uključe u svoje izvješće o solventnosti i financijskom stanju upućivanja na druge javno dostupne dokumente, u tim se upućivanjima izravno upućuju na same informacije, a ne na opći dokument.

Članak 7.

Dosljednost informacija

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje, sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi ocjenjuju jesu li objavljene informacije u potpunosti u skladu s informacijama koje se dostavljaju nadzornim tijelima.

Članak 8.

Načini objave izvješća o solventnosti i financijskom stanju grupe i jedinstvenog izvješća o solventnosti i financijskom stanju

Članak 301. Delegirane uredbe (EU) 2015/35 primjenjuje se na objavu izvješća o solventnosti i financijskom stanju grupe i jedinstvenog izvješća o solventnosti i financijskom stanju.

Članak 9.

Uključenost društava kćeri u jedinstveno izvješće o solventnosti i financijskom stanju

1.   Kada sudjelujuće društvo za osiguranje ili sudjelujuće društvo za reosiguranje, osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding zatraži od nadzornika grupe suglasnost za podnošenje jedinstvenog izvješća o solventnosti i financijskom stanju, nadzornik grupe mora odmah stupiti u kontakt s dotičnim nadzornim tijelima kako bi se s njima dogovorio posebice o jeziku teksta jedinstvenog izvješća o solventnosti i financijskom stanju.

2.   Sudjelujuće društvo za osiguranje i sudjelujuće društvo za reosiguranje, osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding dostavlja objašnjenje o tome na koji će način društva kćeri biti obuhvaćena i na koji će način upravno, upravljačko ili nadzorno tijelo društva kćeri biti uključeno u postupak i odobravanje jedinstvenog izvješća o solventnosti i financijskom stanju.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).


PRILOG I.

S.02.01.02

Bilanca

 

 

Vrijednost prema Solventnosti II

Imovina

 

C0010

Nematerijalna imovina

R0030

 

Odgođena porezna imovina

R0040

 

Višak mirovinskih naknada

R0050

 

Nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu

R0060

 

Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0070

 

Nekretnine (osim za vlastitu upotrebu)

R0080

 

Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja

R0090

 

Vlasnički vrijednosni papiri

R0100

 

Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni

R0110

 

Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni

R0120

 

Obveznice

R0130

 

Državne obveznice

R0140

 

Korporativne obveznice

R0150

 

Strukturirani dužnički instrumenti

R0160

 

Osigurani vrijednosni papiri

R0170

 

Subjekti za zajednička ulaganja

R0180

 

Izvedenice

R0190

 

Depoziti osim novčanih ekvivalenata

R0200

 

Ostala ulaganja

R0210

 

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0220

 

Krediti i hipoteke

R0230

 

Krediti na temelju police

R0240

 

Krediti i hipoteke pojedincima

R0250

 

Ostali krediti i hipoteke

R0260

 

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju od:

R0270

 

Neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0280

 

Neživotnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje

R0290

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0300

 

Životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0310

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju

R0320

 

Životnog osiguranja, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0330

 

Životnog osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0340

 

Depoziti kod cedenata

R0350

 

Potraživanja od osiguranja i posrednika

R0360

 

Potraživanja od reosiguranja

R0370

 

Potraživanja (od kupaca, ne od osiguranja)

R0380

 

Vlastite dionice (koje se drže izravno)

R0390

 

Dospjeli iznosi u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen.

R0400

 

Novac i novčani ekvivalenti

R0410

 

Sva ostala imovina, koja nije prikazana drugdje

R0420

 

Ukupna imovina

R0500

 

Obveze

 

C0010

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje

R0510

 

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje)

R0520

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0530

 

Najbolja procjena

R0540

 

Dodatak za rizik

R0550

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju)

R0560

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0570

 

Najbolja procjena

R0580

 

Dodatak za rizik

R0590

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0600

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju)

R0610

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0620

 

Najbolja procjena

R0630

 

Dodatak za rizik

R0640

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0650

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0660

 

Najbolja procjena

R0670

 

Dodatak za rizik

R0680

 

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0690

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0700

 

Najbolja procjena

R0710

 

Dodatak za rizik

R0720

 

Nepredviđene obveze

R0740

 

Pričuve osim tehničkih pričuva

R0750

 

Obveze za mirovine

R0760

 

Depoziti reosiguratelja

R0770

 

Odgođene porezne obveze

R0780

 

Izvedenice

R0790

 

Dugovanja prema kreditnim institucijama

R0800

 

Financijske obveze, osim dugovanja prema kreditnim institucijama

R0810

 

Obveze prema osiguranju i posrednicima

R0820

 

Obveze prema reosiguranju

R0830

 

Obveze (prema dobavljačima, ne osiguranju)

R0840

 

Podređene obveze

R0850

 

Podređene obveze koje nisu uključene u osnovna vlastita sredstva

R0860

 

Podređene obveze uključene u osnovna vlastita sredstva

R0870

 

Sve ostale obveze, koje nisu prikazane drugdje

R0880

 

Ukupne obveze

R0900

 

Višak imovine nad obvezama

R1000

 

S.05.01.02

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja

 

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja (izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje)

 

 

Osiguranje medicinskih troškova

Osiguranje zaštite prihoda

Osiguranje naknada radnicima

Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

Ostale vrste osiguranja za motorna vozila

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

Osiguranje od opće odgovornosti

Osiguranje kredita i jamstava

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Zaračunate premije

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja (izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje)

Vrsta osiguranja za: prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Ukupno

 

 

Osiguranje troškova pravne zaštite

Osiguranje pomoći (asistencija)

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje od nezgoda

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje imovine

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Zaračunate premije

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vrsta osiguranja za: obveze životnog osiguranja

Obveze životnog reosiguranja

Ukupno

 

 

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti

Osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Ostala životna osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze zdravstvenog osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze osiguranja koje nisu obveze zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno reosiguranje

Životno reosiguranje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C300

Zaračunate premije

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po državi

 

 

Matična država

Prvih 5 država (prema iznosu zaračunatih bruto premija) – obveze neživotnog osiguranja

Ukupno prvih 5 država i matična država

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Zaračunate premije

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Matična država

Prvih 5 država (prema iznosu zaračunatih bruto premija) – obveze životnog osiguranja

Ukupno prvih 5 država i matična država

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Zaračunate premije

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Tehničke pričuve za životno i SLT zdravstveno osiguranje

 

 

Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti

Osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Ostala životna osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze osiguranja koje nisu obveze zdravstvenog osiguranja

Prihvat u reosiguranje

Ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

 

 

 

Ugovori bez opcija i jamstava

Ugovori s opcijama ili jamstvima

 

Ugovori bez opcija i jamstava

Ugovori s opcijama ili jamstvima

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto najbolja procjena

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – ukupno

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ukupno

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zdravstveno osiguranje (izravno osiguranje)

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno reosiguranje (prihvat u reosiguranje)

Ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

 

 

 

Ugovori bez opcija i jamstava

Ugovori s opcijama ili jamstvima

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0010

 

 

 

 

 

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0020

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

 

 

 

 

 

 

 

Bruto najbolja procjena

R0030

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0080

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – ukupno

R0090

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0100

 

 

 

 

 

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0110

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

R0120

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0130

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ukupno

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Tehničke pričuve za neživotno osiguranje

 

 

Izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje

 

 

Osiguranje medicinskih troškova

Osiguranje zaštite prihoda

Osiguranje naknada radnicima

Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

Ostale vrste osiguranja za motorna vozila

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

Osiguranje od opće odgovornosti

Osiguranje kredita i jamstava

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričuve za premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najbolja procjena pričuva za premije

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričuve za odštetne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno najbolja procjena – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno najbolja procjena – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ukupno

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – ukupno

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – ukupno

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje

Prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Ukupno obveze neživotnog osiguranja

 

 

Osiguranje troškova pravne zaštite

Osiguranje pomoći (asistencija)

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

Neproporcionalno zdravstveno reosiguranje

Neproporcionalno reosiguranje od nezgoda

Neproporcionalno pomorsko, zrakoplovno i transportno reosiguranje

Neproporcionalno reosiguranje imovine

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričuve za premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najbolja procjena pričuva za premije

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričuve za odštetne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno najbolja procjena – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno najbolja procjena – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolja procjena

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak za rizik

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ukupno

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – ukupno

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – ukupno

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Odštetni zahtjevi neživotnog osiguranja

Ukupno neživotno osiguranje

Godina nastanka štete / godina preuzimanja rizika

Z0010

 


Bruto plaćeni odštetni zahtjevi (nekumulativno)

(apsolutni iznos)

 

 

Razvojna godina

 

 

U tekućoj godini

 

Zbroj godina (kumulativno)

 

Godina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Ranije

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

R0260

 

 

 


Bruto nediskontirana najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve

(apsolutni iznos)

 

 

Razvojna godina

 

 

Kraj godine (diskontirani podaci)

 

Godina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Ranije

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

R0260

 

S.22.01.21

Učinak mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera

 

 

Iznos s mjerama dugoročnih jamstava i prijelaznim mjerama

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehničke pričuve

R0010

 

 

 

 

 

Osnovna vlastita sredstva

R0020

 

 

 

 

 

Prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

R0050

 

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0090

 

 

 

 

 

Prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

R0100

 

 

 

 

 

Minimalni potrebni kapital

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Učinak mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera

 

 

Iznos s mjerama dugoročnih jamstava i prijelaznim mjerama

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehničke pričuve

R0010

 

 

 

 

 

Osnovna vlastita sredstva

R0020

 

 

 

 

 

Prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

R0050

 

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Vlastita sredstva

 

 

Ukupno

Kategorija 1 – oslobođeno od ograničenja

Kategorija 1 – ograničeno

Kategorija 2

Kategorija 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Osnovna vlastita sredstva prije odbitka sudjelovanja u drugom financijskom sektoru kako je predviđeno u članku 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Redovni dionički kapital (uključujući vlastite dionice)

R0010

 

 

 

 

 

Premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom

R0030

 

 

 

 

 

Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje

R0050

 

 

 

 

 

Višak sredstava

R0070

 

 

 

 

 

Povlaštene dionice

R0090

 

 

 

 

 

Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama

R0110

 

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje

R0130

 

 

 

 

 

Podređene obveze

R0140

 

 

 

 

 

Iznos jednak vrijednosti neto odgođene porezne imovine

R0160

 

 

 

 

 

Ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, akoje nisu prethodno naznačene

R0180

 

 

 

 

 

Vlastita sredstva iz financijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II

 

 

 

 

 

 

Vlastita sredstva iz financijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II

R0220

 

 

 

 

 

Odbici

 

 

 

 

 

 

Odbitak za sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama

R0230

 

 

 

 

 

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka

R0290

 

 

 

 

 

Pomoćna vlastita sredstva

 

 

 

 

 

 

Neuplaćeni i nepozvani redovni dionički kapital opoziv na poziv

R0300

 

 

 

 

 

Neuplaćeni i nepozvani osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, opozivi na poziv

R0310

 

 

 

 

 

Neuplaćene i nepozvane povlaštene dionice opozive na poziv

R0320

 

 

 

 

 

Pravno obvezujuća obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivi i jamstva na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivi i jamstva osim onih na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ

R0350

 

 

 

 

 

Dodatni pozivi članovima na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ

R0360

 

 

 

 

 

Dodatni pozivi članovima osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ

R0370

 

 

 

 

 

Ostala pomoćna vlastita sredstva

R0390

 

 

 

 

 

Ukupna pomoćna vlastita sredstva

R0400

 

 

 

 

 

Dostupna i prihvatljiva vlastita sredstva

 

 

 

 

 

 

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

R0500

 

 

 

 

 

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

R0510

 

 

 

 

 

Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

R0540

 

 

 

 

 

Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

R0550

 

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0580

 

 

 

 

 

Minimalni potrebni kapital

R0600

 

 

 

 

 

Omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i potrebnog solventnog kapitala

R0620

 

 

 

 

 

Omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i minimalnog potrebnog kapitala

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje

 

 

 

 

 

 

Višak imovine nad obvezama

R0700

 

 

 

 

 

Vlastite dionice (koje se drže izravno i neizravno)

R0710

 

 

 

 

 

Predvidive dividende, raspodjele i naknade

R0720

 

 

 

 

 

Ostale stavke osnovnih vlastitih sredstava

R0730

 

 

 

 

 

Prilagodba za ograničene stavke vlastitih sredstava u odnosu na portfelje uravnotežene prilagodbe i namjenske fondove

R0740

 

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje

R0760

 

 

 

 

 

Očekivana dobit

 

 

 

 

 

 

Očekivana dobit uključena u buduće premije – djelatnost životnog osiguranja

R0770

 

 

 

 

 

Očekivana dobit uključena u buduće premije – djelatnost neživotnog osiguranja

R0780

 

 

 

 

 

Ukupna očekivana dobit uključena u buduće premije

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Vlastita sredstva

 

 

Ukupno

Kategorija 1 – oslobođeno od ograničenja

Kategorija 1 – ograničeno

Kategorija 2

Kategorija 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Osnovna vlastita sredstva prije odbitka sudjelovanja u drugom financijskom sektoru

 

 

 

 

 

 

Redovni dionički kapital (uključujući vlastite dionice)

R0010

 

 

 

 

 

Nedostupni redovni dionički kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen na razini grupe

R0020

 

 

 

 

 

Premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom

R0030

 

 

 

 

 

Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje

R0050

 

 

 

 

 

Nedostupni podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje na razini grupe

R0060

 

 

 

 

 

Višak sredstava

R0070

 

 

 

 

 

Nedostupni višak sredstava na razini grupe

R0080

 

 

 

 

 

Povlaštene dionice

R0090

 

 

 

 

 

Nedostupne povlaštene dionice na razini grupe

R0100

 

 

 

 

 

Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama

R0110

 

 

 

 

 

Nedostupne premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama na razini grupe

R0120

 

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje

R0130

 

 

 

 

 

Podređene obveze

R0140

 

 

 

 

 

Nedostupne podređene obveze na razini grupe

R0150

 

 

 

 

 

Iznos jednak vrijednosti neto odgođene porezne imovine

R0160

 

 

 

 

 

Iznos jednak vrijednosti neto odgođene porezne imovine koja nije dostupna na razini grupe

R0170

 

 

 

 

 

Ostale stavke koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene

R0180

 

 

 

 

 

Nedostupna vlastita sredstva koja se odnose na ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilo

R0190

 

 

 

 

 

Manjinski udjeli (ako nisu iskazani kao dio određene stavke vlastitih sredstava)

R0200

 

 

 

 

 

Nedostupni manjinski udjeli na razini grupe

R0210

 

 

 

 

 

Vlastita sredstva iz financijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II

 

 

 

 

 

 

Vlastita sredstva iz financijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II

R0220

 

 

 

 

 

Odbitci

 

 

 

 

 

 

Odbitci sudjelovanja u drugim financijskim društvima, uključujući neregulirana društva koja obavljaju financijske djelatnosti

R0230

 

 

 

 

 

od čega odbijeno u skladu s člankom 228. Direktive 2009/138/EZ

R0240

 

 

 

 

 

Odbitci sudjelovanja u slučaju nedostupnosti informacija (članak 229.)

