18.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/46


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2379

оd 16. prosinca 2015.

o odstupanju od uredaba (EZ) br. 2305/2003, (EZ) br. 969/2006, (EZ) br. 1067/2008 i Provedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (EZ) br. 1964/2006 i Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012 te Uredbe (EZ) br. 1918/2006 u pogledu datuma podnošenja zahtjeva za uvozne dozvole i izdavanja uvoznih dozvola u 2016. u okviru carinskih kvota za žitarice, rižu i maslinovo ulje te o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 951/2006 u pogledu datuma za izdavanje izvoznih dozvola u 2016. u sektorima šećera i izoglukoze izvan kvote

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1095/96 od 18. lipnja 1996. o primjeni povlastica utvrđenih u Prilogu CXL. sastavljenom po zaključenju pregovora u okviru članka XXIV. stavka 6. GATT-a (1), a posebno njezin članak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (2), a posebno njezin članak 20. točku (n), članak 144. točku (g) i članak 187. točku (e),

budući da:

(1)

Uredbama Komisije (EZ) br. 2305/2003 (3), (EZ) br. 969/2006 (4), (EZ) br. 1067/2008 (5) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2081 (6) utvrđuju se posebne odredbe za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola za ječam u okviru kvote 09.4126, za kukuruz u okviru kvote 09.4131, za običnu pšenicu, koja nije visoke kakvoće, u okviru kvota 09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 te određenih žitarica podrijetlom iz Ukrajine u okviru kvota 09.4306, 09.4307 i 09.4308.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1964/2006 (7) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 480/2012 (8) utvrđuju se posebne odredbe za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola za rižu podrijetlom iz Bangladeša u okviru kvote 09.4517 i za lomljenu rižu u okviru kvote 09.4079.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1918/2006 (9) utvrđuju se posebne odredbe za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa u okviru raspoložive kvote.

(4)

S obzirom na državne praznike u 2016. trebalo bi, u određenim razdobljima, napraviti odstupanja od uredaba (EZ) br. 2305/2003, (EZ) br. 969/2006, (EZ) br. 1067/2008 i Provedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (EZ) br. 1964/2006 te Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012 te Uredbe (EZ) br. 1918/2006 u pogledu datuma za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola kako bi se osiguralo poštovanje veličina dotičnih kvota.

(5)

Člankom 7.d stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 951/2006 (10) utvrđuje se da se izvozne dozvole za šećer i izoglukozu izvan kvote izdaju od petka koji slijedi nakon tjedna u kojem su podneseni zahtjevi za izdavanje dozvole, osim ako Komisija u međuvremenu ne donese neke posebne mjere.

(6)

S obzirom na državne praznike u 2016. i njihov učinak na objavljivanje Službenog lista Europske unije, razdoblje između podnošenja zahtjeva i dana kada dozvole trebaju biti izdane bit će prekratko da bi se osiguralo pravilno upravljanje tržištem. To bi razdoblje stoga trebalo produljiti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Žitarice

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 2305/2003, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za ječam za 2016. u okviru kvote 09.4126 ne mogu se podnijeti prije ponedjeljka 4. siječnja 2016. ni nakon petka 16. prosinca 2016. u 13:00 h (prema briselskom vremenu).

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 2305/2003, uvozne dozvole za ječam za 2016. izdane u okviru kvote 09.4126 za koje su zahtjevi podneseni tijekom razdoblja navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi izdaju se na odgovarajuće datume iz tog Priloga, podložno mjerama donesenima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006. (11)

3.   Odstupajući od članka 4. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 969/2006, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za kukuruz za 2016. u okviru kvote 09.4131 ne mogu se podnijeti prije ponedjeljka 4. siječnja 2016. ni nakon petka 16. prosinca 2016. u 13:00 h (prema briselskom vremenu).

4.   Odstupajući od članka 4. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 969/2006, uvozne dozvole za kukuruz za 2016. izdane u okviru kvote 09.4131 za koje su zahtjevi podneseni tijekom razdoblja navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi izdaju se na odgovarajuće datume iz tog Priloga, podložno mjerama donesenima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006.

5.   Odstupajući od članka 4. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1067/2008, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za običnu pšenicu koja nije visoke kakvoće za 2016. u okviru kvota 09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 ne mogu se podnijeti prije ponedjeljka 4. siječnja 2016. ni nakon petka 16. prosinca 2016. u 13:00 h (prema briselskom vremenu).

6.   Odstupajući od članka 4. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 1067/2008, uvozne dozvole za običnu pšenicu koja nije visoke kakvoće za 2016. izdane u okviru kvota 09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 za koje su zahtjevi podneseni tijekom razdoblja navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi izdaju se na odgovarajuće datume iz tog Priloga, podložno mjerama donesenima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006.

7.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. drugog podstavka Provedbene uredbe (EU) br. 2015/2081, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za žitarice podrijetlom iz Ukrajine za 2016. u okviru kvota 09.4306, 09.4307 i 09.4308 ne mogu se podnijeti prije ponedjeljka 4. siječnja 2016. ni nakon petka 16. prosinca 2016. u 13:00 h (prema briselskom vremenu).

