2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/35


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

( Službeni list Europske unije L 343 od 29. prosinca 2015. )

Na stranici 109., u sadržaju, „Prilog 22-13 – Izjava na računu” briše se.

Na stranici 514., Prilog 22-13 briše se.