R0250

 

 

 

 

 

Odbitak sudjelovanja uključenih na temelju metode odbitaka i agregiranja kada se primjenjuje kombinacija metoda

R0260

 

 

 

 

 

Ukupno nedostupne stavke vlastitih sredstava

R0270

 

 

 

 

 

Ukupni odbitci

R0280

 

 

 

 

 

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka

R0290

 

 

 

 

 

Pomoćna vlastita sredstva

 

 

 

 

 

 

Neuplaćeni i nepozvani redovni dionički kapital opoziv na poziv

R0300

 

 

 

 

 

Neuplaćeni i nepozvani osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, opozivi na poziv

R0310

 

 

 

 

 

Neuplaćene i nepozvane povlaštene dionice opozive na poziv

R0320

 

 

 

 

 

Akreditivi i jamstva osim onih na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ

R0350

 

 

 

 

 

Akreditivi i jamstva na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatni pozivi članovima na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ

R0360

 

 

 

 

 

Dodatni pozivi članovima osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ

R0370

 

 

 

 

 

Nedostupna pomoćna vlastita sredstva na razini grupe

R0380

 

 

 

 

 

Ostala pomoćna vlastita sredstva

R0390

 

 

 

 

 

Ukupna pomoćna vlastita sredstva

R0400

 

 

 

 

 

Vlastita sredstva iz drugih financijskih sektora

 

 

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje

R0410

 

 

 

 

 

Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje

R0420

 

 

 

 

 

Neregulirani subjekti koji obavljaju financijske djelatnosti.

R0430

 

 

 

 

 

Ukupna vlastita sredstva iz drugih financijskih sektora

R0440

 

 

 

 

 

Vlastita sredstva kada se primjenjuje metoda dobitaka i agregiranja, isključivo ili u kombinaciji s metodom 1

 

 

 

 

 

 

Agregirana vlastita sredstva kada se primjenjuje metoda odbitaka i agregiranja i kombinacija metoda

R0450

 

 

 

 

 

Agregirana vlastita sredstva kada se primjenjuje metoda odbitaka i agregiranja i kombinacija metoda, isključujući unutargrupne transakcije

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe (isključujući vlastita sredstva iz drugih financijskih sektora i iz društava uključenih na temelju metode odbitaka i agregiranja)

R0520

 

 

 

 

 

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće minimalnog konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe

R0530

 

 

 

 

 

Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe (isključujući vlastita sredstva iz drugih financijskih sektora i društava uključenih na temelju metode odbitaka i agregiranja)

R0560

 

 

 

 

 

Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe

R0570

 

 

 

 

 

Minimalni konsolidirani potrebni solventni kapital grupe

R0610

 

 

 

 

 

Omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i minimalnog konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe

R0650

 

 

 

 

 

Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala grupe (uključujući vlastita sredstva iz drugih financijskih sektora i društava uključenih na temelju metode odbitaka i agregiranja)

R0660

 

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital grupe

R0680

 

 

 

 

 

Omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i potrebnog solventnog kapitala grupe uključujući druge financijske sektore i društva uključena na temelju metode odbitaka i agregiranja

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje

 

 

 

 

 

 

Višak imovine nad obvezama

R0700

 

 

 

 

 

Vlastite dionice (koje se drže izravno i neizravno)

R0710

 

 

 

 

 

Predvidive dividende, raspodjele i naknade

R0720

 

 

 

 

 

Ostale stavke osnovnih vlastitih sredstava

R0730

 

 

 

 

 

Prilagodba za ograničene stavke vlastitih sredstava u odnosu na portfelje uravnotežene prilagodbe i namjenske fondove

R0740

 

 

 

 

 

Ostala nedostupna vlastita sredstva

R0750

 

 

 

 

 

Pričuva za usklađivanje prije odbitka sudjelovanja u drugom financijskom sektoru

R0760

 

 

 

 

 

Očekivana dobit

 

 

 

 

 

 

Očekivana dobit uključena u buduće premije – djelatnost životnog osiguranja

R0770

 

 

 

 

 

Očekivana dobit uključena u buduće premije – djelatnost neživotnog osiguranja

R0780

 

 

 

 

 

Ukupna očekivana dobit uključena u buduće premije

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Potrebni solventni kapital – za društva koja primjenjuju standardnu formulu

 

 

Bruto potrebni solventni kapital

Parametri specifični za društvo

Pojednostavljenja

 

 

C0110

C0090

C0100

Tržišni rizik

R0010

 

 

 

Rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0020

 

 

 

Preuzeti rizik životnog osiguranja

R0030

 

 

 

Preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja

R0040

 

 

 

Preuzeti rizik neživotnog osiguranja

R0050

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

Rizik nematerijalne imovine

R0070

 

 

 

Osnovni potrebni solventni kapital

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebnog solventnog kapitala

 

C0100

 

 

Operativni rizik

R0130

 

 

 

Sposobnost tehničkih pričuva da pokriju gubitke

R0140

 

 

 

Sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke

R0150

 

 

 

Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ

R0160

 

 

 

Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka

R0200

 

 

 

Već utvrđeni kapitalni dodatak

R0210

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0220

 

 

 

Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu

 

 

 

 

Potrebni kapital za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju

R0400

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio

R0410

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove

R0420

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe

R0430

 

 

 

Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304.

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Potrebni solventni kapital – za grupe koje primjenjuju standardnu formulu

 

 

Bruto potrebni solventni kapital

Parametri specifični za društvo

Pojednostavljenja

 

 

C0110

C0080

C0090

Tržišni rizik

R0010

 

 

 

Rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0020

 

 

 

Preuzeti rizik životnog osiguranja

R0030

 

 

 

Preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja

R0040

 

 

 

Preuzeti rizik neživotnog osiguranja

R0050

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

Rizik nematerijalne imovine

R0070

 

 

 

Osnovni potrebni solventni kapital

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebnog solventnog kapitala

 

C0100

 

 

Operativni rizik

R0130

 

 

 

Sposobnost tehničkih pričuva da pokriju gubitke

R0140

 

 

 

Sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke

R0150

 

 

 

Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ

R0160

 

 

 

Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka

R0200

 

 

 

Već utvrđeni kapitalni dodatak

R0210

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0220

 

 

 

Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu

 

 

 

 

Potrebni kapital za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju

R0400

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio

R0410

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove

R0420

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe

R0430

 

 

 

Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304.

R0440

 

 

 

Minimalni konsolidirani potrebni solventni kapital grupe

R0470

 

 

 

Informacije o ostalim subjektima

 

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje)

R0500

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – kreditne institucije, investicijska društva i financijske institucije, upravitelji alternativnih investicijskih fondova, društva za upravljanje UCITS-ima

R0510

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – institucije za strukovno mirovinsko osiguranje

R0520

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – kapitalni zahtjev za neregulirane subjekte koji obavljaju financijske djelatnosti

R0530

 

 

 

Potrebni kapital za nekontrolirana potrebna sudjelovanja

R0540

 

 

 

Potrebni kapital za preostala društva

R0550

 

 

 

Ukupni potrebni solventni kapital

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital za društva uključena na temelju metode odbitaka i agregiranja

R0560

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

Jedinstveni broj komponente

Opis komponente

Izračun potrebnog solventnog kapitala

Modelirani iznos

Parametri specifični za društvo

Pojednostavljenja

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebnog solventnog kapitala

 

C0100

 

 

 

Ukupno nediversificirane komponente

R0110

 

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

 

Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ

R0160

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka

R0200

 

 

 

 

Već utvrđeni kapitalni dodatci

R0210

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0220

 

 

 

 

Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu

 

 

 

 

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti tehničkih pričuva da pokriju gubitke

R0300

 

 

 

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke

R0310

 

 

 

 

Potrebni kapital za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju

R0400

 

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio

R0410

 

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskih fondova (osim onih koji se odnose na djelatnosti u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ (prijelazno)).

R0420

 

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe

R0430

 

 

 

 

Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304.

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

Jedinstveni broj komponente

Opis komponente

Izračun potrebnog solventnog kapitala

Modelirani iznos

Parametri specifični za društvo

Pojednostavljenja

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebnog solventnog kapitala

 

C0100

 

 

 

Ukupno nediversificirane komponente

R0110

 

 

 

 

Diversifikacija

R0060

 

 

 

 

Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ

R0160

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka

R0200

 

 

 

 

Već utvrđeni kapitalni dodatci

R0210

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital za društva na temelju konsolidirane metode

R0220

 

 

 

 

Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu

 

 

 

 

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti tehničkih pričuva da pokriju gubitke

R0300

 

 

 

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke

R0310

 

 

 

 

Potrebni kapital za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju

R0400

 

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio

R0410

 

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskih fondova (osim onih koji se odnose na djelatnosti u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ (prijelazno)).

R0420

 

 

 

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe

R0430

 

 

 

 

Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304.

R0440

 

 

 

 

Minimalni konsolidirani potrebni solventni kapital grupe

R0470

 

 

 

 

Informacije o ostalim subjektima

 

 

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje)

R0500

 

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – kreditne institucije, investicijska društva i financijske institucije, upravitelji alternativnih investicijskih fondova, društva za upravljanje UCITS-ima

R0510

 

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – institucije za strukovno mirovinsko osiguranje

R0520

 

 

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – kapitalni zahtjev za neregulirane subjekte koji obavljaju financijske djelatnosti

R0530

 

 

 

 

Potrebni kapital za nekontrolirana potrebna sudjelovanja

R0540

 

 

 

 

Potrebni kapital za preostala društva

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Ukupni potrebni solventni kapital

 

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital za društva uključena na temelju metode odbitaka i agregiranja

R0560

 

 

 

 

Potrebni solventni kapital

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju potpuni unutarnji model

Jedinstveni broj komponente

Opis komponente

Izračun potrebnog solventnog kapitala

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebnog solventnog kapitala

 

C0100

Ukupno nediversificirane komponente

R0110

 

Diversifikacija

R0060

 

Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ (prijelazno)

R0160

 

Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka

R0200

 

Već utvrđeni kapitalni dodatci

R0210

 

Potrebni solventni kapital

R0220

 

Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu

 

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti tehničkih pričuva da pokriju gubitke

R0300

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke

R0310

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio

R0410

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskih fondova (osim onih koji se odnose na djelatnosti u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ (prijelazno)).

R0420

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe

R0430

 

Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304.

R0440

 


S.25.03.22

Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju potpuni unutarnji model

Jedinstveni broj komponente

Opis komponente

Izračun potrebnog solventnog kapitala

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebnog solventnog kapitala

 

C0100

Ukupno nediversificirane komponente

R0110

 

Diversifikacija

R0060

 

Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ

R0160

 

Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka

R0200

 

Već utvrđeni kapitalni dodatci

R0210

 

Potrebni solventni kapital

R0220

 

Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu

 

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti tehničkih pričuva da pokriju gubitke

R0300

 

Iznos/procjena ukupne sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke

R0310

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio

R0410

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskih fondova (osim onih koji se odnose na djelatnosti u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ (prijelazno)).

R0420

 

Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe

R0430

 

Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304.