8.   Odstupajući od članka 2. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/2081, uvozne dozvole za žitarice podrijetlom iz Ukrajine za 2016. koje su izdane u okviru kvota 09.4306, 09.4307 i 09.4308 za koje su zahtjevi podneseni tijekom razdoblja navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi izdaju se na odgovarajuće datume iz tog Priloga, podložno mjerama donesenima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006.

Članak 2.

Riža

1.   Odstupajući od članka 4. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 1964/2006, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za rižu podrijetlom iz Bangladeša za 2016. u okviru kvote 09.4517 ne mogu se podnijeti prije ponedjeljka 4. siječnja 2016. ni nakon petka 9. prosinca 2016. u 13:00 h (prema briselskom vremenu).

2.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. trećeg podstavka Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za lomljenu rižu za 2016. u okviru kvote 09.4079 ne mogu se podnijeti prije ponedjeljka 4. siječnja 2016. ni nakon petka 9. prosinca 2016. u 13:00 h (prema briselskom vremenu).

Članak 3.

Maslinovo ulje

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1918/2006 zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa ne mogu se podnijeti nakon utorka 13. prosinca 2016.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1918/2006, uvozne dozvole za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa za koje su zahtjevi podneseni tijekom razdoblja navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi izdaju se na odgovarajuće datume iz tog Priloga, podložno mjerama donesenima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006.

Članak 4.

Šećer i izoglukoza izvan kvote

Odstupajući od članka 7.d stavka 1. Uredbe (EZ) br. 951/2006, izvozne dozvole za šećer i izoglukozu izvan kvote za koje su zahtjevi podneseni tijekom razdoblja navedenih u Prilogu III. ovoj Uredbi izdaju se na odgovarajuće datume iz tog Priloga, prema potrebi uzimajući u obzir posebne mjere iz članka 9. stavaka 1. i 2. Uredbe Komisije(EZ) br. 951/2006.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Prestaje vrijediti 10. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 146, 20.6.1996., str. 1.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2305/2003 od 29. prosinca 2003. o otvaranju i predviđanju upravljanja tarifnom kvotom Zajednice za uvoz ječma iz trećih zemalja (SL L 342, 30.12.2003., str. 7.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 969/2006 od 29. lipnja 2006. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom Zajednice za uvoz kukuruza iz trećih zemalja (SL L 176, 30.6.2006., str. 44.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1067/2008 od 30. listopada 2008. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice za običnu pšenicu, koja nije visoke kakvoće, iz trećih zemalja i o odstupanju od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (SL L 290, 31.10.2008., str. 3.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 od 18. studenoga 2015. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za određene žitarice podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 302, 19.11.2015., str. 81.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 1964/2006 od 22. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za otvaranje i upravljanje uvoznom kvotom za rižu podrijetlom iz Bangladeša, na temelju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3491/90 (SL L 408, 30.12.2006., str. 19.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 480/2012 od 7. lipnja 2012. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom za lomljenu rižu oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda oznake KN 1901 10 (SL L 148, 8.6.2012., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1918/2006 od 20. prosinca 2006. o otvaranju i utvrđivanju upravljanja carinskom kvotom za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa (SL L 365, 21.12.2006., str. 84.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1.7.2006., str. 24.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


PRILOG I.

Razdoblja za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvoznih dozvola za žitarice

Datumi izdavanja

Od petka 18. ožujka u 13.00 h prema briselskom vremenu do petka 25. ožujka 2016. u 13.00 h prema briselskom vremenu

Prvi radni dan od ponedjeljka 4. travnja 2016.

Od petka 21. listopada u 13.00 h prema briselskom vremenu do petka 28. listopada 2016. u 13.00 h prema briselskom vremenu

Prvi radni dan od ponedjeljka 7. studenoga 2016.


PRILOG II.

Razdoblja za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvoznih dozvola za maslinovo ulje

Datumi izdavanja

Ponedjeljak 21. ili utorak 22. ožujka 2016.

Prvi radni dan od petka 1. travnja 2016.

Ponedjeljak 2. ili utorak 3. svibnja 2016.

Prvi radni dan od petka 13. svibnja 2016.

Ponedjeljak 9. ili utorak 10. svibnja 2016.

Prvi radni dan od srijede 18. svibnja 2016.

Ponedjeljak 18. ili utorak 19. srpnja 2016.

Prvi radni dan od srijede 27. srpnja 2016.

Ponedjeljak 8. ili utorak 9. kolovoza 2016.

Prvi radni dan od srijede 17. kolovoza 2016.

Ponedjeljak 24. ili utorak 25. listopada 2016.

Prvi radni dan od četvrtka 3. studenoga 2016.


PRILOG III.

Razdoblja za podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoznih dozvola za šećer i izoglukozu izvan kvote

Datumi izdavanja

Od ponedjeljka 24. do petka 28. listopada 2016.

Prvi radni dan od utorka 8. studenoga 2016.

Od ponedjeljka 19. do petka 23. prosinca 2016.

Prvi radni dan od petka 6. siječnja 2017.