19.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 333/116


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2412

оd 18. prosinca 2015.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 442/2009 otvorene u sektoru svinjskog mesa

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 442/2009 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora svinjskog mesa. Kvotama iz dijela B. Priloga I. navedenoj Uredbi upravlja se u skladu s metodom simultane kontrole.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2015. za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. manje su od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2016., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 442/2009 od 27. svibnja 2009. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice u sektoru svinjskog mesa (SL L 129, 28.5.2009., str. 13.).


PRILOG

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje je potrebno dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016.

(u kg)

09.4038

25 743 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000