R0440

 

Minimalni konsolidirani potrebni solventni kapital grupe

R0470

 

Informacije o ostalim subjektima

 

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje)

R0500

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – kreditne institucije, investicijska društva i financijske institucije, upravitelji alternativnih investicijskih fondova, društva za upravljanje UCITS-ima

R0510

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – institucije za strukovno mirovinsko osiguranje

R0520

 

Kapitalni zahtjev za ostale financijske sektore (kapitalni zahtjevi koji se ne odnose na osiguranje) – kapitalni zahtjev za neregulirane subjekte koji obavljaju financijske djelatnosti

R0530

 

Potrebni kapital za nekontrolirana potrebna sudjelovanja

R0540

 

Potrebni kapital za preostala društva

R0550

 

S.28.01.01

Minimalni potrebni kapital – samo djelatnost životnog osiguranja ili reosiguranja ili samo djelatnost neživotnog osiguranja ili reosiguranja

Komponenta linearne formule za obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Rezultat

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) najbolja procjena i tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Neto (bez reosiguranja) zaračunate premije u zadnjih 12 mjeseci

 

 

 

 

C0020

C0030

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje medicinskih troškova

R0020

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje zaštite prihoda

R0030

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje naknada radnicima

R0040

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

R0050

 

 

Ostalo osiguranje i proporcionalno reosiguranje za motorna vozila

R0060

 

 

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje i proporcionalno reosiguranje

R0070

 

 

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine i s njima povezano proporcionalno reosiguranje

R0080

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje od opće odgovornosti

R0090

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje kredita i jamstava

R0100

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje troškova pravne zaštite

R0110

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje pomoći (asistencija)

R0120

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje raznih financijskih gubitaka

R0130

 

 

Neproporcionalno zdravstveno reosiguranje

R0140

 

 

Neproporcionalno reosiguranje od nezgoda

R0150

 

 

Neproporcionalno pomorsko, zrakoplovno i transportno reosiguranje

R0160

 

 

Neproporcionalno reosiguranje imovine

R0170

 

 


Komponenta linearne formule za obveze životnog osiguranja i reosiguranja

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Rezultat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) najbolja procjena i tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) ukupni kapital izložen riziku

 

 

 

 

C0050

C0060

Obveze sa sudjelovanjem u dobiti – zajamčene naknade

R0210

 

 

Obveze sa sudjelovanjem u dobiti – buduće diskrecijske naknade

R0220

 

 

Obveze osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0230

 

 

Ostale obveze životnog (re)osiguranja i zdravstvenog re(osiguranja)

R0240

 

 

Ukupni kapital izložen riziku za sve obveze životnog (re) osiguranja

R0250

 

 


Izračun ukupnog minimalnog potrebnog kapitala

 

 

C0070

Linearni minimalni potrebni kapital

R0300

 

Potrebni solventni kapital

R0310

 

Gornji prag minimalnog potrebnog kapitala

R0320

 

Donji prag minimalnog potrebnog kapitala

R0330

 

Kombinirani minimalni potrebni kapital

R0340

 

Apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala

R0350

 

 

 

C0070

Minimalni potrebni kapital

R0400

 

S.28.02.01

Minimalni potrebni kapital – djelatnost životnog i djelatnost neživotnog osiguranja

 

 

Djelatnosti neživotnog osiguranja

Djelatnosti životnog osiguranja

 

Djelatnosti neživotnog osiguranja

Djelatnosti životnog osiguranja

 

 

MCR(NL,NL) Rezultat

MCR(NL,L)Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Komponenta linearne formule za obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) najbolja procjena i tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Neto (bez reosiguranja) zaračunate premije u zadnjih 12 mjeseci

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) najbolja procjena i tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Neto (bez reosiguranja) zaračunate premije u zadnjih 12 mjeseci

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje medicinskih troškova

R0020

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje zaštite prihoda

R0030

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje naknada radnicima

R0040

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

R0050

 

 

 

 

Ostalo osiguranje i proporcionalno reosiguranje za motorna vozila

R0060

 

 

 

 

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje i proporcionalno reosiguranje

R0070

 

 

 

 

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine i s njima povezano proporcionalno reosiguranje

R0080

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje od opće odgovornosti

R0090

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje kredita i jamstava

R0100

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje troškova pravne zaštite

R0110

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje pomoći (asistencija)

R0120

 

 

 

 

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje raznih financijskih gubitaka

R0130

 

 

 

 

Neproporcionalno zdravstveno reosiguranje

R0140

 

 

 

 

Neproporcionalno reosiguranje od nezgoda

R0150

 

 

 

 

Neproporcionalno pomorsko, zrakoplovno i transportno reosiguranje

R0160

 

 

 

 

Neproporcionalno reosiguranje imovine

R0170

 

 

 

 


 

 

Djelatnosti neživotnog osiguranja

Djelatnosti životnog osiguranja

 

Djelatnosti neživotnog osiguranja

Djelatnosti životnog osiguranja

 

 

MCR(L,NL) Rezultat

MCR(L,L) Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Komponenta linearne formule za obveze životnog osiguranja i reosiguranja

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) najbolja procjena i tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) ukupni kapital izložen riziku

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) najbolja procjena i tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Neto (bez reosiguranja / subjekta posebne namjene) ukupni kapital izložen riziku

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Obveze sa sudjelovanjem u dobiti – zajamčene naknade

R0210

 

 

 

 

Obveze sa sudjelovanjem u dobiti – buduće diskrecijske naknade

R0220

 

 

 

 

Obveze osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0230

 

 

 

 

Ostale obveze životnog (re)osiguranja i zdravstvenog re(osiguranja)

R0240

 

 

 

 

Ukupni kapital izložen riziku za sve obveze životnog (re) osiguranja

R0250

 

 

 

 


Izračun ukupnog minimalnog potrebnog kapitala

 

 

C0130

 

Linearni minimalni potrebni kapital

R0300

 

 

Potrebni solventni kapital

R0310

 

 

Gornji prag minimalnog potrebnog kapitala

R0320

 

 

Donji prag minimalnog potrebnog kapitala

R0330

 

 

Kombinirani minimalni potrebni kapital

R0340

 

 

Apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimalni potrebni kapital

R0400

 

 

 

 

 

 

Izračun pretpostavljenog minimalnog potrebnog kapitala za neživotno i životno osiguranje

Djelatnosti neživotnog osiguranja

Djelatnosti životnog osiguranja

 

 

C0140

C0150

Pretpostavljeni linearni minimalni potrebni kapital

R0500

 

 

Pretpostavljeni potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka (godišnji ili posljednji izračun)

R0510

 

 

Gornji prag pretpostavljenog minimalnog potrebnog kapitala

R0520

 

 

Donji prag pretpostavljenog minimalnog potrebnog kapitala

R0530

 

 

Pretpostavljeni kombinirani minimalni potrebni kapital

R0540

 

 

Apsolutni prag pretpostavljenog minimalnog potrebnog kapitala

R0550

 

 

Pretpostavljeni minimalni potrebni kapital

R0560

 

 

S.32.01.22

Društva u okviru grupe

Država

Identifikacijska oznaka društva

Vrsta identifikacijske oznake društva

Pravni naziv društva

Vrsta društva

Pravni oblik

Kategorija (uzajamno/neuzajamno)

Nadzorno tijelo

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(nastavak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kriteriji utjecaja

Uključivanje u opseg nadzora grupe

Izračun solventnosti grupe

% udjela u kapitalu

% koji se upotrebljava za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja

% glasačkih prava

Ostali kriteriji

Razina utjecaja

Proporcionalni udjel koji se upotrebljava za izračun solventnosti grupe

DA / NE

Datum odluke ako se primjenjuje članak 214.

Upotrijebljena metoda i u okviru metode 1 tretman društva

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG II.

Upute u vezi s predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju pojedinačnih subjekata

Ovaj Prilog sadržava dodatne upute u vezi s predlošcima iz Priloga I. ovoj Uredbi. U prvom stupcu tablica navedene su stavke o kojima treba izvijestiti navodeći stupce i retke kako su prikazani u predlošku u Prilogu I.

U cijelom tekstu ovog Priloga upućivanje na „ovaj predložak” znači upućivanje na predloške koji se moraju ispuniti u skladu s uputama iz različitih odjeljaka ovog Priloga.

S.02.01. – Bilanca

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

Stupac „Vrijednost prema Solventnosti II” (C0010) ispunjava se primjenom načela vrednovanja utvrđenih u Direktivi 2009/138/EZ, Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, tehničkim standardima i smjernicama o Solventnosti 2.

 

STAVKA

UPUTE

Imovina

C0010/R0030

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina osim goodwilla. Utvrdiva nemonetarna imovina bez fizičkog sadržaja.

C0010/R0040

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina jest iznos poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a odnosi se na:

(a)

privremene razlike koje se mogu odbiti;

(b)

prenesene neiskorištene porezne gubitke; i/ili

(c)

prenesene neiskorištene porezne olakšice.

C0010/R0050

Višak mirovinskih naknada

Ukupni neto višak koji se odnosi na mirovinsko osiguranje zaposlenika

C0010/R0060

Nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu

Materijalna imovina namijenjena za trajnu upotrebu i nekretnine u vlasništvu društva za vlastitu upotrebu. Uključuje i nekretnine za vlastitu upotrebu koje su u izgradnji.

C0010/R0070

Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos ulaganja, isključujući imovinu koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

C0010/R0080

Nekretnine (osim za vlastitu upotrebu)

Iznos koji se odnosi na nekretnine osim za vlastitu upotrebu. Uključuje i nekretnine koje su u izgradnji osim za vlastitu upotrebu.

C0010/R0090

Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja

Sudjelovanja kako su definirana člankom 13. stavkom 20. i člankom 212. stavkom 2. te udjeli u povezanim društvima iz članka 212. stavka 1. točke (b) Direktive 2009/138/EZ.

Kada se dio imovine u vezi sa sudjelovanjem i povezanim društvima odnosi na ugovore povezane s udjelima i indeksom u investicijskim fondovima, ti se dijelovi iskazuju u stavci „Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima” pod C0010/R0220.

C0010/R0100

Vlasnički vrijednosni papiri

Ukupni iznos vlasničkih vrijednosnih papira, uvrštenih i neuvrštenih.

C0010/R0110

Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni

Dionice koje predstavljaju kapital društava, odnosno predstavljaju vlasništvo u društvu, kojima se trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2004/39/EZ.

Ne uključuju udjele u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja.

C0010/R0120

Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni

Dionice koje predstavljaju kapital društava, npr. predstavljaju vlasništvo u društvu, kojima se ne trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2004/39/EZ.

Ne uključuju udjele u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja.

C0010/R0130

Obveznice

Ukupni iznos državnih obveznica, korporativnih obveznica, strukturiranih dužničkih instrumenta i osiguranih vrijednosnih papira.

C0010/R0140

Državne obveznice

Obveznice koje izdaju tijela javne vlasti, bilo da je riječ o središnjoj državi, institucijama nadnacionalne uprave ili jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave, i obveznice za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamči Europska središnja banka, središnja država i središnje banke država članica i koje su denominirane i financirane u domaćoj valuti te središnje države i središnje banke, multilateralne razvojne banke iz članka 117. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili međunarodne organizacije iz članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

C0010/R0150

Korporativne obveznice

Obveznice koje izdaju društva

C0010/R0160

Strukturirani dužnički instrumenti

Hibridni vrijednosni papiri u kojima se svojstva instrumenata s fiksnim prinosom (povrat u obliku fiksnih isplata) kombiniraju s nizom izvedenih komponenti. Ova kategorija ne uključuje vrijednosne papire s fiksnim prinosom koje izdaju nacionalne vlade. Odnosi se se na vrijednosne papire u koje je ugrađena bilo koja kategorija izvedenica, uključujući ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS), ugovore o razmjeni s nepromjenjivim rokom dospijeća (CMS), opcije na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDOp). Imovina u ovoj kategoriji ne može se razdvajati.

C0010/R0170

Osigurani vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri čija su vrijednost i plaćanja izvedeni iz portfelja odnosne imovine. To uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (ABS), vrijednosne papire osigurane stambenim hipotekama (MBS), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS), financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima (CDO), financijske instrumente osigurane kreditima (CLO), financijske instrumente osigurane stambenim hipotekama (CMO).

C0010/R0180

Subjekti za zajednička ulaganja

Subjekt za zajednička ulaganja znači subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) kako je definirano člankom 1. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili alternativni investicijski fond (AIF) kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

C0010/R0190

Izvedenice

Financijski instrument ili drugi ugovor koji sadržava sva tri sljedeća obilježja:

(a)

njegova se vrijednost mijenja s promjenom određene kamatne stope, cijene financijskog instrumenta, cijene robe, deviznog tečaja, indeksa cijena ili stopa, kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili druge varijable, pod uvjetom da u slučaju nefinancijske varijable ta varijabla nije specifična za određenu stranku ugovora. (katkad zvana „odnosna imovina”).

(b)

ne zahtijeva početno neto ulaganje ili zahtijeva početno neto ulaganje koje je manje od onoga koje bi se zahtijevalo za druge vrste ugovora od kojih bi se očekivalo da na sličan način odražavaju promjene tržišnih čimbenika.

(c)

namiruje se na budući datum.

Ovdje se iskazuje vrijednost izvedenice prema Solventnosti II samo ako je pozitivna na izvještajni datum (u slučaju negativne vrijednosti vidi C0010/R0790).

C0010/R0200

Depoziti osim novčanih ekvivalenata

Depoziti osim novčanih ekvivalenata koji se ne mogu koristiti za izvršenje plaćanja prije određenog datuma dospijeća i koji se ne mogu zamijeniti za gotovinu ili prenosive depozite bez određenih značajnih ograničenja ili kazne.

C0010/R0210

Ostala ulaganja

Ostala ulaganja koja nisu obuhvaćena prethodno iskazanim ulaganjima.

C0010/R0220

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima (razvrstane u vrstu osiguranja 31 kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35).

C0010/R0230

Krediti i hipoteke

Ukupni iznos kredita i hipoteka, tj. financijske imovine koja nastaje kada društva pozajmljuju sredstva s kolateralom ili bez njega, uključujući sredstva na objedinjeno vođenim računima.

