12.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/101


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2324

оd 11. prosinca 2015.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1342/2008 u pogledu definicije kategorija alata na određenim zemljopisnim područjima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004 (1), a posebice njezin članak 31.,

budući da:

(1)

Jedan je od glavnih ciljeva zajedničke ribarstvene politike uklanjanje štetne prakse odbacivanja ulova. Počevši od 2016., a najkasnije do 2019., postupno će stupati na snagu obveza iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta koje su trenutačno obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom u okviru Uredbe (EZ) br. 1342/2008.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1342/2008 predviđa se da se ograničenja ribolovnog napora dodjeljuju za skupine napora koje su definirane na temelju kategorija alata i zemljopisnih područja iz Priloga I. toj Uredbi.

(3)

U svjetlu provedbe obveze iskrcavanja potrebno je više fleksibilnosti u postojećem režimu upravljanja ribolovnim naporom kako bi se ribarima omogućila upotreba selektivnijih alata s većom veličinom oka. U tom kontekstu činilo se potrebnim preispitati je li postojeća struktura skupina napora i dalje troškovno isplativa u smislu tereta upravljanja povezanog s potrebama očuvanja.

(4)

Stoga je od Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) zatraženo mišljenje o mogućnosti spajanja kategorija alata TR1 i TR2 na temelju kojih se definiraju skupine napora. STCEF zaključuje (2) da u slučaju spajanja kategorija alata TR1 i TR2 postoji rizik od povećane ribolovne smrtnosti za bakalar te da bi to spajanje uzrokovalo neusklađenost s ostalim područjima upravljanja ako se provede samo u Sjevernom moru, Skagerraku i istočnom La Mancheu. Zaključuje i da bi nova spojena kategorija alata bila heterogenija u pogledu ulovljenih bioloških stokova od odvojenih kategorija TR1 i TR2 te da nije vjerojatno da bi se troškovna isplativost povećala zbog dodatnih mjera koje bi bilo potrebno poduzeti da se spriječi mogući porast ribolovne smrtnosti bakalara. Međutim, STECF zaključuje i da bi se tim spajanjem ribarima omogućio selektivniji ribolov.

(5)

Nadalje, u ocjeni Uredbe (EZ) br. 1342/2008 koja je provedena 2011. (3) STECF je uočio da je ribolovna smrtnost bakalara u Sjevernome moru 2010. bila samo 3 % niža u usporedbi s 2008. STCEF je zaključio da se ribolovnim naporom za stok bakalara u Sjevernome moru nije uspjelo ograničiti odbacivanje bakalara.

(6)

Napor dodijeljen kategorijama alata TR1 i TR2 znatno je smanjen nakon uvođenja postojećeg režima upravljanja ribolovnim naporom u 2008. Stoga je svaki potencijalni negativni utjecaj spajanja na ribolovnu smrtnost bakalara znatno manji nego što bi bio u prošlosti.

(7)

Spajanjem bi se znatno smanjili troškovi upravljanja. Smanjenje broja kategorija alata uzrokovalo bi smanjenje administrativnih troškova za nacionalna tijela i ribare, osobito zato jer mnogi ribari upotrebljavaju više alata te stoga pripadaju u više skupina napora, zbog čega su potrebni složeni izračuni pri dodjeli ribolovnog napora. Nadalje, za provedbu novouvedene obveze iskrcaja svih ulova bit će potreban znatan broj ljudskih resursa u upravama država članica. Osim toga, Komisija smatra da u slučaju povećanja ribolovne smrtnosti bakalara dodatne zaštitne mjere neće nužno uzrokovati znatne administrativne troškove.

(8)

U skladu s mišljenjem ICES-a (4) stanje očuvanja stoka bakalara u Sjevernom moru na potpodručju ICES-a IV., u odjeljku ICES-a VII.d i zapadnom dijelu odjeljka ICES-a III.a (Skagerrak) znatno se poboljšalo.

(9)

U svjetlu prethodno navedenih razmatranja može se zaključiti da bi brže uvođenje obveze iskrcavanja za bakalar osiguralo veću dodanu vrijednost u području smanjenja ribolovne smrtnosti bakalara uzrokovane neželjenim ulovom od zadržavanja trenutačnog obvezujućeg sustava upravljanja ribolovnim naporom.

(10)

Stoga nije prikladno zadržati odvojene kategorije alata TR1 i TR2 na sljedećim područjima: Skagerrak, dio područja ICES-a III.a koji ne uključuje Skagerrak i Kattegat, područje ICES-a IV. i vode EZ-a na području ICES-a II.a i područje ICES-a VII.d. S obzirom na loše stanje stokova bakalara na području Kattegat, području ICES-a VII.a, području ICES-a VI.a i vodama EZ-a na području ICES-a V.b, spajanje kategorija alata ne bi se trebalo primjenjivati na ta područja.

(11)

Komisija će strogo nadzirati utjecaj spajanja kategorija alata TR1 i TR2 na ribolovnu smrtnost bakalara kako bi na odgovarajući način prilagodila strukturu kategorija alata ako zbog odbacivanja ulova dođe do porasta ribolovne smrtnosti bakalara.

(12)

Kako bi se Komisiji i državama članicama omogućio nadzor razvoja situacije bez dodatnih administrativnih troškova, prikladno je ne mijenjati postojeći sustav izvješćivanja.

(13)

Uredbu (EZ) br. 1342/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1342/2008 dodaje se sljedeća točka 3.:

„3.

Odstupajući od točke 1., za potrebe upravljanja ribolovnim naporom u području navedenom u točki 2. podtočki (b) kategorije alata TR2 i TR1 smatraju se jednom kategorijom alata s veličinom oka 70 mm ili većom. Države članice i dalje podnose izvješće o upotrebi ribolovnog napora za kategorije alata TR1 i TR2 u skladu sa zahtjevima iz članaka 33. i 34. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (5).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 348, 24.12.2008., str. 20.

(2)  Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo – Izvješće s 49. plenarnog sastanka (PLEN-15-02).

(3)  Ocjena višegodišnjih planova za bakalar u Irskom moru, Kattegatu, Sjevernom moru i zapadno od Škotske (STECF-11-07).

(4)  Mišljenje ICES-a o ribolovnim mogućnostima, ulovu i naporu u eko regijama šireg područja Sjevernog mora i Keltskog mora: 6.3.4 Bakalar (Gadus morhua) na potpodručju IV. i u odjeljcima VII.d i III.a zapadno (Sjeverno more, istočni La Manche, Skagerrak).