18.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/52


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2381

оd 17. prosinca 2015.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (1), a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1059/2003 predstavlja pravni okvir za regionalno razvrstavanje kako bi se omogućili prikupljanje, obrada i širenje usklađenih regionalnih statističkih podataka u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1059/2003, prilikom izmjene razvrstavanja prema NUTS-u, predmetna država članica šalje Komisiji vremenske okvire za novu regionalnu raspodjelu, kako bi se zamijenili već poslani podaci. Komisija treba odrediti popis vremenskih okvira te njihovo trajanje uzimajući u obzir izvedivost njihove izrade. Vremenske je okvire potrebno podnijeti unutar dvije godine od izmjena razvrstavanja prema NUTS-u.

(3)

Razvrstavanje prema NUTS-u izmijenjeno je Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 (2) s učinkom od 1. siječnja 2015. i Uredbom Komisije (EU) br. 868/2014 (3) s učinkom od 1. siječnja 2016.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice prosljeđuju Komisiji vremenske okvire za novu regionalnu raspodjelu u skladu s popisom navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 154, 21.6.2003., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 868/2014 od 8. kolovoza 2014. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 241, 13.8.2014., str. 1.).


PRILOG

Početna godina obveze prosljeđivanja po statističkom području

Područje

Druga razina NUTS-a

Treća razina NUTS-a

Poljoprivreda – poljoprivredni računi

2007. (1)

 

Poljoprivreda – populacije životinja

2010.

 

Poljoprivreda – proizvodnja kultura

2007.

 

Poljoprivreda – proizvodnja mlijeka

2010.

 

Poljoprivreda – struktura poljoprivrednih gospodarstava

2010.

2010. (1)

Demografija – stanovništvo, živorođeni, preminuli

1990. (2)

1990. (2)

Tržište rada – zaposlenost, nezaposlenost

2010.

2010. (1)

Zaštita okoliša – postrojenja za obradu otpada

2010.

 

Zdravstvo – uzroci smrti

1994. (3)

 

Zdravstvo – infrastruktura

1993. (1)

 

Zdravstvo – pacijenti

2000. (1)

 

Informacijsko društvo

2010. (1)

 

Regionalni gospodarski računi – računi kućanstava

2000.

 

Regionalni gospodarski računi – regionalni računi

2000.

2000.

Znanost i tehnologija – rashodi i osoblje u istraživanju i razvoju

2011.

 

Turizam

2012.

 


(1)  Prosljeđivanje nije obvezno.

(2)  Prosljeđivanje nije obvezno za referentno razdoblje od 1990. do 2012.

(3)  Prosljeđivanje nije obvezno za referentno razdoblje od 1994. do 2010.