C0010/R0240

Krediti na temelju police

Krediti odobreni ugovarateljima osiguranja, osigurani policom (odnosne tehničke pričuve).

C0010/R0250

Krediti i hipoteke pojedincima

Financijska imovina koja nastaje kada vjerovnici pozajmljuju sredstva dužnicima pojedincima s kolateralom ili bez njega, uključujući sredstva na objedinjeno vođenim računima.

C0010/R0260

Ostali krediti i hipoteke

Financijska imovina koja nastaje kada vjerovnici pozajmljuju sredstva ostalim dužnicima, s kolateralom ili bez njega, a koja nije razvrstana u stavku R0240 ili R0250, uključujući sredstva na objedinjeno vođenim računima.

C0010/R0270

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju od:

Ukupni iznos koji se može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju. To odgovara iznosu udjela tehničkih pričuva reosiguratelja (uključujući reosiguranje ograničenog rizika i subjekte posebne namjene).

C0010/R0280

Neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za neživotno osiguranje i zdravstveno osiguranje slično neživotnom osiguranju.

C0010/R0290

Neživotnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za neživotno osiguranje, isključujući tehničke pričuve za zdravstveno osiguranje slično neživotnom osiguranju

C0010/R0300

Zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za zdravstveno osiguranje slično neživotnom osiguranju.

C0010/R0310

Životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za životno osiguranje i zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

C0010/R0320

Zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

C0010/R0330

Životnog osiguranja, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za životno osiguranje, isključujući tehničke pričuve za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju i tehničke pričuve za osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

C0010/R0340

Životnog osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za životno osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

C0010/R0350

Depoziti kod cedenata

Depoziti povezani s prihvatom u reosiguranje.

C0010/R0360

Potraživanja od osiguranja i posrednika

Dospjela nenaplaćena potraživanja od ugovaratelja osiguranja, osiguratelja i drugi iznosi povezani s osiguranjem koji nisu uključeni u novčane priljeve iz tehničkih pričuva.

Uključuju potraživanja od prihvata u reosiguranje.

C0010/R0370

Potraživanja od reosiguranja

Dospjela nenaplaćena potraživanja od reosiguratelja povezana s reosiguranjem koji nisu uključeni u iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju.

Ona mogu uključivati: dospjela nenaplaćena potraživanja od reosiguratelja koja se odnose na likvidirane odštetne zahtjeve ugovaratelja osiguranja ili korisnika osiguranja; potraživanja od reosiguratelja koja se ne odnose na osigurane događaje i likvidirane odštetne zahtjeve, primjerice provizije.

C0010/R0380

Potraživanja (od kupaca, ne od osiguranja)

Uključuju potraživanja od zaposlenika ili raznih poslovnih partnera (koja se ne odnose na osiguranje), uključujući javna tijela.

C0010/R0390

Vlastite dionice (koje se drže izravno)

Ukupni iznos vlastitih dionica koje društvo izravno drži.

C0010/R0400

Dospjeli iznosi u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen.

Vrijednost dospjelog iznosa u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen.

C0010/R0410

Novac i novčani ekvivalenti

Novčanice i kovanice u optjecaju koje se najčešće koriste za izvršenje plaćanja i depoziti koji se na zahtjev mogu zamijeniti za gotovinu po nominalnoj vrijednosti i koji se mogu izravno koristiti za izvršenje plaćanja čekom, mjenicom, žiro-nalogom, izravnim terećenjem/odobrenjem ili za druge načine izravnog plaćanja, bez kazne ili ograničenja.

Bankovni računi ne smiju se prebijati, stoga se samo pozitivni računi priznaju u ovoj stavci, a prekoračenja po bankovnom računu prikazuju se pod obvezama, osim ako postoji zakonsko pravo prijeboja i dokaziva namjera neto namire.

C0010/R0420

Sva ostala imovina, koja nije prikazana drugdje

Iznos sve ostale imovine koja nije već uključena u druge stavke bilance.

C0010/R0500

Ukupna imovina

Cjelokupni iznos sve imovine.

Obveze

C0010/R0510

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje

Zbroj tehničkih pričuva za neživotno osiguranje.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0520

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje)

Ukupni iznos tehničkih pričuva za neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0530

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje) – tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina (replicirajući portfelj/portfelj koji se može zaštititi od rizika) za neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0540

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje) – najbolja procjena

Ukupni iznos najbolje procjene tehničkih pričuva za neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje).

Najbolja procjena iskazuje se uključujući reosiguranje.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0550

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje) – dodatak za rizik

Ukupni iznos dodatka za rizik tehničkih pričuva za neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0560

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju)

Ukupni iznos tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0570

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju) – tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina (replicirajući portfelj/portfelj koji se može zaštititi od rizika) za zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0580

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju) – najbolja procjena

Ukupni iznos najbolje procjene tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju).

Najbolja procjena iskazuje se uključujući reosiguranje.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0590

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju) – dodatak za rizik

Ukupni iznos dodatka za rizik tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0600

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

Zbroj tehničkih pričuva za životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0610

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0620

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju) – tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina (replicirajući portfelj/portfelj koji se može zaštititi od rizika) za zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0630

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju) – najbolja procjena

Ukupni iznos najbolje procjene tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju).

Najbolja procjena iskazuje se uključujući reosiguranje.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0640

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju) – dodatak za rizik

Ukupni iznos dodatka za rizik tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0650

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos tehničkih pričuva za životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0660

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima) – tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina (replicirajući portfelj/portfelj koji se može zaštititi od rizika) za životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima ).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0670

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima) – najbolja procjena

Ukupni iznos najbolje procjene tehničkih pričuva za životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima).

Najbolja procjena iskazuje se uključujući reosiguranje.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0680

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima) – dodatak za rizik

Ukupni iznos dodatka za rizik tehničkih pričuva za životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima).

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0690

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Ukupni iznos tehničkih pričuva za osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0700

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima) – tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina (replicirajući portfelj/portfelj koji se može zaštititi od rizika) za osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0710

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima – najbolja procjena

Ukupni iznos najbolje procjene tehničkih pričuva za osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

Najbolja procjena iskazuje se uključujući reosiguranje.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0720

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima – dodatak za rizik

Ukupni iznos dodatka za rizik tehničkih pričuva za osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.

Taj bi iznos trebao uključivati raspodjelu iz privremenog odbitka tehničkih pričuva u skladu s proporcionalnom metodologijom koja se koristi za potrebe izračuna minimalnog potrebnog kapitala.

C0010/R0740

Nepredviđene obveze

Nepredviđena obveza definira se kako slijedi:

a)

moguća obveza koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili izostankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja na koje subjekt ne može u cijelosti utjecati; ili

b)

sadašnja obveza koja proizlazi iz prošlih događaja čak i ako:

i.

nije vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev sredstava koja predstavljaju ekonomske koristi; ili

ii.

iznos obveze ne može se dovoljno pouzdano izmjeriti.

Iznos nepredviđenih obveza priznatih u bilanci trebao bi biti u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 11. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

C0010/R0750

Pričuve osim tehničkih pričuva

Obveze neizvjesnog dospijeća ili iznosa, osim onih iskazanih pod „Obveze za mirovine”.

Pričuve se priznaju kao obveze (pod pretpostavkom da se može provesti pouzdana procjena) kada predstavljaju obveze i kada je vjerojatno da će podmirenje obveza zahtijevati odljev sredstava koja predstavljaju ekonomske koristi.

C0010/R0760

Obveze za mirovine

Ukupne neto obveze povezane s mirovinskim osiguranjem zaposlenika.

C0010/R0770

Depoziti reosiguratelja

Iznosi (npr. gotovina) koji su primljeni od reosiguratelja ili koje je reosiguratelj odbio na temelju ugovora o reosiguranju.

C0010/R0780

Odgođene porezne obveze

Odgođene porezne obveze jesu iznosi poreza na dobit koje je potrebno platiti u budućim razdobljima s obzirom na oporezive privremene razlike.

C0010/R0790

Izvedenice

Financijski instrument ili drugi ugovor koji sadržava sva tri sljedeća obilježja:

(a)

njegova se vrijednost mijenja s promjenom određene kamatne stope, cijene financijskog instrumenta, cijene robe, deviznog tečaja, indeksa cijena ili stopa, kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili druge varijable, pod uvjetom da u slučaju nefinancijske varijable ta varijabla nije specifična za određenu stranku ugovora. (katkad zvana „odnosna imovina”).

(b)

ne zahtijeva početno neto ulaganje ili zahtijeva početno neto ulaganje koje je manje od onoga koje bi se zahtijevalo za druge vrste ugovora od kojih bi se očekivalo da na sličan način odražavaju promjene tržišnih čimbenika.

(c)

namiruje se na budući datum.

U ovom se retku iskazuju samo obveze po izvedenicama (tj. izvedenice s negativnim vrijednostima na izvještajni datum). Imovina po izvedenicama iskazuju se pod C0010/R0190.

Društva koja ne vrednuju izvedenice na temelju lokalnog GAAP-a ne trebaju dostaviti vrijednost iz financijskih izvještaja.

C0010/R0800

Dugovanja prema kreditnim institucijama

Dugovanja, primjerice hipoteke ikrediti, prema kreditnim institucijama, isključujući obveznice koje drže kreditne institucije (društvo nije u mogućnosti utvrditi sve imatelje obveznica koje izdaje) i podređene obveze. To uključuje i prekoračenja po bankovnom računu.

C0010/R0810

Financijske obveze, osim dugovanja prema kreditnim institucijama

Financijske obveze uključujuči obveznice koje izdaje društvo (neovisno o tome drže li ih kreditne institucije), strukturirani dužnički instrumenti koje izdaje samo društvo te hipoteke i krediti prema subjektima koji nisu kreditne institucije.

Ovdje se ne iskazuju podređene obveze.

C0010/R0820

Obveze prema osiguranju i posrednicima

Dospjela dugovanja ugovarateljima osiguranja, osigurateljima i drugi iznosi povezani s osiguranjem, ali koji nisu tehničke pričuve.

Uključuju dospjela dugovanja posrednicima za (re)osiguranje (npr. dugovanja za provizije posrednicima koje društvo još nije platilo).

Ne uključuju kredite i hipoteke prema drugim društvima za osiguranje, ako se oni odnose samo na financiranje i nisu povezani s osiguranjem (takvi se krediti i hipoteke iskazuju kao financijske obveze).

To uključuje obveze na temelju prihvata u reosiguranje.

C0010/R0830

Obveze prema reosiguranju

Dospjela dugovanja reosigurateljima (osobito tekući računi), osim depozita koji su povezani s reosiguranjem, koja nisu uključena u iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju.

Uključuju obveze prema reosigurateljima koje se odnose na ustupljene premije.

C0010/R0840

Obveze (prema dobavljačima, ne osiguranju)

Ukupni iznos obveza prema dobavljačima, uključujući dugovanja zaposlenicima, dobavljačima itd. i koja se ne odnose na osiguranje, usporedno s potraživanjima (prema kupcima, ne osiguranju) na strani imovine; uključuje i javna tijela.

C0010/R0850

Podređene obveze

Podređene obveze jesu dugovanja koja se podmiruju tek nakon drugih određenih dugovanja u slučaju likvidacije društva. To je ukupni zbroj podređenih obveza koje se razvrstavaju u stavku osnovnih vlastitih sredstava i onih koje nisu uključene u stavku osnovnih vlastitih sredstava.

C0010/R0860

Podređene obveze koje nisu uključene u osnovna vlastita sredstva

Podređene obveze jesu dugovanja koja se podmiruju tek nakon drugih određenih dugovanja u slučaju likvidacije društva. Ostala dugovanja mogu biti i u većoj mjeri podređena. Ovdje bi se trebale iskazati samo podređene obveze koje nisu razvrstane u osnovna vlastita sredstva.

C0010/R0870

Podređene obveze uključene u osnovna vlastita sredstva

Podređene obveze razvrstane u osnovna vlastita sredstva

C0010/R0880

Sve ostale obveze, koje nisu prikazane drugdje

To su ukupne sve ostale obveze, koje nisu već uključene u druge stavke bilance.

C0010/R0900

Ukupne obveze

Cjelokupni iznos svih obveza.

C0010/R1000

Višak imovine nad obvezama

Ukupni višak imovine društva nad njegovim obvezama, vrednovano u skladu s osnovom vrednovanja prema Solventnosti II. Vrijednost imovine umanjena za obveze.

S.05.01. – Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

U ovom se predlošku podaci iskazuju na temelju računovodstvenih načela, tj. uporabom lokalnog GAAP-a ili MSFI-ja ako je prihvaćen kao lokalni GAAP, no uz uporabu vrsta osiguranja prema Solventnosti II. Društva upotrebljavaju istu osnovu priznavanja i vrednovanja kao i u objavljenim financijskim izvještajima; ne zahtijeva se novo priznavanje ili ponovno vrednovanje.

 

STAVKA

UPUTE

Obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja

C0010 do C0120/R0110

Zaračunate premije – bruto – izravno osiguranje

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz izravnog osiguranja, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0010 do C0120/R0120

Zaračunate premije – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz prihvata u proporcionalno reosiguranje, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0130 do C0160/R0130

Zaračunate premije – bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz prihvata u neproporcionalno reosiguranje, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0010 do C0160/R0140

Zaračunate premije – udio reosiguratelja

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose ustupljene reosigurateljima tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0010 do C0160/R0200

Zaračunate premije – neto

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate neto premije čine zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0010 do C0120/R0210

Zarađene premije – bruto – izravno osiguranje

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na izravno osiguranje.

