2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/35


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

( Službeni list Europske unije L 343 od 29. prosinca 2015. )

Na stranici 565., članak 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma puštanja u uporabu prve faze nadogradnje sustava OTI i sustava Surveillance 2 ne primjenjuju se oznake i formati iz Priloga A, već se primjenjuju oznake i formati iz priloga 2. do 5. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/341 (1).

Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma nadogradnje sustava AEO, ne primjenjuju se oznake i formati iz Priloga A, već se primjenjuju oznake i formati iz priloga 6. i 7. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Odstupajući od stavka 2. ovog članka, do datumâ puštanja u uporabu ili nadogradnje odgovarajućih informatičkih sustava iz Priloga 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, države članice nisu obvezne primjenjivati formate i oznake iz Priloga B.

Do datumâ puštanja u uporabu ili nadogradnje odgovarajućih informatičkih sustava iz Priloga 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, na formate i oznake potrebne za deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu primjenjuju se zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Do datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije i datuma nadogradnje nacionalnih sustava za uvoz, navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije 2014/255/EU (2), države članice moraju osigurati da oznake i formati za obavijesti o podnošenju robe omogućuju podnošenje robe u skladu s člankom 139. Zakonika.”

Na stranici 565., bilješka 1. zamjenjuje se sljedećom:

„(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).”