C0010 do C0120/R0220

Zarađene premije – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na prihvat u proporcionalno reosiguranje.

C0130 do C0160/R0230

Zarađene premije – bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na prihvat u neproporcionalno reosiguranje.

C0010 do C0160/R0240

Zarađene premije – udio reosiguratelja

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj udjela reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama umanjeno za promjenu udjela reosiguratelja u pričuvi za prijenosne premije.

C0010 do C0160/R0300

Zarađene premije – neto

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0010 do C0120/R0310

Nastali odštetni zahtjevi – bruto – izravno osiguranje

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju proizašle iz izravnog osiguranja.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0010 do C0120/R0320

Nastali odštetni zahtjevi – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz bruto prihvata u proporcionalno reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0130 do C0160/R0330

Nastali odštetni zahtjevi – bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz bruto prihvata u neproporcionalno reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0010 do C0160/R0340

Nastali odštetni zahtjevi – udio reosiguratelja

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u zbroju plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0010 do C0160/R0400

Nastali odštetni zahtjevi – neto

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0010 do C0120/R0410

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – izravno osiguranje

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva za bruto izravno osiguranje.

C0010 do C0120/R0420

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva za bruto prihvat u proporcionalno reosiguranje.

C0130 do C0160/R0430

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva za bruto prihvat u neproporcionalno reosiguranje.

C0010 do C0160/R0440

Promjene ostalih tehničkih pričuva – udio reosiguratelja

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva koje se odnose na iznose ustupljene reosigurateljima.

C0010 do C0160/R0500

Promjene ostalih tehničkih pričuva – neto

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: neto iznos promjena ostalih tehničkih pričuva čini zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0010 do C0160/R0550

Nastali izdaci

Svi tehnički izdaci koji su nastali društvu tijekom izvještajnog razdoblja, na obračunskoj osnovi.

C0200/R0110–R0550

Ukupno

Ukupno za različite stavke za sve vrste osiguranja.

C0200/R1200

Ostali izdaci

Ostali tehnički izdaci koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim izdacima i koji nisu razvrstani po vrstama osiguranja.

Ne bi trebali uključivati netehničke izdatke, primjerice porez, kamatne rashode, gubitke od otuđenja itd.

C0200/R1300

Ukupni izdaci

Iznos svih tehničkih izdataka

Obveze životnog osiguranja i reosiguranja

C0210 do C0280/R1410

Zaračunate premije – bruto

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz bruto osiguranja, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

Uključuju izravno osiguranje i reosiguranje.

C0210 do C0280/R1420

Zaračunate premije – udio reosiguratelja

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose ustupljene reosigurateljima dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0210 do C0280/R1500

Zaračunate premije – neto

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate neto premije čine zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0210 do C0280/R1510

Zarađene premije – bruto

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje.

C0210 do C0280/R1520

Zarađene premije – udio reosiguratelja

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama umanjeno za promjenu udjela reosiguratelja u pričuvi za prijenosne premije.

C0210 do C0280/R1600

Zarađene premije – neto

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0210 do C0280/R1610

Nastali odštetni zahtjevi – bruto

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz izravnog osiguranja i reosiguranja.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0210 do C0280/R1620

Nastali odštetni zahtjevi – udio reosiguratelja

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ: udio reosiguratelja u zbroju plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0210 do C0280/R1700

Nastali odštetni zahtjevi – neto

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0210 do C0280/R1710

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Definicija promjena ostalih tehničkih pričuva kako je predviđeno Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva koje se odnose na ugovore o osiguranju i koje proizlaze iz bruto izravnog osiguranja i reosiguranja.

C0210 do C0280/R1720

Promjena ostalih tehničkih pričuva – udio reosiguratelja

Definicija promjena ostalih tehničkih pričuva kako je predviđeno Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u promjenama ostalih tehničkih pričuva.

C0210 do C0280/R1800

Promjena ostalih tehničkih pričuva – neto

Definicija promjena ostalih tehničkih pričuva kako je predviđeno Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: neto promjene ostalih tehničkih pričuva koje se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0210 do C0280/R1900

Nastali izdaci

Svi tehnički izdaci koji su nastali društvu tijekom izvještajnog razdoblja, na obračunskoj osnovi.

C0300/R1410–R1900

Ukupno

Ukupno za različite stavke za sve vrste osiguranja.

C0300/R2500

Ostali izdaci

Ostali tehnički izdaci koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim izdacima i koji nisu razvrstani po vrstama osiguranja.

Ne bi trebali uključivati netehničke izdatke, primjerice porez, kamatne rashode, gubitke od otuđenja itd.

C0300/R2600

Ukupni izdaci

Iznos svih tehničkih izdataka

C0210 do C0280/R2700

Ukupni iznos otkupa

Taj iznos predstavlja ukupni iznos otkupa nastalih tijekom godine

Taj se iznos iskazuje i pod nastalim odštetnim zahtjevima (stavka R1610).

S.05.02 Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po državi

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

U ovom se predlošku podaci iskazuju na temelju računovodstvenih načela, tj. uporabom lokalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela (GAAP) ili međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) ako su prihvaćeni kao lokalni GAAP.

Predložak se temelji na godišnjoj osnovi do izvještajnog datuma. Društva upotrebljavaju istu osnovu priznavanja i vrednovanja kao i u objavljenim financijskim izvještajima; ne zahtijeva se novo priznavanje ili ponovno vrednovanje.

Za razvrstavanje po državi koriste se sljedeći kriteriji:

informacije, koje dostavlja država, navode se za pet država s najvećim iznosom zaračunatih bruto premija te za matičnu državu ili dok se ne dosegne 90 % ukupnih zaračunatih bruto premija,

za izravno osiguranje za vrste osiguranja „medicinski troškovi”, „zaštita prihoda”, „naknade radnicima”, „požar i ostala osiguranja imovine” i „krediti i jamstva” informacije se iskazuju po državi u kojoj se rizik nalazi kako je definirano člankom 13. stavkom 13. Direktive 2009/138/EZ,

za izravno osiguranje za sve ostale vrste osiguranja informacije se iskazuju po državi u kojoj je ugovor sklopljen,

za proporcionalno i neproporcionalno reosiguranje informacije se iskazuju po državi u kojoj se nalazi cedent.

Za potrebe ovog predloška „država u kojoj je ugovor sklopljen” znači:

a.

država u kojoj društvo za osiguranje ima poslovni nastan (matična država) ako ugovor nije sklopljen preko podružnice ili u skladu sa slobodom pružanja usluga,

b.

država u kojoj se nalazi podružnica (država domaćin) ako je ugovor sklopljen preko podružnice,

c.

država u kojoj se dostavlja obavijest o slobodi pružanja usluga (država domaćin) ako je ugovor sklopljen u skladu sa slobodom pružanja usluga,

d.

u slučaju korištenja posrednika ili bilo kojoj drugoj situaciji, vrijedi a), b) ili c) ovisno o tome tko je sklopio ugovor.

 

STAVKA

UPUTE

Obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja

C0020 do C0060/R0010

Prvih 5 država (prema iznosu zaračunatih bruto premija) – obveze neživotnog osiguranja

Navodi se oznaka ISO 3166-1 alpha-2 država za koje se podnose informacije o obvezama neživotnog osiguranja.

C0080 do C0140/R0110

Zaračunate premije – bruto – izravno osiguranje

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz izravnog osiguranja, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0080 do C0140/R0120

Zaračunate premije – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz prihvata u proporcionalno reosiguranje, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0080 do C0140/R0130

Zaračunate premije – bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz prihvata u neproporcionalno reosiguranje, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0080 do C0140/R0140

Zaračunate premije – udio reosiguratelja

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose ustupljene reosigurateljima tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0080 do C0140/R0200

Zaračunate premije – neto

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate neto premije čine zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0080 do C0140/R0210

Zarađene premije – bruto – izravno osiguranje

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na izravno osiguranje.

C0080 do C0140/R0220

Zarađene premije – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na prihvat u proporcionalno reosiguranje.

C0080 do C0140/R0230

Zarađene premije – bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na prihvat u neproporcionalno reosiguranje.

C0080 do C0140/R0240

Zarađene premije – udio reosiguratelja

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj udjela reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama umanjeno za promjenu udjela reosiguratelja u pričuvi za prijenosne premije.

C0080 do C0140/R0300

Zarađene premije – neto

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0080 do C0140/R0310

Nastali odštetni zahtjevi – bruto – izravno osiguranje

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz izravnog osiguranja.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0080 do C0140/R0320

Nastali odštetni zahtjevi – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz prihvata u proporcionalno reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0080 do C0140/R0330

Nastali odštetni zahtjevi – bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz prihvata u neproporcionalno reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0080 do C0140/R0340

Nastali odštetni zahtjevi – udio reosiguratelja

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u zbroju plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0080 do C0140/R0400

Nastali odštetni zahtjevi – neto

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0080 do C0140/R0410

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – izravno osiguranje

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva za bruto izravno osiguranje.

C0080 do C0140/R0420

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva za bruto prihvat u proporcionalno reosiguranje.

C0080 do C0140/R0430

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva za bruto prihvat u neproporcionalno reosiguranje.

C0080 do C0140/R0440

Promjene ostalih tehničkih pričuva – udio reosiguratelja

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva koje se odnose na iznose ustupljene reosigurateljima.

C0080 do C0140/R0500

Promjene ostalih tehničkih pričuva – neto

Promjene ostalih tehničkih pričuva kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: neto iznos promjena ostalih tehničkih pričuva čini zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0080 do C0140/R0550

Nastali izdaci

Svi tehnički izdaci koji su nastali društvu tijekom izvještajnog razdoblja, na obračunskoj osnovi.

C0140/R1200

Ostali izdaci

Ostali tehnički izdaci koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim izdacima i koji nisu razvrstani po vrstama osiguranja.

Ne bi trebali uključivati netehničke izdatke, primjerice porez, kamatne rashode, gubitke od otuđenja itd.

C0140/R1300

Ukupni izdaci

Iznos svih tehničkih izdataka koji se odnose na države obuhvaćene ovim predloškom.

Obveze životnog osiguranja i reosiguranja

C0160 do C0200/R1400

Prvih 5 država (prema iznosu zaračunatih bruto premija) – obveze životnog osiguranja

Navodi se oznaka ISO 3166-1 alpha-2 država za koje se podnose informacije o obvezama životnog osiguranja.

C0220 do C0280/R1410

Zaračunate premije – bruto

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, proizašle iz bruto osiguranja, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0220 do C0280/R1420

Zaračunate premije – udio reosiguratelja

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate bruto premije obuhvaćaju sve iznose ustupljene reosigurateljima dospjele tijekom poslovne godine prema ugovorima o osiguranju, bez obzira na činjenicu da se takvi iznosi mogu u cijelosti ili djelomice odnositi na kasniju poslovnu godinu.

C0220 do C0280/R1500

Zaračunate premije – neto

Definicija zaračunatih premija predviđena primjenom Direktive 91/674/EEZ prema potrebi: zaračunate neto premije čine zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0220 do C0280/R1510

Zarađene premije – bruto

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na izravno osiguranje i bruto prihvat u reosiguranje.

C0220 do C0280/R1520

Zarađene premije – udio reosiguratelja

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama umanjeno za promjenu udjela reosiguratelja u pričuvi za prijenosne premije.

C0220 do C0280/R1600

Zarađene premije – neto

Definicija zarađenih premija predviđena Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: zbroj zaračunatih bruto premija umanjeno za promjenu bruto pričuve za prijenosne premije koje se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0220 do C0280/R1610

Nastali odštetni zahtjevi – bruto

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na ugovore o osiguranju i koji proizlaze iz bruto izravnog osiguranja i reosiguranja.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0220 do C0280/R1620

Nastali odštetni zahtjevi – udio reosiguratelja

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u zbroju plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0220 do C0280/R1700

Nastali odštetni zahtjevi – neto

Odštetni zahtjevi nastali u izvještajnom razdoblju kako je definirano Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: nastali odštetni zahtjevi znači zbroj plaćenih odštetnih zahtjeva i promjene pričuve za odštetne zahtjeve tijekom poslovne godine koji se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

To ne uključuje troškove upravljanja odštetnim zahtjevima i promjene pričuva za troškove upravljanja odštetnim zahtjevima.

C0220 do C0280/R1710

Promjene ostalih tehničkih pričuva – bruto

Definicija promjena ostalih tehničkih pričuva kako je predviđeno Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva koje se odnose na ugovore o osiguranju i koje proizlaze iz bruto izravnog osiguranja i reosiguranja.

C0220 do C0280/R1720

Promjena ostalih tehničkih pričuva – udio reosiguratelja

Definicija promjena ostalih tehničkih pričuva kako je predviđeno Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: udio reosiguratelja u promjenama ostalih tehničkih pričuva.

C0220 do C0280/R1800

Promjena ostalih tehničkih pričuva – neto

Definicija promjena ostalih tehničkih pričuva kako je predviđeno Direktivom 91/674/EEZ prema potrebi: promjene ostalih tehničkih pričuva koje se odnose na zbroj izravnog osiguranja i prihvata u reosiguranje, umanjeno za iznos ustupljen društvima za reosiguranje.

C0220 do C0280/R1900

Nastali izdaci

Svi tehnički izdaci koji su nastali društvu tijekom izvještajnog razdoblja, na obračunskoj osnovi.

C0280/R2500

Ostali izdaci

Ostali tehnički izdaci koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim izdacima i koji nisu razvrstani po vrstama osiguranja.

Ne bi trebali uključivati netehničke izdatke, primjerice porez, kamatne rashode, gubitke od otuđenja itd.

C0280/R2600

Ukupni izdaci

Iznos svih tehničkih izdataka koji se odnose na države obuhvaćene ovim predloškom.

S.12.01 – Tehničke pričuve za životno i SLT zdravstveno osiguranje

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

Društva mogu primijeniti odgovarajuće približne vrijednosti za izračun tehničkih pričuva kako se navodi u članku 21. Delegirane uredbe 2015/35. Nadalje, za izračun dodatka za rizik tijekom poslovne godine može se primijeniti članak 59. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Vrsta osiguranja za obveze životnog osiguranja: vrste osiguranja iz članka 80. Direktive 2009/138/EZ kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35. Segmentacija odražava prirodu rizika na kojima se temelji ugovor (sadržaj), a ne pravni oblik ugovora (forma). U pravilu ako ugovor o osiguranju ili ugovor o reosiguranju obuhvaća rizike iz više vrsta osiguranja, društva po mogućnosti razdvajaju obveze prema odgovarajućim vrstama osiguranja (članak 55. Delegirane uredbe (EU) 2015/35).

Vrste osiguranja „osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima”, „ostala životna osiguranja” i „zdravstveno osiguranje” razvrstavaju se u „ugovore bez opcija i jamstava” i „ugovore s opcijama ili jamstvima”. Za potrebe tog razvrstavanja u obzir bi se trebalo uzeti sljedeće:

„Ugovori bez opcija i jamstava” trebali bi uključivati iznose koji se odnose na ugovore bez financijskih jamstava i ugovornih opcija, što znači da izračun tehničkih pričuva ne odražava iznos financijskih jamstava ili ugovornih opcija.

U ovom bi se stupcu trebali iskazati i ugovori s nematerijalnim ugovornim opcijama ili financijskim jamstvima koji se ne odražavaju u izračunu tehničkih pričuva;

„Ugovori s opcijama ili jamstvima” trebali bi uključivati ugovore koji imaju financijska jamstva ili ugovorne opcije ili oboje ako izračun tehničkih pričuva odražava postojanje tih financijskih jamstava ili ugovornih opcija.

Navedene informacije trebale bi uključivati reosiguranje jer je informacije o iznosima koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju / od subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika potrebno iskazati u posebnim redcima.

Informacije koje se navode pod R0010 do R0100 dobivaju se nakon primjene prilagodbe zbog volatilnosti, uravnotežene prilagodbe i prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa, ako se primjenjuju, ali ne uključuju privremeni odbitak tehničkih pričuva. Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva potrebno je iskazati zasebno u redcima R0110 do R0130.

 

STAVKA

UPUTE

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

C0210/R0010

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina za SLT zdravstveno osiguranje.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 do C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve u cjelini

Iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve u cjelini – ukupno – (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

C0210/R0020

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve u cjelini – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

 Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 do C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik, bruto najbolja procjena

Iznos bruto najbolje procjene (bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekata posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika u skladu s člankom 77. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ) za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik, bruto najbolja procjena – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos bruto najbolje procjene (bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekata posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika u skladu s člankom 77. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ) za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

C0210/R0030

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik, bruto najbolja procjena – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos bruto najbolje procjene (bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekata posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika u skladu s člankom 77. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ) za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 do C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane

Iznosi koji se mogu naplatiti nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog mogućnosti neispunjenja obveza reosiguratelja kako je definirano člankom 81. Direktive 2009/138/EZ, uključujući ustupljeno unutargrupno reosiguranje, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

C0150/R0080

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog mogućnosti neispunjenja obveza reosiguratelja kako je definirano člankom 81. Direktive 2009/138/EZ, uključujući ustupljeno unutargrupno reosiguranje, za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

C0210/R0080

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog mogućnosti neispunjenja obveza reosiguratelja kako je definirano člankom 81. Direktive 2009/138/EZ, uključujući ustupljeno unutargrupno reosiguranje, za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Najbolja procjena umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika

Iznos najbolje procjene umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene za svaku vrstu osiguranja

C0150/R0090

Najbolja procjena umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos najbolje procjene umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

C0210/R0090

Najbolja procjena umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos najbolje procjene umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 do C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Dodatak za rizik

Iznos dodatka za rizik, kako je definirano člankom 77. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ), za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

C0150/R0100

Dodatak za rizik – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos dodatka za rizik za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

C0210/R0100

Dodatak za rizik – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos dodatka za rizik za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

 Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen tehničkim pričuvama izračunanim kao cjelina, za svaku vrstu osiguranja.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0150/R0110

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen tehničkim pričuvama izračunanim kao cjelina za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0210/R0110

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen tehničkim pričuvama izračunanim kao cjelina za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Najbolja procjena

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen najboljoj procjeni, za svaku vrstu osiguranja.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0150/R0120

Najbolja procjena – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen najboljoj procjeni za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0210/R0120

Najbolja procjena – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen najboljoj procjeni za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Dodatak za rizik

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen dodatku za rizik, za svaku vrstu osiguranja.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0150/R0130

Dodatak za rizik – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uklj. osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen dodatku za rizik za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0210/R0130

Dodatak za rizik – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen dodatku za rizik za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

 Tehničke pričuve – ukupno

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Tehničke pričuve – ukupno

Ukupni iznos tehničkih pričuva, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

C0150/R0200

Tehničke pričuve – ukupno – ukupno (životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima)

Ukupni iznos tehničkih pričuva za životno osiguranje osim zdravstvenog osiguranja, uključujući osiguranje povezano s udjelima u investicijskim fondovima, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

C0210/R0200

Tehničke pričuve – ukupno – ukupno (zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju)

Ukupni iznos tehničkih pričuva za zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

S.17.01 – Tehničke pričuve za neživotno osiguranje

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

Društva mogu primijeniti odgovarajuće približne vrijednosti za izračun tehničkih pričuva kako se navodi u članku 21. Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Nadalje, za izračun dodatka za rizik tijekom poslovne godine može se primijeniti članak 59. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Vrsta osiguranja za obveze neživotnog osiguranja: vrste osiguranja iz članka 80. Direktive 2009/138/EZ kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 koje se odnose na izravno osiguranje, prihvat u proporcionalno reosiguranje i prihvat u neproporcionalno reosiguranje. Segmentacija odražava prirodu rizika na kojima se temelji ugovor (sadržaj), a ne pravni oblik ugovora (forma).

Izravno zdravstveno osiguranje osim onog koje se provodi na sličnoj podlozi kao i životno osiguranje razvrstava se u vrste neživotnog osiguranja 1 do 3, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35

Prihvat u proporcionalno reosiguranje iskazuje se zajedno s izravnim osiguranjem pod C0020 do C0130.

Informacije koje se navode pod R0010 do R0280 dobivaju se nakon primjene prilagodbe zbog volatilnosti, uravnotežene prilagodbe i prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa, ako se primjenjuju, ali ne uključuju privremeni odbitak tehničkih pričuva. Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva potrebno je iskazati zasebno u redcima R0290 do R0310.

 

STAVKA

UPUTE

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

C0020 do C0170/R0010

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

Taj iznos uključuje sve iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika koji se odnose na to osiguranje.

C0180/R0010

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina – ukupne obveze neživotnog osiguranja

Ukupni iznos tehničkih pričuva izračunanih kao cjelina u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

Taj iznos uključuje sve iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika koji se odnose na to osiguranje.

C0020 do C0170/R0050

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve u cjelini

Iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

C0180/R0050

Ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve u cjelini

Ukupni iznosi, za sve vrste osiguranja, koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na tehničke pričuve izračunane kao cjelina za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik – najbolja procjena

C0020 do C0170/R0060

Najbolja procjena pričuva za premije, bruto, ukupno

Iznos najbolje procjene pričuva za premije, uključujući iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju, od subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0060

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, najbolja procjena pričuva za premije, bruto, ukupno

Ukupni iznos najbolje procjene pričuva za premije, uključujući iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju, od subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0020 do C0170/R0140

Najbolja procjena pričuva za premije, ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0140

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, najbolja procjena pričuva za premije, iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane.

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na najbolju procjenu pričuva za premije.

C0020 do C0170/R0150

Neto najbolja procjena pričuva za premije – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Iznos neto najbolje procjene pričuva za premije, za svaku vrstu osiguranja.

C0180/R0150

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, neto najbolja procjena pričuva za premije

Ukupni iznos neto najbolje procjene pričuva za premije.

C0020 do C0170/R0160

Najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve, bruto, ukupno

Iznos najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve, uključujući iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju, od subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0160

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve, bruto, ukupno

Ukupni iznos najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve, uključujući iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju, od subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika.

C0020 do C0170/R0240

Najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve, ukupni iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0240

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve, iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane.

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane u odnosu na najbolju procjenu pričuva za odštetne zahtjeve.

C0020 do C0170/R0250

Neto najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Iznos neto najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0250

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, neto najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve

Ukupni iznos neto najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve.

C0020 do C0170/R0260

Ukupno najbolja procjena, bruto – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Iznos ukupne bruto najbolje procjene, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0260

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, ukupno najbolja procjena, bruto

Ukupni iznos bruto najbolje procjene (zbroj pričuva za premije i pričuva za odštetne zahtjeve).

C0020 do C0170/R0270

Ukupno najbolja procjena, neto – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Iznos ukupne neto najbolje procjene, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0270

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, ukupno najbolja procjena, neto

Ukupni iznos neto najbolje procjene (zbroj pričuva za premije i pričuva za odštetne zahtjeve).

C0020 do C0170/R0280

Tehničke pričuve izračunane kao zbroj najbolje procjene i dodatka za rizik – dodatak za rizik

Iznos dodatka za rizik, kako se zahtijeva u skladu s Direktivom 2009/138/EZ (članak 77. stavak 3.). Dodatak za rizik izračunava se za cijeli portfelj obveza osiguranja i obveza reosiguranja i zatim se raspoređuje na svaku pojedinačnu vrstu osiguranja, u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0280

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, ukupni dodatak za rizik

Ukupni iznos dodatka za rizik, kako se zahtijeva u skladu s Direktivom 2009/138/EZ (članak 77. stavak 3.).

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva

C0020 do C0170/R0290

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva –

tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen tehničkim pričuvama izračunanim kao cjelina, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0180/R0290

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva –

tehničke pričuve izračunane kao cjelina

Ukupni iznos, za sve vrste osiguranja, privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen tehničkim pričuvama izračunanim kao cjelina, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0020 do C0170/R0300

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva –

najbolja procjena

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen najboljoj procjeni, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0180/R0300

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva –

najbolja procjena

Ukupni iznos, za sve vrste osiguranja, privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen najboljoj procjeni, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0020 do C0170/R0310

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva –

dodatak za rizik

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen dodatku za rizik, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

C0180/R0310

Iznos privremenog odbitka tehničkih pričuva –

dodatak za rizik

Ukupni iznos, za sve vrste osiguranja, privremenog odbitka tehničkih pričuva dodijeljen dodatku za rizik, za svaku vrstu osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35.

Ta se vrijednost iskazuje s negativnim predznakom.

 Tehničke pričuve – ukupno

C0020 do C0170/R0320

Tehničke pričuve, ukupno – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Ukupni iznos bruto tehničkih pričuva, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

C0180/R0320

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, tehničke pričuve – ukupno

Ukupni iznos bruto tehničkih pričuva u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

C0020 do C0170/R0330

Tehničke pričuve, ukupno – iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika, nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika, nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0180/R0330

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika, nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Ukupni iznos koji se može naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja od ograničenog rizika, nakon prilagodbe za očekivane gubitke zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane, u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje.

C0020 do C0170/R0340

Tehničke pričuve, ukupno – tehničke pričuve umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene i reosiguranja ograničenog rizika – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Ukupni iznos neto tehničkih pričuva, za svaku vrstu osiguranja u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

C0180/R0340

Ukupne obveze neživotnog osiguranja, tehničke pričuve umanjeno za iznose koji se mogu naplatiti od reosiguranja / subjekta posebne namjene – izravno osiguranje i prihvat u reosiguranje

Ukupni iznos neto tehničkih pričuva u vezi s izravnim osiguranjem i prihvatom u reosiguranje, uključujući tehničke pričuve izračunane kao cjelina i nakon primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

S.19.01. – Odštetni zahtjevi neživotnog osiguranja

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

Razvojni trokuti odštetnih zahtjeva prikazuju osigurateljevu procjenu troška odštetnih zahtjeva (plaćeni odštetni zahtjevi i pričuve za odštetne zahtjeve na temelju načela vrednovanja prema Solventnosti II) te razvoj tih procjena tijekom vremena.

Društva su obvezna iskazati podatke na temelju godine nastanka štete ili godine preuzimanja rizika, u skladu sa zahtjevima nacionalnog nadzornog tijela. Ako nacionalno nadzorno tijelo nije propisalo koja se godina upotrebljava, društvo može upotrebljavati godinu nastanka štete ili godinu preuzimanja rizika ovisno o tome na koji način upravlja svakom vrstom osiguranja, pod uvjetom da se ista godina koristi dosljedno svake godine.

Ovaj se predložak podnosi za ukupno neživotno osiguranje, ali se razvrstava prema godini preuzimanja rizika i godini nastanka štete ako društvo upotrebljava različite osnove.

Standardna duljina trokuta odgode jest 10+1 godina, no izvještajni zahtjev temelji se na razvoju odštetnih zahtjeva društva (ako je duljina ciklusa likvidacije odštetnih zahtjeva kraća od 10 godina, društva su obvezna izvješćivati u skladu s kraćom internom duljinom razvoja).

Obvezno je dostaviti povijesne podatke, počevši od prve primjene Solventnosti II, za plaćene odštetne zahtjeve (odnosno obvezno je navesti cijeli skup podataka), ali ne i za najbolju procjenu pričuva za odštetne zahtjeve. Za prikupljanje povijesnih podataka o plaćenim odštetnim zahtjevima primjenjivat će se isti pristup u pogledu duljine trokuta kao i za redovito izvješćivanje (10+1 godina ili ciklus likvidacije odštetnih zahtjeva društva, ovisno o tome što je kraće).

 

STAVKA

UPUTE

Z0020

Godina nastanka štete ili godina preuzimanja rizika

Navodi se standardna osnova koju društva koriste za prikaz razvoja odštetnih zahtjeva. Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

 

1 – Godina nastanka štete

 

2 – Godina preuzimanja rizika

C0010 do C0110/ R0100 do R0250

Bruto plaćeni odštetni zahtjevi (nekumulativno) – trokut

Bruto plaćeni odštetni zahtjevi, umanjeno za spašavanja i subrogacije, isključujući izdatke, u trokutu kojim se prikazuje razvoj već izvršenih bruto plaćanja odštetnih zahtjeva: za svaku godinu nastanka štete / godinu preuzimanja rizika od N–9 (i ranije) i sva prethodna izvještajna razdoblja do uključujući N (zadnju izvještajnu godinu) iskazuju se već izvršena plaćanja u svakoj razvojoj godini (što je odgoda od datuma nastanka štete / preuzimanja rizika do datuma plaćanja).

Podaci se iskazuju u apsolutnom iznosu, nekumulativno i nediskontirano.

C0170/ R0100 do R0260

Bruto plaćeni odštetni zahtjevi (nekumulativno) – u tekućoj godini

Ukupni iznos za „tekuću godinu” odgovara zadnjoj dijagonali (svi podaci koji se odnose na zadnju izvještajnu godinu u redcima od R0160 do R0250).

Redak R0260 odgovara ukupnom iznosu iz redaka R0160 do R0250

C0180/ R0100 do R0260

Bruto plaćeni odštetni zahtjevi – zbroj godina (kumulativno)

Ukupni iznos „zbroj godina” sadržava zbroj svih podataka u redcima (zbroj svih plaćanja u vezi s godinom nastanka štete / godinom preuzimanja rizika), uključujući ukupni iznos.

C0200 do C0300/ R0100 do R0250

Bruto nediskontirana najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve – trokut

Trokuti nediskontirane najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve, uključujući reosiguranje za svaku godinu nastanka štete / godinu preuzimanja rizika od N–9 (i ranije) i sva prethodna izvještajna razdoblja do uključujući N (zadnju izvještajnu godinu). Najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve odnosi se na događaje povezane s odštetnim zahtjevima koji su se dogodili prije ili na datum vrednovanja, neovisno o tome jesu li odštetni zahtjevi koji proizlaze iz tih događaja prijavljeni.

Podaci se iskazuju u apsolutnom iznosu, nekumulativno i nediskontirano.

C0360/ R0100 do R0260

Bruto najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve – kraj godine (diskontirani podaci)

Ukupni iznos „kraj godine” odgovara zadnjoj dijagonali ali na diskontiranoj osnovi (svi podaci koji se odnose na zadnju izvještajnu godinu) u redcima od R0160 do R0250.

Redak R0260 odgovara ukupnom iznosu iz redaka R0160 do R0250

S.22.01 – Učinak mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera

Opće napomene:

Ovaj se predložak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

Ovaj se predložak primjenjuje kada društvo upotrebljava najmanje jednu mjeru dugoročnih jamstava ili prijelaznu mjeru.

Ovaj predložak odražava učinak na financijski položaj u slučaju kada se ne primjenjuje nijedna prijelazna mjera i kada se svaka mjera dugoročnih jamstava ili prijelazna mjera svede na nulu. U tu bi se svrhu trebao slijediti pristup „korak po korak” na način da se pojedinačno izdvaja svaka prijelazna mjera i svaka mjera dugoročnih jamstava a da se nakon svakog koraka ponovno ne izračunava učinak preostalih mjera.

Učinci se trebaju iskazati s pozitivnim predznakom ako se njima povećava iznos stavke koja se iskazuje i s negativnim predznakom ako se njima smanjuje iznos stavke (npr. trebalo bi iskazati pozitivne vrijednosti ako se povećava iznos potrebnog solventnog kapitala ili iznos vlastitih sredstava).

 

STAVKA

UPUTE

C0010/R0010

Iznos s mjerama dugoročnih jamstava i prijelaznim mjerama – tehničke pričuve

Ukupni iznos tehničkih pričuva uključujući mjere dugoročnih jamstava i prijelazne mjere

C0030/R0010

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva – tehničke pričuve

Iznos prilagodbe tehničkih pričuva zbog primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

To je razlika između tehničkih pričuva bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničkih pričuva s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0050/R0010

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope – tehničke pričuve

Iznos prilagodbe tehničkih pričuva zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

To je razlika između tehničkih pričuva bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničkih pričuva s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0070/R0010

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu – tehničke pričuve

Iznos prilagodbe tehničkih pričuva zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti. Odražava učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti na nultu razinu.

To je razlika između tehničkih pričuva bez primjene prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između tehničkih pričuva s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničkih pričuva bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničkih pričuva bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

C0090/R0010

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu – tehničke pričuve

Iznos prilagodbe tehničkih pričuva zbog primjene uravnotežene prilagodbe. Uključuje učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe na nultu razinu.

To je razlika između tehničkih pričuva bez uravnotežene prilagodbe i bez svih ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između tehničkih pričuva s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničkih pričuva bez privremenog odbitka tehničkih pričuva, tehničkih pričuva bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničkih pričuva bez prilagodbe zbog volatilnosti i bez primjene ostalih prijelaznih mjera.

C0010/R0020

Iznos s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera – osnovna vlastita sredstva

Ukupni iznos osnovnih vlastitih sredstava izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve uključujući prilagodbe zbog primjene mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0030/R0020

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva – osnovna vlastita sredstva

Iznos prilagodbe osnovnih vlastitih sredstava zbog primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

To je razlika između osnovnih vlastitih sredstava izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0050/R0020

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope – osnovna vlastita sredstva

Iznos prilagodbe osnovnih vlastitih sredstava zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

To je razlika između osnovnih vlastitih sredstava izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0070/R0020

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu – osnovna vlastita sredstva

Iznos prilagodbe osnovnih vlastitih sredstava zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti. Odražava učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti na nultu razinu.

To je razlika između osnovnih vlastitih sredstava uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između osnovnih vlastitih sredstava uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuva bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

C0090/R0020

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu – osnovna vlastita sredstva

Iznos prilagodbe osnovnih vlastitih sredstava zbog primjene uravnotežene prilagodbe. Uključuje učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe na nultu razinu.

To je razlika između osnovnih vlastitih sredstava uzimajući u obzir tehničke pričuve bez uravnotežene prilagodbe i bez svih ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između osnovnih vlastitih sredstava uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva, tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničke pričuve bez prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera.

C0010/R0050

Iznos s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

Ukupni iznos prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve uključujući prilagodbe zbog primjene mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0030/R0050

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala zbog primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0050/R0050

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0070/R0050

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti. Odražava učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti na nultu razinu.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuva bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

C0090/R0050

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala zbog primjene uravnotežene prilagodbe. Uključuje učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe na nultu razinu.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez uravnotežene prilagodbe i bez svih ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva, tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničke pričuve bez prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera.

C0010/R0090

Iznos s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera – potrebni solventni kapital

Ukupni iznos potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve uključujući prilagodbe zbog primjene mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0030/R0090

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva – potrebni solventni kapital

Iznos prilagodbe potrebnog solventnog kapitala zbog primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

To je razlika između potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0050/R0090

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope – potrebni solventni kapital

Iznos prilagodbe potrebnog solventnog kapitala zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

To je razlika između potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0070/R0090

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu – potrebni solventni kapital

Iznos prilagodbe potrebnog solventnog kapitala zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti. Odražava učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti na nultu razinu.

To je razlika između potrebnog solventnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između potrebnog solventnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

C0090/R0090

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu – potrebni solventni kapital

Iznos prilagodbe potrebnog solventnog kapitala zbog primjene uravnotežene prilagodbe. Uključuje učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe na nultu razinu.

To je razlika između potrebnog solventnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez uravnotežene prilagodbe i bez svih ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između potrebnog solventnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva, tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničke pričuve bez prilagodbe zbog volatilnosti i bez primjene ostalih prijelaznih mjera.

C0010/R0100

Iznos s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

Ukupni iznos prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve uključujući prilagodbe zbog primjene mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0030/R0100

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0050/R0100

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0070/R0100

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti. Odražava učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti na nultu razinu.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuva bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

C0090/R0100

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu – prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala

Iznos prilagodbe prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene uravnotežene prilagodbe. Uključuje učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe na nultu razinu.

To je razlika između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez uravnotežene prilagodbe i bez svih ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće minimalnog potrebnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva, tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničke pričuve bez prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera.

C0010/R0110

Iznos s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera – minimalni potrebni kapital

Ukupni iznos minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve uključujući prilagodbe zbog primjene mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0030/R0110

Učinak privremenog odbitka tehničkih pričuva – minimalni potrebni kapital

Iznos prilagodbe minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene privremenog odbitka tehničkih pričuva.

To je razlika između minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0050/R0110

Učinak prijelazne prilagodbe kamatne stope – minimalni potrebni kapital

Iznos prilagodbe minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

To je razlika između minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera.

C0070/R0110

Učinak prilagodbe zbog volatilnosti kada se svede na nulu – minimalni potrebni kapital

Iznos prilagodbe minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti. Odražava učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti na nultu razinu.

To je razlika između minimalnog potrebnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve bez primjene prilagodbe zbog volatilnosti i bez ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između minimalnog potrebnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva i tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.

C0090/R0110

Učinak uravnotežene prilagodbe kada se svede na nulu – minimalni potrebni kapital

Iznos prilagodbe minimalnog potrebnog kapitala zbog primjene uravnotežene prilagodbe. Uključuje učinak svođenja prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe na nultu razinu.

To je razlika između minimalnog potrebnog kapitala izračunano uzimajući u obzir tehničke pričuve bez uravnotežene prilagodbe i bez svih ostalih prijelaznih mjera i najviše vrijednosti između minimalnog potrebnog kapitala uzimajući u obzir tehničke pričuve s primjenom mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, tehničke pričuve bez privremenog odbitka tehničkih pričuva, tehničke pričuve bez primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa i tehničke pričuve bez prilagodbe zbog volatilnosti i bez primjene ostalih prijelaznih mjera.

S.23.01. Vlastita sredstva

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija za pojedinačne subjekte.

 

STAVKA

UPUTE

Osnovna vlastita sredstva prije odbitka sudjelovanja u drugom financijskom sektoru kako je predviđeno u članku 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35

R0010/C0010

Redovni dionički kapital (uključujući vlastite dionice) – ukupno

Ukupni redovni dionički kapital koji se drži izravno i neizravno (prije odbitka vlastitih dionica). To je ukupni redovni dionički kapital društva koji u potpunosti ispunjava kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ili 2. Redovni dionički kapital koji u potpunosti ne ispunjava kriterije smatra se povlaštenim dioničkim kapitalom i razvrstava se u skladu s time neovisno o njegovu opisu ili oznaci.

R0010/C0020

Redovni dionički kapital (uključujući vlastite dionice) – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Iznos uplaćenog redovnog dioničkog kapitala koji ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja.

R0010/C0040

Redovni dionički kapital (uključujući vlastite dionice) – kategorija 2

Iznos redovnog dioničkog kapitala pozvanog da se plati koji ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0030/C0010

Premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom – ukupno

Ukupne premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom društva koje u potpunosti ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ili 2.

R0030/C0020

Premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Iznos premija na emitirane dionice povezanih s redovnim dionicama koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja jer se odnose na redovni dionički kapital koji se razvrstava u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja.

R0030/C0040

Premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom – kategorija 2

Iznos premija na emitirane dionice povezanih s redovnim dionicama koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2 jer se odnose na redovni dionički kapital koji se razvrstava u kategoriju 2.

R0040/C0010

Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti – ukupno

Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ili 2.

R0040/C0020

Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Iznos osnivačkog kapitala, doprinosa članova ili istovjetne stavke osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja.

R0040/C0040

Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti – kategorija 2

Iznos osnivačkog kapitala, doprinosa članova ili istovjetne stavke osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0050/C0010

Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje – ukupno

Ukupni iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji u potpunosti ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ograničeno, kategorije 2 ili kategorije 3.

R0050/C0030

Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje – kategorija 1 ograničeno

Iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 ograničeno.

R0050/C0040

Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje – kategorija 2

Iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0050/C0050

Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje – kategorija 3

Iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0070/C0010

Višak sredstava – ukupno

Ukupni iznos viška sredstava obuhvaćenih člankom 91. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ.

R0070/C0020

Višak sredstava – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

To je višak sredstava obuhvaćenih člankom 91. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ koji ispunjava kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 oslobođeno od ograničenja.

R0090/C0010

Povlaštene dionice – ukupno

Ukupni iznos povlaštenih dionica koje izdaje društvo, a koje u potpunosti ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ograničeno, kategorije 2 ili kategorije 3.

R0090/C0030

Povlaštene dionice – kategorija 1 ograničeno

Iznos povlaštenih dionica koje izdaje društvo, a koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 ograničeno.

R0090/C0040

Povlaštene dionice – kategorija 2

Iznos povlaštenih dionica koje izdaje društvo, a koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0090/C0050

Povlaštene dionice – kategorija 3

Iznos povlaštenih dionica koje izdaje društvo, a koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0110/C0010

Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama – ukupno

Ukupne premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dioničkim kapitalom društva koje u potpunosti ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ograničeno, kategorije 2 ili kategorije 3.

R0110/C0030

Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama – kategorija 1 ograničeno

Iznos premija na emitirane dionice povezanih s povlaštenim dionicama koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ograničeno jer se odnose na povlaštene dionice koje se razvrstavaju u stavke kategorije 1 ograničeno.

R0110/C0040

Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama – kategorija 2

Iznos premija na emitirane dionice povezanih s povlaštenim dionicama koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2 jer se odnose na povlaštene dionice koje se razvrstavaju u kategoriju 2.

R0110/C0050

Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama – kategorija 3

Iznos premija na emitirane dionice povezanih s povlaštenim dionicama koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3 jer se odnose na povlaštene dionice koje se razvrstavaju u kategoriju 3.

R0130/C0010

Pričuva za usklađivanje – ukupno

Ukupna pričuva za usklađivanje predstavlja pričuve (npr. zadržana dobit), isključujući prilagodbe (npr. namjenski fondovi). Ona uglavnom proizlazi iz razlika između računovodstvenog vrednovanja i vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ.

R0130/C0020

Pričuva za usklađivanje – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Pričuva za usklađivanje predstavlja pričuve (npr. zadržana dobit), isključujući prilagodbe (npr. namjenski fondovi). Ona uglavnom proizlazi iz razlika između računovodstvenog vrednovanja i vrednovanja u skladu s Direktivom 2009/138/EZ.

R0140/C0010

Podređene obveze – ukupno

Ukupni iznos podređenih obveza koje izdaje društvo.

R0140/C0030

Podređene obveze – kategorija 1 ograničeno

Iznos podređenih obveza koje društvo izdaje, a koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ograničeno.

R0140/C0040

Podređene obveze – kategorija 2

Iznos podređenih obveza koje društvo izdaje, a koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0140/C0050

Podređene obveze – kategorija 3

Iznos podređenih obveza koje društvo izdaje, a koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0160/C0010

Iznos jednak vrijednosti neto odgođene porezne imovine – ukupno

Ukupni iznos neto odgođene porezne imovine društva.

R0160/C0050

Iznos jednak vrijednosti neto odgođene porezne imovine – kategorija 3

Iznos neto odgođene porezne imovine društva koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0180/C0010

Ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene

Ukupno stavke osnovnih vlastitih sredstava koje nisu prethodno naznačene a koje je nadzorno tijelo odobrilo.

R0180/C0020

Ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava koje nisu prethodno naznačene i koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja a koje je nadzorno tijelo odobrilo.

R0180/C0030

Ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilokao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene – kategorija 1 ograničeno

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava koje nisu prethodno naznačene i koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 ograničeno, a koje je nadzorno tijelo odobrilo.

R0180/C0040

Ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene – kategorija 2

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava koje nisu prethodno naznačene i koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2, a koje je nadzorno tijelo odobrilo.

R0180/C0050

Ostale stavke vlastitih sredstava koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene – kategorija 3

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava koje nisu prethodno naznačene i koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3, a koje je nadzorno tijelo odobrilo.

Vlastita sredstva iz financijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II

R0220/C0010

Vlastita sredstva iz financijskih izvještaja koja ne smiju biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II – ukupno

Ukupni iznos stavki vlastitih sredstava iz financijskih izvještaja koje nisu predstavljene pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstane kao vlastita sredstva prema Solventnosti II.

Te su stavke vlastitih sredstava jedno od sljedećeg:

i.

stavke koje su na popisima stavki vlastitih sredstava, ali ne ispunjavaju kriterije razvrstavanja ili prijelazne odredbe; ili

ii.

stavke čija je svrha da budu vlastita sredstva, ali koje nisu na popisu stavki vlastitih sredstava i koje nije odobrilo nadzorno tijelo te u bilanci nisu iskazane kao obveze.

Podređene obveze koje se ne smatraju osnovnim vlastitim sredstvima ne iskazuju se ovdje, već u bilanci (predložak S.02.01) kao podređene obveze koje se ne smatraju osnovnim vlastitim sredstvima.

Odbitci

R0230/C0010

Odbitak sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama – ukupno

Ukupni odbitak sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama u skladu s člankom 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Odbitak sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Iznos odbitka sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama koja se odbijaju iz kategorije 1 oslobođeno od ograničenja u skladu s člankom 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0230/C0030

Odbitak sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama – kategorija 1 ograničeno

Iznos odbitka sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama koja se odbijaju iz kategorije 1 ograničeno u skladu s člankom 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0230/C0040

Odbitak sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama – kategorija 2

Iznos odbitka sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama koja se odbijaju iz kategorije 2 u skladu s člankom 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka

R0290/C0010

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka

Ukupni iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava nakon odbitaka.

R0290/C0020

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava nakon odbitaka koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja.

R0290/C0030

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka – kategorija 1 ograničeno

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava nakon prilagodbi koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 ograničeno.

R0290/C0040

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka – kategorija 2

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava nakon prilagodbi koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0290/C0050

Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka – kategorija 3

Iznos stavki osnovnih vlastitih sredstava nakon prilagodbi koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

Pomoćna vlastita sredstva

R0300/C0010

Neuplaćeni i nepozvani redovni dionički kapital opoziv na poziv – ukupno

Ukupni iznos izdanog redovnog dioničkog kapitala koji nije pozvan da se plati niti je uplaćen, ali je opoziv na poziv.

R0300/C0040

Neuplaćeni i nepozvani redovni dionički kapital opoziv na poziv – kategorija 2

Iznos izdanog redovnog dioničkog kapitala koji nije pozvan da se plati niti je uplaćen, ali je opoziv na poziv i ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0310/C0010

Neuplaćeni i nepozvani osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, opozivi na poziv – ukupno

Ukupni iznos osnivačkog kapitala, doprinosa članova ili istovjetne stavke osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, koji nisu pozvani da se plate niti su uplaćeni, ali su opozivi na poziv.

R0310/C0040

Neuplaćeni i nepozvani osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, opozivi na poziv – kategorija 2

Iznos osnivačkog kapitala, doprinosa članova ili istovjetne stavke osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, koji nisu pozvani da se plate niti su uplaćeni, ali su opozivi na poziv i ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0320/C0010

Neuplaćene i nepozvane povlaštene dionice opozive na poziv – ukupno

Ukupni iznos povlaštenih dionica koje nisu pozvane da se plate niti su uplaćene, ali su opozive na poziv.

R0320/C0040

Neuplaćene i nepozvane povlaštene dionice opozive na poziv – kategorija 2

Iznos povlaštenih dionica koje nisu pozvane da se plate niti su uplaćene, ali su opozive na poziv i ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0320/C0050

Neuplaćene i nepozvane povlaštene dionice opozive na poziv – kategorija 3

Iznos povlaštenih dionica koje nisu pozvane da se plate niti su uplaćene, ali su opozive na poziv i ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0330/C0010

Pravno obvezujuća obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev – ukupno

Ukupni iznos pravno obvezujućih obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev.

R0330/C0040

Pravno obvezujuća obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev – kategorija 2

Iznos pravno obvezujućih obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0330/C0050

Pravno obvezujuća obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev – kategorija 3

Iznos pravno obvezujućih obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0340/C0010

Akreditivi i jamstva na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ – ukupno

Ukupni iznos akreditiva i jamstava koje neovisni povjerenik čuva za vjerovnike društva za osiguranje i koje su dale kreditne institucije koje imaju odobrenje u skladu s Direktivom 2006/48/EZ.

R0340/C0040

Akreditivi i jamstva na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ – kategorija 2

Iznos akreditiva i jamstava koje neovisni povjerenik čuva za vjerovnike društva za osiguranje i koje su dale kreditne institucije koje imaju odobrenje u skladu s Direktivom 2006/48/EZ, a koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0350/C0010

Akreditivi i jamstva osim onih na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ – ukupno

Ukupni iznos akreditiva i jamstava koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2 ili 3, osim onih koje neovisni povjerenik čuva za vjerovnike društva za osiguranje i koje su dale kreditne institucije koje imaju odobrenje u skladu s Direktivom 2006/48/EZ.

R0350/C0040

Akreditivi i jamstva osim onih na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ – kategorija 2

Iznos akreditiva i jamstava koji ispunjavaju kriterijeza razvrstavanje u kategoriju 2, osim onih koje neovisni povjerenik čuva za vjerovnike društva za osiguranje i koje su dale kreditne institucije koje imaju odobrenje u skladu s Direktivom 2006/48/EZ.

R0350/C0050

Akreditivi i jamstva osim onih na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ – kategorija 3

Iznos akreditiva i jamstava koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3, osim onih koje neovisni povjerenik čuva za vjerovnike društva za osiguranje i koje su dale kreditne institucije koje imaju odobrenje u skladu s Direktivom 2006/48/EZ.

R0360/C0010

Dodatni pozivi članovima na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ – ukupno

Ukupni iznos budućih potraživanja koja brodovlasnička udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti s promjenjivim doprinosima koja osiguravaju samo rizike navedene u vrstama osiguranja 6, 12 i 17 u dijelu A Priloga 1. mogu imati u odnosu na svoje članove putem poziva da se plate dodatni doprinosi tijekom sljedećih 12 mjeseci.

R0360/C0040

Dodatni pozivi članovima na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ – kategorija 2

Iznos budućih potraživanja koja brodovlasnička udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti s promjenjivim doprinosima koja osiguravaju samo rizike navedene u vrstama osiguranja 6, 12 i 17 u dijelu A Priloga 1. mogu imati u odnosu na svoje članove putem poziva da se plate dodatni doprinosi tijekom sljedećih 12 mjeseci.

R0370/C0010

Dodatni pozivi članovima – osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ

Ukupni iznos budućih potraživanja koja udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti s promjenjivim doprinosima mogu imati u odnosu na svoje članove putem poziva da se plate dodatni doprinosi tijekom sljedećih 12 mjeseci, osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ.

R0370/C0040

Dodatni pozivi članovima – osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ – kategorija 2

Iznos budućih potraživanja koja udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti s promjenjivim doprinosima mogu imati u odnosu na svoje članove putem poziva da se plate dodatni doprinosi tijekom sljedećih 12 mjeseci, osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ, a koja ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0370/C0050

Dodatni pozivi članovima – osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ – kategorija 3

Iznos budućih potraživanja koja udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti s promjenjivim doprinosima mogu imati u odnosu na svoje članove putem poziva da se plate dodatni doprinosi tijekom sljedećih 12 mjeseci, osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ, a koja ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0390/C0010

Ostala pomoćna vlastita sredstva – ukupno

Ukupni iznos ostalih pomoćnih vlastitih sredstava.

R0390/C0040

Ostala pomoćna vlastita sredstva – kategorija 2

Iznos ostalih pomoćnih vlastitih sredstava koja ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0390/C0050

Ostala pomoćna vlastita sredstva – kategorija 3

Iznos ostalih pomoćnih vlastitih sredstava koja ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

R0400/C0010

Ukupna pomoćna vlastita sredstva

Ukupni iznos stavki pomoćnih vlastitih sredstava.

R0400/C0040

Ukupna pomoćna vlastita sredstva – kategorija 2

Iznos stavki pomoćnih vlastitih sredstava koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.

R0400/C0050

Ukupna pomoćna vlastita sredstva – kategorija 3

Iznos stavki pomoćnih vlastitih sredstava koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 3.

Dostupna i prihvatljiva vlastita sredstva

R0500/C0010

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala

Zbroj svih stavki osnovnih vlastitih sredstava i stavki pomoćnih vlastitih sredstava koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategorije 1, 2 i 3 i koje su stoga dostupne za pokriće potrebnog solventnog kapitala.

R0500/C0020

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja

Zbroj svih stavki osnovnih vlastitih sredstava koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 oslobođeno od ograničenja i koje su stoga dostupne za pokriće potrebnog solventnog kapitala.

R0500/C0030

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala – kategorija 1 ograničeno

Zbroj svih stavki osnovnih vlastitih sredstava koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ograničeno i koje su stoga dostupne za pokriće potrebnog solventnog kapitala.

R0500/C0040

Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala – kategorija 2

Zbroj svih stavki osnovnih vlastitih sredstava nakon prilagodbi i stavki pomoćnih vlastitih sredstava koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2 i koje su stoga dostupne za pokriće potrebnog solventnog kapitala.

R0500/C0050